2. Dönem Zümre Öğretmenler Kurulu Gündem Maddeleri

Öğretmen haberleri ve gelişmelerden hemen haberdar olmak için Telegram kanalımıza katılın!

Sene Başı Zümre Öğretmenler Kurulu Toplantısı

Sene Başı Zümre Başkanları Kurulu Toplantısı

2. Dönem Zümre Toplantı Tutanakları

OKULÖNCESİ 2. DÖNEM ZÜMRE TOPLANTI TUTANAĞI

……/……. Öğretim Yılı Anasınıfı II.Dönem Zümre Toplantısı

Toplantı Tarihi: ………….
Toplantı Yeri: Ana Sınıfı
Toplantı Saati:12.30
Toplantıya Katılan: 

GÜNDEM
1. Açılış
2. I.Dönemin değerlendirilmesi
3. Yıllık ve günlük planların değerlendirilmesi.
4. Ders araç ve gereçlerinin özenle kullanılmasının sağlanması.
5. Anasınıfı velileriyle olan toplantılarının değerlendirilmesi.
6. Öğretim yöntemlerinin tespiti.
7. Ev ödevlerinin öğrenci seviyelerine göre olması ve fazla zaman almaması.
8. Yıl sonu gösterileri.
9. Ölçme ve değerlendirme.
10. Uygulama çalışmalarıyla ilgili değerlendirmeler.
11. Dilek ve temenniler.

TUTANAK
1- Toplantı.............. başkanlığında anasınıfında 12.30’da başladı.
2- Öğrencilerin I.dönem beceri ve etkinlik çalışmalarının istenilen düzeydeolduğu ............ tarafından belirtildi.
3- Yıllık plan yapılmış,günlük planlarda her gün yapılmakta olduğu görüldü.
4- Öğrencinin, okul, sınıf ve kendi ders araç ve gereçlerini düzenli, tertiplive ekonomik bir şekilde kullanabilmesi için, önceden kazandırılmak istenendavranışların pekiştirilmeye çalışılmasına, bu konuda aile ile iş birliğinegidilmesi gerektiği belirlendi.
5- Öğrenci velileriyle gerektiği zaman toplantılar yapılıp,olumlu sonuçlaralındığı görüldü.
6- Öğrencinin ders esnasında konuyu tamamen irdeleyerek anlaması, öğrenciye sözhakkı verilerek anlamadığı noktaların tespiti, gerektiğinde konunun önemlinoktalarının tekrar edilmesinin öğrenmeyi kolaylaştıracağı konuşuldu.
7- Öğrencilerin gün içinde bilgi, beceri ve davranışları pekiştirebilmeleri vekalıcı olabilmesi için fazla zaman almamak şartıyla, eğlenceye yönelikboyama,kavram çalışmaları,
Türkçe –Dil etkinlikleri kısa ev ödevi olarak verilmesinin faydalı olacağınısöylenildi.
8- Yıl sonunda yapılacak olan anasınıfı gösterilerinin provalarına nisan ayındabaşlanmasına ....................... tarafından kararlaştırıldı.
9- Öğürencilere alınan amaç ve kazanımların değerlendirmesinde,bireyselfarklılıklar dikkate alınarak,öğrencilerin bir etkinlikte değil,bütünetkinliklere göre bir bütün olarak değerlendirilmesi esas alındı.
10- II.Dönem çalışmalarında da düşük seviyede olanların üzerine daha fazladurulmasına dikkat edilerek,tüm öğrenciler 1.sınıfa hazır olacak şekilde olacaktır.
11- Başkan .................... başarı dilekleriyle toplantıya son verildi.


...................

ANA SINIFI ÖĞRETMENİ OKUL MÜDÜRÜ


BUDA ALINAN KARARLAR...

ANASINIFI II.DÖNEM ZÜMRE TOPLANTISI
ALINAN KARARLAR

1) Öğrencilerin I.dönem beceri ve etkinlik çalışmalarının istenilen düzeydeolduğu ................... tarafından belirtilmesine,
2) Öğrencinin, okul, sınıf ve kendi ders araç ve gereçlerini düzenli, tertiplive ekonomik bir şekilde kullanabilmesi için, önceden kazandırılmak istenendavranışların pekiştirilmeye çalışılmasına, bu konuda aile ile iş birliğinegidilmesine,
3) Öğrencinin ders esnasında konuyu tamamen irdeleyerek anlaması, öğrenciye sözhakkı verilerek anlamadığı noktaların tespiti, gerektiğinde konunun önemlinoktalarının tekrar edilmesine,
4) Öğrencilerin gün içinde bilgi, beceri ve davranışları pekiştirebilmeleri vekalıcı olabilmesi için fazla zaman almamak şartıyla, eğlenceye yönelikboyama,k avram çalışmaları,
Türkçe –Dil etkinlikleri kısa ev ödevi olarak verilmesine,
5) yıl sonunda yapılacak anasınıfı gösterilerinin provalarına Nisan ayındabaşlanmasına,
6) Öğürencilere alınan amaç ve kazanımların değerlendirmesinde,bireyselfarklılıklar dikkate alınarak,öğrencilerin bir etkinlikte değil,bütünetkinliklere göre bir bütün olarak değerlendirilmesine,
7) II.Dönem çalışmalarında da düşük seviyede olanların üzerine daha fazladurulmasına,
karar verilmiştir.


..........................

ANA SINIFI ÖĞRETMENİ OKUL MÜDÜRÜ

İLKOKUL 2.DÖNEM ÖĞRETMENLER KURULU GÜNDEM MADDELERİ

GÜNDEM MADDELERİ


1.    Açılış ve yoklama
•    Saygı Duruşu Ve İstiklal Marşı
•    Gündem maddelerinin ve başlıkların okunması

2.    Öğretmenlerle ilgili hususların görüşülmesi
•    Mevzuat değişiklikleri ile Tebliğler dergisi ve resmi yazıların incelenmesi 
•    Rapor, izin, ayakta tedavi işlemleri
•    Nöbet görevlerinin görüşülmesi
•    Ders defterleri işlenmesi
•    Atama ve hizmet içi eğitim başvuruları ile onayları
•    Mebbis bilgileri ve özlük hakları (derece-kademe, ek ders, maaş )
•    İdarenin verdiği görevleri
•    Denetim ve rehberlik çalışmaları
•    Bayrak törenleri başta olmak üzere her türlü anma ve kutlama törenlerinde uyulacak esasların görüşülmesi
•    Öğretmen Bilişim Ağı Hakkında Bilgi Verilmesi

3.    2022 / 2023 Eğitim-Öğretim Birinci Dönemin Değerlendirilmesi
•    Akademik başarı yönünden
•    Sosyal ve kültürel faaliyetlerin değerlendirilmesi
•    Rehberlik hizmetlerinin değerlendirilmesi

4.    Ders işlemleri ile ilgili esasların görüşülmesi
•    Öğrencilerin Öğrenme Kazanımlarına İlişkilerin Eksikliklerin Planlanması
•    Sınıf / Alan Zümre Öğretmenler Kurulu toplantılarının planlanması
•    İlçe Sınıf / Alan Zümre Öğretmenler Kurulu toplantılarının planlanması

5.    Öğrencileri ilgilendiren hususların görüşülmesi
•    Ölçme değerlendirme,sınavlar ve sınav sonuçlarının duyurulması hakkında genel bilgilerin verilmesi
•    E-Okul uygulamaları (Devamsızlık girişleri, öğrenci dosyalarının tutulması vb)
•    Öğrenci devam-devamsızlık durumlarının takibi (Covid-19 kapsamında)
•    Başarıyı artırmak için yapılacak çalışmaların görüşülmesi
•    Okul demirbaşları ve ortak kullanım alanları ile okul, sınıf ve çevrenin korunması, bakımı, temiz tutulması ve tasarruf tedbirlerinin görüşülmesi
•    Öğrenci sağlığı ve okul güvenliği hususlarının görüşülmesi

6.    Milli Eğitim Bakanlığı Sosyal. Etkinlikler Yönetmenliğine göre yapılacak çalışma esaslarının görüşülmesi
•    Sosyal etkinlikler kurulu toplantılarının planlanması
•    Belirli gün ve haftalar kapsmaında yapılacak çalışmaların belirlenmesi
•    Yıl içinde yapılacak bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif etkinlikler ile gezi ve yarışmaların planlanması

7.    Öğrenci rehberlik hizmetleri yapılacak çalışma esaslarının görüşülmesi
•    Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri yürütme komisyonu
•    Eğitim ortamında yapılacak çalışmaların belirlenmesi
•    Kaynaştırma bütünleştirme yoluyla eğitim uygulamaları 
•    Veli Toplantılarının Planlanması

8.    Ders dışı eğitim ve öğretim faaliyetlerinin görüşülmesi
•    Kurs, egzersiz ve yetiştirme programları
•    Proje çalışmaları (Erasmus, eTwinning Projeleri, Değerler eğitimi, Okulum Temiz Belgesi, yerel projeler)

9.    Kapanış.

2. DÖNEM BAŞI DERS ZÜMRE ÖĞRETMENLER KURULU GÜNDEMİ LİSE
 
Karar no: ....
Ders : ………………………………………
Karar Tarihi: …./02 /2023
  
1- Açılış ve yoklama, yeni gelen emir, genelge ve tebliğlerin incelenmesi,
 
2- 1. dönem yapılan ünitelendirilmiş yıllık planlara göre, konu-ünite-temaların zamanında işlenip işlenemediğinin, iş takvimi ve çalışma programına uyulup uyulamadığının tespiti,
* Varsa aksaklıkların sebeplerinin belirlenmesi ve giderilmesi için ikinci dönem alınacak önlemlerin kararlaştırılması,
* Değişiklik kararlarının ünitelendirilmiş yıllık plana not edilerek gerekli değişikliklerin yapılması,
 
3- 1. dönem plana yazılan amaç-kazanım-hedef ve hedef davranışların gerçekleşme durumunun değerlendirilmesi ve aksaklık varsa yapılacak değişikliklerin belirlenip plana eklenmesi,
 
4- 1. dönem uygulanan yöntem, teknik ve etkinliklerdeki isabet ve aksaklıkların tespiti, ilave yöntem, teknik ve etkinliklere gerek olup olmadığı, varsa neler olduğu hususlarının karara bağlanması ve ünitelendirilmiş yıllık plana not edilmesi,
 
5- 1. dönem yararlanılan kaynak, araç-gereçlerin seçimindeki uygunluk ve aksaklıkların tespiti,
* Varsa, aksaklıkların giderilmesi için alınacak tedbirlerin ve yeni malzeme alımına gerek olup olmadığının belirlenip, ünitelendirilmiş yıllık plana not edilmesi,
 
6- Ünitelendirilmiş yıllık plana yazılan gezi, gözlem, deney ve uygulamaların yapılıp yapılamadığı,
* Aksayanların telafisi için alınması gereken tedbir ve düzenlemelerin kararlaştırılması ve ünitelendirilmiş yıllık plana not edilmesi,
 
7- 1. dönem diğer zümre ve ders öğretmenleri ile yapılması kararlaştırılan işbirliğinin yararlı ve uygun olup olmadığı, görülen aksaklıkların neler olduğu ve giderilmesi için yapılacak değişikliklerin ilgili öğretmenlerle birlikte belirlenerek ünitelendirilmiş yıllık plana kaydedilmesi,
* Ders içi ilişkilendirmeler, diğer derslerle ilişkilendirmeler, ara disiplinlerle ilişkilendirmelerin iyi yapılıp yapılamadığı, varsa bu konudaki sorunların belirlenip yazılması,
 
8- 1. dönem yapılan yazılı ve uygulamalı sınav sayılarının yeterli olup 
olmadığı, sınav çeşitlerinin derse uygunluğu ve zamanlarının düzenli yürüyüp yürümediğinin tespiti,
* Derslerde yaptırılan performans görevlerinin ve değerlendirme yöntemlerinin gereği gibi yürüyüp- yürümediğinin belirlenmesi,
* Öğrencilere teker, teker veya grup çalışması şeklinde verilen projelerle ilgili işlerin uygulanmasında aksama varsa yapılması gereken değişikliklerin karara bağlanması,
 
9- 1. dönem idareden istenen desteklerin hangilerinin sağlanıp- sağlanamadığının tespiti,
 
10- 1.dönem derslerdeki başarı ve başarısızlık %’ lerinin şubeler bazında tek, tek tespit edilmesi,
* Derste ulaşılmak istenen başarıya ulaşılıp- ulaşılamadığının belirlenmesi,
* Şubeler arası farklılıkların nedenlerinin belirlenmesi,
* 2. dönem başarının yükseltilmesi için öğretmenlerce alınacak ek tedbirlerin kararlaştırılması ve yeni hedef başarı %’ sinin tespit edilmesi,
 
11- 2. dönem başarısının artırılması için; idarenin ve velilerin alması gereken yeni tedbirlerin tespiti ve ilgililere bildirilmek üzere karara bağlanması,
 
12- Diğer konularda 2. dönem yapılacak uygulamaların kararlaştırılması ve bu işler için idareden ve velilerden istenecek desteklerin belirlenmesi,
 
13- Öğretmenlerin mahalli hizmet içi eğitimi için yapılan çalışmaların değerlendirilmesi,
* Okul zümresinde çözümlenemeyip,‘Eğitim Bölgesi Zümre Öğretmenler Kurulu Gündemine alınması istenen sorunların tespiti,
 
14-Dersin özelliğine göre -varsa- diğer hususlarda alınacak kararların tespiti,
 
15- Dilek, temenniler ve kapanış.
 

Uzman Öğretmenlik ve Başöğretmenlik Grubumuza Üye olarak Tüm Gelişmelerden Haberdar Olabilirsiniz 
 

En güncel gelişmelerden hemen haberdar olmak için Telegram kanalımıza katılın!

Anahtar Kelimeler:
2. Dönem Zümre Öğretmenler Kurulu Gündem MaddeleriZümre Öğretmenler Kurulu Gündem MaddeleriZümre Öğretmenler Kurulu Gündem Maddeleri 2. Dönemİkinci Dönem Zümre Öğretmenler Kurulu Gündem MaddeleriZümre Öğretmenler Kurulu Gündem Maddeleri 20232023 Zümre Öğretmenler Kurulu Gündem Maddeleri2022-2023 Öğretmenler Kurulu 2. Dönem Toplantı Tutanakları2. Sınıf 2. Dönem Zümre Toplantı Tutanakları 2022-20232. Dönem Zümre Toplantı Tutanakları 2022-20232. Sınıf1. Sınıf 2. Dönem Zümre Toplantı Tutanakları 2022-20233. Sınıf 2. Dönem Zümre Toplantı Tutanakları 2022-20234. Sınıf 2. Dönem Zümre Toplantı Tutanakları 2022-20232. DÖNEM BAŞI DERS ZÜMRE ÖĞRETMENLER KURULU GÜNDEMİİlkokul 2.Dönem Öğretmenler Kurulu Gündem Maddeleri2. DÖNEM BAŞI DERS ZÜMRE ÖĞRETMENLER KURULU GÜNDEMİ LİSEÖğretmenler Kurulu Toplantı Tutanakları 2022-2023Öğretmenler Kurulu Toplantı Tutanakları2022-2023Anasınıfı 2. Dönem Zümre Toplantısı TutanağıOKULÖNCESİ 2. DÖNEM ZÜMRE TOPLANTI TUTANAĞIAnasınıfı II.Dönem Zümre ToplantısıLİSE 2.DÖNEM BAŞI ÖĞRETMENLER KURULU GÜNDEM MADDELERİ Ve TOPLANTI TUTANAĞILİSE 2.DÖNEM BAŞI ÖĞRETMENLER KURULU GÜNDEM MADDELERİ2. Dönem Zümre Toplantı TutanaklarıZümreler Öğretmen Rehber Kitabı2022-2023 Anaokulu 2. Dönem Zümre Öğretmenler Kurulu Toplantı TutanağıSene Sonu İngilizce Zümre Toplantı TutanağıCoğrafya Dersi Zümre Toplantı TutanağıOkul Zümre Başkanın Görevleri Nelerdir?

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol