Coğrafya Dersi Zümre Toplantı Tutanağı

Öğretmen haberleri ve gelişmelerden hemen haberdar olmak için Telegram kanalımıza katılın!

2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı 2.Dönem Coğrafya Dersi Zümre Öğretmenleri Toplantı Tutanağı Toplantıya Katılanlar: Okul Müdürü ........
Md.Yrd. 
Coğrafya öğretmenleri: 
................... .................. . .................. . ................... ...................
 Toplantı Yeri ve Tarihi:Öğretmenler odası-….02.202...
Gündem Maddeleri:
1-Açılış , yoklama ,saygı duruşu ve istiklal marşı.
2- 1739 Sayılı Türk Milli Eğitimi Temel Kanununun Okunması.
3-2089 Sayılı Teb. Der. Coğrafya Dersinin Amaçlarının İncelenmesi.
4- I.Yarıyıl Zümre toplantı tutanaklarının incelenmesi.
5- 2488 Sayılı Tebliğler Dergisine Göre Derslerin İşlenişi Sırasında Atatürk İlke ve İnkılaplarına yer verilmesi hususunun görüşülmesi
6- 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı 1.Yarı Yıl ;başarı durumunun değerlendirilmesi.
7-Yıllık planların, ders planlarının  görüşülmesi ve alınacak tedbirlerin  kararlaştırılması.
8-Ders araç gereçlerinden yararlanma.
9-Diğer zümrelerle işbirliği.
10-Başarıyı artırıcı tedbirlerin belirlenmesi.
11-Ödev Yönetmeliğinin İncelenmesi
12- Milli Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği’nin İncelenmesi
13-Yapılacak gezi ,gözlem ve ders dışı faaliyetlerin görüşülmesi.
14-Dilek ve temenniler.

GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ
1- Açılış , yoklama ,saygı duruşu ve istiklal marşı.
Toplantı , devletimizin kurucusu  M. Kemal Atatürk , Ebediyete intikal eden Türk büyükleri, eğitimcileri ve şehit öğretmenler adına saygı duruşu ve istiklal marşımız ile başladı. Toplantıya Okul Müdürü ………..başkanlık yaptı.Zümre başkanı .................. , yazman  ..................  olarak kararlaştırıldı.
2) 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu ve Milli Eğitim Temel Amaçları Zümre Başkanı E.Y tarafından okundu.1739 sayılı kanunda yer alan Türk Milli Eğitimin Temel İlkeleri olan  *Genellik ve eşitlik, *Ferdin ve toplumun ihtiyaçları, *Yöneltme, *Eğitim hakkı, *Fırsat ve imkan eşitliği, *Süreklilik, *Atatürk İnkılapçılığı ve Türk Milliyetçiliği, *Demokrasi eğitimi, *Laiklik, *Bilimsellik, *Planlılık, *Karma eğitim, *Okul ile aile işbirliği, *Her yerde eğitim ilkeleri incelendi.
      Bu amaç doğrultusunda;                                             
                 “Türk Milletinin bütün fertlerini,

  -Atatürk inkılap ve ilkelerine ve Anayasada ifadesini bulan Atatürk milliyetçiliğine bağlı;Türk Milletinin milli,ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren; ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan;insan haklarına ve Anayasanın başlangıcındaki temel ilkelere dayanan demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyetine karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getirmiş yurttaşlar olarak yetiştirmek;
- Beden, zihin, ahlak, ruh ve duygu bakımlarından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş bir                                                                                                                              kişiliğe ve karaktere, hür ve bilimsel düşünme gücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip, insan haklarına saygılı, kişilik ve teşebbüse değer veren, topluma karşı sorumluluk duyan; yapıcı, yaratıcı ve verimli kişiler olarak yetiştirmek;” olduğu açıklandı.
                                                                          1

        
..................  : Milli Eğitim Temel Kanunu Türk çocuklarının,Türk gençliğinin çağdaş değerlerle yetişmelerinde çok önemli ilkeler getirmiştir.Bu ilkeler doğrultusunda yılmadan çalışılmalıdır.
..................:Milli Eğitim temel kanununu, büyük Türkiye’yi ortaya çıkartacak ve yönetecek yetenekte bir gençlik yetiştirmede bir yol haritası olarak görmeliyiz.Türk        Öğretmeninin yaptığı işin hedefini, ilkelerini,yöntemini ve mensup olduğu toplumun kendisine verdiği görevi bilmesi çok önemlidir.  Ülkemizin kalkınması,gençlerimizin evrensel ve ulusal değerleri öğrenmesi,milli şuur kazanması için Milli Eğitim Temel Kanunu doğrultusunda eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi gerekir.

.................. ; “Ülkemizi ve milli kültürümüz çağdaş uygarlık düzeyine çıkarmak için önemli görev ve sorumluluklar yüklenebilecek iyi yurttaşlar yetiştirmek temel amacımız olmalıdır.” Bunun için öğretimden çok eğitime ağırlık vermemiz gerektiğine inanıyorum.
3-2089 Sayılı Teb.Der.Coğrafya Dersinin Amaçlarının İncelenmesi:
Coğrafya dersinin amaçları E.Y tarafından okundu.
..................  :Coğrafya öğretmenlerinin,coğrafya dersinin genel amaçlarını çok iyi bilerek derslere girmeleri gerekir.
                                                                                                                     
Coğrafya Dersi Öğretim Programı ile öğrenci;
    İnsan – doğa ilişkisi çerçevesinde coğrafî sorgulama becerileri kazanır.
    Evrene ait temel unsurları yaşamla ilişkilendirir.
    Doğa ve insan sistemlerinin işleyiş ve değişimini kavrar.
    Yakın çevresinden başlayarak ülkesine ve dünyaya ait mekânsal değerlere (doğa ve insanın ürettikleri ve biriktirdikleri) sahip çıkma bilinci geliştirir. 
    Ekosistemin işleyişine yönelik sorumluluk bilinci geliştirir.
    Doğa ve insan sistemlerinin ürettiği değerlerin uyumlu birlikteliği ve sürekliliği için mekânsal planlamanın önemini kavrayarak insan ve doğa kaynaklarının kullanımında “tasarruf bilinci” geliştirir.
    Mekânsal süreçlerin yerel ve küresel etkileşim içinde olabilirliğini irdeler.
    Kalkınma süreçlerinin doğayla uyumlu kılınmasının önemini kavrar.
    Doğal afetler ve çevre sorunlarını değerlendirerek korunma ve önlem alma yollarına yönelik uygulamalar geliştirir.
    Ülkelerin oluşturdukları bölgesel ve küresel düzeyde etkin olan, çevresel, kültürel, siyasi ve ekonomik örgütlerin coğrafî açıdan uluslararası ilişkilerdeki rolünü kavrar.
    Bölgesel ve küresel ilişkiler açısından Türkiye’nin konum özelliklerini kavrayarak sahip olduğu potansiyellerle coğrafî bir birikim ve sentez ülkesi olduğunun bilincine varır.
    Coğrafî değerlerin “vatan bilincinin” kazanılmasındaki önemini özümser.
..................;Coğrafya derslerinin temel amaçları; öğrencilere doğal, toplumsal ve ekonomik çevrelerini tanıtmak ve onlara çevreleri ile sağlıklı bir uyum kurma gücü kazandırmaktır. Bu temel amaca ulaşabilmek için coğrafya derslerinde öğrencilere, bu alandaki dayanıklı bilgi birikimi ile verimli bilgi edinme yolları öğretilmekte ve bu yolla onların çevrelerini tanıma ve onunla uyum kurmada bilimsel yaklaşımdan yararlanma yeterliğine erişmeleri sağlanmaya çalışılmalıdır.
Yukarıdaki amaçları gerçekleştirmek için daha fazla çaba harcanması, müfredat programlarına uyulması, bazı konulara daha fazla zaman ayrılması ve yıllık planlarındaki konuların zamanında bitirilmesi gerekir.                                                                                                                                             
4- I.Yarıyıl Zümre toplantısı kararlarının İncelenmesi:
  Birinci yarıyıl zümre toplantı tutanakları .................. tarafından okundu. Birinci yarıyıl  coğrafya zümresi iki defa toplanmıştır. .................. ; birinci yarıyıl  sene başı zümre toplantısında; 6. maddede belirtilen  hususlara bağlı olarak yıllık planlar hazırlanmış ancak Kasım ayında Adana genelinde uygulanan bir haftalık grip tatili, bazı sınıflarda ortak  sınavlardan dolayı dersin işlenememesi, yılık planda belirtilmeyen kutlama, konferans ve görevlendirmeler nedeni ile müfredatta gecikme olmuştur.
7. maddede görüşülen ve coğrafya dersliği için bakanlıktan istenen materyallerle ilgili bir sonuç alınamamıştır.                                                                                                                                                                                                                9. maddede görüşülen konular üzerinde titizlikle durulmuş,haritadan yararlanarak arazide yer bulma, yön belirleme, toprak, kayaçlar ve bitki örtüsü konular ile bağlantılı arazi çalışması yapılmıştır.
                                                                        2

11 maddede görüşülen sözlü notları yönetmelikte belirtilen ölçülere göre verilmiştir,. Yine aynı maddede görüşülen proje ödevi  verilememiştir.  Yapılan etkinlik çalışmalarında öz değerlendirme ile ilgili bölüm öğrenciler tarafından doldurulmuştur.Ancak grup çalışmaları ve grup değerlendirme formu uygulanamamıştır.
17. maddede okul kütüphanesine alınabilecek coğrafya kitaplarının listesi kütüphanecilik kulübüne verilmiş  bu kitaplardan bazıları temin edilmiştir. 
5- 2488 Sayılı Tebliğler Dergilerine Göre Derslerin İşlenişi Sırasında Atatürk İlke ve İnkılaplarına Yer verilmesi.:
 2488 Sayılı tebliğler dergileri incelendi.Eğitim öğretim faaliyetlerinin bu tebliğler dergisindeki esaslara göre yürütülmesi kararlaştırıldı.
..................  :Mustafa Kemal paşanın  her türlü imkansızlığın olduğu bir ortamda “İman ve ideali” en büyük güç kabul edip kurtuluş savaşını başlatması ve Türk Milletine bağımsızlığını kazandırması çok iyi öğretilmelidir. Demokrasi dışı fikir akımlarının etkisiz hale getirilmesi için Atatürk’ün demokrasi ile ilgili fikirlerinin doğru öğretilmesi  önemlidir. Öğrencilerin demokrasi dışı fikirlerin Atatürk’le ilgili olmadığını öğrenmeleri gerekir.
..................:Derslerde Atatürk’ün sözlerine yer verilmeli ve Atatürkçü düşünce ile ilgili Kitaplar tanıtılmalıdır.Öğrencilere gençliğe hitabenin ve Nutuk’un önemi açıklanmalıdır.Gençliğe hitabe  sınıfta okutulmalıdır.Atatürk ve Atatürkçülükle ilgili Web siteleri’nin adları sınıf panosuna asılmalıdır.
6- 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı 1.Yarı ;başarı durumunun değerlendirilmesi: 
..................; Bu dönem ben de daha fazla başarıyı yakalayacağımızı umuyorum.
..................  ; öğrencileri daha çok test çözmeye teşvik etme,daha sık derse kaldırma,bireysel araştırma ödevleri verme gibi tedbirlerle  daha başarılı hale getirebiliriz.
 ..................;Öğrencilerin önemli bir sorunu yoktur.Ancak üniversite sınavlarında etkili olan orta öğretim başarı puanının önemini tam kavramayıp,derslerde istekli,arzulu davranmamaktadırlar..Bazı öğrenciler ile bireysel olarak görüşüp , daha yakından ilgilenebiliriz.
*Coğrafya dersliğinin olması olumlu ancak harita ve posterlerin çerçeveletip asılması , projeksiyon cihazının sabitlenmesi ve duvar yerine perdeye yansıtılması.
..................  ; Coğrafya dersliğindeki projeksiyon cihazı sabitlendi, perde duvara monte edildi, Ancak haritalarımız ve posterlerimizi çerçeveletemedik, bunun için okul-aile                         birliğinden yardım bekliyoruz.,bu isteğimizin yerine getirilmesini bekliyoruz.   
 7-Derslerin Yıllık Plana Göre İşlenmesi:
..................  :Derslerin yıllık planlara uygun işlenmesi önemlidir.Birkaç haftalık gecikmeler rahatlıkla telafi edilebilir..Hızlandırılmış olarak dersler işlenebilir. ..................:10 sınıflarda dersler yıllık plana uygun şekilde işlenmiş olup bir sorun yaşanmamıştır. 

8-Ders araç gereçlerinden yararlanma:
..................;Coğrafya derslerinde araç-gereç olarak;Harita,Atlas, fotoğraf, poster, bilgisayar,projeksiyon,küre kullanılmaktadır.Coğrafya dersliğinin donanımı eksik.Bu sorunun çözümü için okul idaremizden  ve okul-aile birliğinden destek bekliyoruz.Her sınıfa sabit Türkiye Haritaları asılmalı,öğrencilerin sık sık bu haritaları incelemelerini sağlamalıyız.
..................  ; Coğrafya dersliğine bir pano alalım,bu panoda coğrafya ile ilgili güncel konular ,gazete ve internet haberleri önemli bilgiler sergilensin.Ayrıca her sınıftan iki öğrenci coğrafya dersliğindeki araç-gereçlerden sorumlu olsun. 
9-Diğer zümrelerle işbirliği:
..................;Yıllık planlarda belirtildiği gibi diğer zümrelerle işbirliği yapılmış, yapılmaya da devam edilecektir.Birinci dönem kimya, matematik, biyoloji ve tarih zümresi ile fikir alışverişinde bulunduk. 
10-Başarıyı artırıcı tedbirlerin belirlenmesi:
..................;Başarıyı artıracak tedbirler olarak şu hususları önerebilirim;
*Derslere tüm öğrenciler aktif olarak katılacak.
*Derslerde her türlü araç ve gereç kullanılacak.
*Öğrencilere not alma alışkanlığı kazandırılacak.
*Öğrencilerin derse atlasla çalışması sağlanacak ve harita çizdirilecek.
*Öğrencilere ders çalışma yöntemi ile ilgili bilgi verilecek.
                                                                         3


*Sorunu olan öğrenciler tespit edilecek ve öğrencinin sorununun çözümüne katkı yapılacak.Bu öğrencilerin aileleri ile işbirliği yapılacak.
*Öğrencilere kütüphaneye gitme ve ders kitabı dışında kaynak kullanma alışkanlığı kazandırılacak.
*Öğrencilere okuduğu konu ile ilgili özet çıkarma ve yazarak çalışma alışkanlığı kazandırılacak.
*Öğrencilerin her türlü faaliyeti notla değerlendirilecek.
* İnceleme gezileri yapılacak.
*Yazılı değerlendirmelerden sonra başarısı düşük öğrencilerle özel görüşme yapılacak.
*İçine kapanık ve kendine güveni olmayan öğrencilerle yakından ilgilenilecek.
*Üstün başarı gösteren öğrencilerin ödüllendirilmesi için okul idaresine bilgi verilecek.
*Dersler canlı,monotonluktan uzak ve nükteli işlenecek.
*Derse katılan,verilen ödevleri yapan,yazılı ve sözlü değerlendirmelerde yüksek not alan öğrenciler güzel sözlerle takdir edilecek.
*Öğrencilere grupla çalışma alışkanlığı kazandırılacak.
*Öğrencilerin arkadaşlık ilişkilerini  geliştirmelerine katkı yapılacak.Bu amaçla öğrencilerle birlikte sinema ve tiyatroya gidilecek.Öğrencilerin birbirlerinin kaynaklarından yararlanmaları sağlanacak.                                                                                                                             

11-Ödev Yönetmeliğinin İncelenmesi:
Ödev yönetmeliği incelendi.
..................;Ödev konuları belirlenirken öğrencilerin ilgileri ,çevre koşulları dikkate alındı.Öğrencilere ödevlerini bulabilecekleri kaynakların adları ve Internet adresleri verildi.Ödevlerin hazırlanmasında takip edilecek metot ve uygulanacak değerlendirme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
kriterleri öğrencilere anlatıldı.Ödevde öncelikli amacın, bilimsel araştırma yapma tekniğinin öğrenilmesi olduğu açıklandı.Ülkemizin bilim ve teknoloji alanlarında, gelişmesi,kalkınması için gençlerin araştırma yöntem ve tekniklerini öğrenmeleri son derece önemlidir.Öğrencinin bilgi kaynaklarına ulaşmayı öğrenmesi örgün eğitimden sonraki hayatı için çok önemlidir.Bu nedenle Ödev çalışmaları konusunda öğrenciler yakından izlenmeli,kontrol edilmeli ve yol gösterilmelidir.
..................; Ödevlerin hazırlanması aşamasında ödev takip formu hazırlanmalı ve öğrencilere rehberlik edilmelidir. Bu davranış ödevlerin amacına ulaşması açısından önemlidir.Öğrencilere kaynak bulmada,bilgileri düzenlemede rehberlik edilmelidir.Öğrenciler teknoloji kullanmaya teşvik edilmelidir. 
..................  ;Ödev getirmeyen öğrencileri ödev takip çizelgeleri ile birlikte idareye bildirelim.

12- Milli Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav  Yönetmeliği’nin İncelenmesi 
2004-25664 RG Sayılı  Milli Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği İncelendi.Eğitim Öğretim faaliyetlerinin bu yönetmelik doğrultusunda yürütülmesi ve bu yönetmelik hükümlerinin öğrencilere aktarılması kararlaştırıldı.
    Sözlü sınavlar konusunda “05.10.2007-26664 RG” tarih ve sayılı değişiklik okundu.
..................: her öğrenciye birer performans ödevi verip,bunları sözlü notu ile değerlendirelim.Böylece öğrenciler en az iki sözlü notu ile değerlendirilmiş olacaktır.Öğrencilerin yapacakları performans ödevleri yıl sonunda sergileyelim.
..................  ; 9. ve 10. sınıflarda her öğrenciye 2 (iki) sözlü notu verelim,fazla veya eksik sözlü notu vermeyelim.Zaten 9. sınıflarda yönetmelik gereği 2 den fazla sözlü notu verilmez.

13- Yapılacak gezi ,gözlem ve ders dışı faaliyetlerin görüşülmesi.
..................; ……….. tarihinde Adana Meteoroloji İstasyonu’na, ………… tarihinde Okulumuz civarındaki Göçmen evleri mahallesine,……….. tarihinde Süleyman Demirel Botanik Bahçesine gezi yapılacaktır.
..................;Gezi kulübü ile birlikte,………… Cumartesi günü Karaisalı- Çakallı köyüne Köy gezisi, 29 Nisan-2 Mayıs tarihleri arasında Ankara-Bursa-Çanakkale gezisi, 20 Mayıs Perşembe günü Tarsus Gezisi planlanmıştır.                                                                  

14-Dilek ve temenniler:
..................;  Coğrafya dersi toplumsal olaylar ile iç içe bir ders olduğu için önemli güncel olayların derslerde yeri geldikçe vurgulanması gerekir, ayrıca derslerin daha işlevsel hale getirilmesi (harita bilgisinin kazandırılması,yurdumuzun daha iyi tanınmasının sağlanması,Türkiye’nin dünya üzerindeki ve önemini öğrencilere kavratılması) gerektiğini düşünüyorum.
..................; Zümre toplantısında alınan kararlara uyulması konusunda hassasiyet gösterilmesi gerektiğini düşünüyor ikici yarıyılın başarılı geçmesini diliyorum.

            

                        

TOPLANTIDA ALINAN KARARLAR
                                        
1-9. Sınıflarda işlenemeyen konular işin telafi programı hazırlanıp, uygulanacak,
2-Coğrafya dersliği için bakanlıktan materyal temin edilmesi hususunda tekrar girişim başlatılması.
3- Okul kütüphanesine coğrafya kitaplarının temin edilmesi yoluna gidilmesi.
4-Her öğrenciye 2 sözlü notu verilmesi.
5-Yıllık ödevlerini getirmeyen öğrencilerin, ödev takip çizelgeleri ile birlikte idareye bildirilmesi,  

6-Her yazılı sınavdan sonra sınıf düzeyinde soru analizinin yapılaması.
7-Şube öğretmenler kurulu toplantılarının düzenlenmesi,
8-Coğrafya dersliği için her sınıftan iki öğrencinin sorumlu tutulması
9-Derste kitap, defter ve öğrenci ürün dosyasının getirilmesi hususuna dikkat edilmesi,
10-Her ders en az bir öğrenciye sözlü notu verilmesi,
11-Derslerde aktif olmayan öğrencilerin belirlenip, bunların derse ilgilerinin artırılması yoluna gidilmesine,
12-Coğrafya dersliğinde duvara yapıştırılan harita ,afiş ve posterlerin çerçeveletilmesine,
13-Öğrencilerin ,Atatürk ilke ve inkılapları doğrultusunda yetişmeleri için çaba gösterilmesine,
14-Eğitici geziler yapılmasına, Oy birliği ile karar verilmiştir. 
              
                       
https://www.sorubak.com 

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol