2023 Yılı Lise Edebiyat Zümre Toplantı Tutanağı

Öğretmen haberleri ve gelişmelerden hemen haberdar olmak için Telegram kanalımıza katılın!


T.C.
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
………………………............................... LİSESİ......................................... EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ZÜMRESİ , ZÜMRE ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

 
Dersin Adı    Türk Dili ve Edebiyatı     Zümre No    1 (Bir)
Zümre Başkanı        Toplantı Yeri    Öğretmenler Odası
Toplantı Tarihi   ...........   Toplantı Saati    .......

ZÜMRE ÖĞRETMENLERİ
1        2        3    
    Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni         Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni        Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni
4                                                                            
    Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni                 

GÜNDEM MADDELERİ:

1.) Açılış ve Yoklama

2.) Güncellenen Öğretim Programının İncelenmesi ve Değerlendirilmesi ,

3.) Bir Önceki Toplantıda Alınan Kararlar ( Bir Önceki Toplantıya Ait Zümre Kararlarının Uygulama Sonuçlarının Değerlendirilmesi Ve Uygulamaya Yönelik Yeni Kararların Alınması.) 

4.)  Atatürkçülükle İlgili Konuların Üzerinde Durularak Çalışmaların Buna Göre Planlanması İle Öğretim Programlarının İncelenmesi, Programların Çevre Özellikleri de Dikkate Alınarak Amacına Ve İçeriğine Uygun Olarak Uygulanması, Yıllık Plan ve Ders Planlarının Hazırlanması ve Uygulanmasında Konu Ve Kazanım Ağırlıklarının Dikkate Alınması,

5.) Derslerin İşlenişinde Uygulanacak Öğretim Yöntem ve Tekniklerin Belirlenmesi,

6.) Özel Eğitim İhtiyacı Olan Öğrenciler İçin Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı (BEP) İle Ders Planlarının Görüşülmesi,

7.) Diğer Zümre Ve Alan Öğretmenleriyle Yapılabilecek İşbirliği Ve Esaslarının Belirlenmesi,
8.)  Derslerin daha verimli işlenebilmesi için ihtiyaç duyulan kitap, araç-gereç ve benzeri öğretim materyallerinin belirlenmesi,

9.) Öğrenci Başarılarının Ölçülmesi Ve Değerlendirilmesi Amacıyla Sınav Analizlerinin Yapılması,

10.) Sınavların, Beceri Sınavlarının Ve Ortak Sınavların Planlanması,


11.) Öğretim Programları, Okul Ve Çevre Şartları Dikkate Alınarak Eğitim Kurumlarının Kademe Ve Türüne Göre Proje Konuları İle Performans Çalışmalarının Belirlenmesi, Planlanması Ve Bunların Ölçme Ve Değerlendirilmesine Yönelik Ölçeklerin Hazırlanması,

12.) Çalışma Takviminin İncelenmesi ve Ders Saatlerinin Görüşülmesi,

13-Öğrencilerin Türk Dilini Doğru Telaffuz, Vurgu Ve Tonlama İle Konuşmayı; Yazılı Anlatımda Doğru Söz Dizimi, Kelime Seçimi Ve Noktalama İşaretlerini Fonksiyonlarına Uygun Olarak Kullanmayı Davranış Haline Dönüştürebilmelerini Hedefleyen Ortak Tutum Ve Davranışların Belirlenmesi,


14- Öz Değerlendirme Raporunun Görüşülmesi,

15- Dilek ve Temenniler,

16-Kapanış.


YAPILAN GÖRÜŞMELER VE ALINAN KARARLAR
1-) Açılış ve Yoklama,

................. Eğitim ve öğretim yılı zümre başkanı ........................, yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olması temennisiyle toplantıyı açtı.  Yapılan yoklama sonucunda Selma Cömert’in raporlu olduğundan dolayı toplantıya katılamadığı; diğer öğretmenlerin hazır olduğu görüldü.

2.) Güncellenen Öğretim Programının İncelenmesi ve Değerlendirilmesi ,

21.01.2018 tarihinde yapılan değişiklikler detaylı bir şekilde zümre başkanı tarafından açıklandı. Müfredatın 
tüm sınıflarda “Türk Dili ve Edebiyatı dersi adı altında birleştirildiğini, haftalık ders saati sayısının 5 olduğu ve 2018-2019 Eğitim ve Öğretim yılından itibaren tüm sınıflarda uygulanmaya başlandığını ifade etti.  Müfredatın giriş kısmı ........................ tarafından okundu. ........................ müfredattaki ünite sayılarının değiştiğini, bazı ünitelerin diğer sınıflara kaydırıldığını, kazanımların daha derli toplu hale getirildiğini, azaltılmasıyla daha anlaşılır hale geldiğini ifade etti. Değişen müfredatın uygulanmasındaki bazı tereddütlere işaret eden ........................, yıllık planların yapılmasında zümrece hareket edilmesi gerektiğini ifade etti.
    
KARARLAR:  

 a)  Üniteler, ünite konuları belirlenen kazanımlar doğrultusunda ele alınacaktır.
b) Öğrencilerin farklı kitapları okumaları ve bunları değerlendirmeleri sağlanacaktır.

3.) Bir Önceki Toplantıda Alınan Kararlar ( Bir Önceki Toplantıya Ait Zümre Kararlarının Uygulama Sonuçlarının Değerlendirilmesi Ve Uygulamaya Yönelik Yeni Kararların Alınması.) 

Bir önceki yılın sene sonu zümre öğretmenler kurulu toplantı tutanağı ........................                                                                          tarafından okundu. Gerekli inceleme, değerlendirme, hatırlatma ve açıklamalar zümre başkanı ........................ tarafından yapıldı. Olabildiğince alınan kararlar doğrultusunda davranıldığı görüldü. 
Gerek eğitim gerekse öğretim yılı .......................Eğitim ve Öğretim yılı Türk Dili ve Edebiyatı dersleri açısından başarılı geçmiştir. Sınıfların başarı düzeyleri sene sonu zümre tutanağında gösterilmiştir.


4.) Atatürkçülükle İlgili Konuların Üzerinde Durularak Çalışmaların Buna Göre Planlanması İle Öğretim Programlarının İncelenmesi, Programların Çevre Özellikleri de Dikkate Alınarak Amacına Ve İçeriğine Uygun Olarak Uygulanması, Yıllık Plan ve Ders Planlarının Hazırlanması ve Uygulanmasında Konu Ve Kazanım Ağırlıklarının Dikkate Alınması,

Atatürk İlke ve İnkılâpları ile Atatürk’ün müspet ilimler alanındaki görüş ve düşünüşleri için 2104 ve 2488 sayılı Tebliğler Dergisi kurul tarafından incelendi. Zümre öğretmeni ........................, en son yayımlanan 2488 Sayılı Tebliğler Dergisindeki açıklamaların ve yönlendirmelerin esas olduğunu belirtti. Atatürkçülük konularının müfredatta var olan şekliyle yıllık planlarda uygulanması kararı alındı. Buna göre Atatürkçülükle ilgili aşağıdaki açıklamalara uyulmasının zorunlu olduğu vurgulandı. Zümre başkanı ........................, güncellenen müfredata göre Atatürkçülük konularının sınıflara dağılım tablosunu öğretmenlere sundu. 

       
    Güncellenen müfredatta yer alan değerler eğitimi hakkında zümre başkanı ........................ tarafından bilgi verildi. Okulumuzun değerler eğitimi komisyonuna ve hazırlayacağı değerler eğitimi yıllık planına edebiyat zümresinin de etkin olarak katılması gerektiğini vurgulayarak derslerimizde de en etkili şekilde değerlerimizin işlenmesi gerektiğini vurguladı.

KARAR: Belirtilen konuların yıllık planlara yansıtıldığı şekilde dikkatle, titizlikle ve özenle verilmesine ve Atatürkçülük ile ilgili konularda Tarih dersi öğretmenleriyle ve değerler eğitimi ile ilgili tüm zümrelerle iş birliği yapılmasının devamına karar verildi.
    
    
........................, yıllık planların Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 15.08.2011 tarih ve 114 sayılı kararı doğrultusunda hazırlanması gerektiğini hatırlattı. Her ders saatinde yapılacak faaliyetlerin yıllık planda belirtilmesi kararlaştırıldı. ........................, derslerin işlenişinde konuya göre ayrılacak sürenin, kullanılacak araç ve gereçlerin, uygulanacak öğretim yöntem ve tekniklerinin yıllık ve günlük planlarda belirtilmesi gerektiğini hatırlattı. 

Zümre Başkanı ........................ ders planların nasıl hazırlanması gerektiğiyle ilgili bilgilerin Ağustos 2003 tarihli 2551 sayılı Tebliğler Dergisinde yayınlandığını ve planların bu doğrultuda titizlikle yapılması gerektiğini hatırlattı.

........................, bu yıl da geçen yıl olduğu gibi Atatürk İlke ve İnkılâpları ile ilgili konuların yıllık planlarda ayrı bir başlık halinde gösterilebileceğini veya konular bölümüne eklenebileceğini tekrarladı. 

KARARLAR: Yıllık planlar ilgili yönetmeliklere göre hazırlanacaktır. E- müfredata işlenecektir. Çalışma takvimine uyulacaktır. Tüm sınıfların yıllık planları 21.01.2018 tarihinde güncellenen müfredata göre yapılacaktır. 9 ve 10.Sınıf yıllık planını ........................, 11. Sınıfı ........................, 12. Sınıfı ........................ hazırlayacaktır.


5.) Derslerin İşlenişinde Uygulanacak Öğretim Yöntem ve Tekniklerin Belirlenmesi,


KARAR: 
Derslerin işlenişi sırasında konunun gereğine, sınıf ve seviyenin durumuna göre sesli ve sessiz okuma, anlatım, soru-cevap, dramatize etme, taklit, tasvir etme, tanımlama, açıklama, tartışma, sebep-sonuç ilişkisi kurma, özetleme, örnekleme, gözlem yapma, tümevarım, tümdengelim, araştırma, inceleme, tartışma, karşılaştırma sunu, afişleme, resimleme, film, v.b. yöntem ve tekniklerin kullanılması da kararlaştırıldı. Ayrıca derslerin daha da öğrenci merkezli olması için elden gelen çabanın gösterilmesi kararlaştırıldı. Yıllık planlar hazırlanırken her konuda kullanılacak yöntem ve tekniklerin konuların yanına ayrı ayrı belirtilmesi kararlaştırıldı.

6.) Özel Eğitim İhtiyacı Olan Öğrenciler İçin Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı (BEP) İle Ders Planlarının Görüşülmesi,

Zümre başkanı ........................, Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı ( BEP) hakkında bilgi verdi. Özel Eğitim İhtiyacı Olan Öğrenciler İçin bireyselleştirilmiş öğretim formu doldurulacak ve ayrı bir sınav yapılacaktır. Bu konuda sınıf ve okul rehber öğretmenleri rehberliğinde hareket edilecektir.

7.) Diğer Zümre Ve Alan Öğretmenleriyle Yapılabilecek İşbirliği Ve Esaslarının Belirlenmesi,

Zümre başkanı ........................,  “ birlik ve beraberliğin önemi üzerinde vurgu yaptı. Türk eğitim sisteminin bir bütün olduğuna dikkat çekti. Bu açıdan branşlar, alanlar farklı olsa da her birey Türk milletinin bekası için çalışmaktadır. Her öğretmen aynı duygularla öğrencisine sahip çıkmaktadır. Dolayısıyla konuların özelliğine göre diğer zümrelerle her zaman olduğu gibi bu eğitim ve öğretim yılında da yönetmelikler doğrultusunda işbirliğine gidilecektir. 
        


8.)  Derslerin daha verimli işlenebilmesi için ihtiyaç duyulan kitap, araç-gereç ve benzeri öğretim materyallerinin belirlenmesi,

Derslerin daha verimli işlenmesi ile ilgili aşağıdaki karalar alınmıştır:

- Ders işlemede temel kaynak Talim ve Terbiye Kurulunca kabul edilen ders kitabı ve Türk Dili ve Edebiyatı, Türk Edebiyatı, Dil ve Anlatım dersleri öğretim programıdır. Kazanım ilişkilendirmesi ve takip bütünlüğünü sağlamak temelinde konular, Milli Eğitim Bakanlığının dağıttığı ders kitaplarından işlenecektir. 

-Konu anlatımlı yardımcı ders kitapları, konu ve kazanımlara uygun hazırlanmış testler, film, slayt, sunumlar, filmler, arama motorları, internet, bilgisayar, ogmmateryal.meb.gov.tr sitesi ve EBA’ da paylaşılmış yayınlar ile basın ve yayın organlarından, edebiyat içerikli dergi ve yayınlardan faydalanılacaktır.

- Okul kütüphanesinden en iyi şekilde yararlanma ve kütüphaneyi daha kullanılır hale getirme konusunda okul yönetimiyle işbirliğine gidilecektir.

- Konuların özelliğine göre etkileşimli tahtadan azami şekilde yararlanılacaktır.
    
- “Okuma Saatleri” etkinliğine devam edilecektir.


9.) Öğrenci Başarılarının Ölçülmesi Ve Değerlendirilmesi Amacıyla Sınav Analizlerinin Yapılması,

Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün 13.10.2017 tarihli, 83203306-10.03-E.16628910 sayılı ve sınav analizleri konulu yazısına istinaden gerekli işlemler yapılacaktır. Her sınavdan sonra sınav analizleri zümre olarak değerlendirilecek ve gerekli önlemler alınacaktır. 

10.) Sınavların, Beceri Sınavlarının Ve Ortak Sınavların Planlanması,

Zümre başkanı ........................, haftalık ders saati sayısına bakılmaksızın her dersten en az 2 sınav yapılması gerektiğini hatırlattı. Sınav tarihlerinin yıl içinde yapılacak olan Zümre Başkanları Kurulu tarafından belirleneceği hatırlatıldı. Staja giden son sınıflar hariç, Türk Dili ve Edebiyatı derslerinde bütün sınavların ortak yapılacağı vurgulandı. ........................, her dönem en fazla bir sınavın test şeklinde yapılabileceğini sözlerine ekledi. 

Bütün sınavlar ortak yapılacağından ( staja giden son sınıflar hariç  ) yazılı soruları hazırlanırken zümre ortak hareket edecektir. Sorular ve cevap anahtarları zümre öğretmenlerince birlikte hazırlanacaktır. Bu sınavların şube ve sınıflar bazında sınav analizleri yapılacaktır. Konu ve kazanım eksikliği görülen öğrencilerin durumları, ders ve zümre öğretmenleri tarafından yeniden değerlendirilecektir. Uygulama etkinliklerine ve kitap okuma sınavlarına gereken özenin gösterilmesi gerektiği vurgulandı.

Türk Dili ve Edebiyatı dersi için 1 dönemde 2 sınavın yapılması gerektiği ifade edilmiştir. Birinci sınavın açık uçlu maddelerden oluşan yazılı yoklama şeklinde yapılması ve 2.sınavın çoktan seçmeli şekilde yapılabileceği ifade edildi. Karar oybirliği ile kabul edilmiştir. Ayrıca her ders için 1 dönemde 2 performans notu verilecektir. 

1.performans notu: Ders içi performans değerlendirme ölçeğine göre verilecektir. 2.Performans notu: Her ünite sonunda yapılacak olan etkinlikler, yazma ve sözlü iletişim becerilerine bağlı süreç odaklı performans değerlendirme notu olarak e-okula işlenecektir. Öğrencilere her dönemde okutulacak kitaplar performans notu olarak değerlendirilecektir.
Birinci dönemde okutulacak ve sınav yapılacak kitaplar şunlardır:

9.Sınıflar Ömer Seyfettin Hikâyelerinden Seçmeler, 10.Sınıflar Dede Korkut Hikâyeleri, 11.Sınıflar Kaplumbağalar/Fakir Baykurt 12.Sınıflar Sol Ayağım/Christy Brown

İkinci dönemde okutulacak ve sınav yapılacak kitaplar şunlardır:

9.Sınıflar Dokuzuncu Hariciye Koğuşu / Peyami SAFA, 10.Sınıflar Ateşten Gömlek  /  Halide EDİB ADIVAR, 11.Sınıflar Sabahattin Ali -Kuyucaklı Yusuf, 12.Sınıflar Kuyuycaklı Yusuf/Sabahattin Ali

           Ortak sınavların planlaması zümre başkanlar kurulunca belirlenen tarihler gereğince kasım ayında yapılacaktır. 
Zümre başkanı ........................, : “ Sınavlar tek bir soru tipine dayanmamalıdır. Yazılı sınavlar yapılandırılırken bir öncüle (konuyla ilgili okuma metinlerinden alıntılar, örnek olaylar, analojiler, gerçek yaşam durumlarına ilişkin gazete ve dergi haberleri, görseller, grafik düzenleyiciler -kavram haritaları, şema, zihin haritaları- tablo ve grafikler) bağlı; öğrencilerin okuduğunu anlama, analiz etme, çıkarımda bulunma, eleştirel düşünme, görsel okuma ve uzamsal becerilerinin ölçülmesine olanak sağlayacak sorulara yer verilmelidir. Yazılı sınavlarda soru sayısının oranı edebiyat konuları için %60, dil bilgisi konuları için %40 olmalıdır.”

11.) Öğretim Programları, Okul Ve Çevre Şartları Dikkate Alınarak Eğitim Kurumlarının Kademe Ve Türüne Göre Proje Konuları İle Performans Çalışmalarının Belirlenmesi, Planlanması Ve Bunların Ölçme Ve Değerlendirilmesine Yönelik Ölçeklerin Hazırlanması,

MADDE 50- (1) Öğrenciler okulların özelliklerine göre yazılı sınavların dışında proje ve performans çalışması ile topluma hizmet etkinliklerine yönelik seminer, konferans ve benzeri çalışmalar yaparlar. Öğrenciler, her dönemde tüm derslerden en az bir performans çalışması, her ders yılında en az bir dersten proje hazırlama görevini yerine getirirler.
(2) Öğrencilerin ders yılı içinde ulusal ve uluslararası yarışmalarda elde ettikleri başarılar, ilgili dersin proje veya performans çalışması olarak tam puanla değerlendirilir.
(3) Öğrencilerin hangi dersten/derslerden proje hazırlayacakları sınıf rehber öğretmenleri tarafından okul yönetimine bildirilir.
(4) Proje ve seminer çalışmalarında öğrencilerin laboratuvar, bilgisayar, internet, kitaplık, spor salonu ve konferans salonu gibi imkânlardan etkili ve verimli şekilde yararlanmaları için okul yönetimi tarafından gerekli tedbirler alınır.
(5) İşbirliği çerçevesinde, ilgili makamlardan izin ve onay alınmak şartıyla okulun amaçlarına uygun konferans ve seminerler düzenlenebilir.
(6) Topluma hizmet etkinliklerine önem verilir. Öğrencilerin bu etkinliklere katılmalarını teşvik etmek amacıyla okul yönetimince gerekli tedbirler alınır.
(7) Proje ve performans çalışması puanla değerlendirilir. Topluma hizmet etkinlikleri ve diğer çalışmalar puanla değerlendirilmez; ancak öğrencilerin mezuniyetlerinde belgelendirilir.
(8) Öğrencilerin derse hazırlıkları, derse aktif katılımları ve dersle ilgili araştırma çalışmaları da performans çalışması kapsamında ayrıca notla değerlendirilir.
KARAR: 

Her ders için ders içi performans notu verilecek, ayrıca proje görevi alan öğrencilerimiz proje hazırlama görevini yerine getireceklerdir. Projenin konusu öğrenciye imza karşılığı bildirilecektir. Öğrencinin ders öğretmenleri ile görüşmesinde öğretmen tarafından notlar alınacaktır. Her öğretmen verdiği ödevlerle ilgili sonuçları dosyalayacaktır. Öğrencinin çalışma planı, bilgi, doküman ve araç gereç listesi, iletişim kurduğu kaynak kişilerin listesi ödevin sonunda yararlanılan kaynaklar bölümünde belirtilecektir. Proje konuları en geç KASIM ayının son haftası verilir. NİSAN ayının 2. haftasında toplanacaktır. Ayrıca proje görevleri aralık, ocak, şubat ve mart aylarında kontrol edilecektir. Bu kontroller Proje Takip Forumu’na işlenecektir. Zümrece alınan karar doğrultusunda aşağıdaki Proje konuları belirlendi.
                          
9. SINIFLAR TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ PROJE GÖREVİ KONULARI:

1.Edebiyatın sanatla ve bilim dallarıyla ilişkisi (Edebiyat ve Sanat- Edebiyat ve Bilim)
2.İletişim nedir, iletişim araçları nelerdir, iletişimin bir toplumdaki yeri nedir?
3.Günümüz edebiyatından bir hikâyenin incelemesi veya günümüz edebiyatına uygun bir hikâye yazılması.
4. Roman incelemesi, müfredat konularında yer alan veya 100 temel eser çerçevesinde verilen romanların incelenmesi. (Roman incelenirken ders kitaplarındaki plan doğrultusunda incelenecektir.)
5. Bir konu başlığı altında, kurallara uygun olarak bir şiir antolojisi oluşturma.
6. Atatürk’ün hayatını şiirlerle ve resimlerle anlatan bir albüm hazırlama.
4. Edebiyatımızdaki önder isimleri anlatan bir Powerpoint sunusu hazırlama.
5. Türk destanlarındaki mitolojik unsurları ve gerçek yaşamın izlerini araştırma.
6. Yöremizdeki halk hikâyesi, masal, efsane, mani, türkü, ninni, tekerleme, bilmece vs. sözlü edebiyat ürünlerini derleme. Düğünlerdeki gelenek-görenekleri anlatma.
7. Okul web sitesinde edebiyat sayfası hazırlama.
8. Gazete çevresinde gelişen türleri örneklerle açıklayan bir defter tutma. (Makale, deneme, fıkra, eleştiri, sohbet, röportaj, haber yazısı)
9. Herhangi bir şair ya da yazarın biyografisini Powerpoint sunusu olarak hazırlama.
10. Seçilen beş şiiri biçim ve içerik olarak inceleme.
11. Türk masallarındaki öne çıkan motiflerden birini veya birkaçını araştırma.
12. Yöremizdeki bir halk aşığı ile röportaj yapma.
13. Edebi sanatları (söz sanatlarını) açıklama, örnek metinlerde inceleme.
14. Aşağıda belirtilen şiirlerin ritim, ahenk ve yapı unsurlarını inceleme:
Orhan Veli Kanık – İstanbul’u Dinliyorum
Cahit Sıtkı Tarancı – Otuz Beş Yaş
Ahmet Kutsi Tecer – Nerdesin
Necip Fazıl Kısakürek – Kaldırımlar
15. Türk Halk şiiri geleneğinin örneklerle incelenmesi.
16. Klasik Türk şiir geleneğinin örneklerle incelenmesi.
17. Anlatmaya ve göstermeye bağlı edebi metinleri inceleme metotlarını araştırma.
18. Seçilen bir roman veya hikâyeyi inceleme:
Reşat Nuri Güntekin – Çalıkuşu
Yakup Kadri Karaosmanoğlu – Yaban
Tarık Buğra – Küçük Ağa
Refik Halit Karay – Eskici
Ömer Seyfettin – Yalnız Efe
Sait Faik Abasıyanık – Semaver
19. Göstermeye bağlı edebi metinlerin araştırılması.
20. Beğenilen şairlerin şiirlerinden bir antoloji oluşturma.

10. SINIFLAR TÜRK DİL VE EDEBİYATI DERSİ PROJE GÖREVİ KONULARI:

1.Türk edebiyatını dönemlerinin araştırılması.
2.Türkçenin tarihi gelişimi.
3.Türklerin kullandığı alfabelerin araştırılması.
4. Dede Korku Hikâyelerinin Türk edebiyatı açısından önemi, hikâyelerdeki İslâmiyet etkisi, devam eden eski Türk geleneklerinin incelenmesi, araştırılması.
5.  Destan kavramı, destanların toplumların hayatı için önemi, oluşumları ve Türk destanlarının incelenmesi.
6.Tanzimat, Milli edebiyat ve günümüze ait hikaye örneklerinin incelenmesi.
7. Hikâye yazma.
8. Şiir panolarının hazırlatılması.
9. Roman, hikâye veya şiir tahlilleri.
10.  Kutadgu Bilig, Divanü Lügati’t-Türk ve Atabetü’l Hakayık hakkında genel bilgi.
11.  Tasavvuf, Tasavvufi kavramlar ve Tasavvufi Halk Edebiyatı hakkında genel bilgi.
12.   Ali Şir Nevai, Hayatı, Edebi Kişiliği ve eserleri hakkında bilgi
13.  Divan edebiyatı hakkında genel bilgi. 
14.  Fuzuli’nin, hayatı, edebi kişiliği ve eserleri hakkında genel bilgi.
15.  Baki’nin, hayatı, edebi kişiliği ve eserleri hakkında genel bilgi
16.  Nef’i ve Nabi’nin hayatları, edebi kişilikleri ve eserleri hakkında genel bilgi.
17.  Halk edebiyatı ile divan edebiyatının karşılaştırılması.
18.  Evliya Çelebi (Seyahatname) hakkında inceleme
19.  Yaşayan herhangi bir sanatçıyla (aktör, şair, yazar...) söyleşi
20.  Mevlana’da evrensel sevgi anlayışı ve sema, şeb-i aruz gibi kavramların araştırılması.
21.  Ahmet Hamdi Tanpınar ve Evliya Çelebi’de beş şehrin ele alınması, bu şehirlerin ortak ve farklı yönlerinin tespiti

11. SINIFLAR TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ PROJE GÖREVİ KONULARI:

1) Edebiyatla sosyal hayat arasındaki ilişkinin araştırılması, bu konuda öne çıkan romanların, şiirlerin örneklenmesi.
2) Başlangıçtan günümüze kadar edebiyatımızda görülen dönemlerin, akımların araştırılması.
3) Atatürkçülüğüne çağdaşlaşmaya verdiği önemin araştırılması. 4)Atatürk’ün sanat anlayışının araştırılması.
5) Tanzimat edebiyatının oluşumunun araştırılması.
6)Tanzimat edebiyatında öne çıkan şahsiyetlerin, eserlerin araştırılması.
7)Roman ve hikâye incelemesi.(Tanzimat Edebiyatı Dönemine ait olacak)
8) Servet-i Fünun edebiyatının, bu edebiyat döneminde öne çıkan edebi şahsiyetlerin, eserlerin araştırılması, incelenmesi.
9) Fecr-i Ati topluluğunun edebiyatımızdaki yerinin, bu topluluğun önemli şahsiyetlerinin araştırılması.
10)Milli Edebiyat Dönemine ait eserlerin araştırılması, incelenmesi. (Örnek: Ateşten Gömlek (Halide Edip ADIVAR), Yaban (Yakup Kadri KARAOSMANOĞLU), Memleket Hikâyeleri (Refik Halit KARAY), Küçük Ağa (Tarık BUĞRA), Zeytindağı (Falih Rıfkı ATAY …)
11)Beğenilen şairlerin şiirlerinden antoloji oluşturma.
12)“Yazarın Sosyal Ve Siyasî Şartlardan Etkilenmesi - Metinlerin, Yazıldığı Dönemin Zihniyetiyle İlişkisi”  konularına örnek olabilecek Milli Edebiyat Dönemi eserlerinden iki tanesi ( farklı türlerde, farklı sanatçılara ait) incelenecektir.
13)Edebiyatımızda tiyatro konusunun araştırılması, edebiyatımızın önemli tiyatro yazarlarının tanıtılması.
14) Servet-i Fünûn döneminde verilen eserleri içerik, dönemin özelliklerini yansıtma, yapı bakımından inceleme:
(Mai ve Siyah -Halit Ziya UŞAKLIGİL, Aşk-ı Memnû -Halit Ziya UŞAKLIGİL, Eylül -Mehmet Rauf, Sis -Tevfik Fikret, Elhân- Şitâ -Cenap Şehabettin… gibi)
15) Ömer Seyfettin’in 2(iki)hikâyesinin okunup yapı, tema, dil ve anlatım unsurlarının incelenmesi.
16)Batı edebiyatındaki edebi akımlar hakkında bir sunum hazırlama.
17)Bir mektup, bir dilekçe, bir resmi mektup, bir iş mektubu, bir tavsiye mektubu yazılacaktır.
18)Bir tane biyografik, bir tane de otobiyografik roman örneği incelenecektir. (Roman inceleme planı daha sonra verilecektir.)
19)Bir anı bir de gezi türünde yazılmış iki eser incelenecektir. (İnceleme planı daha sonra verilecektir.)
20)Bir mülakat hazırlanacaktır.
21)Mustafa Kemal Atatürk’ün Büyük Nutuk adlı eseri incelenecektir. (İnceleme planı sonradan verilecektir.)
    
12. SINIFLAR TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ PROJE GÖREVİ KONULARI:

1)Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatında etkili olan edebi akımlar hakkında bir araştırma yapınız. Bu akımlar içinde yer alan şairlerden birer şiir seçerek bir şiir seçkisi oluşturunuz.
2)Beş Hececilerin şiir ve sanat anlayışları ile ilgili bir araştırma yapınız ve beş şairin birer şiiri üzerinde bu sanat anlayışlarını irdeleyiniz.
3)Toplumsal Gerçekçi şiir ve sanat anlayışı ile ilgili bir araştırma yapınız ve Toplumsal Gerçekçi beş şairin birer şiiri üzerinde bu sanat anlayışını irdeleyiniz.
4)Öz şiir anlayışını sürdüren şairlerin şiir ve sanat anlayışı ile ilgili bir araştırma yapınız ve bu şairlerden beş şairin birer şiiri üzerinde bu sanat anlayışını irdeleyiniz.
5)Garip Hareketinin şiir ve sanat anlayışı ile ilgili bir araştırma yapınız ve Garip şairlerinin birer şiiri üzerinde bu sanat anlayışını irdeleyiniz.
6)İkinci Yeni Sonrası Toplumcu şiir anlayışını sürdüren şairlerin şiir ve sanat anlayışı ile ilgili bir araştırma yapınız ve bu gelenekten beş şairin birer şiiri üzerinde bu sanat anlayışını irdeleyiniz.
7)Cumhuriyet Döneminde Milli Edebiyat geleneğini sürdüren romanlardan ikisini okuyarak (her iki roman için) roman inceleme çalışması yapınız. Bu gelenek içinde yazılan bütün eserlerin adlarını ve yazarlarını araştırınız.
8)Cumhuriyet Döneminde Toplumsal Gerçekçi romanlardan ikisini okuyarak (her iki roman için) roman inceleme çalışması yapınız. Bu gelenek içinde yazılan bütün eserlerin adlarını ve yazarlarını araştırınız.
9) Cumhuriyet Döneminde bireylerin iç dünyalarını yansıtan romanlardan ikisini okuyarak (her iki roman için) roman inceleme çalışması yapınız. Bu gelenek içinde yazılan bütün eserlerin adlarını ve yazarlarını araştırınız.

10) Cumhuriyet Döneminde modernizmi esas alan romanlardan ikisini okuyarak (her iki roman için) roman inceleme çalışması yapınız. Bu gelenek içinde yazılan bütün eserlerin adlarını ve yazarlarını araştırınız.

11)Notre Dame’ın Kamburu, Goriot Baba, Ağrı Dağı Efsanesi adlı romanları okuyarak roman inceleme çalışması yapınız.

12)Devlet Ana, Kuyucaklı Yusuf ve Sinekli Bakkal adlı romanları okuyarak roman inceleme çalışması yapınız.

13)Bereketli Topraklar üzerinde, Murtaza, Handan adlı romanları okuyarak roman inceleme çalışması yapınız.

14)Günlük tutma, 15)Şiir kitabı oluşturma, 16)Dergi çıkarma, düzenleme,

17)Sanat Metinlerinin Ayırıcı Özelliklerini Belirleme,

18)Seyrettiği bir tiyatro oyununu, sinema filmini eleştirme,

19)Okuduğu bir romanı inceleme,

20)Herhangi bir konuda konferans hazırlama,

21).Açık Oturum düzenleme, Açık Oturuma katılma, 22)Sınıf içi münazara düzenleme.

23) Duvar gazetesi hazırlama.

 24) Anlatım türlerinde yazılmış (bilgi şöleni, münazara, panel, açık oturum) örnek metinleri dil ve anlatım özelliklerine göre inceleme.


ALINAN KARARLAR:

    Yukarıdaki konuların haricinde şartlara ve imkânlara göre zümre öğretmenleri sene içerisinde farklı konularda da proje görevi verebilir. 

    Yukarıdakilerin haricinde belirlenen bir konu diğer zümre öğretmenleriyle paylaşılacaktır, ayrıca yönetmeliklere, genelgelere ve Türk Milli Eğitiminin amaçlarına uygun olacaktır.

    Bu konuların, " Proje Çalışması Değerlendirme Ölçeği"ne göre değerlendirilmesine karar verildi.

    Her ders için ders içi performans notu, her ünite sonunda yapılacak olan etkinlikler, yazma ve sözlü iletişim becerilerine bağlı süreç odaklı performans değerlendirme notu, kitap okuma sınavı notu olmak üzere her dönem 2 performans notu verilecektir.

12.) Çalışma Takviminin İncelenmesi ve Ders Saatlerinin Görüşülmesi,

............İl Milli Eğitim Müdürlüğünce hazırlanan .................. eğitim ve öğretim yılına ait     “ÇALIŞMA TAKVİMİ” incelendi. Bu doğrultuda aşağıdaki esaslar tespit edildi.

Planlar hazırlanırken “ÇALIŞMA TAKVİMİ” esas alınacaktır. Zümre Başkanı ........................ “Okulumuzda ..... sınıf vardır. Bu sınıflarda da........ saat haftalık Türk Dili ve Edebiyatı dersi mevcuttur. Bunun dağılımını yapmamız gerekiyor.   Buna Göre; 
........................: 
........................:
........................: 
Sınıflarını okutması kararlaştırıldı.
    
13.) Öğrencilerin Türk Dilini Doğru Telaffuz, Vurgu Ve Tonlama İle Konuşmayı; Yazılı Anlatımda Doğru Söz Dizimi, Kelime Seçimi Ve Noktalama İşaretlerini Fonksiyonlarına Uygun Olarak Kullanmayı Davranış Haline Dönüştürebilmelerini Hedefleyen Ortak Tutum Ve Davranışların Belirlenmesi,

Güzel Türkçemizin konuşma ve yazma kurallarının iyi kullanılması ve öğretilmesi için Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenlerine büyük iş düştüğünü söyleyen ........................, bu konuda işbirliği yapılmasının şart olduğunu belirtti. Söz alan ........................, aslında bunun sadece Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenlerinin değil, bütün öğretmenlerin öncelikli görevi olması gerektiğini söyledi. Öğrencilerde kitap okuma alışkanlığının bulunmadığını, kitap okumayan öğrencilerin kendini ifade etme noktasında da sorunlar yaşadığını söyledi. Kitap okuma alışkanlığı kazandırılması noktasına önem verilmesi ve gereken hassasiyetin gösterilmesi gerektiğini söyledi. Geçen sene de kitap okuma alışkanlığı kazandırılması noktasında çalışmalar yapıldığını, elden gelen çabanın sarf edildiğini belirtti. Bu sene de aynı çalışmaların yapılacağını sözlerine ekledi.


KARAR: Öğrencilerin kitap okuma alışkanlıklarını artırmak için ödül, taltif,  gibi yöntemler uygulanacaktır. Seçkin eserler, bilhassa gerek Türk Edebiyatında, gerekse diğer edebiyatlarda klasik olmuş eserler (100 Temel Eser gibi..) nazara getirilecektir. Televizyonlarda ve radyolarda Türkçeyi güzel kullanan program yapıcıları, sunucular, haber spikerleri, konuşmacılar takip edilecek ve öğrencilerin onları dinlemeleri sağlanacaktır. Sınıf içinde ilk dakikalarda öğrencilerin bazı güncel konularda serbestçe konuşmaları teşvik edilecektir. Seslerin, harflerin, hecelerin, kelimelerin, vurgularına, telaffuzlarına dikkat edilecektir. 

14-Öz Değerlendirme Raporunun Görüşülmesi,

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından geri gönderilen öz değerlendirme raporu müdür yardımcısı ............................ başkanlığında tekrar incelenmiştir. Eksik ve hatalı bulunan noktalar tekrar gözden geçirilmiştir. Öz değerlendirme raporunda özellikle kanıtlar bölümlerinin tekrar düzenlemesi yapılarak belirtilen formata uygun kanıtlar uygun formatta sunulmuştur. 

Zümre Başkanı ........................
“Öz değerlendirme planında iki faaliyet planımız vardır. Bunlardan birincisi zümre öğretmenlerinin mesleki gelişimine katkı sağlayacak hizmet içi eğitim faaliyetlerinin takip edilmesi ve zümre öğretmenlerine bildirilmesi, ikincisi zümre öğretmenleri arasında işbirliğini artıracak zümre toplantı sayısının artırılması. Öz değerlendirme Eylem planında yer alan bu faaliyetleri hep birlikte gerçekleştirmeye çalışacağız.


    

15-Dilek ve Temenniler,

........................ , “ Kararlar en iyi şekilde uygulanacaktır. Kararların uygulanmasında birliktelik esastır. Okul idaresi ve diğer zümre öğretmenleri ile her zaman işbirliği içinde olunacaktır. Gerek yıllık planlar, gerekse günlük planlar ilgili maddelere göre hazırlanacaktır.

 Sınavların gerçekleştirilmesinde Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve ortak sınav komisyonunun aldığı kararlar esas olacaktır.  

Öğrencilerin ders dışı etkinliklerde görev almaları ve çeşitli kurumlarca belirlenen yarışmalara katılmaları egzersiz çalışmaları ile daha da etkin bir hale getirilecektir.

 Belirli gün ve haftaların etkin bir şekilde kutlanması, değerlendirilmesi, onların amacına uygun bir şekilde anlatılması gerek idare gerekse diğer zümre öğretmenlerinin katkılarıyla gerçekleştirilecektir.’’ diyerek alınan kararları özetledi. 

16-Kapanış,

Yeni eğitim ve öğretim yılının başarılı geçmesi dileğiyle toplantı sona erdi.


TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ZÜMRESİ
    
                ........................                               ........................                                   ........................             (Türk Dili ve Edebiyat Öğretmeni )      (Türk Dili ve Edebiyat Öğretmeni )        (Türk Dili ve Edebiyat Öğretmeni )
    
                             
      
 (Türk Dili ve Edebiyat Öğretmeni )           

…………………..
Okul Müdürü


ALINAN KARARLAR

1  Üniteler, ünite konuları belirlenen kazanımlar doğrultusunda ele alınacaktır.

2  Öğrencilerin farklı kitapları okumaları ve bunları değerlendirmeleri sağlanacaktır.

3  Belirtilen konuların yıllık planlara yansıtıldığı şekilde dikkatle, titizlikle ve özenle verilmesine ve Atatürkçülük ile ilgili konularda Tarih dersi öğretmenleriyle ve değerler eğitimi ile ilgili tüm zümrelerle iş birliği yapılmasının devamına karar verildi.

4 Yıllık planlar ilgili yönetmeliklere göre hazırlanacaktır. E- müfredata işlenecektir. Çalışma takvimine uyulacaktır. Tüm sınıfların yıllık planları ............................... tarihinde güncellenen müfredata göre yapılacaktır. 9 ve 10.Sınıf yıllık planını ........................, 11. Sınıfı ........................, 12. Sınıfı ........................ hazırlayacaktır.

5 Yıllık planlar hazırlanırken her konuda kullanılacak yöntem ve tekniklerin konuların yanına ayrı ayrı belirtilmesi kararlaştırıldı.

6 Özel Eğitim İhtiyacı Olan Öğrenciler İçin bireyselleştirilmiş öğretim formu doldurulacak ve ayrı bir sınav yapılacaktır.

7 Konuların özelliğine göre etkileşimli tahtadan azami şekilde yararlanılacaktır.
        
8 “Okuma Saati” etkinliğine devam edilecektir.

9 Her sınavdan sonra sınav analizleri zümre olarak değerlendirilecek ve gerekli önlemler alınacaktır. 


    


 

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

Threads beğeni satın al

backlink Spor haberleri fen bilimleri vozol 10000 Likit

Bosna Hersekde Üniversite Okumak