2023 Yılı İlkokul 4. Sınıf İl Alan Zümre Toplantı Tutanağı

Öğretmen haberleri ve gelişmelerden hemen haberdar olmak için Telegram kanalımıza katılın!

2022-2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 4. SINIFLAR ...........................I İL ALAN ZÜMRE BAŞKANLARI TOPLANTI TUTANAĞI
TOPLANTI YERİ                : …………………. İlkokulu 
TOPLANTI TARİHİ          :
TOPLANTI NO                    : 
TOPLANTIYA KATILANLAR:
……………………….        ………….  (Zümre Başkanı)
                ……………………….        …………..İlkokulu
………………………...        …………………………………… İlkokulu
……………………….        ………………. 
……………………………        ………………………………. İlkokulu
……………………………..        …………………….
………………………..        ………………………….. İlkokulu
………………………………..     …………………. 
………………….            ……………………………………….. İlkokulu
…………………            …………………………………. İlkokulu
………………………        …………………

GÜNDEM MADDELERİ
1.    Açılış ve yoklama
2.    
3.    
4.    Uygulamada karşılaşan güçlükler
5.    İl düzeyinde uygulama birliğinin sağlanması
6.    Deprem felaketinin eğitim öğretime etkisi 
7.    Sınıf kitaplığının zenginleştirilmesi
8.    Eğitim ve öğretimde kalitenin yükseltilmesi
9.    Ölçme ve değerlendirme
10.     İş sağlığı ve güvenliği
11.    Dilek ve temenniler

GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ
1- AÇILIŞ VE YOKLAMA

Merkez İlçe Zümre Öğretmenler Kurulu toplantısı ……………… İlkokulunda ............................... tarihinde saat .............. de …………………………… in açılış konuşması ile başladı. Tüm öğretmenlere yeni eğitim-öğretim yılı için başarı dileklerinde bulunuldu. 06 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli yaşanan iki büyük deprem felaketi sonucu hayatını kaybeden başta meslektaşlarımız ve aileleri olmak üzere tüm vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet kederli geride kalanlara sabırlar dilendi. 
Yapılan yoklamada İlçe Alan Zümre Başkanları toplantılarında seçilen zümre başkanlarının toplantıya katılımlarının sağlandığı görüldü.

2-    BİRİNCİ DÖNEM ALINAN KARARLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Birinci döneme ait olan zümre kurulu öğretmenler kurulu toplantı tutanakları sınıf öğretmeni ………………………………. tarafından okundu. Kararları incelendi. Zümre kararlarının ne kadarının uygulanıp uygulanmadığı irdelendi. Uygulamada eksiklikler olmadığı, ölçme değerlendirmede bir sorunla karşılaşılmadığı tespit edildi. Zümre toplantısında alınan kararların ikinci dönemde yapılacak çalışmalara ışık tutacağı vurgulandı. Alınan kararların uygulandığı, sene başında yapılan yıllık planlar ile günlük planlar arasında uyumsuzluk bulunmadığı belirtildi. 
3-    BİRİNCİ DÖNEMİN DEĞERLENDİRİLMESİ

    Genel itibariyle ilimizde bulunan 4. sınıflarda eğitim öğretim faaliyetlerinin başarılı geçtiği,
    Programların ve derslerin birbirine paralel yürütüldüğü, 
    Öğrenci velileriyle işbirliği içinde eğitimin yürütüldüğü, 
    Rehberlik hizmetlerinin itinalı şekilde yürütüldüğü, 
    Sınıfa göre yetersizliği tespit edilen öğrencilerle ilgili olarak yönetmelik gereği gereken çalışmaların yapıldığı, 
    Öğrencilerin sahip olduğu ilgi ve beceriler, öğretim sürecinde ele alındığı ve farklı zekâ alanlarına hitap edilerek derslerin işlendiği,
    Öğrencilere doğrudan bilgi aktarılması yerine, onların kendi deneyimlerini yaşayacakları etkinlikler aracılığıyla bir takım becerilerin kazandırılmasına çalışıldığı,
    Derslerin işlenişinde yapılan çeşitli etkinliklerde oyun, grup çalışmaları, tartışmalar, sunumlar, drama vb. çalışmalar yapılarak öğrencilerin derse katılımı sağlandığı belirlendi.

4-    UYGULAMADA KARŞILAŞILAN GÜÇLÜKLER
    Derslerin amacı 35-40 kişilik sınıfta tam anlamıyla öğrenen birkaç öğrencinin kaldığı, geri kalanların zaman içinde yitip gittiği bir ders olmamalıdır. Her öğrencinin anlama ve öğrenme hızı aynı olmadığından ders müfredatlarının sadeleştirilmesi ve kazanımların azaltılması faydalı olacaktır. Bu sayede konular anlama ve kavrama boyutunun ötesinde analiz, değerlendirme ve sentez boyutlarına göre işlenebilecek ve bu sayede kalıcı öğrenme sağlanabilecektir denildi.

    Eğitim kurumlarının amacı, bilgiye ulaşabilen, bilgiyi kullanabilen, bilgi üretebilen ve iletebilen, problem çözebilen, eleştirel düşünebilen, yeni girişimlerde bulunan, kolay vazgeçmeyen, gelişmiş iletişim becerilerine sahip, karşısındaki bireyle duygudaşlık kurabilen, topluma fayda sağlayan bireyler yetiştirmektir. Bu amaçlar doğrultusunda, öğretim programları kişisel farklılıkları dikkate alan, beceri ve değer kazandırmayı hedefleyen bir amaçla hazırlanmalıdır denildi.

    Okulların birçoğunda derslerde kullanılabilecek materyal bulunmamaktadır. Merkezdeki okulların bile çoğunluğunda laboratuvar ve diğer ders materyalleri açısından sıkıntı yaşanmaktadır. Birinci dönem mıknatıs, dereceli silindir, eşit kollu terazi gibi derslerde kullanılması gereken birçok materyale ulaşmada sıkıntı yaşanmıştır. Derslerin somutlaştırılması, yaparak yaşayarak öğrenmeyi teşvik etmek için okulların materyal eksiklerinin giderilmesi gerektiği dile getirildi.

    Ders kitaplarının ve Meb yardımcı kaynaklarının sayıca çok fazla olması öğrenci çantalarının ağırlaşmasına neden olduğu, bunun da bu yaş çocukların omurilik sağlığına etkisi konuşuldu. Ders kitaplarının fasikül veya haftalık dergiler şeklinde oluşturmanın daha yerinde olacağı görüşü ileri sürüldü. 

    Öğretmen Kılavuz Kitap uygulamasının tekrar getirilmesi dile getirildi.

5-    İL DÜZEYİNDE UYGULAMA BİRLİĞİNİN SAĞLANMASI

6 Şubat 2023 tarihinde ülkemizin 11 ilinde yaşanan Yüzyılın felaketi olarak adlandırılan iki büyük deprem felaketi sonrasında okulların iki hafta tatil ilan edilmesi ile ilgili sürede eksik konuların yıllık planlar gözetilerek yetiştirilmesi kararlaştırıldı. Bakanlık tarafından bir açıklama yapılana kadar özellikle 3 hafta hızlandırılmış eğitim yapılarak kazanımların yetiştirilmesi kararlaştırıldı. Belirlenen sürelere riayet edildiği takdirde uygulama birliğinin sağlanabileceği belirtildi.
    İl alan zümreleri olarak birbirimizle sürekli iletişim halinde olmamız hem eğitim ve öğretimde uygulama birliğini sağlanmasında hem de tecrübe paylaşımlarıyla yaşadığımız sorunlara kalıcı çözümler bulmamıza yardım edeceğini söylendi.
    23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının okullarda özellikle depremden etkilenen çocukların eğlenmelerine olanak verecek şekilde kutlanmasının planlanması gerektiği ifade edildi.
6-    DEPREM FELAKETİNİN EĞİTİM ÖĞRETİME ETKİSİ 

06.02.2023 tarihinde meydana gelen iki büyük deprem sonucu Elazığ afet bölgesi olmasına rağmen binlerce öğrenciye kucak açmıştır. Bunun yanında bazı okullarımızın hasar alması nedeniyle sınıf mevcutları artmıştır. Bu süreçte öğretmenlerimiz özveriyle ve yardımlaşma duygularıyla bu süreci itinayla yürütmektedir denildi.

     Depremin psikolojik etkilerinin azaltılmasına yönelik bakanlığımız Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünün hazırlamış olduğu Psikososyal Destek Deprem Psikoeğitim Programının modüller şekilde uygulanmaya başlandığı belirtildi. Deprem nedeniyle sınıflarımıza gelen öğrenciler ile ilgili Rehberlik servisleriyle yoğun işbirliği yapılması gerektiği söylendi.

Nakil gelen öğrenciler için oryantasyon ve psikososyal eğitim çalışmalarının daha etkili bir şekilde verilmesi gerektiği ifade edildi.

Depremden etkilen öğrencilere maddi ve manevi desteğin sağlanması, ders kitabı ve diğer ihtiyaçlar için zümreler arası işbirliğinin faydalı olacağı belirtildi. Whatsapp grubumuzda konu ile paylaşımların yapılabileceği kararlaştırıldı.


7-    SINIF KİTAPLIĞININ ZENGİNLEŞTİRİLMESİ

Öğrencilerin daha hızlı, anlamlı ve güzel okumalarını sağlamak, okuma sevgisini geliştirmek için öğrenci seviyesine uygun masal, öykü, şiir, fıkra, bilmece, bulmaca, resimli kitaplar, dergiler, vb. kaynakların sınıf kitaplığına kazandırılması için velilerle işbirliği yapılmasının faydalı olacağı söylendi.
Sınıf whatsapp gruplarında kitap özetleri ve kitap tanıtımlarının yapılmasının öğrencilerin ve velilerin kitaplara olan ilgilerini artıracağı ifade edildi.
8-    EĞİTİM VE ÖĞRETİMDE KALİTENİN YÜKSELTİLMESİ

Eğitim öğretim sürecinde veli toplantılarının düzenli yapılması, öğretmen-veli iş birliğinin artırılması vurgulandı.

Okul, çocuğun hayatındaki ilk sosyal kurumdur. Bireye gerekli bilgi ve değerleri kazandırırken aynı zamanda topluma uyum sağlamak için sosyalleşme becerilerini de öğretir. Okul döneminde çocuklar yeni bir yaşam evresine başlar ve farklı tutumlar geliştirme ihtiyacı duyarlar. Ailenin ve öğretmenlerin tutumları, çocuğun okul dönemindeki başarısında önemli bir rol oynamaktadır. Öğrencilerin birbirinden farklı akademik başarıya sahip olmasına etki eden faktörlerin belirlenmesi, akademik başarının arttırılması adına çok önemli oduğu ifade edildi.

Öğrencilerin ilgi, beceri ve motivasyonunda ilkokul öğretmeninin etkisi büyüktür. Öğretmenler, öğrencilerin ilgi alanlarına göre örnek problemler ve aktiviteleri sunabilir ve öğrencilerin başarılarını teşvik edebilir. Ayrıca, öğrencilerin derslerini anlamaları konusunda kazanımlarını artırmak ve inançlarını geliştirmek amacıyla güncel ve çekici materyaller kullanmak ve farklı öğrenme stil ve stratejilerini teşvik etmek de öğrencilerin derslere yönelik tutumlarını ve olumlu düşüncelerini olumlu yönde arttırmaktadır denildi. 

Derslere ilişkin kaygının veya olumsuz tutumların başında, öğrencilerin başarılı olma duygularının karşılanmamış olmasının etkisinin yüksek olduğunu söylemek mümkündür. Öğrencilerin kişilik yapılarından, derslerin içeriklerinden veya olumsuz deneyimlerinden kaynaklanabilen kaygı azaltılmadan öğrencinin derste başarı göstermesinin mümkün olmadığı vurgulandı.

Sınıf seviyesinin altında olan öğrencilerin velileri ile özel görüşmeler yapılarak gerekli tedbirlerin alınmasının, bu konuda özel çalışmaların yapılmasının ve akran yardımlaşmasından yararlanılmasının önemli olduğunu söylendi.

Bir okul ortamında öğrenci-öğrenci, öğrenci-öğretmen, öğretmen-öğretmen ve öğretmen-aile etkileşimi başarı düzeyinde etkilidir. Bu gruplar arasında yapılan karşılıklı bilgi alışverişi ve yapılan yönlendirmeler başarıya olumlu yönde katkıda bulunabilmektedir denildi.

Öğrencilerin eğitim hayatları boyunca en korktukları derslerin başında matematik gelmektedir. Çünkü öğrencilerin sosyal çevrelerinden bu ders hakkında çok fazla olumsuz düşünceler duyulmaktadırlar. Seviyelerinin üzerinde zor sorularla karşılaştırılmaları ve özellikle soyut işlemlere geçmede acele edilmesi, matematik hakkındaki bu potansiyel ön yargıları pekiştirdiği ve başarısızlığa zemin hazırladığı ifade edildi.

Derslerinin etkili ve eğlenceli geçmesinde öğretmenin rolü büyüktür. Öğretmen öğrenciyi merkeze alarak konular somutlaştıracak nitelikteki etkinlikler planlamalıdır. Böyle bir ortamda öğrenciler kendilerini rahat ifade edebildikleri gibi konuları kolaylıkla kavrayabilirler. Öğrenciler derslerinde anladıkları konular ile ilgili problemleri çözmekten zevk duyarlar denildi.
Öğretmenler arası etkileşim, güncel gelişmelerin takip edilmesi, bilim ve teknolojik gelişmelerin takip edilmesi tüm derslerde teknolojik araçların (bilgisayar, projeksiyon, akıllı tahta ) sık sık kullanılmasının kaliteyi artıracağını belirtildi.

Ders ve etkinliklerde teknolojinin kullanılarak eğitim - öğretimin yapılmasının olumlu ve kalıcı davranışlar oluşturduğunu, başta akıllı tahta olmak üzere çeşitli yazılım ve interaktif eğitim ortamlarının (eba, derseğitimhane, derslig, Okulistik, Morpakampüs vb.) bu amaçla kullanılabileceğini ve zümreler arasında bu gibi eğitim materyallerinin paylaşılabileceğini söyledi.

9-    ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

“4, 5, 6, 7 ve 8 inci sınıflarda her dersten bir dönemde iki sınav yapılır. Sınavların zamanı, en az bir hafta önceden öğrencilere duyurulur. Bir sınıfta/şubede bir günde yapılacak sınav sayısı ikiyi, her bir sınav süresi ise bir ders saatini geçemez.” ifadesi yer almaktadır. Bu maddeye göre dersin haftalık ders saati ne olursa olsun ilkokul 4.sınıflarda ve ortaokullarda her dersten 2 yazılı sınav yapılmak zorundadır. 

“Öğrencilere her dönemde her bir dersin haftalık ders saati sayısı 2 ve daha az olanlara 2, haftalık ders saati sayısı 2’den fazla olanlara ise 3 defa ders etkinliklerine katılım puanı verilir.” 
Ortak değerlendirme yapılmasına imkân vermek üzere; sınavlar ilgili zümre kararı doğrultusunda okul müdürlüğünce ortak olarak da yapılabilir. Ortak sınavların soruları ve cevap anahtarları zümre öğretmenlerince hazırlanır. 
Öğrencilere her dönemde her bir dersin haftalık ders saati sayısı 2 ve daha az olanlara 2, haftalık ders saati sayısı 2 den fazla olanlara ise 3 defa ders etkinliklerine katılım puanı verilir. 
Görsel Sanatlar dersinde yazılı sınav yapılmayacak olup bir(1) ürün dosyası notu ve 2 ders içi etkinliklere katılım puanı verilecektir. Ürün dosyası notu verebilmek için 1.yazılı seçeneği işaretlenmelidir. (Not Proje seçeneği işaretlenmez. İlkokulda proje yoktur.) 

Beden Eğitimi ve Müzik dersleriyle ilgili olarak 2 yazılı 2 ders içi etkinlik notu girilmelidir. Bu sınavların ikisi de yazılı sınav veya uygulama sınavı olabileceği gibi 1 tane yazılı sınav 1 tane uygulama sınavı da olabilir. Burada dikkat edilmesi gereken uygulama sınavının belli bir ölçme değerlendirme formu tutularak belgelendirilmesi gerekir.

10-    İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

İnsanın, iş yerlerinde, işin yürütülmesi sırasında oluşan veya oluşabilecek tehlikelerden ve sağlığına zarar verebilecek unsurlardan korunmasını, aynı zamanda iş yeri ortamının iyileştirilmesini hedef alan sistemli ve bilimsel çalışmaların tümüne “İş Sağlığı ve Güvenliği” denir.
    Güvenli davranışlar ile çocuklara doğru örnekler vermeli,
    İlkokuldan başlanarak iş sağlığı ve güvenliği eğitimi sağlanmalı,
    Güvenlik kültürünü benimseyerek hayatımızın her aşamasına uyarlamalı,
    Güvenli yaşam tarzını benimsemeli attığımız her adımda “önce güvenlik” demeli,
    En önemlisi “Bana bir şey olmaz” demekten vazgeçmeliyiz.
    Ders sırasında, okul içinde veya nöbetlerde, öğrencilerin ve öğretmenlerin herhangi bir kazayla ve olumsuzlukla karşılaşmaması için gerekli iş sağlığı ve iş güvenliği tedbirlerinin alınması gerektiği ifade edildi.

11-    DİLEK VE TEMENNİLER


    4. Sınıf İl Alan Zümre toplantısı karşılıklı sağlık, mutluluk ve başarı temennileri ile sona erdirildi.

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol