Uzaktan Eğitim Çalışmaları 2.Dönem Öğretmen Değerlendirme Raporu

2020-2021 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ATATÜRK ORTAOKULU
UZAKTAN EĞİTİM SÜRECİ 
1. DÖNEM DEĞERLENDİRME RAPORU
    Bilindiği gibi 2020-2021 eğitim-öğretim yılı 24-28 Ağustos tarihlerinde seminer dönemi ile başlamış, 31 Ağustos-18 Eylül tarihleri arasındaki 3 haftada tamamen uzaktan eğitim yapılmıştır. Bu süreçte özellikle ( 5-6-7. Sınıflarda) daha çok geçen yılın eksik kalan kazanımları telafi edilmeye çalışılmıştır.  Aynı şekilde 8.sınıf öğrencilerinin LGS sınavına hazırlanması için gerekli tedbirler alınarak 31 Ağustos’ta 8.sınıflar bazında Destekleme ve Yetiştirme Kursları açılmıştır. 
21 Eylül-12 Ekim tarihleri arasındaki 3 haftalık süreçte çevrimiçi (online) ve uzaktan eğitime devam edilmiş, tüm sınıflarda (5-6-7-8) EBA ve çevrimiçi platformlar üzerinden yapılan derslerde normal ders programı uygulanmıştır. 
12 Ekim’den itibaren 8.sınıflar yüz yüze eğitime başlamış, öğrenciler Pazartesi ve Salı günleri mesafe, maske ve hijyen kurallarına uyarak okula gelmeye başlamışlardır. Sınıflar (öğrenci sayısına göre) gruplara ayrılarak seyreltilmiş, Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Yabancı Dil derslerinde 30 dakikalık ders süreleri ile normal eğitime geçilmiştir. Ders saatlerinin kalan bölümleri uzaktan eğitim ile tamamlanmıştır.
Diğer dersler uzaktan eğitim yoluyla EBA’dan ve diğer çevrimiçi platformlardan (Zoom) yapılmaya devam edilmiştir. 
2 Kasım 2020 tarihinde ise 5.sınıflarda yüz yüze eğitim başlamış, öğrenciler Perşembe ve Cuma günleri mesafe, maske ve hijyen kurallarına uyarak okula gelmeye başlamışlardır. Sınıflar (öğrenci sayısına göre) gruplara ayrılarak seyreltilmiş, Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler, Din Kültürü ve Yabancı Dil derslerinde 30 dakikalık ders süreleri ile normal eğitime geçilmiştir. Ders saatlerinin kalan bölümleri uzaktan eğitim ile tamamlanmıştır.
Diğer dersler uzaktan eğitim yoluyla EBA’dan ve diğer çevrimiçi platformlardan (Zoom) yapılmaya devam edilmiştir.
6. ve 7. Sınıflarda okuyan öğrencilerin eğitimi tamamen uzaktan eğitim yoluyla devam etmiştir. Öğrencilere verilmesi gereken kazanımlar EBA ve diğer çevrimiçi platformlar üzerinde yapılan eğitimlerle kazandırılmaya çalışmıştır. 
Normal eğitim sürecinde verilmesi gereken konu ve kazanımlar, imkânlar ölçüsünde verilmeye çalışılmış öğrencilerimizin süreçten akademik olarak olumsuz etkilenmemesi için tüm tedbirler alınmıştır.
Derslerde işlenen konular EBA’dan verilen ödev, etkinlik ve kazanım testleri ile desteklenmeye çalışılmıştır. Sosyal medya araçları vasıtasıyla öğrencilerle iletişim ve etkileşim halinde olunmuş, derslerin ve ödevlerin takibi yapılmaya çalışılmıştır.
13 Kasım’da tüm sınıflar bazında yeniden uzaktan eğitime geçilmiş, dersler EBA’dan ve diğer çevrimiçi araçlardan sürdürülmüştür.


UZAKTAN EĞİTİM SÜRECİNDE KARŞILAŞILAN SORUNLAR

Gerek yüz yüze eğitimde gerekse uzaktan eğitimde devam zorunluluğunun olmaması öğrencilerin derslere devam konusunda rahat davranmalarına neden olmuş bu da derslere aktif katılımın düşmesine neden olmuştur. 
Özellikle sene başında öğrencilerin bir kısmı ya tatilden ya da köyden dönmediği için ilk birkaç hafta telafi derslerine katılmamışlardır.
Bazı öğrenciler maddi sıkıntılar ve teknik araç-gereç eksikliği nedeniyle uzaktan eğitime katılamamışlardır.
Başlangıçta sadece EBA için tanımlanan internet imkanı, daha sonra çevrimiçi platformların da devreye girmesiyle öğrencilere yetmemiş, bu nedenle bazı öğrenciler çevrimiçi derslere katılamamışlardır.
Özellikle birkaç çocuklu ailelerde her öğrencinin çevrimiçi derslere katılması, teknik araç gereç yetersizliği nedeniyle sıkıntılara neden olmuştur.
Derslere devam zorunluluğunun olmaması ve ailelerin ev ortamı nedeniyle çevrimiçi dersleri yeterince önemsememesi derslere katılan öğrencilerin motivasyonunu olumsuz etkilemiştir.
Uzaktan eğitim sürecinde müfredatın sadeleştirileceği ve kazanımların seyreltileceği beklentisi oluşmasına rağmen bu yönde herhangi bir çalışma olmaması hem öğretmenlerin hem de öğrencilerin işini zorlaştırmıştır.
Ders esnasında kameraların açılması öğrenci için sorun olabilmekte, ancak açılmaması da öğrencinin takibinin yapılamamasına neden olmuştur.
1.dönem sınav yapılmayacağının açıklanması öğrencilerin canlı derslere katılımını azaltmıştır.

21 EYLÜL 22 OCAK ARASI VERİLEN KAZANIMLAR
DERS / SOSYAL BİLGİLER 5 - VERİLEN KAZANIM

SB.5.1.1. Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti’nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder.
SB.5.1.2. Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar.
SB.5.1.3. Katıldığı gruplarda aldığı rollerin gerektirdiği hak ve sorumluluklara uygun davranır.
SB.5.1.4. Çocuk haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlallerine örnekler verir.
SB.5.2.1. Somut kalıntılarından yola çıkarak kadim uygarlıkların insanlık tarihine katkılarını fark eder
SB.5.2.2. Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır.
SB.5.2.3. Ülkemizin çeşitli yerlerinin kültürel özellikleri ile yaşadığı çevrenin kültürel özelliklerini karşılaştırarak bunlar arasındaki benzer ve farklı unsurları belirler.
SB.5.2.4. Kültürel ögelerin, insanların bir arada yaşamasındaki rolünü analiz eder.
SB.5.2.5. Günlük yaşamdaki kültürel unsurların tarihî gelişimini değerlendirir.
SB.5.3.1. Haritalar üzerinde yaşadığı bölgenin yeryüzü şekillerini genel olarak açıklar.
SB.5.3.2. Yaşadığı bölgede görülen iklimin, insan faaliyetlerine etkisini, günlük yaşantısından örnekler vererek açıklar.
SB.5.3.3. Bölgesindeki doğal özellikler ile beşerî özelliklerin nüfus ve yerleşim üzerindeki etkilerini ilişkilendirir.
SB.5.3.4. Yaşadığı çevredeki afetlerin ve çevre sorunlarının oluşum nedenlerini sorgular.
SB.5.3.5. Doğal afetlerin toplum hayatı üzerine etkilerini örneklerle açıklar.

SOSYAL BİLGİLER 6 - VERİLEN KAZANIM

SB.6.1.1. Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler.
SB.6.1.2. Bireyin gelişiminde ve toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal, kültürel ve tarihî bağların etkisini analiz eder.
SB.6.1.3. Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklı cinsiyet, sosyo-ekonomik ve kültürel gruplara karşı ön yargıları sorgular.
SB.6.1.4. Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır.
SB.6.1.5. Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur.
SB.6.2.1. Orta Asya’da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.
SB.6.2.2. İslamiyet’in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar.
SB.6.2.3. Türklerin İslamiyet’i kabulleri ile birlikte siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelen değişimleri fark eder.
SB.6.2.4. Türklerin Anadolu’yu yurt edinme sürecini analiz eder.
SB.6.2.5. Tarihî ticaret yollarının toplumlar arası siyasi, kültürel ve ekonomik ilişkilerdeki rolünü açıklar. 
SB.6.3.1. Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar.
SB.6.3.2. Türkiye’nin temel fiziki coğrafya özelliklerini ilgili haritalar üzerinde gösterir.
SB.6.3.3. Türkiye’nin temel beşerî coğrafya özelliklerini ilgili haritalar üzerinde gösterir.
SB.6.3.4. Dünyanın farklı doğal ortamlarındaki insan yaşantılarından yola çıkarak iklim özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur.
SB.6.4.1. Sosyal bilimlerdeki çalışma ve bulgulardan hareketle sosyal bilimlerin toplum hayatına etkisine örnekler verir.

SOSYAL BİLGİLER 7 VERİLEN KAZANIM

SB.7.1.1. İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular.
SB.7.1.2. Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır.
SB.7.1.3. Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır.
SB.7.1.4. İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir.
SB.7.2.1. Tarihsel olay ve yorumlara dayanarak Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar.
SB.7.2.2. Osmanlı Devleti’nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder.
SB.7.2.3. Avrupa’daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti’ni değişime zorlayan süreçleri kavrar.
SB.7.2.4. Osmanlı Devleti’nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.
SB.7.2.5. Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir.
SB.7.3.1. Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur.
SB.7.3.2. Türkiye’de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye’nin demografik özelliklerini yorumlar.


T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 8 VERİLEN KAZANIM

İTA.8.1.1. Avrupa’daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti’nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.
İTA.8.1.2. Mustafa Kemal’in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.
İTA.8.1.3. Gençlik döneminde Mustafa Kemal’in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar.
İTA.8.1.4. Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir.
İTA.8.2.1. Birinci Dünya Savaşı’nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar.
İTA.8.2.2. Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur.
İTA.8.2.3. Mondros Ateşkes Antlaşması’nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, halkın ve Mustafa Kemal’in tutumunu analiz eder.
İTA.8.2.4. Kuvâyı Millîye’nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar.
İTA.8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. 
İTA.8.2.7. Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz     
İTA.8.2.8. Mustafa Kemal’in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması’na karşı tepkilerini değerlendirir.
İTA.8.3.1. Millî Mücadele Dönemi’nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar.
İTA.8.3.2. Millî Mücadele Dönemi’nde Batı Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar.
İTA.8.3.3. Millî Mücadele’nin zor bir döneminde Maarif Kongresi yapan Atatürk’ün, millî ve çağdaş eğitime verdiği önemi kavrar.
İTA.8.3.4. Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak Tekalif-i Millîye Emirleri doğrultusunda yapılan uygulamaları analiz eder.
İTA.8.3.5. Sakarya Meydan Savaşı’nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz’un başarılı olmasında Mustafa
Kemal’in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.

ÖĞRENCİLERİN ÖĞRENME KAZANIMLARINA İLİŞKİN EKSİKLİKLERİN GİDERİLMESİ İÇİN YAPILABİLECEK TAMAMLAYICI ÇALIŞMALAR

EBA’daki etkinliklerin ve testlerin ödev olarak verilmesi ve mutlaka kontrollerinin yapılması
Ders kitaplarındaki etkinlik ve ünite çalışmalarının ödev olarak verilmesi ve çevrimiçi olarak kontrol edilmesi
Sınıf veli gruplarından dersler ve ödevlerle ilgili bilgilendirici açıklamalar yapılması
EBA TV’deki ders programlarının ve ders saatlerinin önceden öğrencilere duyurulması
Çevrimiçi derslerde katılımcı tüm öğrencilerin aktif tutulması, bu amaçla birebir sorular sorulması
Kazanımlar verilirken ayrıntıya girilmemesi ve konunun ana temasının kazandırılmaya çalışılması
Yapılacak çalışmalarda öğrencilerin ekonomik ve psiko-sosyal durumlarının göz önüne bulundurulması

Zeki DOĞAN – Sosyal Bilgiler Öğretmeni
sosyalciniz.net

2020-2021 Uzaktan Eğitim Çalışmaları Değerlendirme Raporu
AŞAMALI EĞİTİM

Özellikle okulların açılmasında bu sınıflardan başlamasının birkaç nedeni var. İlk neden virüsün küçük yaştaki çocuklarda daha az etkili olması. Bir de 1. sınıfın uzaktan eğitim ile okuma ve yazmayı öğrenmesinin güç olması da bu sınıfların ilk olarak açılmasında en büyük etken. Ve bu sınıflar için kritik sınıf değerlendirmesi yapılıyor. Sonraki aşamalarda diğer sınıfların da eğitime başlanması planlandı. 1. Sınıflardan sonra 12 Ekim tarihinde ilkokuldaki diğer sınıflar, tüm köy okulları ve sınava girecek 8. ve 12. sınıflarda yüz yüze eğitime başlandı. Bu üç sınıftan ve köy okullarından sonra 2 Kasım tarihinde de 5. ve 9. sınıflarda yüz yüze eğitim başladı. Sonraki süreçte her ne kadar kalan diğer sınıflarda yüz yüze eğitim plansa da havaların soğumasından dolayı tekrar bütün kademelerde uzaktan eğitime dönülmesi muhtemelen.

SEYRELTİLMİŞ EĞİTİM

Seyreltilmiş eğitimde MEB ya konularda azaltmayı ya da ikili eğitimden tekli eğitime geçmeyi planlıyordu. Nitekim konuları azaltmadan ziyade tekli eğitime geçilip derslerin yarısının yüz yüze, diğer yarısının ise çevrimiçi eğitimde verilmesine karar verdi.

Seminer programını indirmek için Kasım ayı seminer programı 2020 bağlantısına tıklayabilirsiniz.

HİBRİT EĞİTİM

Hibrit eğitim; geleneksel eğitim metodunun çevrimiçi eğitim materyalleriyle zenginleştirilmesi yani harmanlanmasıdır. Ülkemizde bu eğitime 1. sınıflarla birlikte geçildi. Ancak tanımda da belirtildiği gibi hibrit eğitimde asıl olay zenginleştirmedir. Ülkemizde ise salgın riskini en aza indirmek ve konuların planlanan şekilde öğretilmesi için sınıf mevcudu 30’dan fazla olan sınıflar pazartesi ve salı günü bir grup, perşembe ve cuma günü ise diğer grup okula gelecek şekilde eğitim planlandı. Uzaktan eğitim, telafi eğitimdeki gibi hafta içi ve cumartesi günü eğitim verilmeye devam edildi. Uzaktan eğitim imkânı olmayan öğrenciler için EBA erişim noktaları kuruldu. Öğrenciler belirtilen EBA erişim noktalarında kendilerine en yakın olana gidip uzaktan eğitime devam edebilecekler. EBA erişim noktaları www.ebadesteknoktasi.meb.gov.tr adresinden öğrenilebilir.

UZAKTAN EĞİTİM

Uzaktan eğitim; zamandan ve mekândan tamamen bağımsız bir şekilde öğrencinin ve öğretmenin okula gelme zorunluluğu olmaksızın mevcut var olan bilgisayar teknolojileri vasıtası ile tamamen sanal ortamda canlı, görüntülü, sesli olarak derslerin işlendiği, günümüz şartlarında eğitim ve öğretimin hızla bilgisayar ortamında geçtiği yenilikçi bir eğitim sistemidir.

2020-2021 Eğitim-Öğretim yılı uzaktan eğitim çalışmaları değerlendirmesi
Uzaktan eğitim aslında bir açık öğretim sistemi ya da örgün öğretimin yanında başvurulan ikinci sınıf bir öğretim sistemi değildir. Aksine yıllardır ileri düzey gelişmiş ülkelerde uygulanan eğitim sistemidir. Ancak ülkemizde gerek çoğu öğrencimizde bilgisayar, tablet ya da akıllı telefonun ve internetin olmaması sebebiyle, gerekse bu cihazlara sahip olan öğrencilerimizin uzaktan eğitim sürecini tatilmiş gibi düşünüp derslere katılmadığı için uzaktan eğitimde katılım maalesef yüz yüze eğitimin yarısından dahi az. Aslında MEB hibrit eğitimde belirttiğim gibi gerekli cihazı ya da interneti olmayan öğrencilerimiz için EBA erişim noktaları belirleyerek bu sorunu en aza indirmek için elinden geleni yapıyor ancak katılım konusunda genel itibariyle durum velilerin öğrencilerimizi takip etmesine ve öğrencinin kendi sorumluluğunu bilmesine kalıyor.

DEĞERLENDİRME
Şu ana kadar uygulanan süreçte bazı aksaklıklar olsa da genel itibariyle sağlıklı işlediği söylenebilir. Yaşanan en büyük aksaklık EBA’ya erişimin yoğunluktan dolayı girilememesi ve Canlı Ders uygulamasının başlarda açılmaması ya da derslerden atmasıydı. Ama uygulamaya gelen güncellemelerle dersten atma sorunu giderildi. Ayrıca aşamalı eğitimle birlikte yüz yüze eğitim başladığı için EBA’ya girişlerde yoğunluk azaldı ve artık sorun yaşanmıyor. Ancak ara tatilden sonra bütün kademelerin tekrar uzaktan eğitime geçilmesi planlanırsa ve EBA altyapısında güçlendirme yapılmamışsa, EBA’ya girişlerde yine sorun yaşanması muhtemel. Eğer hibrit eğitime devam edilmesi halinde havalar soğumaya başladığı için Covid19 riskini arttıracaktır.

ingilizcepedia.com

Anahtar Kelimeler:
Uzaktan Eğitim Faaliyet Raporu - LiseUzaktan Eğitim Sürecinde Yapılan Faaliyetlere Yönelik Çalışma RaporuUzaktan Eğitim Faaliyet Raporu ÖrneğiKoronaCoronaCovid19PANDEMİPandemi Uzaktan Eğitim Değerlendirme RaporuCovid-19 Uzaktan Eğitim Değerlendirme RaporuOkul öncesiUzaktan Eğitim Değerlendirme RaporuUzaktan Eğitim Değerlendirme Raporu - Egitimhane.1.sınıf Uzaktan Eğitim Değerlendirme Raporu5. Sınıf Uzaktan Eğitim Faaliyetleri RaporuUzaktan Eğitim Faaliyetleri Raporu OrtaokulUzaktan Eğitim Faaliyetleri Raporu LiseUzaktan Eğitim Faaliyetleri Raporu4. Sınıf Uzaktan Eğitim Faaliyetleri Raporu3. Sınıf Uzaktan Eğitim Faaliyetleri Raporu2. Sınıf Uzaktan Eğitim Faaliyetleri Raporu1. Sınıf Uzaktan Eğitim Faaliyetleri RaporuUzaktan Eğitim Faaliyet Raporu2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Uzaktan Eğitim çalışmaları DeğerlendirmesiUzaktan EğitimHibrit EğitimSEYRELTİLMİŞ EĞİTİM2021 Uzaktan Eğitim Çalışmaları Değerlendirme RaporuUzaktan Eğitim Öğretmen Faaliyet Raporu2020-2021 Uzaktan Eğitim Çalışmaları Değerlendirme RaporuUzaktan Eğitim Çalışmaları Öğretmen Değerlendirme RaporuÖğretmen Değerlendirme Raporu1.Dönem Öğretmen Değerlendirme RaporuUzaktan Eğitim Çalışmaları 1.Dönem Öğretmen Değerlendirme RaporuEBA Öğretmen Uzaktan Eğitim Faaliyet Rapor Örnekleri!Uzaktan Eğitim (EBA) Öğretmen Faaliyet Raporu Örneği 2021Uzaktan Eğitim (EBA) Öğretmen Faaliyet Raporu Örneği 2020Uzaktan Eğitim Form Ve Değerlendirme Raporları2020-2021 Eğitim Öğretim YılıUzaktan Eğitim Süreci1. DÖNEM DEĞERLENDİRME RAPORUUZAKTAN EĞİTİM SÜRECİNDE KARŞILAŞILAN SORUNLARUzaktan Eğitim Çalışmaları Değerlendirme RaporuDEĞERLENDİRME RAPORU1.Dönem Değerlendirme RaporuUzaktan Eğitim ÇalışmalarıUzaktan Eğitim Çalışmaları 1.Dönem Değerlendirme RaporuUzaktan Eğitim Çalışmaları 2.Dönem Öğretmen Değerlendirme RaporuUzaktan Eğitim Çalışmaları 2.Dönem Öğretmen Değerlendirme2.Dönem Öğretmen Değerlendirme Raporuİkinci Dönem Öğretmen Değerlendirme Raporu

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol