Norm Fazlası Olan İdarecinin Durumu Ne Olur?

Öğretmen haberleri ve gelişmelerden hemen haberdar olmak için Telegram kanalımıza katılın!

Okulunda görev süresi bitene kadar devam eder, boş kadrosu olan uygun bir kuruma dilekçe ile müracaat edip o okula idareci olarak geçebilir, yada dilekçe ile öğretmenliğe dönebilir, isterse veya ihtiyaç halinde görevlendirme başka okula idareci olabilir.

Kurum birleşirse ayrı, kapanırsa ayrı, öğrenci yeterli değilse norm fazlası olma ayrı

Yönetmelik Madde 36 ya bakın.

Norm Kadro Uygulamaları*
1) NORM kadro nedir ?
2) Okulların kaç norm kadrosunun olacağı nasıl hesaplanır ?
3) Kimler norm kadro fazlası olur?
4) Norm Kadro Fazlası Öğretmenin Durumu Nedir ? Ne kadar süre okulunda kalabilir ?
B) * Görevlendirme *
1) Öğretmenler istekleri halinde kaç saate kadar görevlendirme alabilirler ?
2) Öğretmen istemezse görevlendirilebilirler mi ?
3) Okulda aynı branştan birçok öğretmen varsa kim görevlendirilir ?
4) Okulda Norm kadro fazlası öğretmen varken norm kadrodaki öğretmen başka okula görevlendirilebilir mi ?
5) Okulda norm kadro fazlası öğretmen var fakat görevlendirilebileceği okul yoksa dersler nasıl paylaştırılır ?
6) Okulumuzda norm fazlası öğretmen var ve dersler eşit şekilde dağıtılıp önce norm fazlası öğretmeni, sonra normdaki öğretmeni görevlendirebilirler mi ?
NORM KADRO FAZLASI VE GÖREVLENDİRMELER
A) * Norm Kadro *
1) - NORM kadro nedir ? -
Norm kadro, kamu kurum ve kuruluşlarının hizmetlerin yürütümü için ihtiyaç duydukları personelin nitelik, sayı, sahip olacağı unvan ve derece olarak tespit edilmesi ve standart hale getirilmesidir.
2) - Okulların kaç norm kadrosunun olacağı nasıl hesaplanır ? -
Konu: MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI OKUL VE KURUMLARIN YÖNETİCİ VE ÖĞRETMENLERİNİN NORM KADROLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK
Kaynak: http://mevzuat.meb.gov.tr/html/83.html
Madde 11- (Değişik : 5.11.2003-2003/6445 B.K.K.) Örgün ve yaygın eğitim okul ve kurumlarında, genel bilgi ve meslek derslerinden haftalık toplam ders yükü;
a)6-30 saate kadar 1,
b)31-42 saate kadar 2,
c)42'den fazla olması halinde her 21 saat için 1 öğretmen norm kadrosu verilir. Bu şekildeki hesaplama sonrasında artan ders yükünün en az 15 saat olması halinde ilave olarak 1 öğretmen norm kadrosu daha verilir.
Cevap:
Örnek: okulda 60 saat ders varsa:
42 ye kadar 2
60-42 =18 yani 1 öğretmen daha gerekir.
Yani 3 norm kadro 3 öğretmendir.
78 saat olsun.
42 ye kadar 2
42+21= 63 e kadar 3
78-63= 15 ( 15 olduğu için 1 norm kadro daha verilir )
Yani norm kadrosu 4 tür.
Eğer 77 saat olsaydı ?
63 e kadar 3
77-63=14 ( Ders yükü 15 ten az olduğu için +1 norm kadro verilmez. )
Norm kadro 3 te kalır.
3) - Kimler norm kadro fazlası olur? -
Konu: MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI OKUL VE KURUMLARIN YÖNETİCİ VE ÖĞRETMENLERİNİN NORM KADROLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK
Kaynak: http://mevzuat.meb.gov.tr/html/83.html
Madde 18.
b) Öğretmen norm kadrosu: Bulundukları okul ve kurumlarda hizmet puanı az olanlar fazla konumdaki öğretmen olarak belirlenerek bu okul ve kurumlarda norm kadro fazlası olarak bırakılırlar. Bu konumdaki öğretmenlerden istekli olanlar il içinde veya il dışındaki okul ve kurumların açık bulunan öğretmen norm kadrolarına yer değiştirme suretiyle atanabilirler.
Cevap: Eğer hesaplara göre biri norm fazlası ise bu kişi hizmet puanı en az olandır.
4) - Norm Kadro Fazlası Öğretmenin Durumu Nedir ? Ne kadar süre okulunda kalabilir ? -
Konu: MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖĞRETMENLERİNİN ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ
Kaynak: http://mevzuat.meb.gov.tr/html/24076_0.html
GEÇİCİ MADDE 5- (1) 7/7/2005 tarihli ve 25868 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 5381 sayılı Kanunla yürürlükten kaldırılan 4855 sayılı Kanunla yapılan düzenlemeler kapsamında il emrine tahsis edilen boş öğretmen kadrolarına atanan öğretmenler, istekleri hâlinde görevli oldukları eğitim kurumlarının bulunduğu belediye sınırları içindeki sıra kapsamında olmayan ve alanlarında ihtiyaç bulunan eğitim kurumlarına hizmet puanları da dikkate alınmak suretiyle atanırlar. Atama isteğinde bulunmayanlar, görevli oldukları eğitim kurumlarında en fazla üç yıl süreyle norm kadro fazlası öğretmen olarak bırakılırlar.
Cevap: 3 yıla kadar istekleri dahilinde aynı kurumda kalabilirler.
Özür durumlarında norm fazlası öğretmenler önceliklidir. Mevcut sayfadaki "Norm fazlasıyım" kutusunu işaretlemeleri onlara öncelik sunacaktır.
B) * Görevlendirme *
1) - Öğretmenler istekleri halinde kaç saate kadar görevlendirme alabilirler? -
Konu: MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖĞRETMEN VE YÖNETİCİLERİNİN DERS VE
EK DERS SAATLERİNE İLİŞKİN ESASLAR

Kaynak: http://mevzuat.meb.gov.tr/html/23555_0.html
Madde 6
b) Genel bilgi ve meslek dersleri öğretmenlerine 6 saati zorunlu olmak üzere haftada 15 saate,
c) Atölye ve lâboratuvar öğretmenlerine 20 saati zorunlu olmak üzere haftada 24 saate, kadar branşlarında ek ders görevi verilebilir. Ancak, branşlarında ek ders görevi verilemeyen veya kısmen verilebilenlere, ihtiyaç halinde istekleri üzerine branşları dışında da ek ders görevi verilebilir.
Yöneticiler dahil kadrolu branş öğretmeni sayısı yedi ve daha az olan ilköğretim ve orta öğretim kurumları, çıraklık eğitim merkezi ile pratik kız sanat okullarında görevli yöneticilere aylık, ek ders, ders niteliğinde yönetim görevi ile ders dışı hazırlık ve plânlama görevi karşılığı ders görevleri dışında ayrıca haftada 6 saate kadar ek ders görevi verilebilir.
Cevap: Branş öğretmeni 15 saat maaş karşılığı harici istemese bile 6 saat ek ders ile görevlendirilebilir.
Yani; 15+6=21
İstemesi halinde ise 15 saat daha ek derse girebilir
Yani; 15+15 = 30
Bunlara ders dışı hazırlık ve plânlama görevi için verilen ek dersler dahil değildir.
Not: Öğretmen sayısı 7 ve daha az ise bu öğretmenlere + 6 saat daha ek ders görevi verilebilir.
2) - Öğretmen istemezse görevlendirilebilirler mi ? -
Konu: NORM KADRO UYGULAMA SÜRECİ
Kaynak: http://mevzuat.meb.gov.tr/html/94.html
G. DİĞER HUSUSLAR
1. Norm kadro ile ilişkilendirilen öğretmenler, aylık karşılığı ders ve zorunlu ek ders saatlerini kadrolarının bulunduğu okul veya kurumda dolduramamalarına bağlı olarak re'sen veya isteğe bağlı olarak ek ders görevi için diğer okul veya kurumlarda görevlendirilebilecekler, bunun dışında hiçbir şekilde geçici görevlendirme yapılamayacaktır.
Cevap: Öğretmenler istemeseler bile 15 saat maaş karşılığına ek olarak 6 saat daha görevlendirilebilirler.
Yani 6 saat denen kısım yukarıdaki maddeye göre "zorunlu ek ders saati" oluyor.
Sonuç olarak toplamda 21 saat dolasına kadar görevlendirilebilirsiniz. Burada sizin istekli olmanıza bakılmaz.
21 saatten sonra ise bir üstteki maddeyi gösterip dilekçe vererek 21 saatten fazla derse girmek istemediğinizi belirtebilirsiniz.
Not: Öğretmen sayısı 7 ve daha az ise bu öğretmenlere + 6 saat daha ek ders görevi verilebilir.
3) - Okulda aynı branştan birçok öğretmen varsa kim görevlendirilir ? -
Konu: MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YÖNETİCİ VE ÖĞRETMENLERİNİN DERS VE EK DERS SAATLERİNE İLİŞKİN KARAR
Kaynak: http://mevzuat.meb.gov.tr/html/26378_0.html
Madde 20
2. Bendi
(2) Millî eğitim müdürleri; aylık ve zorunlu ek ders görevi saatlerini kendi okul ve kurumunda dolduramayan öğretmenleri, öncelikle isteklilerden, istekli bulunmaması durumunda ise hizmet puanı en az olandan başlamak suretiyle görev yerlerinin bulunduğu veya ikamet ettikleri belediye sınırları (büyükşehirlerde büyükşehir belediyesi) içinde kalmak kaydıyla öncelikle alanlarında veya ilgili öğretmenin girebileceği diğer alanlarda öğretmen ihtiyacı bulunan diğer okul ve kurumlarda görevlendirmek ve bu görevlendirmenin yerine getirilip getirilmediğini izlemek zorundadır.
Cevap:
Eğer okulda istekli öğretmen varsa önce o görevlendirilir.
Eğer istekli olan yoksa puanı en az olan görevlendirilir.
Norm kadro fazlası öğretmen varsa önce norm kadro fazlası öğretmen görevlendirilir ( Zaten norm fazlası olan öğretmen(ler) puanı en az olan(lar)dır. )
4) - Okulda Norm kadro fazlası öğretmen varken norm kadrodaki öğretmen başka okula görevlendirilebilir mi ? -
Cevap: Yine yukarıdaki maddeye göre puanı az olan, yani norm kadro fazlası olan öğretmen görevlendirilir.
5) - Okulda norm kadro fazlası öğretmen var fakat görevlendirilebileceği okul yoksa dersler nasıl paylaştırılır ? -
Konu: MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI OKUL VE KURUMLARIN YÖNETİCİ
VE ÖĞRETMENLERİNİN NORM KADROLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

Geçici Madde 1- Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte halen koordinatör okullarda norm kadro fazlası konumda bulunan öğretmenler eski görev yerlerine norm kadro fazlası öğretmen olarak atanırlar.
Bu fazlalığın giderilmesine kadar, öğretmen fazlalığının bulunduğu branşta o okul ve kurumlara 21 inci madde gereğince yapılan atamalar hariç, hiç bîr şekilde atama yapılmaz ve ders dağılımları, mevcut norm kadrolarla ilişkilendirilen öğretmenler i!e norm kadro fazlası öğretmenler arasında ders bütünlüğü de dikkate alınarak eşit şekilde dağıtılır.
Cevap: Dersler, öğretmenler arasında eşit olarak dağıtılmalıdır.
6) - Okulumuzda norm fazlası öğretmen var ve dersler eşit şekilde dağıtılıp önde norm fazlası öğretmeni, sonra normdaki öğretmeni görevlendirebilirler mi ? -
Burada her iki öğretmene okulda ders verip her ikisini de görevlendirmektedirler. Oysa norm fazlası öğretmenin iki okula da görevlendirilmesi gerekir.
Aşağıdaki maddeye bakalım.
Konu: Norm Kadro Uygulama Süreci
Kaynak: http://mevzuat.meb.gov.tr/html/94.html
G. DİĞER HUSUSLAR

1. Norm kadro ile ilişkilendirilen öğretmenler, aylık karşılığı ders ve zorunlu ek ders saatlerini kadrolarının bulunduğu okul veya kurumda dolduramamalarına bağlı olarak re'sen veya isteğe bağlı olarak ek ders görevi için diğer okul veya kurumlarda görevlendirilebilecekler, bunun dışında hiçbir şekilde geçici görevlendirme yapılamayacaktır.
Cevap: "aylık karşılığı ders ve zorunlu ek ders saatlerini kadrolarının bulunduğu okul veya kurumda dolduramamalarına bağlı olarak " denmekte.
Eğer okulda 21 saate kadar ders varsa norm kadrodaki öğretmen hiçbir şekilde başka okula görevlendirilemez.
Yukarıdaki gibi bir durumda bütün dersler norm kadrodaki öğretmene verilir ve norm fazlası öğretmen her iki okula da görevlendirilir.

Alıntı

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

Threads beğeni satın al

backlink Spor haberleri fen bilimleri vozol 10000 Likit

Bosna Hersekde Üniversite Okumak