Çocuklara Sorulacak Dini Sorular

Öğretmen haberleri ve gelişmelerden hemen haberdar olmak için Telegram kanalımıza katılın!

Müslümanmısın?
Elhamdülillah Müslümanım.
Müslümanım demenin manası nedir?
Allah'ı bir bilmek, Kur'an-ı Kerim'i ve Muhammed Aleyhisselam'ı tasdik etmektir.
Ne zamandan beri Müslümansın?
"Bela" dediğimiz zamandan beri Müslümanım.
"Bela" zamanı neye derler?
Misak'a derler. Yani Cenab-ı Hakk ruhlarımızı yarattığı vakit bunlara hitaben: - Elestü birabbiküm (Ben sizin rabbiniz değil miyim?) diye sordu. Onlar da: "Bela (Evet Rabbimizsin)" dediler. O zamandan beri Müslümanım demektir.
Rabbin kimdir? Seni kim yarattı?
Allah
Sen kimin kulusun ?
Allah'ın kuluyum
Dinin hangi dindir?
İslam dinidir.
Kitabın hangi kitaptır?
Kur'an'dır.
Din nedir?
Akıl sahibi insanları kendi istek ve arzularıyla sırf hayır ve saadete ulaştıran, ilahi bir kanundur.
İslam nedir?
Peygamber Efendimizin tebliğ ettiği hükümleri kalb ile tasdik, dil ile ikrar edip, yaşamaktır.
İman Nedir?
Hz.Peygamber'in, Allah'tan getirdiği hükümlerin doğruluğunu kabul ve tasdik etmektir.

Allah kaçtır diyenlere ne dersin?
Allah birdir derim.
Allah'ın bir olduğuna delilin nedir?
Sure-i İhlas'ın ilk ayeti kerimesidir.
Bunun manası nedir?
Sen söyleki ey Habibim Allah birdir.
Allah'ın varlığına akli delilin nedir?
Bu alemin varlığı ve alemdeki nizam ve intizamın devamıdır.
Allah'ın zatı hakkında düşünce caiz midir?
Caiz değildir. Allah'ın ancak sıfatı hakkında düşünülür.
Allah'ın sıfatları nelerdir?

Allah'ın sıfatları iki gruba ayrılır.1) Zati sıfatları, altıdır. 2) Subuti sıfatları, sekizdir.
Allah'ın zati sıfatları nelerdir?
Vücüd : Var olmak,
Kıdem : Varlığının başlangıcı olmamak,
Beka : Varlığının sonu olmamak,
Vahdaniyet : Bir olmak,
Muhâlefetun-lil - Havadis: Sonradan yaratılmışlara hiç benzememek,
Kıyam binefsihi : Varlığında hiçbir şeye muhtaç olmamak.
Allah'ın sübütü sıfatları nelerdir?
Hayat : Diri olmak,
İlim : Bilmek (Allah her şeyi bilir.)
Semi : İşitmek (Allah her şeyi işitir)
Basar : Görmek (Allah her şeyi görür)
İrade : Dilemek (Kainatta her şey Allah'ın dilemesiyle olur.)
Kudret: Herşeye gücü yetmek,
Kelam : Konuşmak. Cenab-ı Hak konuşur, fakat onun konuşması ses, dil ve harf yardımıyla değildir. Nasıl konuştuğunu ancak kendisi bilir.
Tekvin : Yaratmak. Allah her şeyi yoktan var eder. O'ndan başkası bir zerreyi dahi yaratamaz.
Farz Nedir?
Dinen yapılması kesin olarak istenen şeydir.
Vâcib Nedir?
Dinen yapılması zannî delillerle istenen hükümlerdir.
Sünnet Nedir?
Peygamber Efendimiz'in yaptığı ve müslümanlardan da yapılmasını istediği dinî görevlerdir.
Hadis Nedir?
Hz.Peygamberin sözleri veya O'nun fiil ve onaylarının sözle ifadesine denir.

Mübah Nedir?

Dînen yapılıp yapılmaması serbest bırakılan şeydir.
Haram Nedir?
Dinen yapılması kesin olarak yasaklanan şeydir.
Helal Nedir?

Yapılıp yapılmaması konusunda dinî bir hüküm bulunmayan şeylerdir.
Mekruh Nedir?
Dinen yapılmaması zannî delille istenen şeydir.
Müstehab Nedir?
(Mendup) Hz.Peygamber'in bazen yaptığı, bazen de yapmadığı dini içerikli işlerdir
Sûre Nedir?
Kur'an'ın, birbirinden besmele ile ayrılan her bir bölümüdür.
Ayet Nedir?
Kur'an-ı Kerim'de durak işaretleri arasındaki cümle ya da ifadelerdir.
Kıblen neresidir?
Kabe-i Muazzamadır.
Kimin ümmetindensin?
Muhammed Aleyhisselamın.
Kimin zürriyetindensin?
Adem Aleyhisselam'ın zürriyetindenim.
Kimin milletindensin?
İbrahim Aleyhisselam'ın milletindenim
Tevbei yeis nedir? Geçerli midir?
İmanı ve ameli olan kimsenin ölürken günahlarından tevbe etmesidir. Geçerlidir.
İman-ı yeis nedir? Geçerli midir?
Firavun gibi ölürken iman etmektir. Geçerli değildir

Peygamberimizin babasının adı nedir?
Abdullah'tır.
Annesinin adı nedir?
Amine'dir.
Dedesinin adı nedir?
Abdülmüttaliptir.
Peygamberimiz hangi tarihte doğdu ve hangi tarihte vefat etti?
571'de doğdu Mekke'de doğdu, 632'de Medine'de vefat etti.
Şimdi nerde bulunuyor?
Şimdi Medine'de "Ravza-i Mutaharra" sındadır.
Kaç yaşında iken Peygamber oldu?
40 yaşında.
Fiilen kaç sene peygamberlik yaptı?
23 sene peygamberlik yaptı.
Hangi tarihte nerden nereye hicret etti?
622 tarihinde Mekke'den Medine'ye hicret etti.

Peygamberimizin kaç kızı vardı?
Dört. Zeynep, Rukiyye, Ümmü Gülsüm, Fatıma (r.a.)'dir.
Peygamberimizin kaç oğlu doğdu?
Üç. Kasım, Abdullah (Tayyip), İbrahim (r.a) hazretleridir.
Peygamber Efendimizin kaç erkek torunu vardır?
İki. Hasan ve Hüseyin (radıyallahü anhuma) hazretleridir.
Bunlar kimin çocuklarıdır?
Hz. Ali ve Hz. Fatıma (r.a.)'nındır.
Peygamberimizin mübarek hanımlarını sayarmısın?
Hz. Hatice, Hz. Sûde bint-i Zem'a, Hz. Aişe, Hz.Hafsa, Hz.Zeynep b.Huzeyme, Hz.Ümmi Seleme, Hz. Zeynep binti Cahş, Hz. Cuveyriye, Hz.Ümmü Habibe, Hz.Safiyye, Hz.Meymune, Hazreti Mariye, (r.a)
Peygamberimizin hanımları bizim neyimiz olur?
Onlar bütün müminlerin annesidir.
Peygamberimizin ilk hanımı kimdir?
Hz.Hatice (r.a.) validemizdir. Efendimizden 15 yaş büyük olup 25 sene beraber hayat sürmüştür.
Peygamberimizin son hanımı kimdir?
Hz. Aişe (r.a.) validemizdir.
Peygamberimizin 53 yaşından sonra evlenmesinin sebep ve hikmetlerinin bazılarını sayar mısınız?
Peygamberimiz, kabilelerin İslamiyete bağlanmalarını temin, ayrıca kadınlara ait hükümleri kadınlar vasıtasıyla yaymak, bazılarını sefaletten kurtarmak, bazılarının ise iffet ve namuslarını korumak için onlarla evlenmiştir. Asıl hikmet ve gaye kadınlar vasıtasıyla İslam'ı yaymaktır.
Peygamberimizin en son vefat eden eşi kimdir?
Hz. Aişe (r.a)'dır.
Gelmiş ve gelecek insanların en yücesi kimdir?
Peygamberimiz Muhammed Mustafa Sallallahü aleyhi ve sellem'dir.
Ashâb Ne Demektir?
Hz.Peygamberimizi gören ve onunla sohbet eden müslümanlardır
Allah'ın emrettiği şeylerin en önemlisi nedir?
Tevhid'dir.
Tevhid nedir?
Allah'ı bir bilmek, yalnız ona kulluk etmektir.
Allah'ın yasakladığı en büyük günah nedir?
Şirk'tir.
Şirk nedir?
Allah'a ortak koşmak, başka Allah olduğunu söylemek.
Peygamber kime denir?
Ahkam-i ilahiyeyi insanlara tebliğ içinAllah'ın vazifelendirdiği zata denir.
Allah, peygamberleri niçin gönderdi?
Şirkten korumak, tevhide çağırmak için
Allah tarafından gönderilen peygamberlerin sayısı kaçtır?
Peygamberimizden yapılan bir rivayete göre 124 bin, bir rivayete göre, 224 bin.
En büyük peygamberler kaçtır?

5'dir. Hz.Muhammed (a.s.), Hz.Nuh (a.s.), Hz.İbrahim (a.s.), Hz.Musa (a.s.) ve Hz. İsa (a.s.) dır.
Kur'an-ı Kerim'de ismi geçen peygamberlerin sayısı kaçtır?
Yirmisekiz
İsimlerini sayarmısınız?
Adem, İdris, Nuh, Hud, Salih, İbrahim, Lut, İsmail, İshak, Yakup, Yusuf, Eyyup, Şuayp, Musa, Harun, Davud, Süleyman, Yunus, İlyas, Elyesa, Zülkifl, Zekerriyya, Yahya, İsa, Üzeyr, Lokman, Zülkarneyn ve Hazret-i Muhammed Mustafa Salavatullahi ala nebiyyina ve aleyhim ecmaiyn hazeratıdır. Üzeytr, Lokman ve Zülkarneyn (a.s.) hazretlerine bazıları velidir, demişlerdir.
Peygamberimiz bir millete mi yoksa bütün insanlığa mı gönderildi?
Bütün insanlığa gönderildi.
Resul nedir?
Müstakil bir şeriat getiren veya evvelki peygamberin şeriatına yeni hükümler ilave eden peygamberdir.
Nebi nedir?
Kendisinden önce veeya zamanındaki resulun şeriatına tabi olan peygamberdir. Her resul aynı zamanda nebidir, fakat her nebi resul değildir. Her resul nebidir. Fakat her nebi resul değildir. Her ikisine peygamber denir.
İlk nebi kimdir? İlk resul kimdir?
Adem (a.s.) dır. Nuh (a.s.) dır.
Dört büyük kitap hangileridir ve hangi peygamberlere inmiştir?
Tevrat Musa (A.S.), Zebur Davud (A.S.), İncil İsa (A.S.), Kur'an-Kerim Peygamberimiz Muhammed Mustafa Sallallahü aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretlerine inmiştir.
Suhuf ne demektir, kaç tanedir ve kimlere verilmiştir?
Cenab-ı Hakk'ın, dört kitaptan başka Cebrail (A.S.) vasıtasıyla bazı peygamberlere gönderdiği sahifelere suhuf denir. Adem (A.S.) 10, Şit (A.S.) 50, İdris (A.S.) 30, İbrahim (A.S.) ise 10 suhuf verilmiştir
Melek nedir?
Allah'ın nurdan yarattığı ve istedikleri şekle girebilen, daima ibadet eden günahsız varlıklardır.
Dört büyük melek hangileridir?
Cebrail, Mikail, İsrafil ve Azrail (A.S.)
Meleklerin görevleri nelerdir?
Allah'a hamd etmek, O'nu tesbih etmek, O'nu zikr etmek. O, ne emrediyorsa onu yapmaktır. Bazı meleklerin özel görevleri vardır.
Cebrail'in görevi nedir?
Peygamberlere vahiy ve kitap getirir.
Mikail'in görevi nedir?
Tabiat olayları, rızık taksimatıyla görevlidir.
İsrafil'in görevi nedir?
Kıyamette Sur'a üflemek
Azrail'in görevi nedir?
Allah'ın emriyle can almak
İnsanlar öldükten sonra ne olacaklar?
Dirilecekler.
Dirildikten sonra ne olacaklar?
Dünyada yaptıklarının mükafatını veya cezasını görecekler.
Öldükten sonra dirilmeyi yalanlayan ne olur?
Dinden çıkar, kâfir olur.
Kabir suali kime sorulmaz?
Peygamberlere, çocuklara ve delilere
 

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

Threads beğeni satın al

backlink Spor haberleri fen bilimleri vozol 10000 Likit

Bosna Hersekde Üniversite Okumak