MEB Yönetici Seçme ve Görevlendirme Yönetmeliği

Öğretmen haberleri ve gelişmelerden hemen haberdar olmak için Telegram kanalımıza katılın!


BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 –
(1) BuYönetmeliğin amacı, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmîeğitim kurumları yöneticiliklerini ikinci görev olarak yürüteceklerin
görevlendirilmelerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1
) BuYönetmelik, 25/8/2011 tarihli ve 652 sayılı Özel Barınma Hizmeti Veren Kurumlar ve Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 37 ncimaddesinin dokuzuncu fıkrası kapsamında olanlar hariç, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmîeğitim kurumlarında ikinci görev kapsamında görevlendirilecek müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcılarını kapsar.
Dayanak
MADDE 3 –(1)
Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 88 inci maddesi, 652 sayılı Kanun Hükmünde
Kararnamenin 37 nci maddesi ile 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 –
(1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bakan: Millî Eğitim Bakanını,
b) Bakanlık: Millî Eğitim Bakanlığını,
c) Derece: Eğitim kurumlarının anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise şeklindeki düzeylerini,
ç) Ders yılı: Derslerin başladığı tarihten kesildiği tarihe kadar geçen süreyi,
d) Dönem: Ders yılının başladığı tarihten yarıyıl tatiline, yarıyıl tatili bitiminden ders kesimine kadar geçen süreyi,
e) Eğitim kurumu: Millî Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim faaliyetlerinin yürütüldüğü kurumlar ile bu
kurumlarda yürütülen eğitim ve öğretim etkinlikleri için program hazırlama, eğitim araç-gereci üretme, inceleme, değerlendirme, öğrenci ve öğrenci
adaylarına uygulanacak seçme ve/veya yarışma sınavları için gerekli iş ve işlemleri yürütme, rehberlik ve sosyal hizmetler verme yoluyla yardımcı ve
destek olan kurumları,
f) Eğitim Yönetimi Sertifikası: Bakanlık Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünce eğitim yönetimi alanında düzenlenen program
sonunda başarılı olanlara verilen belgeyi,
g) Eğitim Yönetimi Sertifika Programı: Bakanlık Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünce eğitim yönetimi alanında düzenlenen
programı,
ğ) Görevlendirme: Millî Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarında müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı görevlerini yürütmek
üzere, 657 sayılı Kanunun 88 inci ve 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 37 ncimaddelerine göre verilen ikinci görevi,
h) İlk defa görevlendirme: Müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı olarak ilk defa görevlendirilecekler ile daha önce yöneticilik görevinde bulunup hâlen öğretmen olarak görev yapanlardan yöneticiliğe görevlendirilecekleri,
ı) Müdür: Millî Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarında müdürlük görevini ikinci görev kapsamında yürütenleri,
i) Müdür başyardımcısı: Millî Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarında müdür başyardımcılığı görevini
ikinci görev kapsamında yürütenleri,
j) Müdür yardımcısı: Millî Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarında müdür yardımcılığı görevini ikinci görev kapsamında yürütenleri,
k) Öğretmen: Millî Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarında 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (A) ve (B) bentleri kapsamında eğitim ve öğretim hizmeti yürütenleri,
l) Sözlü sınav:Yöneticiliğe ilk defa görevlendirilmek üzere başvuruda bulunanlardan yazılı sınav puanı ile Ek-1’de yer alan Değerlendirme Formu üzerinden yapılacak değerlendirmeye göre alınan puanın aritmetik ortalaması sonucunda oluşan puan sıralamasına göre en yüksek puan alandan başlamak üzere,eğitim kurumlarının boş bulunan yöneticisayısının üç katıadayın, sözlü sınav komisyonu tarafından Ek-3’te yer alan Sözlü Sınav Formu üzerinden değerlendirilmesini,
m) Tür: Aynı derecedekieğitim kurumlarından farklıeğitim programı uygulayan eğitim kurumlarını,
n) Yazılı sınav: Yönetici olarak ilk defa görevlendirilecekleri belirlemek amacıyla Bakanlık Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel
Müdürlüğünce veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca çoktan seçmeli olarak yapılan sınavı,
o) Yeniden görevlendirme: Bulundukları eğitim kurumunda aynı unvanda dört yıllık görev süresini dolduran yöneticilerin aynı ya da farklı eğitim
kurumlarına, bulundukları eğitim kurumunda aynı unvanda sekiz yıllık görev süresini dolduran yöneticilerin ise farklı eğitim kurumlarına
görevlendirilmelerini,
ö) Yıl: Göreve başlama tarihine göre geçen on ikiaylık süreyi,
p) Yönetici: Millî Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarında müdür, müdür başyardımcısı ve müdür
yardımcısı görevlerini 657 sayılı Kanunun 88 inci ve 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 37 nci maddelerine göre ikinci görev kapsamında
yürütenleri,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Yönetici Olarak Görevlendirileceklerde Aranacak Şartlar
Yönetici olarak görevlendirileceklerde aranacak genel şartlar
MADDE 5 – (1) Yönetici olarak görevlendirileceklerde aşağıdaki genelşartlar aranır:
a) Yükseköğretim mezunu olmak.
b) Bakanlık kadrolarında öğretmen olarak görev yapıyor olmak.
c) Eğitim Yönetimi Sertifikasına sahip olmak.
ç) Yöneticiliğe ilk defa görevlendirilecekler bakımından bu Yönetmelikte belirtilen sınavlarda başarılı olmak.
d) Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek nitelikte olmak ve
görevlendirileceğieğitim kurumu ile aynı türdekieğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında okutabileceği ders bulunmak.
e) Yazılı sınav başvurusunun son günü itibarıyla son dört yıl içinde adlî veya idarî soruşturma sonucu yöneticilik görevi üzerinden alınmamış
olmak.
f) Zorunlu çalışma gerektiren yerler dışındaki eğitim kurumu yöneticiliklerine görevlendirilecekler bakımından, ilgili mevzuatına göre zorunlu
çalışma yükümlülüğünü tamamlamış,erteletmiş ya da bu yükümlülükten muaf tutulmuş olmak.
(2) Bazı alan öğretmenleri ya da tüm öğretmenleri yazılı sınav/değerlendirme/uygulama sınavı sonucuna göre atanan eğitim kurumlarının
yöneticiliklerine görevlendirileceklerde, bu eğitim kurumlarına daha önce aynısüreçlerden geçerek öğretmen olarak atanmış olma şartıaranmaz.
Müdür olarak görevlendirileceklerde aranacak özel şartlar
MADDE 6 – (1) Müdür olarak görevlendirileceklerin aşağıdakişartlardan en az birini taşımaları gerekir:
a) Müdür olarak görev yapmış olmak.
b) Kurucu müdür, müdür başyardımcısı, müdür yardımcısı ve müdür yetkili öğretmen olarak ayrı ayrı veya toplam en az bir yıl görev yapmış
olmak.
c) Bakanlığın şube müdürü veya daha üst unvanlı kadrolarında asaleten görev yapmış olmak.
(2) Müdür olarak görevlendirileceklerde ayrıca;
a) Meslekî ve teknik ortaöğretim kurumlarına müdür olarak görevlendirileceklerde, atölye, laboratuvar veya meslek dersleri öğretmenleri
kapsamında olmak,
b) İmam hatip liselerine müdür olarak görevlendirileceklerde, İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri öğretmeni olmak,
c) Özel eğitim kurumlarına müdür olarak görevlendirileceklerde; bilim ve sanat merkezleri için bilim sanat merkezinde kadrolu olarak görev
yapmış olmak, rehberlik ve araştırma merkezleri bakımından Rehberlik, diğer özeleğitim kurumları bakımından Özel Eğitim öğretmeni olmak,
ç) Fen liselerine müdür olarak görevlendirileceklerde Matematik, Fizik, Kimya veya Biyoloji öğretmeni olmak,
d) Sosyal bilimler liselerine müdür olarak görevlendirileceklerde Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Coğrafya, Felsefe, Psikoloji veya yabancı dil öğretmeni olmak,
e) Güzelsanatlar liselerine müdür olarak görevlendirileceklerde Görsel Sanatlar/Resim veya Müzik öğretmeni olmak,
f) Spor liselerine müdür olarak görevlendirileceklerde Beden Eğitimi öğretmeni olmak, şartlarıaranır.
(3) İkinci fıkrada belirtilen niteliklerde aday bulunmaması hâlinde, diğer alan öğretmenlerinden de görevlendirme yapılabilir. Müdür başyardımcısı veya müdür yardımcısı olarak görevlendirileceklerde aranacak özel şartlar
MADDE 7 – (1) Müdür başyardımcısı veya müdür yardımcısı olarak görevlendirileceklerin aşağıdakişartlardan en az birini taşımaları gerekir:
a) Müdür, kurucu müdür, müdür başyardımcısı, müdür yardımcısı veya müdür yetkili öğretmen olarak görev yapmış olmak.
b) Bakanlığın şube müdürü veya daha üst unvanlı kadrolarında görev yapmış olmak.
c) Adaylık dâhilen aziki yıl öğretmen olarak görev yapmış olmak.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Komisyonlar

Yazılı sınav komisyonunun oluşumu ve çalışma usulü
MADDE 8 –(1) Yazılı sınav komisyonu; Bakan onayıyla Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün bağlı olduğu Bakan
Yardımcısı veya Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürünün başkanlığında, Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü,
Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Personel Genel Müdürlüğünden birer daire başkanı ile bir hukuk müşavirinden oluşur.
Aynı usulle birer yedek üye belirlenir.
(2) Yazılı sınav komisyonu, üye tam sayısı ile toplanır. Asıl üyenin bulunmadığı toplantıya Komisyon başkanının çağrısı üzerine yedek üye katılır.
Komisyon kararları oy çokluğu ile alınır.
(3) Yazılısınav komisyonunun sekretarya hizmetleri Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce yürütülür.
Yazılı sınav komisyonunun görevleri
MADDE 9 –
(1) Yazılısınav komisyonunun görevlerişunlardır:
a) Yazılısınav tarihini belirlemek.
b) Yazılısınav sorularını hazırlatmak.
c) Yazılısınavların yapılmasını ve değerlendirilmesinisağlamak.
ç) Yazılısınav sonuçlarının duyurulmasınısağlamak.
d) Yazılısınava ilişkin itirazların sonuçlandırılmasınısağlamak.
e) Yazılısınava ilişkin diğer iş ve işlemlerin yürütülmesinisağlamak. İl değerlendirme komisyonunun oluşumu ve çalışma usulü
MADDE 10 –(1) İl değerlendirme komisyonu; il millî eğitim müdürünün ya da görevlendireceği bir il millî eğitim müdür yardımcısı, ilçe millî
eğitim müdürü veya il millî eğitim müdürlüğü personelden sorumlu şube müdürünün başkanlığında, il millî eğitim müdürünce il/ilçe millî eğitim şube
müdürleri arasından belirlenecek dört üye ile eğitim, öğretim ve bilim hizmetleri kolunda faaliyet gösteren sendikalardan ülke genelinde en fazla üyeye
sahip ilk dört sendikadan sendika genelmerkezinin belirleyeceği birer temsilcinin katılımıyla oluşur. Aynı usulle birer yedek üye belirlenir.
(2) Gerek görülmesi hâlinde aynı usulle birden fazla il değerlendirme komisyonu kurulabilir.
(3) İl değerlendirme komisyonu, üye tam sayısı ile toplanır. Asıl üyenin bulunmadığı toplantıya komisyon başkanının çağrısı üzerine yedek üye katılır. İl değerlendirme komisyonları kararlarını oy çokluğu ile alır. Sendika temsilcilerinden herhangi bir nedenle komisyon toplantılarına katılım olmaması veya oylamaya katılmaması durumunda karar, mevcut katılanların veya oy kullananların çoğunluğu ile alınır; eşitlik hâlinde başkanın aldığı karar esas alınır.
(4) İl değerlendirme komisyonlarının başkan ve üyeleri, boşanmış olsalar dahi eşlerinin, ikinci dereceye kadar (bu derece dâhil) kan ve kayın hısımlarının ve evlatlıklarının değerlendirmelerinde görev alamaz.
(5) İl değerlendirme komisyonunun sekretarya işlemleri ilmillîeğitim müdürlüklerinin personelden sorumlu şube müdürlüğünce yürütülür.
İl değerlendirme komisyonunun görevleri
MADDE 11 – (1) İl değerlendirme komisyonu; ilk defa yönetici olarak görevlendirilmek isteyenlerden yazılısınavda başarılı olanları Ek-1’de yer alan Değerlendirme Formu, yeniden yönetici olarak görevlendirilmek isteyenleri ise Ek-2’de yer alan Yönetici Değerlendirme Formu üzerinden değerlendirmekle görevlidir.
Sözlü sınav komisyonunun oluşumu ve çalışma usulü
MADDE 12 –
(1) Sözlü sınav komisyonu; il millî eğitim müdürünün ya da görevlendireceği bir il millî eğitim müdür yardımcısı, ilçe millî eğitim
müdürü veya il millî eğitim müdürlüğü insan kaynaklarından sorumlu şube müdürünün başkanlığında, il millî eğitim müdürünce il/ilçe millî eğitim şube
müdürleriarasından belirlenecek iki üyeden oluşur. Aynı usulle birer yedek üye belirlenir.
(2) Gerek görülmesi hâlinde aynı usulle birden fazla sözlü sınav komisyonu kurulabilir.
(3) Sözlü sınav komisyonu, üye tam sayısı ile toplanır. Asıl üyenin bulunmadığı toplantıya komisyon başkanının çağrısı üzerine yedek üye katılır.
Komisyon kararları oy çokluğu ile alınır.
(4) Sözlü sınav komisyonu başkan ve üyeleri, boşanmış olsalar dahieşlerinin, ikinci derece dâhil olmak üzere ikinci dereceye kadar kan ve kayın hısımlarının ve evlatlıklarının katıldığısözlü sınavlarda görev alamaz.
(5) Sözlü sınav komisyonunun sekretarya işlemleri, il millî eğitim müdürlüklerinin insan kaynakları hizmetlerinden sorumlu şube müdürlüğünce
yürütülür.
Sözlü sınav komisyonunun görevleri
MADDE 13 – (
1) Sözlü sınav komisyonunun görevlerişunlardır:
a) Sözlü sınav sorularını hazırlamak veya hazırlatmak, sözlü sınavları Ek-3’te yer alan Sözlü Sınav Formuna göre yapmak ve değerlendirmek.
b) Sözlü sınav sonuçlarının duyurulmasınısağlamak.
c) Sözlü sınava ilişkin itirazlarısonuçlandırmak.
ç) Sözlü sınava ilişkin diğer iş ve işlemlerin yürütülmesinisağlamak.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Eğitim Yönetimi Sertifika Programı, İzlenecek Yöntem, Yazılı Sınav,
Değerlendirme ve Sözlü Sınav
Eğitim Yönetimi Sertifika Programı
MADDE 14 –(1) Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünce eğitim yönetimi alanında hazırlanan Eğitim Yönetimi Sertifika
Programı, uzaktan öğretim ve/veya yüz yüze eğitim kapsamında uygulanır.
(2) Eğitim kurumu yöneticiliğine görevlendirilmek isteyen öğretmenlerden dördüncü fıkra kapsamında hazırlanan yönergede belirlenen şartları
taşıyanlar, EğitimYönetimi Sertifika Programına katılmak üzere başvuruda bulunabilir. EğitimYönetimi Sertifika Programını başarıyla tamamlayanlara
Eğitim Yönetimi Sertifikası verilir. Eğitim Yönetimi Sertifikası,alındığı tarihi takip eden yıldan itibaren sekiz yılsüreyle geçerlidir.
(3) Yönetici olarak görev yapmakta olanlardan Eğitim Yönetimi Sertifikasının geçerlik süresi sona erenler, istemeleri hâlinde Eğitim Yönetimi
Sertifika Programına alınır. Yönetici olarak görev yapmakta olanlar, istemeleri hâlinde Eğitim Yönetimi Sertifikasının geçerlik süresi içerisinde de
Eğitim Yönetimi Sertifika Programına alınabilir.
(4) Eğitim Yönetimi Sertifikasına ilişkin tüm iş ve işlemler Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünce yürütülür ve sonuçlandırılır.
Eğitim Yönetimi Sertifikasının kapsamı, içeriği, sertifika programına katılım koşulları, eğitim şekli, ölçme ve değerlendirmesi ve diğer hususlar yönerge
ile belirlenir.
Yönetici görevlendirmede izlenecek yöntem
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte öngörülen genel ve özel şartları taşımaları kaydıyla müdür, müdür başyardımcılığı veya müdür
yardımcılığına ilk defa görevlendirilecekler ile daha önce yöneticilik görevinde bulunup hâlen öğretmen olarak görev yapanlar, ilk defa görevlendirme
kapsamında başvuruda bulunabilir. Yöneticiliğe ilk defa görevlendirme yazılı sınav, Ek-1’de yer alan Değerlendirme Formu üzerinden yapılacak
değerlendirme ve Ek-3’te yer alan Sözlü Sınav Formu üzerinden yapılacak sözlü sınav sonuçlarına göre yapılır.
(2) Bulundukları eğitim kurumunda aynı unvanda dört yıllık görev süresini dolduran yöneticiler aynı ya da farklı eğitim kurumlarına, bulundukları
eğitim kurumunda aynı unvanda sekiz yıllık görev süresini dolduran yöneticiler ise farklı eğitim kurumlarına, aynı unvanla yeniden görevlendirme
kapsamında başvuruda bulunabilir. Yöneticiliğe yeniden görevlendirilmeler, Ek-2’de yer alan Yönetici Değerlendirme Formu üzerinden yapılacak
değerlendirme sonucuna göre belirlenen puanlar dikkate alınarak puan üstünlüğüne göre yapılır.
Yazılı sınav konuları ve ağırlıkları
MADDE 16 – (1) Yazılısınav konuları ve ağırlıklarışunlardır:
a) Genel kültür: %20.
b) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi: %10.
c) Değerler eğitimi: %10.
ç) Eğitim ve öğretimde etik: %10.
d) Eğitim bilimleri: %30.
e) Mevzuat (T.C. Anayasası, 5/1/1961 tarihli ve 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu, 657 sayılı Kanun, 14/6/1973 tarihli ve 1739 sayılı Millî
Eğitim Temel Kanunu, 1/11/1984 tarihli ve 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun, 2/12/1999 tarihli ve 4483 sayılı Memurlar ve Diğer
Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun, 25/6/2001 tarihli ve 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu,
10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu MalîYönetimi ve Kontrol Kanunu, 10/6/1949 tarihli ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı
Kararnamesinin Millî Eğitim Bakanlığı başlıklı Onuncu Bölümünde yer alan hükümler): %20.
Yazılı sınav duyurusu ve başvuru
MADDE 17 – (1) Yazılısınavlara ilişkin duyuru, sınav tarihinden en az otuz gün önce Bakanlığın internet sitesinde ilan edilir.
(2) Duyuruda; başvuru tarihi, süresi, sınavların yapılacağı tarih, sorulacak soru sayısı ve puan değeri ile yazılı sınav komisyonunca belirlenecek
diğer hususlara yer verilir.
(3) Bu Yönetmelikte belirtilen şartları taşıyanlardan ilk defa yönetici görevlendirme kapsamında görevlendirilmek isteyenler, yazılı sınava
katılmak üzere başvuruda bulunabilir. Yazılısınav başvurularıelektronik ortamda alınır.
Yazılı sınav
MADDE 18 –(1) Yazılı sınav duyurusunun son günü itibarıyla 5 inci, 6 ncı ve 7 nci maddelerde belirtilen şartları taşıyanlar arasından yönetici
olarak ilk defa görevlendirilecekleri belirlemek amacıyla Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce veya Ölçme, Seçme ve
Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca çoktan seçmeli yazılısınav yapılır. Bu sınavda 100 puan üzerinden 60 ve üzerinde puan alanlar başarılısayılır.
(2) Yazılısınavın yaptırılması durumunda;
a) Yazılı sınavın yürütülmesine ilişkin işlemler ve itiraza ilişkin hususlar bu Yönetmelik hükümleri ve genel hükümler çerçevesinde hazırlanacak
bir protokol ile belirlenir.
b) Yazılı sınavı yapan kurumlar tarafından istenecek her türlü sınav ücreti ve sınava ilişkin diğer ödemeler hakkında ilgili mevzuat hükümleri
uygulanır.
(3) Yazılı sınav sonuçları, kesin sonuçların açıklandığı tarihten itibaren üç yıl süreyle geçerlidir. Görevlendirmede kullanılan yazılı sınav puanı bir
defadan fazla kullanılamaz. Yazılısınav puanını yükseltmek isteyenler yeniden yazılısınava girebilir.
(4) Yazılı sınavların geçerlilik süresiyle sınırlı olmak ve daha önce görevlendirmede kullanılmaması kaydıyla en yüksek yazılı sınav puanı dikkate
alınır.
Yazılı sınav sonuçlarının duyurulması
MADDE 19 – (1) Yazılısınav sonuçları, sınavın yapıldığı tarihten itibaren en geç otuz gün içinde Bakanlığın internet sitesinde duyurulur.
Yazılı sınav sonuçlarına itiraz
MADDE 20 –(1) Yazılı sınav sonuçlarına, sonuçların açıklandığı tarihten itibaren en geç beş iş günü içinde sınavı yapan birime itiraz edilebilir.
Bu itirazlar sınavı yapan birim tarafından en geç on iş günü içinde incelenerek karara bağlanır ve sonuç itirazsahiplerine bildirilir.
(2) Yazılısınavda hatalısorunun tespit edilmesi veya yargı kararısonucunda soruların iptaledilmesi durumunda bu sorulara tekabüleden puanlar,
diğer sorulara eşit şekilde dağıtılır.
Değerlendirme
MADDE 21 – (1) Yeniden yönetici olarak görevlendirilmek isteyenler Ek-2’de yer alan Yönetici Değerlendirme Formu, ilk defa yönetici olarak
görevlendirilmek isteyenlerden yazılı sınavda başarılı olanlar ise Ek-1’de yer alan Değerlendirme Formu üzerinden il değerlendirme komisyonu
tarafından değerlendirmeye tabi tutulur.
Değerlendirme sonuçlarına itiraz
MADDE 22 –(1) Değerlendirme sonuçlarına, sonuçların ilan tarihinden itibaren en geç beş iş günü içinde il millî eğitim müdürlüğü aracılığıyla
itirazedilebilir. Bu itirazlar, il değerlendirme komisyonu tarafından itiraz tarihinden itibaren en geç on iş günü içerisinde incelenerek sonucu ilgiliye tebliğ
edilir.
Sözlü sınav konuları ve ağırlıkları
MADDE 23 – (1) Sözlü sınavda adaylar;
a) Yazılısınav konuları (mevzuat ve genel kültür): %20,
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü: %20,
c) Temsil kabiliyeti, liyakati, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu: %20,
ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı: %20,
d) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı: %20,
yönlerinden, konuların ağırlık derecelerine göre sözlü sınav komisyonu tarafından değerlendirilir.
Sözlü sınav
MADDE 24 –(1) Yazılı sınav puanı ile Ek-1’de yer alan Değerlendirme Formu üzerinden yapılacak değerlendirmeye göre alınan puanın
aritmetik ortalaması sonucunda oluşan puan sıralamasına göre en yüksek puan alandan başlamak üzere, eğitim kurumlarının boş bulunan yönetici
sayısının üç katıaday sözlü sınava çağrılır. Son sıradakiadayla aynı puana sahip olan adaylar da sözlü sınava çağrılır.
(2) Müdür, müdür başyardımcılığı ve müdür yardımcılığı için yapılacak sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar, 23 üncü maddede belirtilen
sözlü sınav konuları ve ağırlıkları dikkate alınarak Ek-3’te yer alan Sözlü Sınav Formu üzerinden sözlü sınav komisyonunca 100 tam puan üzerinden
değerlendirilir.
(3) Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alanlar başarılısayılır.
Sözlü sınav sonuçlarının duyurulması ve itiraz
MADDE 25 – (1) Sözlü sınav sonuçları, sınavların tamamlandığı tarihten itibaren en geç on iş günü içinde il millîeğitim müdürlüklerinin internet
sitesinde duyurulur.
(2) Sözlü sınav sonuçlarına, sonuçların açıklandığı tarihten itibaren en geç beş iş günü içinde ilgili il millî eğitim müdürlüğüne itiraz edilebilir. Bu
itirazlar en geç beş iş günü içinde sözlü sınav komisyonunca incelenerek karara bağlanır. İtirazsonuçları, ilmillîeğitim müdürlüklerince itirazsahiplerine
duyurulur.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Görevlendirme
Yönetici olarak ilk defa görevlendirileceklere ilişkin duyuru ve başvuru
MADDE 26 –(1) Müdür, müdür başyardımcılığı ve müdür yardımcılığı boş bulunan eğitim kurumları ile dört ve sekiz yıllık görev süresini
dolduran müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcılarından boşalacak eğitim kurumları, ilmillîeğitim müdürlüklerinin internet sitesinde duyurulur.
(2) Sözlü sınavda başarılı olan adaylardan müdür, müdür başyardımcısı veya müdür yardımcısı olarak ilk defa görevlendirilmek isteyenlerin
başvurularıelektronik ortamda alınır. Başvurular, yöneticilik unvanlarından yalnızca biri için yapılabilir.
(3) Müdür, müdür başyardımcısı veya müdür yardımcısı olarak ilk defa görevlendirilmek üzere başvuruda bulunanlara en fazla 20 eğitim kurumu
tercih etme hakkı verilir.
Müdür olarak ilk defa görevlendirme
MADDE 27 – (1) Sözlü sınavda başarılı olan adaylardan müdür olarak ilk defa görevlendirilmek üzere başvuruda bulunanların görevlendirmeye
esas puanları; yazılı sınav puanının %50’si, değerlendirme sonucu alınan puanın %30’u ve sözlü sınav sonucu alınan puanının %20’si dikkate alınarak
belirlenir. Görevlendirmeye esas puanlar, kesin sonuçların ilan edildiği tarihten itibaren bir sonraki yazılı sınav başvuru tarihinin ilk gününe kadar
geçerlidir.
(2) Müdür olarak ilk defa görevlendirilmek isteyen adaylardan;
a) Okul Öncesi öğretmenlerinden anaokullarına müdür olarak görevlendirilme isteğinde bulunanlara,
b) Sınıf Öğretmenliği öğretmenlerinden ilkokullara müdür olarak görevlendirilme isteğinde bulunanlara,
c) Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi öğretmenlerinden imam hatip ortaokullarına müdür olarak görevlendirme isteğinde bulunanlara,
ç) Konaklama ve Seyahat Hizmetleri, Muhasebe ve Finansman,Yiyecek İçecek Hizmetleri, Halkla İlişkiler ve Organizasyon ve Gıda Teknolojisi
alan öğretmenlerinden öğretmenevi ve akşam sanat okullarına müdür olarak görevlendirme isteğinde bulunanlara,
söz konusu eğitim kurumları ile sınırlı olmak üzere, birinci fıkraya göre belirlenen görevlendirmeye esas puana beş puan daha ilave edilir.
(3) Kurucu müdür olarak görev yapmış olanlardan kurucu müdür olarak görev yaptığıeğitim kurumuna müdür normu verildikten sonra yapılacak
ilk müdür görevlendirmesinde müdür olarak görevlendirilme isteğinde bulunanlara, söz konusu eğitim kurumları ile sınırlı olmak üzere, birinci fıkraya
göre belirlenen görevlendirmeye esas puana ayrıca dört puan daha ilave edilir.
(4) Müdür olarak ilk defa görevlendirilmeye hak kazanan adaylar, birinci, ikinci ve üçüncü fıkralara göre belirlenen puanlar üzerinden puan
üstünlüğüne göre tercihleri de dikkate alınarak ilmillîeğitim müdürünün teklifi üzerine valinin onayı ile müdür olarak görevlendirilir.
(5) Adayların puanlarının eşitliği halinde, sırasıyla yazılı sınav puanı, Ek-1’de yer alan Değerlendirme Formuna göre değerlendirme puanı, sözlü
sınav puanı, yöneticilikteki hizmet süresi, öğretmenlikteki hizmet puanı fazla olan adayın görevlendirmesi yapılır. Eşitliğin devamı hâlinde
görevlendirilecek aday bilgisayar kurası ile belirlenir.
(6) Görevlendirme işlemleri, itirazların sonuçlandırıldığı tarihten itibaren en geç on beş iş günü içinde tamamlanır.
(7) Müdür ihtiyacı karşılanamayan eğitim kurumlarının müdürlüğüne, görevlendirmeye esas puanların geçerli olduğu süreyle sınırlı olmak üzere,
müdür olarak görevlendirilemeyenler arasından aynı usulle görevlendirme yapılabilir.
Müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı olarak ilk defa görevlendirme
MADDE 28 –(1) Sözlü sınavda başarılı olan adaylardan müdür başyardımcısı veya müdür yardımcısı olarak ilk defa görevlendirilmek üzere
başvuruda bulunanların görevlendirmeye esas puanları; yazılı sınav puanının %50’si, değerlendirme sonucu alınan puanın %30’u ve sözlü sınav sonucu
alınan puanının %20’si dikkate alınarak belirlenir. Görevlendirmeye esas puanlar, kesin sonuçların ilan edildiği tarihten itibaren bir sonraki yazılı sınav
başvuru tarihinin ilk gününe kadar geçerlidir.
(2) Müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı olarak ilk defa görevlendirilmek isteyen adaylardan;
a) Okul Öncesi öğretmenlerinden anaokullarına müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı olarak görevlendirilme isteğinde bulunanlara,
b) Sınıf Öğretmenliği öğretmenlerinden ilkokullara müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı olarak görevlendirilme isteğinde bulunanlara,
c) Matematik, Fizik, Kimya veya Biyoloji öğretmenlerinden fen liselerine müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı olarak görevlendirilme
isteğinde bulunanlara,
ç) Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Coğrafya, Felsefe, Psikoloji veya yabancı dil öğretmenlerinden sosyal bilimler liselerine müdür başyardımcısı ve
müdür yardımcısı olarak görevlendirilme isteğinde bulunanlara,
d) Görsel Sanatlar veya Müzik öğretmenlerinden güzel sanatlar liselerine müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı olarak görevlendirilme
isteğinde bulunanlara,
e) Beden Eğitimi öğretmenlerinden spor liselerine müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı olarak görevlendirilme isteğinde bulunanlara,
f) Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi öğretmenlerinden imam hatip ortaokullarına müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı olarak görevlendirilme
isteğinde bulunanlara,
söz konusu eğitim kurumları ile sınırlı olmak üzere, birinci fıkraya göre belirlenen görevlendirmeye esas puana beş puan daha ilave edilir.
(3) Müdür başyardımcısı veya müdür yardımcısı olarak ilk defa görevlendirilmek üzere başvuruda bulunan adaylar, birinci fıkraya göre belirlenen
görevlendirmeye esas puan üstünlüğüne göre tercihleri de dikkate alınarak il millîeğitim müdürünün teklifi üzerine valinin onayı ile müdür başyardımcısı
veya müdür yardımcısı olarak görevlendirilir.
(4) Adayların puanlarının eşitliği halinde, sırasıyla yazılı sınav puanı, Ek-1’de yer alan Değerlendirme Formuna göre değerlendirme sonucu alınan
puanı, sözlü sınav puanı, yöneticilikteki hizmet süresi, öğretmenlikteki hizmet puanı fazla olan adayın görevlendirmesi yapılır. Eşitliğin devamı hâlinde
görevlendirilecek aday bilgisayar kurası ile belirlenir.
(5) Görevlendirme işlemleri, itirazların sonuçlandırıldığı tarihten itibaren en geç on beş iş günü içinde tamamlanır.
(6) Müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı ihtiyacı karşılanamayan eğitim kurumlarının müdür başyardımcılığı ve müdür yardımcılıklarına;
görevlendirmeye esas puanların geçerli olduğu süreyle sınırlı olmak üzere, yönetici olarak görevlendirilemeyenler arasından aynı usulle görevlendirme
yapılabilir.
Yönetici olarak yeniden görevlendirileceklere ilişkin duyuru ve başvuru
MADDE 29 – (1) Müdür, müdür başyardımcısı veya müdür yardımcısı olarak yeniden görevlendirilecekler bakımından, ilk defa yönetici
görevlendirmesi yapılmadan önce olmak üzere, boş bulunan eğitim kurumları ile dört ve sekiz yıllık görev süresini dolduran müdür, müdür başyardımcısı
ve müdür yardımcılarından boşalacak eğitim kurumları, ilmillîeğitim müdürlüklerinin internet sitesinde duyurulur.
(2) Bulundukları eğitim kurumunda aynı unvanda dört yıllık görev süresini dolduran yöneticiler aynı ya da farklı eğitim kurumlarına, bulundukları
eğitim kurumunda aynı unvanda sekiz yıllık görev süresini dolduran yöneticiler ise farklı eğitim kurumlarına aynı unvanla yeniden görevlendirilme
isteğinde bulunabilir. Bunların başvurularıelektronik ortamda alınır.
(3) Müdür, müdür başyardımcısı veya müdür yardımcısı olarak yeniden görevlendirilmek üzere başvuruda bulunanlara en fazla 20 eğitim kurumu
tercih etme hakkı verilir.
Müdürlüğe yeniden görevlendirme
MADDE 30 – (1) Bulunduklarıeğitim kurumunda aynı unvanda dört yıllık görev süresini dolduran müdürler aynı ya da farklıeğitim kurumlarına,
bulundukları eğitim kurumunda aynı unvanda sekiz yıllık görev süresini dolduran müdürler ise farklı eğitim kurumlarına müdür olarak yeniden
görevlendirilmek üzere başvuruda bulunabilir. Başvuruda bulunan adayların görevlendirmeye esas puanları; Ek-2’de yer alan Yönetici Değerlendirme
Formu üzerinden yapılacak değerlendirmeye göre oluşan puanlar dikkate alınarak belirlenir.
(2) Müdür olarak yeniden görevlendirilecek adaylardan;
a) Okul Öncesi öğretmenlerinden anaokullarına müdür olarak görevlendirilme isteğinde bulunanlara,
b) Sınıf Öğretmenliği öğretmenlerinden ilkokullara müdür olarak görevlendirilme isteğinde bulunanlara,
c) Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi öğretmenlerinden imam hatip ortaokullarına müdür olarak görevlendirilme isteğinde bulunanlara,
söz konusu eğitim kurumları ile sınırlı olmak üzere, birinci fıkraya göre belirlenen görevlendirmeye esas puana beş puan daha ilave edilir.
(3) Müdürlükte dört yıllık görev süresini tamamlayanlardan hâlen müdür olarak görev yaptıkları eğitim kurumuna yeniden müdür olarak
görevlendirilme isteğinde bulunanlara, söz konusu eğitim kurumları ile sınırlı olmak üzere, birinci ve ikinci fıkralara göre belirlenen görevlendirmeye esas
puanlarına dört puan daha ilave edilir.
(4) Müdür olarak yeniden görevlendirilmek isteyen adaylar, birinci, ikinci ve üçüncü fıkralara göre belirlenen görevlendirmeye esas puan
üstünlüğüne göre tercihleri de dikkate alınarak ilmillîeğitim müdürünün teklifi üzerine valinin onayı ile yeniden müdür olarak görevlendirilir.
(5) Adayların puanlarının eşitliği halinde, sırasıyla eğitim yönetimialanında doktora yapan, diğer alanlarda doktora yapan,eğitim yönetimialanında
yüksek lisans yapan, diğer alanlarda yüksek lisans yapan, yöneticilikteki hizmet süresi fazla olan, öğretmenlikteki hizmet puanı fazla olan adayın
görevlendirmesi yapılır. Eşitliğin devamı hâlinde görevlendirilecek aday bilgisayar kurası ile belirlenir.
Müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı olarak yeniden görevlendirme
MADDE 31 – (1) Bulunduklarıeğitim kurumunda aynı unvanda dört yıllık görev süresini dolduran müdür başyardımcıları ile müdür yardımcıları
aynı ya da farklı eğitim kurumlarına, bulundukları eğitim kurumunda aynı unvanda sekiz yıllık görev süresini dolduran müdür başyardımcıları ile müdür
yardımcıları ise farklı eğitim kurumlarına müdür başyardımcısı veya müdür yardımcısı olarak yeniden görevlendirilmek üzere başvuruda bulunabilir.
Başvuruda bulunan adayların görevlendirmeye esas puanları; Ek-2’de yer alan Yönetici Değerlendirme Formu üzerinden yapılacak değerlendirmeye
göre oluşan puanlar dikkate alınarak belirlenir.
(2) Müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı olarak yeniden görevlendirilecek adaylardan;
a) Okul Öncesi öğretmenlerinden anaokullarına müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı olarak görevlendirilme isteğinde bulunanlara,
b) Sınıf Öğretmenliği öğretmenlerinden ilkokullara müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı olarak görevlendirilme isteğinde bulunanlara,
c) Matematik, Fizik, Kimya veya Biyoloji öğretmenlerinden fen liselerine müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı olarak görevlendirilme
isteğinde bulunanlara,
ç) Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Coğrafya, Felsefe, Psikoloji veya yabancı dil öğretmenlerinden sosyal bilimler liselerine müdür başyardımcısı ve
müdür yardımcısı olarak görevlendirilme isteğinde bulunanlara,
d) Görsel Sanatlar veya Müzik öğretmenlerinden güzel sanatlar liselerine müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı olarak görevlendirilme
isteğinde bulunanlara,
e) Beden Eğitimi öğretmenlerinden spor liselerine müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı olarak görevlendirilme isteğinde bulunanlara,
f) Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi öğretmenlerinden imam hatip ortaokullarına müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı olarak görevlendirilme
isteğinde bulunanlara,
söz konusu eğitim kurumları ile sınırlı olmak üzere birinci fıkraya göre belirlenen görevlendirmeye esas puana beş puan daha ilave edilir.
(3) Müdür başyardımcılığı veya müdür yardımcılığında dört yıllık görev süresini tamamlayanlardan hâlen müdür başyardımcısı veya müdür
yardımcısı olarak görev yaptıkları eğitim kurumuna yeniden müdür başyardımcısı veya müdür yardımcısı olarak görevlendirilme isteğinde bulunanlara,
söz konusu eğitim kurumları ile sınırlı olmak üzere, birinci fıkraya göre belirlenen görevlendirmeye esas puanlarına dört puan daha ilave edilir.
(4) Müdür başyardımcısı veya müdür yardımcısı olarak yeniden görevlendirilmek isteyen adaylar, birinci ve ikinci fıkralara göre belirlenen
görevlendirmeye esas puan üstünlüğüne göre tercihleri de dikkate alınarak il millî eğitim müdürünün teklifi üzerine valinin onayı ile yeniden müdür
başyardımcısı veya müdür yardımcısı olarak görevlendirilir.
(5) Adayların puanlarının eşitliği halinde, sırasıyla eğitim yönetimialanında doktora yapan, diğer alanlarda doktora yapan,eğitim yönetimialanında
yüksek lisans yapan, diğer alanlarda yüksek lisans yapan, yöneticilikteki hizmet süresi fazla olan, öğretmenlikteki hizmet puanı fazla olan adayın
görevlendirmesi yapılır. Eşitliğin devamı hâlinde görevlendirilecek aday bilgisayar kurası ile belirlenir.
ALTINCI BÖLÜM
Ortak Hükümler
Yönetici görevlendirmede esas alınacak hususlar
MADDE 32 – (1) Yöneticiler dört yıllığına görevlendirilir.
(2) Aynı unvanla aynıeğitim kurumunda sekiz yıldan fazla süreyle yönetici olarak görev yapılamaz.
(3) Bulundukları eğitim kurumunda aynı unvanla dört yıldan fazla, sekiz yıldan az görev yapanlardan aynı eğitim kurumuna yönetici olarak
görevlendirilenlerin görevleri, sekiz yılın dolduğu tarih itibarıyla bu Yönetmelikte öngörüldüğü şekilde sonlandırılır.
(4) Anaokullarının müdür yardımcılarından en az biri Okul Öncesi öğretmenleri arasından; ilkokulların müdür yardımcılarından en az biri Sınıf
Öğretmenliği öğretmenleri arasından; fen liselerinin müdür yardımcılarından en az biri Matematik, Fizik, Kimya veya Biyoloji öğretmenleri arasından;
sosyal bilimler liselerinin müdür yardımcılarından en az biri Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Coğrafya, Felsefe, Psikoloji veya yabancı dil öğretmenleri
arasından; güzel sanatlar liselerinin müdür yardımcılarından en az biri Görsel Sanatlar veya Müzik öğretmenleri arasından; spor liselerinin müdür
yardımcılarından en az biri Beden Eğitimi öğretmenleri arasından; imam hatip liselerinin müdür yardımcılarından en az biri İmam Hatip Lisesi Meslek
Dersleri öğretmenleri arasından; imam hatip ortaokullarının müdür yardımcılarından en az biri Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi öğretmenleri arasından;
bilim ve sanat merkezleri, rehberlik ve araştırma merkezlerinin müdür yardımcılarından en az biri Rehberlik, diğer özel eğitim kurumlarının müdür
yardımcılarından en az biri Özel Eğitim öğretmenleri arasından; meslekî ve teknik eğitim kurumlarının müdür yardımcılarından en az biri atölye,
laboratuvar veya meslek dersleri öğretmenleriarasından görevlendirilir. Bu fıkrada belirtilen niteliklerde yeterli sayıda aday bulunmaması hâlinde, diğer
alan öğretmenlerinden de görevlendirme yapılabilir.
(5) Öğrencilerinin tamamı kız olan eğitim kurumlarının müdürleri ile bu kurumlar ve yatılı kız öğrencisi bulunan eğitim kurumlarının müdür
yardımcılarından en az biri kadın adaylar arasından görevlendirilir. Öğrencilerinin tamamı kız olan eğitim kurumlarından 6 ncı maddenin ikinci fıkrası
kapsamında bulunanlara yapılacak müdür görevlendirmesinde,alan önceliği dikkate alınır.
(6) Karma eğitim yapılan ve müdür yardımcısı sayısı üç ve daha fazla olan eğitim kurumlarının müdür yardımcılarından en az biri kadın adaylar
arasından görevlendirilir.
(7) Beşinci ve altıncı fıkralarda belirtilen niteliklerde yeterli sayıda aday bulunmaması hâlinde, erkek öğretmenler arasından da görevlendirme
yapılabilir.
(8) Yönetici ihtiyacı karşılanamayan eğitim kurumlarının yönetici ihtiyacı, öncelikle 36 ncı maddenin dördüncü ve beşinci fıkraları kapsamında
bulunan yöneticilerin görevlendirilmesi yoluyla karşılanır.
(9) Yöneticiliğe yeniden görevlendirme kapsamında başvuruda bulunanlardan görevlendirmeye hak kazananlar, ilk defa yönetici görevlendirme
kapsamında başvuruda bulunamaz.
(10) Yöneticilik görevlerinin herhangi bir nedenle sona ermesine bağlı olarak öğretmenliğe atananlardan yönetici olarak görevlendirilmek
isteyenlerin görevlendirilmeleri, ilk defa görevlendirme kapsamında yazılı sınav, Ek-1’de yer alan Değerlendirme Formu üzerinden yapılacak
değerlendirme ve Ek-3’te yer alan Sözlü Sınav Formu üzerinden yapılacak sözlü sınav sonuçlarına göre yapılır.
(11) Yönetici görevlendirme takvimi Bakanlıkça belirlenerek Bakanlık internet sitesinde duyurulur.
Yöneticilik görev süresi hesaplanması
MADDE 33 –(1) Yöneticilikte geçen dört yıllık sürenin hesabında; en son yapılan görevlendirme tarihinden itibaren aynı unvanla geçirilen
hizmet sürelerinin toplamıesas alınır. Yöneticilik görevinin sona ereceği tarih; ders yılının içinde olması halinde dört yıllık sürenin dolduğu tarihin içinde
bulunduğu ders yılının son günü, ders yılının dışında olması halinde dört yıllık sürenin dolduğu tarihi takip eden ders yılının son günüdür.
(2) Aynı unvanla aynı eğitim kurumunda geçen sekiz yıllık sürenin hesabında; aynı eğitim kurumunda aynı unvanla geçirilen hizmet sürelerinin
toplamı esas alınır. Bu durumda olanların yöneticilik görevinin sona ereceği tarih; ders yılının içinde olması halinde sekiz yıllık sürenin dolduğu tarihin
içinde bulunduğu ders yılının son günü, ders yılının dışında olması halinde sekiz yıllık sürenin dolduğu tarihi takip eden ders yılının son günüdür.
(3) Yönetici olarak görev yapmakta iken diğer eğitim kurumlarında veya diğer kurumlarda vekâleten veya geçici olarak görevlendirilenlerin bu
görev süreleri ile yıllık izin, hastalık izni, aylıksız izin ve benzeri nedenlerle fiilen yapılmayan yöneticilik görevleri, kadrolarının bulunduğu eğitim
kurumlarındaki dört ve sekiz yıllık sürenin hesabında değerlendirilir.
Kurucu müdürlüğe görevlendirme
MADDE 34 –(1) Yeni açılmakta olan eğitim kurumlarını eğitim ve öğretime hazır hale getirmek üzere, eğitim kurumunun eğitim ve öğretime
açılıp kuruma müdür norm kadrosu verildiği tarihe kadar geçen süre içerisinde yönetim hizmetlerini yürütmek üzere, müdür görevlendirmesine ilişkin
şartları taşıyanlar arasından ilmillîeğitim müdürünün teklifi üzerine vali tarafından kurucu müdür görevlendirilir.
Müdür yetkili öğretmenliğe görevlendirme
MADDE 35 – (1) Müdür norm kadrosu bulunmayan eğitim kurumlarında görev yapmak üzere, o eğitim kurumunda görevli öğretmenler
arasından, öğretmenlik görevi yanında yönetim hizmetlerini de yürütmek üzere, il millî eğitim müdürünün teklifi üzerine vali tarafından müdür yetkili
öğretmen görevlendirilir.
YEDİNCİ BÖLÜM
Yöneticilik Görevinin Sonlandırılması ve Devamı
Yöneticilik görevinin sona ereceği ve devam edeceği durumlar
MADDE 36 – (1) Yöneticilik görevi;
a) Görevlendirildikleri tarihe göre dört yıllık hizmet süresinin dolduğu tarihin içinde bulunduğu ders yılının, dört yıllık sürenin dolduğu tarihin ders
yılının dışında olması halinde ise dört yıllık sürenin dolduğu tarihi takip eden ders yılının bittiği,
b) Aynı eğitim kurumunda aynı unvanla sekiz yıllık hizmet süresinin dolduğu tarihin içinde bulunduğu ders yılının, sekiz yıllık sürenin dolduğu
tarihin ders yılının dışında olması halinde ise sekiz yıllık sürenin dolduğu tarihi takip eden ders yılının bittiği,
c) Eğitim müşaviri ve eğitim ataşesi olarak atananlar ile Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonu kararıyla yurt dışında görevlendirilenler ve
uluslararası kuruluşlarda görevlendirilenlerin bu atama veya görevlendirmenin yapıldığı,
ç) Yurt içinde veya yurt dışında başka bir göreve bir yıl veya daha fazla süreyle geçici veya sürekli olarak görevlendirilenlerin bu
görevlendirmenin yapıldığı; bunlardan Bakanlığın merkez veya taşra teşkilatı ile eğitim kurumlarında yönetici olarak geçici görevlendirilenler hariç olmak
üzere, Bakanlığın merkez veya taşra teşkilatı ile eğitim kurumlarında ya da diğer kurumlarda bir yıldan az süreyle görevlendirilenlerin toplamda bir yılın
dolduğu,
d) Bir yıl veya daha fazla süreyle aylıksızizin alanların aylıksızizinlerinin başladığı,
e) 4688 sayılı Kanunun 18 incimaddesine göre bir yıl veya daha fazla süreyle aylıksızizne ayrılanların aylıksızizinlerinin başladığı,
tarihten itibaren sona erer.
(2) Yöneticilikleri birinci fıkranın (a) ve (b) bentlerine göre sona erenler; alanlarında boş norm kadro olması ve istemeleri hâlinde kadrolarının
bulunduğu eğitim kurumuna, aksi durumda ise öncelikli olarak kadrolarının bulunduğu ilçe içerisinde durumlarına uygun bir eğitim kurumuna, ilçe
içerisinde durumlarına uygun norm kadro bulunmaması halinde ise il içerisinde istekleri de dikkate alınarak alanlarında boş norm kadro bulunan eğitim
kurumuna öğretmen olarak atanır.
(3) Yöneticilikleri birinci fıkranın (c), (ç), (d) ve (e) bentlerine göre sona erenler, söz konusu görev veya aylıksız iznin bitimini müteakip,
kadrolarının bulunduğu eğitim kurumunda alanlarında boş norm kadro olması ve istemeleri hâlinde bu eğitim kurumuna; aksi durumda ise öncelikli
olarak kadrolarının bulunduğu ilçe içerisinde durumlarına uygun bir eğitim kurumuna, ilçe içerisinde durumlarına uygun norm kadro bulunmaması halinde
ise il içerisinde istekleri de dikkate alınarak alanlarında boş norm kadro bulunan eğitim kurumuna öğretmen olarak atanır.
(4) Birleştirilen eğitim kurumlarında yönetici olarak görev yapanlar bakımından, eğitim kurumunun yeni statüsüne göre o eğitim kurumunda
yönetici olarak görev yapma şartlarını taşımayanlar ile şartları taşıyanlardan hizmet puanı, hizmet puanının eşit olması durumunda ise sırasıyla
yöneticilikteki hizmet süresi, öğretmenlikteki hizmet süresi daha az olanlardan belirlenecek fazla durumunda olanlar, il içinde ilan edilecek durumlarına
uygun ihtiyaç bulunan eğitim kurumlarına aynı yöneticilik görevi ile sınırlı olmak ve kalan görev sürelerini tamamlamak üzere yönetici olarak
görevlendirilme isteğinde bulunabilir. Aynı eğitim kurumuna aynı yöneticilik görevi için birden fazla görevlendirilme isteği olması durumunda sırasıyla,
yöneticilikteki hizmet süresi fazla, öğretmenlikteki hizmet puanı fazla olan adayın görevlendirmesi yapılır. Eşitliğin devamı hâlinde görevlendirilecek aday
bilgisayar kurası ile belirlenir. Bu konumda olanlardan yönetici olarak görevlendirme isteğinde bulunmayanlar ile isteklerine rağmen yönetici olarak
görevlendirilemeyenler, kadrolarının bulunduğu eğitim kurumunda alanlarında boş norm kadro olması ve istemeleri hâlinde bu eğitim kurumuna; aksi
durumda ise öncelikli olarak kadrolarının bulunduğu ilçe içerisinde durumlarına uygun bir eğitim kurumuna, ilçe içerisinde durumlarına uygun norm
kadro bulunmaması halinde ise il içerisinde istekleri de dikkate alınarak alanlarında boş norm kadro bulunan eğitim kurumuna öğretmen olarak atanır.
(5) Kapatılan eğitim kurumlarında yönetici olarak görev yapanlar, il içinde durumlarına uygun ihtiyaç bulunan eğitim kurumlarına aynı yöneticilik
görevi ile sınırlı olmak ve kalan görev sürelerini tamamlamak üzere istekleri de dikkate alınarak öncelikle görevlendirilirler. Aynıeğitim kurumuna aynı
yöneticilik görevi için birden fazla görevlendirilme isteği olması durumunda sırasıyla, yöneticilikteki hizmet süresi fazla, öğretmenlikteki hizmet puanı
fazla olan adayın görevlendirmesi yapılır. Eşitliğin devamı hâlinde görevlendirilecek aday bilgisayar kurası ile belirlenir. Bu konumda olanlardan yönetici
olarak görevlendirme isteğinde bulunmayanlar ile isteklerine rağmen yönetici olarak görevlendirilemeyenler, öncelikli olarak kadrolarının bulunduğu ilçe
içerisinde durumlarına uygun bir eğitim kurumuna, ilçe içerisinde durumlarına uygun norm kadro bulunmaması halinde ise il içerisinde istekleri de
dikkate alınarak alanlarında boş norm kadro bulunan eğitim kurumuna öğretmen olarak atanır.
(6) Dönüştürülen eğitim kurumlarının dönüştürülmeden önceki yöneticileri, kalan görev sürelerini dönüştürülen eğitim kurumunda tamamlar.
Yöneticilik görevinden ayrılma
MADDE 37 –(1) Yöneticilik görevlerinden istekleri üzerine ayrılanlar, bulundukları eğitim kurumunda alanlarında boş norm kadro olması ve
istemeleri hâlinde bu eğitim kurumuna; aksi durumda ise öncelikli olarak kadrolarının bulunduğu ilçe içerisinde durumlarına uygun bir eğitim kurumuna,
ilçe içerisinde durumlarına uygun norm kadro bulunmaması halinde ise il içerisinde istekleri de dikkate alınarak alanlarında boş norm kadro bulunan
eğitim kurumuna öğretmen olarak atanır.
(2) Yöneticilik görevlerinden, aile birliği, can güvenliği, sağlık durumu mazeretlerine veya alan değişikliğine bağlı yer değiştirenler, üst yöneticilik
görevine görevlendirilenler ve 36 ncı maddenin dördüncü ve beşinci fıkraları ile 39 uncu maddenin ikinci fıkrasına göre öğretmenliğe atananlar hariç
olmak üzere, dört yıllık görev süreleri dolmadan herhangi bir nedenle istekleri üzerine ayrılanlar,ayrıldıkları tarihten itibaren yazılısınav başvuru tarihinin
son günü itibarıyla aradan bir yıl geçmeden yönetici olarak görevlendirilmek üzere başvuruda bulunamaz.
Yöneticilik görevinden alınma
MADDE 38 –(1) Eğitim kurumu yöneticilerinden haklarında yapılan adlî ve idarî soruşturma sonucu hazırlanan raporların yetkili amir ve
kurullarca değerlendirilmesi sonucuna göre yöneticilik görevinden alınma teklifi getirilen eğitim kurumu yöneticileri, durumlarına uygun ihtiyaç bulunan
eğitim kurumlarına öğretmen olarak atanır. Bu şekilde görevinden alınanlar,aradan dört yıl geçmeden yönetici olarak görevlendirilmek üzere başvuruda
bulunamaz.
Yönetici norm kadrosunda değişiklik
MADDE 39 – (1) Norm kadro fazlası müdür yardımcıları, hizmet puanı daha az olandan başlamak üzere belirlenir. Hizmet puanının eşit olması
durumunda ise sırasıyla yöneticilikteki hizmet süresi, öğretmenlikteki hizmet süresi daha az olan norm kadro fazlası olarak belirlenir.
(2) İlgili mevzuatında belirtilen yöneticilik norm kadrosuna esas kriterler çerçevesinde müdür, müdür başyardımcısı veya müdür yardımcısı norm
kadrolarının bazıları veya tamamı kaldırılan eğitim kurumlarında norm kadro fazlası olanlar, il içinde ilan edilecek durumlarına uygun ihtiyaç bulunan
eğitim kurumlarına aynı yöneticilik görevi ile sınırlı olmak ve kalan görev sürelerini tamamlamak üzere yönetici olarak görevlendirilme isteğinde
bulunabilir. Aynıeğitim kurumuna aynı yöneticilik görevi için birden fazla görevlendirilme isteği olması durumunda sırasıyla, yöneticilikteki hizmet süresi
fazla, öğretmenlikteki hizmet puanı fazla olan adayın görevlendirmesi yapılır. Eşitliğin devamı hâlinde görevlendirilecek aday bilgisayar kurası ile
belirlenir. Bu kapsamda başka eğitim kurumlarına görevlendirilmek istemeyenler veya tercihlerine görevlendirilemeyenler, kalan yöneticilik görev
sürelerini bulundukları eğitim kurumunda tamamlar. Bu konumda olanlardan kalan görev sürelerini bulundukları eğitim kurumunda tamamlamak
istemeyenler ile diğer eğitim kurumlarında yönetici olarak görevlendirme isteğinde bulunmayanlar, kadrolarının bulunduğu eğitim kurumunda alanlarında
boş norm kadro olması ve istemeleri hâlinde bu eğitim kurumuna; aksi durumda ise öncelikli olarak kadrolarının bulunduğu ilçe içerisinde durumlarına
uygun bir eğitim kurumuna, ilçe içerisinde durumlarına uygun norm kadro bulunmaması halinde ise il içerisinde istekleri de dikkate alınarak alanlarında
boş norm kadro bulunan eğitim kurumuna öğretmen olarak atanır.
Bazı eğitim kurumu yöneticiliklerinden ayrılanların bu eğitim kurumlarına öğretmen olarak atanmaları
MADDE 40 –(1) Bazı alan öğretmenleri ya da tüm öğretmenleri yazılı sınav/değerlendirme/uygulama sınavı sonucuna göre atanan eğitim
kurumunda görev yapmakta iken yöneticilik görevi herhangi bir nedenle sona erenlerden yönetici olarak görev yaptıkları eğitim kurumlarına öğretmen
olarak atanmak isteyenlerde, geçerlilik süresi sona ermemiş olması kaydıyla daha önce bu eğitim kurumlarına aynı süreçlerden geçerek öğretmen
olarak atanmış olma şartıaranır.
SEKİZİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 41 – (1) 21/6/2018 tarihli ve 30455 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici
Görevlendirme Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürütülmekte olan uygulamalar
GEÇİCİ MADDE 1 –(1) Bu Yönetmelikle yürürlükten kaldırılan Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirme
Yönetmeliği hükümleriçerçevesinde başlatılan iş ve işlemler,aynı Yönetmelik hükümleriçerçevesinde sonuçlandırılır.
Mevcut yöneticiler
GEÇİCİ MADDE 2 –(1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte yönetici olarak görev yapmakta olanlar dört yıllık görevlendirme süreleri
sona erinceye kadar görevlerine devam ederler. Bunlardan yöneticiliğe yeniden görevlendirme kapsamında başvuruda bulunmak isteyenlerin, dört yıllık
görevlendirme süreleri sona ermeden önce sertifika programına katılmaları ve başvuru tarihinin son günü itibarıyla Eğitim Yönetimi Sertifikası almaya
hak kazanmış olmaları gerekir. Bu konumda olup yeniden görevlendirme kapsamında başvuruda bulunanlardan başvuru tarihinin son günü itibarıyla
Eğitim Yönetimi Sertifikası almaya hak kazananlar, durumlarına göre 30 uncu ve 31 inci madde hükümleri çerçevesinde yönetici olarak
görevlendirilmek üzere değerlendirilir.
(2) EğitimYönetimi Sertifika Programına katılmayanlar ile EğitimYönetimi Sertifika Programına katılıp başarılı olamayanların yöneticilikleri, dört
yıllık görev sürelerinin bitiminimüteakip sona erer. Bu durumda olanlar, 36 ncımaddenin ikinci fıkrasına göre öğretmen olarak atanır.
Yönetmelik kapsamında bulunmayan eğitim kurumlarında görev yapan yöneticiler
GEÇİCİ MADDE 3 –(1) 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 37 nci maddesinin dokuzuncu fıkrası kapsamında bulunan eğitim
kurumlarında yönetici olarak görev yapanlar, bu Yönetmelik hükümleri doğrultusunda ilk defa yönetici görevlendirme kapsamında diğer eğitim
kurumlarına yönetici olarak görevlendirme isteğinde bulunabilir.
(2) Bu Yönetmelik hükümleri doğrultusunda yönetici olarak görevlendirildikleri eğitim kurumları daha sonra 652 sayılı Kanun Hükmünde
Kararnamenin 37 nci maddesinin dokuzuncu fıkrası kapsamına alınanlar, dört yıllık görev sürelerinin bitiminde bu Yönetmelik hükümleri doğrultusunda
yeniden yönetici görevlendirme kapsamında diğer eğitim kurumlarına yönetici olarak görevlendirme isteğinde bulunabilir.
(3) Bu Yönetmelik hükümleri doğrultusunda yönetici olarak görevlendirildikleri eğitim kurumları daha sonra 652 sayılı Kanun Hükmünde
Kararnamenin 37 nci maddesinin dokuzuncu fıkrası kapsamına alınanlardan dört yıllık görev süreleri dolmadan yöneticilik görevinden alınanlar, ilk defa
yönetici görevlendirme takviminden sonra il içinde durumlarına uygun ihtiyaç bulunan eğitim kurumlarına aynı yöneticilik görevi ile sınırlı olmak ve kalan
görev sürelerini tamamlamak üzere istekleri de dikkate alınarak görevlendirilir. Aynı eğitim kurumuna aynı yöneticilik görevi için birden fazla
görevlendirilme isteği olması durumunda sırasıyla, yöneticilikteki hizmet süresi fazla, öğretmenlikteki hizmet puanı fazla olan adayın görevlendirmesi
yapılır. Eşitliğin devamı hâlinde görevlendirilecek aday bilgisayar kurası ile belirlenir. Bu konumda olanlardan yönetici olarak görevlendirme isteğinde
bulunmayanlar ile isteklerine rağmen yönetici olarak görevlendirilemeyenler, öncelikli olarak kadrolarının bulunduğu ilçe içerisinde durumlarına uygun
bir eğitim kurumuna, ilçe içerisinde durumlarına uygun norm kadro bulunmaması halinde ise il içerisinde istekleri de dikkate alınarak alanlarında boş
norm kadro bulunan eğitim kurumuna öğretmen olarak atanır.
Eğitim Yönetimi Sertifika Programının uygulamaya alınması
GEÇİCİ MADDE 4 –(1) EğitimYönetimi Sertifikası şartı, bu Yönetmeliğe göre ilk defa düzenlenecek EğitimYönetimi Sertifika Programının
kesin sonuçlarının ilan edildiği tarihe kadar aranmaz.
Yürürlük
MADDE 42 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 43 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütü

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

Threads beğeni satın al

backlink Spor haberleri fen bilimleri vozol 10000 Likit

Bosna Hersekde Üniversite Okumak