Son Dakika: MEB'den 24 Kasım Öğretmenler Günü Genelgesi

Öğretmen haberleri ve gelişmelerden hemen haberdar olmak için Telegram kanalımıza katılın!

Vazifelerin en kutsalının dün olduğu gibi bugün ve yarın da öğretmenlik mesleği olduğu bir hakikattir. Milletlerin bağımsızlıklarının kazanılmasında, kültür ve medeniyetlerin gelişiminde öğretmenlerin rolü yadsınamaz. En büyük zenginliğimiz olan insanı yetiştiren ve geliştiren öğretmenlerdir. Bireylerin sadece zihinlerine değil kalplerine de dokunan öğretmenler, maarif davamızın yılmaz birer neferidir. Tarih milletlerin arkasındaki ayırt edici gücün bilgi ve eğitim olduğuna; eğitime ve öğretmene hak ettiği değeri veren toplumların yükselişine şahitlik eden vesikalarla doludur. İnsanoğlu mazi ile hâli, hâl ile istikbali anlamak ve mazinin zenginlikleri ile güçlü bağlar kurmak imkânını eğitime ve öğretmenlere borçludur.
Öğretmenler; bir yandan istiklalden istikbale kurdukları köprü ile kadim tarihimizden aldıkları bilgi, ahlak ve değerler dünyasını yarınlarımızın teminatı çocuklarımıza aktaracak diğer yandan da öğrencilerini yaşayacakları dünyanın şartlarına hazırlayarak ekip ruhuyla “Türkiye Yüzyılı”nı inşa edeceklerdir. 24 Kasım Öğretmenler
Günü; karakteriyle, öz güveniyle, millî ve manevi değerlere bağlılığıyla bireyleri her bakımdan yetiştiren ve hayata
hazırlayan öğretmenlere şükranlarımızı ifade etmeye bir vesiledir.
Cumhuriyetimizin 100. yılını idrak ettiğimiz bugünlerde Millî Eğitim Bakanlığının koordinesinde yurt içinde ve dış temsilciliklerimizde yapılacak olan 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlama etkinliklerinin amacı; öğretmenler arasındaki mesleki dayanışmayı, sevgi ve saygı bağlarını kuvvetlendirmek, öğretmenlik mesleğinin toplumdaki değerini yüceltmek, saygınlığını artırmak ve Türk Millî Eğitimine gönül vermiş hatta bu uğurda can vermiş olan öğretmenleri saygı ve rahmetle anmak, mesleğe yeni başlayan öğretmenlere mesleğin yüceliğini hissettirmektir. Bu çerçevede Cumhuriyet’in 100. yılına ve “Türkiye Yüzyılı” vizyonuna uygun şekilde öğretmenlerimizin ve vatandaşlarımızın kutlama programları ve etkinliklerine en üst seviyede katılımlarının sağlanmasına özen gösterilmesi beklenmektedir.
Bu kapsamda;
1- Öğretmenler Günü, etkinlik programlarının hazırlanması ve uygulanması için il/ilçe millî eğitim müdürlükleri, okul/kurum müdürlükleri ve dış temsilciliklerimizde kutlama kurulları oluşturulacak; bu kurullar,
Öğretmenler Günü kutlama ve etkinliklerinde İlgi (a) Yönetmelikte belirtilen görevleri yerine getirecektir.
2- Öğretmenler Günü kutlama programlarının hazırlanması ve uygulanmasında öğretmenlerin, öğrencilerin, okul/kurum yönetimlerinin, okul-aile birliklerinin, velilerin, halkın, kamu ve özel kurumların, sivil toplum kuruluşlarının, basın-yayın kuruluşlarının gönüllü etkin katılımı sağlanacaktır.
3- Hazırlanacak programlarda, imkânlar ölçüsünde öğrenci, veli ve öğretmenlere eğitici ve bilgilendirici etkinlik programlarının hazırlanmasına özen gösterilecektir. Düzenlenecek programlara mülki idare erkânı, şehit öğretmen yakınları, emekli öğretmenler, mezun öğrenciler ile vatandaşlar davet edilecektir.
4- Başta şehit öğretmenler olmak üzere ebediyete irtihal etmiş öğretmenlerimiz kabirleri başında anılacak, şehit öğretmen aileleri ve huzurevlerinde kalan emekli öğretmenler ziyaret edilecek ve emekli öğretmenlerin emekli oldukları okul/kurumlardaki programlara öncelikle davet edilmeleri sağlanacaktır.
5- 24 Kasım tarihi itibarıyla adaylık sürecini tamamlamış öğretmenlerin “yemin" etmeleri sağlanacak, Bakanlık kadrolarından yıl içinde emekli olan öğretmenlerden kutlama programlarına katılanlara Hizmet Şeref
Belgeleri takdim edilecektir.
6- Birleştirilmiş sınıflı okullar, birbirine yakın okul/kurumlar, öğrenci/öğretmen sayısı az olan okullar yakınlarındaki okul/kurumlarla iş birliği yaparak 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü birlikte hazırlayacakları programlarla da kutlayabilecektir.
7- İl/ilçe millî eğitim müdürlükleri, okul/kurum müdürlükleri ve dış temsilciliklerimiz dijital ortamlarda, öğretmenlerin mesleki dayanışmalarını güçlendirecek bilgi paylaşımlarına, öğretmenlerin bilimsel, kültürel, sanatsal faaliyetlerine ve örnek uygulamalarına yer verecektir. Kutlama kurullarınca öğretmen, öğrenci ve veliler arasında öğretmenlik mesleği ile ilgili belirlenecek konularda anı, resim, şiir, kompozisyon, kısa film ve benzeri yarışmalar düzenlenecektir. Dereceye giren öğretmen, öğrenci ve velilere “Öğretmenler Günü” etkinlikleri sırasında ödüllerinin verilmesi ve dereceye giren eserlerin sergilenmesi/izlenmesi sağlanacaktır.
8- Kutlama kurulları; gençlik ve spor il müdürlükleri, belediye başkanlıkları ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği yaparak öğretmenlerden oluşan takımlarla spor müsabakaları düzenleyecektir.
9- İl/ilçe millî eğitim müdürlükleri, mesleki başarılarıyla öne çıkan öğretmenlerin başarı öykülerini meslektaşlarıyla ve üniversitelerde öğrenim gören öğretmen adaylarıyla paylaşabilecekleri konferans, panel, söyleşi ve benzeri etkinlikler düzenleyecek ayrıca söz konusu başarı öykülerini anlatan kısa film ve görseller hazırlayarak kamuoyuna sunacaktır.
10- Kutlama kurullarınca üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği yapılarak “Öğretmenler Günü”nü kapsayan haftada ve yıl içerisinde öğretmenlik mesleğinin misyon, saygınlık, rehberlik, adanmışlık ve Türkiye Yüzyılı inşasında öğretmenin rolü ve önemi gibi temaları ele alan panel, sempozyum, açık oturum, konferans ve benzeri faaliyetler uzaktan erişim yöntemleriyle düzenlenecektir.
11- Öğretmenler Günü’nü kapsayan hafta ve yıl içerisinde kamu ve özel kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapılarak öğretmen ve öğrencilere yönelik indirim kampanyalarının düzenlenmesine özen gösterilecektir.
12- İl ve ilçelerimizde kamu kurum ve kuruluşlarıyla iş birliği yapılarak Öğretmenler Günü’nü kapsayan haftada “100. Yıl Eğitim Ormanı” oluşturulacaktır.
13- Bakanlık koordinasyonunda Ankara’da düzenlenecek “Öğretmenler Günü” kutlama ve etkinliklerine illerini temsilen katılacak öğretmenlerin seçiminde Ek-1, Ek-2 ve Ek-3’te açıklanan usul ve esaslara uyulacaktır.
14- Öğretmenler Günü nedeniyle öğrenci, veli ve okul- aile birliklerince öğretmenlere verilecek hediyelerde, İlgi (c) Genelge Eki “Eğitim-Öğretim Hizmeti Verenler İçin Mesleki Etik İlkeler”e uyulacaktır.
15- Kutlama etkinliklerinde 30.06.2021 tarihli ve 31527 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren "Tasarruf Tedbirleri" konulu 2021/14 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi dikkate alınacaktır.
16- İlgi (b) Genelge yürürlükten kaldırılmıştır. Bu çerçevede 24 Kasım Öğretmenler Günü’nün, Cumhuriyet’in 100. yılı olması hususu da dikkate alınarak öğretmenler arasındaki mesleki dayanışmayı, iletişimi, sevgiyi, saygıyı ve mesleki algıyı güçlendirerek öğretmenlik mesleğinin kamuoyuna daha iyi tanıtılmasını sağlayacak programlarla kutlanması hususunda gereğini
rica ederim.
 Yusuf TEKİN
İL VE İLÇE TEMSİLCİSİ ÖĞRETMENLERİN SEÇİM USUL VE ESASLARI
1- İl/ilçe temsilcisi öğretmenlerin seçiminde aşağıdaki hususlara öncelikle dikkat edilecektir:
a) Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî okul/kurumlarda öğretmen olarak görev yapıyor olmak,
b) Öğretmenlik mesleğinde en az 3 (üç) yıllık hizmeti bulunmak,
c) Son beş (5) yıl içerisinde “aylıktan kesme” veya daha ağır bir ceza almamış olmak,
ç) Bakanlıkça daha önce düzenlenen Öğretmenler Günü kutlamalarına il temsilcisi olarak katılmamış olmak.
2- Okul/kurum müdürlükleri, Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenler Günü Kutlama Yönetmeliği’nde nbelirtilen görevlere ek olarak il ve ilçe temsilcisi öğretmenlerin seçiminde aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir:
a) Okulunda/kurumunda görev yapan öğretmenlere, öğretmenlerin seçimine ilişkin usul ve esasları duyurur.
b) “Ek-2 Başvuru ve Değerlendirme Formu”nun birinci bölümünde yer alan kişisel bilgilerin başvuru sahibi öğretmen tarafından elektronik ortamda doldurulmasını sağlar.
c) “Ek-3 Değerlendirme Formu”nu doldurur, ilgili puanları Ek-2 Formu’nun ikinci bölümüne işler
ve 06 Ekim 2023 Cuma günü mesai bitimine kadar öğretmenin başvurusunda sunduğu bilgi, belge, doküman ve yakın zamanda çekilmiş JPEG formatında taranmış yüksek çözünürlüklü fotoğrafıyla birlikte ilçe millî eğitim müdürlüklerine teslim eder.
3- İlçe millî eğitim müdürlükleri, Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenler Günü Kutlama Yönetmeliği’nde belirtilen görevlere ek olarak ilçe temsilcisi öğretmenlerin seçiminde aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir:
a) İlçede yer alan her derece ve türdeki okul/kurumlarda görev yapan öğretmenlere Öğretmenler Günü kutlamaları için ilçe temsilcisi öğretmenlerin seçimine ilişkin usul ve esasları duyurur.
b) İlgili şube müdürünün başkanlığında; temel eğitim, ortaöğretim, din öğretimi, meslekî ve teknik eğitim, özel eğitim ile hayat boyu öğrenme okul/kurum müdürlerinden oluşan yedi kişilik “İlçe
Değerlendirme Komisyonu” kurar.
c) İlçe Değerlendirme Komisyonu, öğretmenin değerlendirilmesine esas teşkil eden bilgi, belge ve dokümanlar doğrultusunda Ek-3 formunu doldurur, ilgili puanları Ek-2 formun ikinci bölümüne işler ve en yüksek puanı alan 3 (üç) öğretmeni ilçe temsilcisi olarak belirler. Aynı puana sahip öğretmenler olması durumunda öncelik sırasıyla; yatılı bölge okulunda görev yapana, il/ilçe merkezi dışında kalan yerleşim yerlerinde görev yapana, hizmet puanı yüksek olana verilir.
ç) İlçe millî eğitim müdürlükleri, ilçe temsilcisi olarak belirlenen 3 (üç) öğretmene ait Ek-2 ve Ek3 formlar ile değerlendirmede esas alınan bilgi, belge ve dokümanların onaylı birer örneğini elektronik ortamda 13 Ekim 2023 Cuma günü mesai bitimine kadar il millî eğitim müdürlüklerine teslim eder.
4- İl millî eğitim müdürlükleri, Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenler Günü Kutlama Yönetmeliği’nde belirtilen görevlere ek olarak il temsilcisi öğretmenlerin seçiminde aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir:
a) İl millî eğitim müdürlükleri, 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlamalarına katılmak için başvuruda bulunacak öğretmenlerin seçimine ilişkin usul ve esasları merkez ilçede yer alan okul/kurumlara ve ilçe millî eğitim müdürlüklerine duyurur.
b) İl millî eğitim müdürlükleri, ilgili müdür yardımcısı/şube müdürünün başkanlığında Temel Eğitim Genel Müdürlüğü, Ortaöğretim Genel Müdürlüğü, Din Öğretimi Genel Müdürlüğü, Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Hayat Boyu
Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı okul/kurum müdürlerinden oluşan yedi kişilik “İl Değerlendirme Komisyonu” kurar.
c) İl Değerlendirme Komisyonları; merkez ilçelerin bulunmadığı il merkezlerindeki okul/kurumlardan müracaat eden öğretmenlerin başvurularını değerlendirir. Merkez ilçe ve diğer ilçelerden seçilen öğretmenlere ait bilgi, belge ve dokümanlar doğrultusunda, Ek-3 Formu’nu doldurarak ilgili puanları Ek-2 Formu’nun ikinci bölümüne işler ve en yüksek puanı alan 1 (bir) öğretmeni il temsilcisi olarak belirler. Aynı puana sahip öğretmenler olması durumunda öncelik sırasıyla; yatılı bölge okulunda görev yapana, il/ilçe merkezi dışında kalan yerleşim yerlerinde görev yapana, hizmet puanı yüksek olana verilir.
ç) İl millî eğitim müdürlükleri; il temsilcisi olarak seçilen öğretmene ait Ek-2 Form’u ile değerlendirmeye esas bilgi, belge ve MEBBİS’ten alınan özgeçmişini DYS ortamında, 20 Ekim 2023 Cuma günü mesai bitimine kadar Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğüne gönderir.

Genelgenin Tamamına Ulaşmak İçin TIKLAYINIZ

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

vozol 10000 Likit

Bosna Hersekde Üniversite Okumak

backlink al