Birbiriyle En Çok Karıştırılan Sözcükler

Ahize ⇔ Avize

Ahize : Telefonda seslerin duyulduğu ve iletildiği parça
Avize : Tavana asılan, şamdanlı, lambalı, cam veya metal süslü aydınlatma aracı


Alem ⇔ Âlem

Alem : 1. Bayrak 2. Minare, kubbe, sancak direği vb.yüksek şeylerin tepesinde bulunan, madenden yapılmış ay yıldız veya lale biçiminde süs, ayça.
Âlem : 1. Gök,evren 2. Dünya, cihan 3. Aynı konu ile ilgili kimseler 4. Bu kimselerin uğraşlarının bütünü 5. Belli bir grupraki canlıların bütünü 6. Durum ve şartlar 7. Herkes, başkaları 8. Ortam, çevre 9. Kendine özgü birçok niteliği bulunan şey.10. Farklı davranış içinde bulunan kimse.11. Eğlence.

Alaka ⇔ İlişki

Alaka : 1. İlgi : 2. isim Gönül bağı.
İlişki : 1. İki şey arasında karşılıklı ilgi, bağ, münasebet, 2. temas

Aktör ⇔Aktris

Aktör : Sinema ve tiyatroda erkek sanatçı
aktris : Sinema ve tiyatroda kadın sanatçı

Bekar ⇔ Bekâr

Bekar : Diyezli veya bemollü bir sesin eski durumuna getirilmesini gösteren nota işareti.
Bekâr : Evlenmemiş veya evli olduğu hâlde ailesinden ayrı, yalnız yaşayan kimse.

Berat ⇔ Beraat

Berat : 1. Bir buluştan, bir haktan yararlanmak için devletçe verilen belge, patent 2. Osmanlı Devletinde bir göreve atanan, aylık bağlanan, san, nişan veya ayrıcalık verilen kimseler için çıkarılan padişah buyruğu.
Beraat : Aklanma.
Bilakis ⇔ Bilhassa

Bilakis : Tersine olarak, tam tersine, tersine, aksine.
Bilhassa : Özellikle.

Cefakâr ⇔ Cefakeş

Cefakâr : 1. Eziyet eden 2. Halk ağzında Eziyet çeken,
Cefakeş : Eskimiş Anlamındadır : Arapça cefā + Farsça keş

Çekimser ⇔ Çekingen

Çekimser : Oy vermekten, eğilim göstermekten veya bir şey yapmaktan kaçınan, kararsız, taraf olmayan : kimse, müstenkif.
Çekingen : Her şeyden çekinen, ürkek, tutuk : kimse, muhteriz.

Çözmek⇔Çözümlemek

Çözmek : Halletmek
Çözümlemek : Tahlil etmek

Dansör⇔Dansöz

Dansör : Erkek dansçı
Dansöz : Kadın dansçı

Delalet ⇔ Dalalet

Delalet : 1. Kılavuzluk 2.   İz, işaret
Dalalet : Sapınç, sapkınlık, doğru yoldan ayrılma

Eşgal ⇔ Eşkâl

Eşgal : İşler
Eşkâl : şekiller (Hırsızın eşkâli)

Etkin ⇔ Edilgin

Etkin : Aktif
Eilgin : Pasif

Etkin ⇔ Etken

Etkin : 1. Hareketli, işleyen, çalışan, faal, aktif, dinamik 2. Fiilde bulunan, etkinlik gösteren, edilgin karşıtı 3. Kimyasal tepkimelere katılma yatkınlığı gösteren “molekül, atom”.
Etken : 1. Etki eden şey, faktör 2. Bir madde üzerinde belli bir değişiklik yapan şey, müessir 3. Doğrudan doğruya öznenin yaptığı işi anlatan, öznesi belli olan fiil, etken fiil, aktif, aktif fiil, malum, edilgen karşıtı.

Folklor ⇔ Halk oyunları

Folklor : Halk bilimi.
Halk Oyunları : Bir ülkede yaşayan halkın kültür ürünlerini, duygu ve düşüncelerini anlatan, müzik eşliğinde toplu biçimde oynanan oyunlar.

Hak ⇔ Hâk

Hak : Allah,Tanrı.
Hâk : Toprak
 

Hakimane ⇔ Hâkimane

Hakimane : Bilgece
Hâkimane : Buyururcasına, hükmedercesine.

Hasep ⇔ Hesap

Haseb : Neden
Hesap : Matematik, alış veriş ilişkisi

Haya ⇔ Hayâ

Haya : Er bezi.
Hayâ : Utanma duygusu, utanç, utanma, sıkılma.

İltica ⇔ İrtica

iltica : Sığınma.
İrtica : Gericilik

İndirmek ⇔ İndirgemek

İndirmek : 1. Yüksekten, sarp ve kötü yerden veya yukarıdan aşağıya inmesini sağlamak 2. Bir taşıt veya binek hayvanından aşağıya almak 3. Fiyatını azaltmak, düşürmek 4. Hızla vurmak 5. Kapamak 6. Yağmur, sis, birdenbire bastırmak 7. Kırmak, tahrip etmek.
İndirgemek : 1. Daha kolay ve yalın duruma getirmek 2. Bir maddenin oksijenini alarak oksit özelliğini yok etmek, irca etmek 3. Bir işlemi daha kısa veya daha yalın bir biçime sokmak, irca etmek.

İstifa ⇔ istiğfa

İstifa : Kişinin bir görevden kendi isteğiyle ayrılması
İstiğfa : bir alacağın ödenmesi

Kabil ⇔ Kabîl

Kabil : Olabilir, mümkün
Kabîl : Soy, sınıf; tür, gibi

Katl ⇔ Katil

Katl : Öldürme işi (katil zanlısı)
Katil : Öldüren kişi

Kurgu ⇔ Kurmaca

Kurgu : 1. Bir şeyin zembereğini kurmak için kullanılan araç, anahtar 2. Bütün oluşturabilmek için parçaları  birleştirme işi, montaj 3. Gerçek olmayan olay ve kahramanlardan oluşan eser.
Kurmaca : 1. Olmadığı hâlde varmış gibi tasarlanmış, kurgulanmış 2. Tasarlanmış olay.

Mahsur ⇔ Mahzur

Mahsur : Kuşatılmış, sarılmış, çevrilmiş.
Mahzur : Sakınca.

Mani ⇔ Mâni

Mani : 1. ruh 2. Kişinin sevinç, güven ve her türlü etkinliğinin normal olmayan bir biçimde arttığı ruh hastalığı.
Mâni : 1. Bir şeyin yapılmasını önleyen şey, engel 2. Genellikle birinci, ikinci ve dördüncü dizeleri uyaklı olan, daha çok hecenin yedili ölçüsüyle söylenen halk şiiri.

Masöz ⇔ Masör

Masöz : Masaj yapan erkek
Masör : masaj yapan kadın

Masuniyet ⇔ Masumiyet

Masuniyet : 1.  Korunmuş olma durumu 2. Dokunulmazlık.
Masumiyet : Masumluk :

Matine ⇔ Suare

Matine =  Sinema, tiyatro, konser vb sanatsal etkinliklerin gündüz gösterisi.
Suare =  Sinema, tiyatro, konser vb. sanatsal etkinliklerin gece gösterisi

Muharebe ⇔ Muhabere

Muharebe : 1. Askerlik Savaşta yapılan çarpışmalardan her biri 2. İsim, mecaz Güçlü tartışma.
Muhabere : 1. Haberleşme.2. Yazışma 3. Teknik İletişim.

Muhasebe ⇔ Musahabe

Muhasebe : Hesaplaşma
Musahabe : Söyleşi

Mülteci ⇔ Mürteci

Mülteci : Sığınmacı
Mürteci : Yeni düzene karşı direnen kimse, gerici

Mütehassis ⇔ Mütehassıs

Mütehassis : Duygulanma
Mütehassıs : Uzman

Mütevazi ⇔ Mütevazı

Mütevazi : Eşit
Mütevazı : Alçak gönüllü

Nüfus ⇔ Nüfuz

Nüfus : İnsanlar
Nüfuz : Sözü geçme, saygınlık, itibar

Öğretim ⇔ Öğrenim

Öğretim : 1. Belli bir amaca göre gereken bilgileri verme işi, tedris, tedrisat, talim 2. Öğrenmeyi kolaylaştıracak etkinlikleri düzenleme, gereçleri sağlama ve kılavuzluk etme işi.
Öğrenim : Herhangi bir meslek, sanat veya iş için gerekli bilgi, beceri ve alışkanlıkların elde edilmesi amacıyla yapılan çalışma, tahsil.

Sıcaklık ⇔ Isı

Sıcaklık : 1. Sıcak olan şeyin durumu, etkisi veya sıcak olan şeyin niteliği, hararet 2. Bir araçla veya cihazla ölçülebilen ısı derecesi, suhunet 3. Hamamlarda yıkanılan sıcak yer 4. Sevgi, içtenlik ve sevimlilik.
Isı : 1. Bir cismin uzamasına, genleşmesine, buharlaşmasına, erimesine, sıcaklığının artmasına yol açan fiziksel enerji 2. Doğal vücut sıcaklığı, hararet 3. Fiziksel bir olaya dayalı, belirli bir ölçü üzerine kurulmuş olan sıcaklık ve soğukluk derecesi.

Şura ⇔ Şûra

Şura : Anlatana veya söyleyene göre biraz uzakta olan yer, şu yer : Şuraya oturmuştu.
Şûra : Bir alanla ilgili olarak oluşturulan danışma kurulu.

Olasılık ⇔ Olanak

Olasılık : İhtimal
Olanak : İmkan

Tabii ⇔ Tabi

Tabii : Doğal
Tabi : Bağlı,bağımlı

Tahrifat ⇔ Tahribat

Tahrifat : Bir şeyin aslını bozma, değiştirme
Tahribat : Yıkım, zarar verme

Taktir ⇔ Takdir

Taktir : Damıtma.
Takdir : 1. Beğenme, beğenip belirtme, değer verme 2. Bir şeyin değerini, önemini, gerekliliğini anlama 3. Takdirname 4. Değer biçme. 5. Kitle iletişim araçlarında izlenme oranı. 6. Yazgı.

Tanıtmak ⇔ Tanıştırmak

Tanıtmak : Takdim etme
Tanıştırmak : Kişileri birbirine tanıtmak

Tavsiye ⇔  Tasfiye

Tavsiye : 1. Öğütleme, yol gösterme 2. Bir şeyin, bir kimsenin iyi işe yarar olduğunu ilgili kişiye söyleme, referans.
Tasfiye : 1. Arıtma, ayıklama, temizleme 2. Dil bilimi Özleştirme 3. Bir ticaret kuruluşunun batması, kapanması vb.sebepler üzerine hesapların kesilmesi, alacaklılara, ortada kalan mal ve paradan paylarına düşen miktarın verilmesi, likidasyon 4. Türlü sebeplerle birçok kimsenin görevine son verme.

Teamül ⇔ temayül

Teamül : 1. Bir yerde öteden beri olagelen davranış 2. Tepkime 3. eskimiş İş, davranış.
Temayül : 1. isim Bir tarafa eğilme, meyletme 2. Eğilim 3. ruh bilimi Yönseme 4. mecaz Bir kimseye veya bir şeye ilgi duyma.

Tefriş etmek ⇔  Teşrif etmek

Tefriş etmek : Döşemek
Teşrif etmek : 1. Şereflendirmek, onurlandırmak 2. Bir yere gelmek

Tehdit ⇔ Tahdit

Tehdit : Gözdağı verme
Tahdit : Sınırlama

Tellak ⇔ Natır

Tellak : Hamamda hizmet eden ve erkek müşterileri yıkayan erkek.
Natır : Kadınlar hamamında hizmet eden ve müşterileri yıkayan kadın.

Temyiz ⇔  Temiz

Temyiz :1. isim, eskimiş Ayırt etme.2. isim, eskimiş, hukuk Mahkemelerce verilen kararın kanun ve usul yönünden incelenmesini sağlayan yasal yol
Temiz : 1. Kirli, lekeli, pis, bulaşık olmayan, arı (I), pak, münezzeh, hijyen, hijyenik. 2. Özenle yapılmış. 3. Çok az kullanılmış veya hiç kullanılmamış olan, özrü olmayan. 4. Ahlakça lekesiz, necip, nezih. 5. Sabıkasız.6. Kirli, lekeli, bulaşık olmayan bir biçimde

Teskere ⇔Tezkere

Teskere : 1. Sedye. 2. Yapılarda malzeme taşımak için kullanılan, dört kollu ve iki kişinin taşıdığı tahta araç.
Tezkere : 1. Pusula 2. Bir iş için izin verildiğini bildiren resmî kâğıt 3.  isim, askerlik Askerlik görevinin bittiğini bildiren belge.

Olasılık ⇔ Olanak

Olasılık : İhtimal
Olanak : İmkan

Öğretim ⇔ Öğrenim

Öğretim : Bilgi verme işi (2019-2020 öğretim yılı)
Öğrenim : Bilgi alma işi

Yakın ⇔ Yaklaşık

Yakın : 1. Az bir ara ile ayrılmış olan : zaman veya yer, uzak karşıtı 2. Küçük, önemsiz değişikliklerle birbirinden ayrılan 3. Aralarında sıkı ilgi bulunan 4. Benzeyen, andıran, yaklaşan 5. Erişmesi, olması zaman bakımından yaklaşmış olan 6. Uzak olmayan yer 7. Aralarında sıkı ilişki olan arkadaş, dost veya akraba.
Yaklaşık : Gerçek değeri ve miktarı değil, ondan az fazla veya eksik bir niceliği gösteren, aşağı yukarı bir değerlendirme yapılarak bulunan, takribî.

Yakınlık ⇔ Uzaklık

Yakınlık : 1. Yakın olma durumu 2. Duygusal bağ veya akrabalık ilişkisi.
Uzaklık : 1. Uzak olma durumu, ıraklık 2. İki nokta arasındaki uzay ölçümü, mesafe.

Yaşantı ⇔ Hayat

Yaşantı : 1. Yaşanılanlardan, görülenlerden, duyulanlardan, edinilenlerden sonra kişide kalan şey 2. Yaşanılan bir an, hayatın bir bölümü 3. Hayat tarzı, içinde yaşanılan şartların tümü, hayat : Köy yaşantısı.
Hayat : 1. Canlı, sağ olma durumu 2. Yaşam 3. Hayat biçimi, içinde yaşanılan şartların bütünü, yaşantı 4. Meslek 5. Geçim şartlarının bütünü 6. Canlılığı gösteren hareket, kaynaşma 7. Yazgı 8. Yaşamayı sağlayan şartların bütünü 9. Bir kimsenin tarihsel biyografisi, hayat öyküsü, hayat hikâyesi.10. Genellikle köy ve kasaba evlerinde, üstü kapalı, bir veya birkaç yanı açık sofa.11. Avlu.12. Balkon.13. Sundurma.

Yar ⇔ Yâr

Yar : Uçurum.
Yâr : 1. Sevgili 2. Dost, tanıdık 3. Yardımcı.

Zede ⇔ Zade

Zede : …den zarar görmüş kişi (Kazazede = Kaza geçirmiş kişi)
Zade : …nın oğlu (Paşazade = Paşa oğlu

Kerim YARININELİ
kerimusta.com

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol