Birleşmiş Milletler Kutlama Programı

Öğretmen haberleri ve gelişmelerden hemen haberdar olmak için Telegram kanalımıza katılın!

24 EKİM BİRLEŞMİŞ MİLLETLER GÜNÜ KUTLAMA PROGRAMI

1.    Günün anlamı ve önemi ile ilgili konuşma.
2.    Şiir (Birleşmiş Milletler)
3.    Birleşmiş Milletlerin ana organları
4.    Birleşmiş Milletler örgütüne yardımcı kuruluşlar
5.    Birleşmiş Milletler özlü sözler
6.    Şiir (Birleşmiş Milletler Günü)
7.    Kapanış

                                           
    

                                                                                                                                         


 Uygundur.                                                      
                            
            

   Okul Müdürü
    

2022-2023 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILIYEŞİLHİSAR YUNUS EMRE İLKOKULU

HAZIRLAYAN


OSMAN KAHRAMAN

                                                          
DÜNYA ÇOCUK GÜNÜ KUTLAMA PROGRAMI

1      Sayın müdürüm,
     Değerli öğretmenlerim,
     Sevgili arkadaşlar,
           Bugün burada, “Birleşmiş Milletler Günü” kutlamak için toplanmış bulunmaktayız.

2-     Tüm insanlar kardeştir,
Doğdu, Âdem ile Havva’dan,
Barış için çalışalım,
Uzak duralım kavgadan.

3-     Barış içinde yaşamak varken,
Yeri var mı mezalimin?
Dünya oyuncağı mı?
Kuvvetli birkaç zalimin.,,
     
4-      Her ülkenin ihtiyacı aynı,
   Çöküp alalım mı zayıftan?
          Dünya halkı çok çekti,
         Ayrıcalıklı sınıftan.
                                
5- 
İki yüz üye ile
Çıktılar güzel yola,
Barış için verdiler,
El ele kol kola.

6-     Dünyanın birçok ülkesi,
Bir araya gelerek,
Birleşmiş Milletler Teşkilatını,
Kurdular barış diyerek.
             
    

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER GÜNÜ
( 24 Ekim)

   24 Ekim 1945 Birleşmiş Milletler Örgütünün Kuruluş Tarihidir. Örgüte üye tüm ülkelerde 24 Ekim, Birleşmiş Milletler Günü olarak kutlanır. Birleşmiş Milletler Örgütü evrensel barışı, uluslar arasında güvenliği ve dayanışmayı sağlamak amacıyla kurulmuş Uluslararası en büyük kuruluştur. Bugün Birleşmiş Milletler’in 176 üyesi vardır. Bu sayı gün geçtikçe artmaktadır.
Tarih boyunca uluslararasında anlaşmazlıklar hep süregelmiş, sonunda çoğu zaman savaşlar olmuştur. Savaşlar uluslararası anlaşmazlıklara çözüm getirmemiştir.
Uluslararası en büyük savaşlardan ilki Birinci Dünya Savaşı dır. Bu savaşta ülkeler ikiye ayrılmıştır. Dört yıl süren bu savaş sonunda analar, babalar, amcalar, teyzeler, ağabeyler öldü. Çocuklar yetim, öksüz kaldı. Ülkeler kana bulandı.
Savaş sonunda ülkelerin endüstri, tarım, ulaştırma gibi gelir kaynaklarında büyük azalmalar oldu. Ülkelerde yokluk ve açlık yaygın duruma geldi. Bu acı görüntüyü gözleyenler uluslararası sorunların ancak barışçı yollarla çözüm-lenmesi gerektiğine inandılar. Bunun için aralarında 28 Nisan 1919’da Milletler Cemiyeti Antlaşmasını imzalayarak Milletler Cemiyeti’ni kurdular. Milletler Cemiyeti’nin az üyesi olduğundan önemsenmedi, gelişmedi. Bu nedenle İkinci Dünya Savaşı’nın başlaması Milletler Cemiyeti’nce engellenemedi.
Birleşmiş Milletlerin Amaçları:    İkinci Dünya Savaşı sürerken 26 ülkenin temsilcileri Amerika’nın San Fransisko kentinde toplanıp insanlığı savaşların yıkımından korumak için karar aldılar. Ortak bir bildiri yayınladılar. Birleşmiş Milletler Yasası hazırlandı. Yasanın onaylanması ile 24 Ekim 1945 tarihinde Birleşmiş Milletler Örgütü kuruldu.
Uluslararası barış ve güvenliği sürdürmek.
Ülkeler arasında iyi ilişkileri pekiştirmek.
Uluslararası ekonomik, sosyal, kültürel işbirliğini sağlamak.
İnsanlık sorunlarının çözümünde, temel hak ve özgürlüklerin geliştirilmesinde birlikte çalışmalar yapmak.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER

“Birleşmiş Milletler” kuruldu bugün, 
her ülke, her ulus şimdi çok mutlu. 
Önleniyor nerede bir savaş çıksa, 
İnsanlar hayattan daha umutlu. 

Özgürlükler için pek çok çalışır, 
Amacı : Barışı hep korumaktır. 
Mezhep, dil, cins, ırk farkı yapmadan, 
Bütün insanlığa ışık tutmaktır. 

Açlığa çareyi onlar düşünür, 
Her ulusa kültür vermek isterler. 
İki ülke nerde harbe tutuşsa, 
Durmazlar, araya hemen girerler. 

Büyük Atatürk de, barı isterdi : 
“Yurtta sulh, cihanda sulh” dedi durdu. 
Sevinçliyiz şimdi, tüm dünya mutlu, 
“Birleşmiş Milletler”, bugün kuruldu. 


BİRLEŞMİŞ MİLLETLER GÜNÜ

Hiç bir millet dünyada
Tek başına yaşamaz.
Tek başına uygarlık
Yollarını aşamaz !

24 Ekim günü
Milletlerin günüdür !
El ele tutunanla
Bu birlikle öğünür.

Birleşen milletlere
Dünyada barış vardır.
Bilgi alanlarında
Topluca yarış vardır.

Savaş için hazır ol.
Bu birliğin içinde !
Milletler yaşamalı
Bu birliğin içinde


BİRLEŞMİŞ MİLLETLERİN ANA ORGANLARI
Birleşmiş Milletler Örgütü yukarıda sayılan amaçlara ulaşmak için ana organlar oluşturmuştur. Bu organların başlıcaları şunlardır: Genel Kurul, Güvenlik Konseyi, Ekonomik ve Sosyal Konsey, Uluslararası Adalet Divanı, Genel Sekreterlik.

Genel Kurul:
Üye devletlerden oluşur. Her üyenin Genel Kuruldaki temsilcileri beş kişiden çok olamaz. Genel Kurulun Görevleri Şunlardır:
Silahsızlanma ve silah denetimi konusunda önerilerde bulunmak. 
Barış ve güvenliği etkileyecek görüşmeler yapmak, her konuda önerilerde bulunmak. 
Ülkeler arasındaki iyi ilişkileri bozucu sorunların, barışçı yollarla çözümü için önerilerde bulunmak. 
Güvenlik Konseyi:
Siyasal alanda bir yürütme organıdır. 11 üyesi olan bu kurulun görevleri şunlardır:
Birleşmiş Milletler'in amaç ve ilkelerine uygun biçimde barış ve güvenliği korumak. 
Uluslararası bir anlaşmazlığa yol açabilecek her türlü çekişmeli durumu soruşturmak. 
Uluslararasında çekişmeli konularda anlaşma koşullarını önermek. 
Silahlanmayı denetleyecek planlar hazırlamak. 
Barışa karşı bir tehlike veya saldırı olup olmadığını araştırarak, izlenecek yolu önermek. 
Saldırganlara karşı askeri birlikler kurularak önlemler almak. 
Ekonomik ve Sosyal Konsey: 
Genel kurulca seçilen 27 üyeden oluşur. Üyelikleri sona erenler yeniden seçilebilirler. Başlıca görevleri şunlardır:
Birleşmiş Milletler'in ekonomik ve sosyal çalışmalarını yürütmek. 
Uluslararası ekonomik, sosyal, kültürel konularda raporlar hazırlamak. 
Uluslararası Adalet Divanı:
Uluslararası Adalet Divanı, Birleşmiş Milletler'in yargı organıdır. Ülkeler, istedikleri davayı Adalet Divanı'na götürürler. Divan 15 yargıçtan oluşur. Yargıçlar, Genel Kurul ve Güvenlik Konseyi'nce seçilirler. Görev süreleri dokuz yıldır. Divanda bir devletten iki yargıç bulunamaz. Uluslararası Adalet Divanı, Hollanda'nın başkenti Lahey'dedir.

Genel Sekreterlik:
Genel Sekreterlik, Birleşmiş Milletler'in öbür organlarının çalışmaları için gerekli ortam ve koşulları sağlar. Ortaya konan program ve politikaları uygular. Uluslararası barış ve güvenliği bozucu olaylar konusunda raporlar hazırlayıp Güvenlik Konseyi'ne sunar.


BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÖRGÜTÜNE YARDIMCI KURULUŞLAR

UNESCO: Birleşmiş Milletler Örgütü'ne üye ülkelerin bilim, kültür ve sanat alanındaki çalışmalarına yardımcı olur.


FAO: Uluslararası besin örgütüdür. Yoksul ülkelere gerekli besin yardımı yapılmasında öncülük eder.

UNRA: Yurdundan ayrılıp başka ülkelere göç edenlerin sorunları ile ilgilenir. Göçmenlere yardımcı olur.

UNICEF: Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu'nun kısaltılmış adıdır. Amacı yeni doğan, büyümekte olan çocukların, gençlerin sorunları ile ilgilenmektir.     


 ICAO: Uluslar Arası Sivil Havacılık Teşkilatı

IMF: Uluslar Arası Para Fonu

WHO: Dünya Sağlık Teşkilatı

IBRD: Dünya Bankası

UNHCR: Göçmen Sorunlarıyla İlgilenir

INS: Uluslar Arası Haberleşme Teşkilatı

ILO: Uluslar Arası Çalışma Teşkilatı

Özlü Sözler

Yurtta barış, dünyada barış.

Birlikten kuvvet doğar. 

Bir elin nesi var, iki elin sesi var.

Savaş can alır kan akıtır, barış dünyayı mutlu yaşatır.

Savaş yapmak kolay, barış yapmak zordur.

Savaş yıkımdır, barış atılımdır.


BİRLEŞMİŞ MİLLETLER
“Birleşmiş Milletler” kuruldu bugün,
her ülke, her ulus şimdi çok mutlu.
Önleniyor nerede bir savaş çıksa,
İnsanlar hayattan daha umutlu.
Özgürlükler için pek çok çalışır,
Amacı : Barışı hep korumaktır.
Mezhep, dil, cins, ırk farkı yapmadan,
Bütün insanlığa ışık tutmaktır.
Açlığa çareyi onlar düşünür,
Her ulusa kültür vermek isterler.
İki ülke nerde harbe tutuşsa,
Durmazlar, araya hemen girerler.
Büyük Atatürk de, barı isterdi :
“Yurtta sulh, cihanda sulh” dedi durdu.
Sevinçliyiz şimdi, tüm dünya mutlu,
“Birleşmiş Milletler”, bugün kuruldu.
 


 

Uzman Öğretmenlik ve Başöğretmenlik Grubumuza Üye olarak Tüm Gelişmelerden Haberdar Olabilirsiniz 
 

En güncel gelişmelerden hemen haberdar olmak için Telegram kanalımıza katılın!

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol