İnkılap Tarihi Atatürkçülük Dersi Zümre Öğretmenler Kurulu Toplantı Tutanağı

Öğretmen haberleri ve gelişmelerden hemen haberdar olmak için Telegram kanalımıza katılın!

2023-2024 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ŞEHİT HACI MEHMET SIRMA İMAM HATİP ORTAOKULU
SENE BAŞI SOSYAL BİLGİLER ve TC. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSLERİ ZÜMRE ÖĞRETMENLER KURULU 
TOPLANTI TUTANAĞI

Toplantı Tarihi            : 
Toplantı Yeri        :   
Karar No                      : 
Toplantıya Katılanlar:
GÜNDEM MADDELERİ

1.    Açılış ve yoklama.
2.    Zümre ile ilgili yönetmelik maddelerinin okunması.
3.    Türk milli eğitiminin amaçlarının okunması
4.    Bir önceki toplantıda alınan kararların değerlendirilmesi 
5.    Planlamaların; eğitim ve öğretimle ilgili mevzuat, okulun kuruluş amacı ve ilgili alanın öğretim programına uygun yapılması ve MEB Çerçeve Planlarının esas alınması
6.    Atatürkçülükle ilgili konuların üzerinde durularak çalışmaların buna göre planlanması
7.    Öğretim programlarının incelenmesi, programların çevre özellikleri de dikkate alınarak amacına ve içeriğine uygun olarak uygulanması, yıllık plan ve ders planlarının hazırlanması ve uygulanmasında konu ve kazanım ağırlıklarının dikkate alınması,
8.    Derslerin daha verimli işlenebilmesi için ihtiyaç duyulan kitap, araç-gereç ve benzeri öğretim materyallerinin belirlenmesi, 
9.    Öğretim programları, okul ve çevre şartları dikkate alınarak eğitim kurumlarının kademe ve türüne göre proje konuları ile performans çalışmalarının belirlenmesi, planlanması ve bunların ölçme ve değerlendirilmesine yönelik ölçeklerin hazırlanması,
10.    Derslerin işlenişinde uygulanacak öğretim yöntem ve tekniklerinin belirlenmesi, 
11.    Yazılı sınavların ve ortak sınavların planlanması, 
12.    Sınavlarda başarıyı arttıracak tedbirlerin görüşülmesi
13.    Özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler için bireyselleştirilmiş eğitim programları (BEP) ile ders planlarının görüşülmesi.
14.    Diğer zümre ve alan öğretmenleriyle yapılabilecek işbirliği ve esaslarının belirlenmesi,
15.    Öğretim alanı ile bilim ve teknolojideki gelişmelerin izlenerek uygulamalara yansıtılması,
16.    Öğrenci başarısını arttırıcı önlemler alınması.
17.    Derslerin değerlendirilmesinde dikkate alınacak hususların tespit edilmesi; sınavların şekil, sayı ve süresiyle ürün değerlendirme ölçeklerin belirlenmesi, 
18.    Okul ve çevre imkânlarının değerlendirilerek, yapılacak deney, proje, gezi ve gözlemlerin planlanması,
19.    İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin değerlendirilmesi
20.    Dilek ve temenniler.

GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ


1.  Şehit Hacı Mehmet Sırma İmam Hatip Ortaokulu 2023-2024 Sosyal Bilgiler Sene Başı Zümre Toplantısı, zümre başkanı Tuğba BAKIR’ın başkanlığında, Sosyal Bilgiler Öğretmenleri katılımı ile başladı. Ardından gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

2.  Zümre ile ilgili yönetmelik maddeleri (Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliği-Madde 35, 1-5) Kübra ERGİN KAYA tarafından okundu. Zümre toplantılarının önemine değinildi. Bu toplantılarda alınan kararların yıl boyunca uygulanacak yol haritası olduğu vurgulandı. 

3.  Türk milli eğitiminin amaçları, 1739 sayılı tebliğler dergisinden Tuğba BAKIR tarafından okundu. Bu amaçlar doğrultusunda: Türk milletinin dünya tarihindeki rolünü ve etkisini diğer dünya milletleri arasındaki yeri ve önemini, yaptığı hizmetleri kavratmak köklü bir geçmişe sahip olmanın sorumluluğunu duymak, Atatürk ilkeleri doğrultusunda çalışma gururu vermek, Milli bağımsızlığın ve demokrasinin önemini kavratmak, Geçmiş ile bugün arasında kıyaslama yapıp, Türkiye’nin dünya üzerindeki yeri ve önemini kavratmak, Öğrencilerde ülkemizin kalkınmasında severek görev alma duygusunu geliştirmek, Türkiye dışındaki Türk devletlerini tanımak, Atatürkçü düşünce sistemini benimsetmek, Atatürk’ün dahi, asker, büyük devlet adamı, inkılâpçı kişiliğini ve önderlik vasfını tanıtmak, Atatürk ilke ve inkılâplarına yürekten bağlı vatandaşlar yetiştirmek doğrultusunda öğrencilerin yetiştirilmesi gerektiği belirtildi.

4.  2022-2023 Eğitim-Öğretim yılı sonunda yapılan zümre toplantısında alınan kararlar Muhammet ŞAHİN tarafından okundu. Sosyal Bilgiler Zümre Öğretmenler Kurulu Toplantı kararlarına ve Eğitim Bölgesi Zümre Başkanları Kurulu Toplantı kararlarına uygun hareket edildiği belirtildi. 2023-2024 Eğitim-Öğretim yılında da zümre öğretmenleri arasında diyaloğun aynen devam etmesi kararlaştırıldı.

5.  2023–2024 Eğitim öğretim yılı çalışma takvimi incelendi. Zümre başkanı Tuğba BAKIR planlamaların yapılırken bu çizelgeye uygun hareket edilmesi gerektiğini söyledi.
2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı Başlangıcı    11 Eylül 2023 Pazartesi
Cumhuriyet Bayramı    29 Ekim 2023 Pazar
Atatürk’ü Anma Günü ve Atatürk Haftası    10-16 Kasım 2023
1. Ara Tatil    13-17 Kasım 2024
Yılbaşı     01 Ocak 2024 Pazartesi
1. Dönemin Sona Ermesi    19 Ocak 2024 Cuma
Yarıyıl Tatili    22 Ocak–02 Şubat 2024
2.Yarıyıl Başlangıcı    05 Şubat 2024 Pazartesi
2. Ara Tatil    08-12 Nisan 2024
Ramazan Bayramı    10-12 Nisan 2024
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı    23 Nisan 2024 Salı
Emek ve Dayanışma Günü    1 Mayıs 2024 Çarşamba
19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı    19 Mayıs 2024 Pazar 
2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılının Sona Ermesi    14 Haziran 2024 Cuma
Kurban Bayramı     16-19 Haziran 2024
Buna göre 1. dönem: 89 iş günü / 18 hafta, 2. dönem: 89 gün / 18 hafta ve toplamda:178 gün / 36 hafta eğitim öğretim sürecektir.
Sosyal Bilgiler Öğretmeni Kübra ERGİN KAYA çalışma takvimine göre aylık iş gününü belirtti.


Zümre başkanı Tuğba BAKIR, planlamaların; eğitim ve öğretimle ilgili mevzuata uygun olarak yapıldığına, MEB tarafından hazırlanan Çerçeve Planlarının esas alındığına, yapılacak çalışmaların ve etkinliklerin okulun kuruluş amacına ve Sosyal Bilgiler Öğretim Programına uygun yapılacağına dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.

6.   Atatürkçülük konularının 2504 sayılı Tebliğler Dergisinde belirtildiği şekilde yıllık planlara yansıtılmasına ve azami derecede dikkat edilerek derslerde işlenmesi gerektiği konusunda görüş birliğine varıldı.

7. Sosyal Bilgiler Öğretim Programı ve T.C. İnkılap Tarihi Programı Öğretim Programı hakkında bilgi veren Tuğba BAKIR, konu ve kazanımların müfredat programı dikkate alınarak, yıllık plana göre işlenmesi ve planlamaların buna göre yapılması gerektiğini söyledi. 
Ayrıca bu yıl Afet Bilinci, Temel Yaşam Becerileri, Türk Sosyal Hayatında Aile, Kültür ve Medeniyetimize Yön Verenler, Ahlak ve Yurttaşlık Eğitimi, Görgü Kuralları ve Nezaket, Masal ve Destanlarımız ve Halk Oyunları gibi yeni Seçmeli Derslerin MEB müfredatına eklendiğini ifade etti. 
Sosyal Bilgiler öğretmeni Muhammet ŞAHİN, dersler işlenirken öğrenci merkezli ve öğrencilerin aktif olduğu bir sistem benimsenmesinin yararlı olduğunu söyleyerek, öğrenciler merkeze alınarak ders işlendiğinde derse katılımın daha fazla olduğunu ifade etti. 
Derslerin kazanımlar doğrultusunda ve ders kitabı esas alınarak işlenmesi konusunda görüş birliğine varıldı.

8.   Derslerde kullanılacak araç gereçler konusunda bilgi veren Fatma Nur Özoğlu, ders için temel kaynağın Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gönderilen kitaplar olduğunu hatırlattı. Ayrıca ders saati ve konuların önemi ve dağılımı dikkate alınarak gerekli görülen belgesel ve filmlerin sadece belli bölümleri, önceden yapılan seçmeler sonucu izletilebileceği konusunda görüş birliğine varıldı. Bunun dışında derslerde Akıllı Tahtadan, Eğitim Bilişim Ağı (EBA)’dan ve MEB Kazanım Testlerinden yararlanılmasının yararlı olacağı ifade edildi.
Zümre öğretmenleri arasında araç/gereç/materyal ve doküman konusunda karşılıklı alışverişte bulunulmasının yararlı olacağı konusunda görüş birliğine varıldı. Derslerde kullanılacak kaynak araç ve gereçler ise ders ve ünite çerçevesinde şöyle belirlenmiştir.
SINIF    DERS    KAYNAK, ARAÇ VE GEREÇLER

5    SOSYAL BİLGİLER    Akıllı Tahta, EBA, MEB Kazanım Testleri, MEB Çalışma Fasikülleri, Küre, Haritalar, Coğrafya ve Tarih Atlası, Bilim Çocuk Dergileri, Türkçe Sözlük, İmla Kılavuzu, Fotoğraflar, T.C. 1982 Anayasası, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, Dünya Çocuk Hakları Sözleşmesi, Gazete Kupürleri,  Genel Ağ, Bilim İnsanları, İlkçağ Anadolu ve Mezopotamya Uygarlıkları, Türkiye Fiziki Haritası, Türkiye İklim Haritası
6    SOSYAL BİLGİLER    Akıllı Tahta, EBA, MEB Kazanım Testleri, MEB Çalışma Fasikülleri, Küre, Haritalar, Türkiye Fiziki Haritası, Türkiye İklim Haritası Coğrafya ve Tarih Atlası, Filmler, Belgeseller, Türkçe Sözlük, İmla Kılavuzu, Fotoğraflar, T.C. 1982 Anayasası, Medeni Kanun, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, Dünya Çocuk Hakları Sözleşmesi, Gazete Kupürleri,  İnternet, 
7    SOSYAL BİLGİLER    Akıllı Tahta, EBA, MEB Kazanım Testleri, MEB Çalışma Fasikülleri, RTÜK Akıllı İşaretler, T.C. 1982 Anayasası, Küre, Haritalar, Osmanlı Devleti Kuruluş Dönemi Haritası, Osmanlı Devleti Yükselme Dönemi Haritası, Coğrafya ve Tarih Atlası, Filmler, Belgeseller, Osmanlı Padişahları Albümü, Türk-İslam Bilim İnsanları, Medeni Kanun, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, Dünya Çocuk Hakları Sözleşmesi, Gazete Kupürleri,  Genel Ağ, 
8    T.C.İNKILAP TARİHİ
VE ATATÜRKÇÜLÜK    Akıllı Tahta, EBA, MEB Kazanım Testleri, MEB Çalışma Fasikülleri, MEB Örnek Sorular, Kurtuluş Savaşı Haritaları, Atatürk Albümü, Atatürk Köşesi, Romanlar, Filmler, Belgeseller, Sarı Zeybek, Nutuk, Çanakkale Filmi, Cumhuriyet Filmi, Kurtuluş Filmi, Genel Ağ, Gazete Kupürleri,


9.  İlköğretim Kurumları Yönetmeliği ve yapılan değişikliklerdeki ders ve etkinliklere katılım ile proje görevleri bölümü Muhammet ŞAHİN tarafından okundu.
Buna göre “ Öğrencilerin başarıları sınavlarla birlikte proje, ders içi performanslarına dayalı olarak değerlendirilir. Öğrenciler, bir ders yılında istedikleri ders veya derslerden bireysel ya da grup çalışması şeklinde en az bir proje hazırlar. Projeler, öğretmence belirlenen ölçütlere göre hazırlanan değerlendirme ölçeği veya dereceli puanlama anahtarına göre değerlendirilir. Öğretmenler, değerlendirme ölçütlerini belirlerken öğrencilerin görüşlerinden de yararlanabilir”
Sosyal bilgiler öğretmeni Fatma Nur ÖZOĞLU, Proje Ödevlerinin Ekim ayı içerisinde verilip Mayıs ayı içinde herhangi bir konuda da proje hazırlayabilmeleri uygun görüldü. Proje görevlerinin değerlendirilmesi aşamasında öğretmen tarafından proje ile ilgili dereceli puanlama anahtarı (rubric) yapılmasının uygun olacağını belirtti. Ayrıca Proje konularının bizzat öğretmen tarafından verilebileceği gibi, öğrencinin kendini geliştirebilmesi ve kendini ifade edebilmesi için öğrencinin istediği herhangi bir konuda proje alabilmesinin yararlı olacağını söyledi.

2023-2024 eğitim öğretim yılında öğrencilere verilebilecek proje ödevleri şöyle belirlenmiştir: 

SOSYAL BİLGİLER - 5
PROJE ÖDEVİ KONULARI    SOSYAL BİLGİLER - 6
PROJE ÖDEVİ KONULARI
    İlkçağ Anadolu Uygarlıkları
    Mezopotamya Uygarlıkları
    Kültürel Değerlerimiz
    Bölgelerin Ekonomik Faaliyetlerinin Haritada Resimlerle Gösterilmesi
    Bölgemizde Tarım
    Bölgemizi Tanıyalım
    Bilim İnsanları
    Cumhurbaşkanlığı Forsu
    Dünden Bugüne Teknolojik Buluşlar
    Kabartma Haritası Hazırlama
    Şehrimizdeki Ekonomik Faaliyetler
    Cumhurbaşkanlarımız
    Bakanlıklarımız
    Hangi Ürün Hangi Bölgede
    Teknolojik Ürünlerin Fayda ve Zararları        Orta Asya İlk Türk Devletleri - Kitapçık hazırlama 
    İlk Müslüman Türk Devletleri - Broşür hazırlama
    Türkiye Kabartma Haritası yapma
    Paralel ve Meridyenler-Model Küre
    Ülkemizde görülen iklimler- Slayt hazırlama
    Bölgelerimizde yetiştirilen tarım ürünlerini harita düzeneğinde gösterme
    Üretim ve Pazarlama projesi hazırlama
    Ülkemizdeki madenler -Sunu hazırlama
    Türkiye’de Yenilenebilir Enerji Kaynakları
SOSYAL BİLGİLER - 7
PROJE ÖDEVİ KONULARI    T.C.İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK
PROJE ÖDEVİ KONULARI
    İletişimi etkileyen faktörleri anlatan bir senaryo hazırlama
    Osmanlı Padişahları Albümü hazırlama
    Oturduğunuz mahallede yedi haneyi kapsayacak bir nüfus sayımı gerçekleştirerek elde ettiğiniz verileri grafikler haline getiriniz
    Türk-İslam Bilim Adamları Albümü hazırlama
    Ahilik
    Sanayi İnkılabı ve Sonuçları
    Enderun Mektebi
    Ali Kuşçu, İbn-i Sina araştırma
    Vakıf Kültürü
    Dünyada Demokrasinin Gelişimim
    Ülkemizde Demokrasinin Gelişimi        Atatürk’ün hayatı ile ilgili fotoğraf albümü oluşturma
    Atatürk Köşesi Hazırlama
    Atatürk’ün Hayatı –Kronolojik-      
    Milli Mücadele Dergisi Hazırlama
    Milli Mücadele - Hazırlık Dönemi 
    Milli Mücadele – Savaş Dönemi
    Zararlı ve Yararlı Cemiyetler
    Lozan Barış Antlaşması
    Atatürk’ün Sözleriyle İlkelerini anlatma
    Atatürk İlkeleri Dergisi Hazırlama
    Atatürk İnkılaplarının Türk Toplumuna Sağladığı Faydalar
    Eğitim Alanında Yapılan İnkılaplar   
    Montrö Boğazlar Sözleşmesi


10. Derslerin işlenmesi ile ilgili esaslar şu şekilde kararlaştırılmıştır:

•    Konular öğrenci merkezli işlenecektir.
•    Derslerin işlenmesinde öğrenci hazır bulunuşluk seviyesi dikkate alınacaktır.
•    Konuların özelliğine göre anlatım, soru cevap, not tutturma, beyin fırtınası, tekrar, drama gibi yöntemler kullanılacaktır.
•    Konunun anlaşılması için görsel ve işitsel araçlar (Akıllı Tahta, EBA, MEB Kazanım Testleri) kullanılacaktır.
•    EBA’daki ders etkinlik ve alıştırmalarından mümkün olduğu kadar çok yararlanılacaktır.
•    Derste konu içeriğine bağlı olarak zümre işbirliği ile öğrencilerin sinema filmi ve belgeseller izletilmesine karar verilmiştir.


11.  26 Temmuz 2014 tarihinde değişen İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin Ölçme ve Değerlendirme ile ilgili maddeleri  ( Madde 20-25) incelendi. Yönetmeliğe göre
26/7/2014 tarihli ve 29072 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiş ve beşinci ile altıncı fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır.
“a) 4, 5, 6, 7 ve 8 inci sınıflarda her dersten bir dönemde iki sınav yapılır. Sınavların zamanı, en az bir hafta önceden öğrencilere duyurulur. Bir sınıfta/şubede bir günde yapılacak sınav sayısı ikiyi, her bir sınav süresi ise bir ders saatini geçemez. Ortak değerlendirme yapılmasına imkân vermek üzere; sınavlar ilgili zümre kararı doğrultusunda okul müdürlüğünce ortak olarak da yapılabilir. Ortak sınavların soruları ve cevap anahtarları zümre öğretmenlerince hazırlanır.”
“d) İl veya ilçe bazında ilgili zümre kararıyla ortak sınavlar yapılabilir.
e) Gerektiğinde Bakanlıkça ülke veya bölge bazlı olarak ortak sınavlar yapılabilir. 
f) Ortak sınavların uygulanması ile ilgili usul ve esaslar Yönerge ile belirlenir.”
Yönetmeliğe göre sözlü sınavlar için ders saati ayrılmayacağı, öğrencilerin ders durumuna göre ders içi performans notu verileceği belirtildi. 
Sosyal Bilgiler 5-6-7 sınıflarda 2, 8. sınıflarda T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersinde 2 yazılı yapılmasına, zümre başkanı Tuğba BAKIR Millî Eğitim Bakanlığı Ölçme Ve Değerlendirme Yönetmeliğinde yayınlanan değişikliklere göre tüm sınavların belirtilen tarihlerde ortak yapılması gerektiğini belirtti. 

12. Sınavlarda başarıyı arttırmak için, 
•    Derslerin etkili ve öğrenci merkezli işlenmesi, 
•    Akıllı Tahta, EBA ve MEB Kazanım Testlerinden yararlanılması, 
•    Kazanım Testlerinin ve deneme sınavlarının uygulanması,  
•    Velilerle işbirliğine gidilmesi, 
•    Test tekniği üzerinde durulması gibi konularda görüş birliğine varıldı.

13.  Okulumuzda Özel Eğitime ihtiyacı olan öğrenciler için Rehber Öğretmenle görüşülerek Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı (BEP) yapılması ve sınavların bu plana göre hazırlanması gerektiği ifade edildi. Ayrıca Destek Eğitim Odasında eğitim alacak öğrencilerin Rehber Öğretmen, Sınıf Rehber Öğretmeni ve ilgili sınıfa giren öğretmenlerin ortak görüşü alınarak belirlenmesi ve bu öğrencilere azami özen gösterilmesi konusunda görüş birliğine varıldı.

14. Konuların özelliklerine göre diğer zümre öğretmenleriyle ( Türkçe, Matematik, Fen ve Teknoloji, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi )  işbirliği yapılmasına karar verildi.

15. Kübra ERGİN KAYA, kendi alanımızdaki çalışmalar ve değişikliklerin yanı sıra bilim ve teknoloji alanında meydana gelen değişikliklerin de takip edilerek, derslerde işlenmesi ve uygulamalara yansıtılması gerektiğini ifade etti. Özellikle Tebliğler dergisinin ve yeni yönetmeliklerin düzenli olarak Milli Eğitim Bakanlığının internet sitesi www.meb.gov.tr adresinden, müfredat ve programlar ile ilgili değişiklerinin Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın http://ttkb.meb.gov.tr sayfasından takip edilmesi gerektiğini belirtti. Derslerle ilgili her türlü dokümanın http://www.eba.gov.tr de bulunduğunu, bu nedenle EBA’nın titizlikle takip edilmesi gerektiği ifade edildi. İmkânlar ölçüsünde mesleki ve bilimsel yayınların da takip edilmesinin yararlı olacağı anlatıldı.

16.  Öğrencilerin başarısını arttırıcı önlemler şöyle tespit edildi:
    Eğitim Bilişim Ağı (EBA) ve Akıllı Tahtadan yararlanılması,
    MEB Kazanım Testlerinin geri dönüt amaçlı kullanılması,
    Okul-aile işbirliğine önem verilmesi
    Öğrencilerin derste aktif kılınması
    Öğrenci seviyesine inilmesi
    Gerekli araç-gereçlerin etkili kullanılması
    Ödevlerin takip edilmesine karar verildi.


17.  Ölçme ve değerlendirme esasları hakkında gerekli açıklamalar yapan Tuğba BAKIR;  26/7/2014 tarihli ve 29072 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiş ve beşinci ile altıncı fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır.

“a) 4, 5, 6, 7 ve 8 inci sınıflarda her dersten bir dönemde iki sınav yapılır. Sınavların zamanı, en az bir hafta önceden öğrencilere duyurulur. Bir sınıfta/şubede bir günde yapılacak sınav sayısı ikiyi, her bir sınav süresi ise bir ders saatini geçemez. Ortak değerlendirme yapılmasına imkân vermek üzere; sınavlar ilgili zümre kararı doğrultusunda okul müdürlüğünce ortak olarak da yapılabilir. Ortak sınavların soruları ve cevap anahtarları zümre öğretmenlerince hazırlanır.”
“d) İl veya ilçe bazında ilgili zümre kararıyla ortak sınavlar yapılabilir.
e) Gerektiğinde Bakanlıkça ülke veya bölge bazlı olarak ortak sınavlar yapılabilir. 
f) Ortak sınavların uygulanması ile ilgili usul ve esaslar Yönerge ile belirlenir.”

18. Okul ve çevre imkânlarının değerlendirilerek, yapılacak deney, proje, gezi ve gözlemlerin buna göre planlanması,  yapılacak etkinliklerin öğrenci ve çevre şartları göz önüne alınarak belirlenmesi ve yıllık planlarda yer alması konusunda görüş birliğine varıldı. Öğrenciyi ve veliyi zor durumda bırakacak, öğretmene aşırı sorumluluk yükleyecek etkinliklerden kaçınılması gerektiği üzerinde duruldu.

19. Gerek okul içinde, gerekse nöbetlerde, öğrencilerin ve öğretmenlerin herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmaması için gerekli iş sağlığı ve iş güvenliği tedbirlerinin alınması gerektiği ifade edildi. Bu konuda okul idaresi, nöbetçi öğretmen ve hizmetlilerle işbirliği yapılmasının yararlı olacağı konusunda görüş birliğine varıldı.

20. Zümre başkanı Tuğba BAKIR 2023–2024 Eğitim-Öğretim yılının başarılı bir yıl olmasını dileyerek toplantıyı bitirdi.


 

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

fen bilimleri vozol 10000 Likit

Bosna Hersekde Üniversite Okumak

backlink al