İlkokul 2. Sınıf Zümre Toplantı Tutanakları

Öğretmen haberleri ve gelişmelerden hemen haberdar olmak için Telegram kanalımıza katılın!

...........................İLKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ’NE
                                                                                                      
    
 2022- 2023 Eğitim Öğretim Yılı 2.sınıflar 2.Dönem zümre öğretmenler kurulu toplantısını .......................günü  Saat: ...........’da  okulumuz........  sınıfında, aşağıdaki gündem maddeleri  doğrultusunda yapmak istiyoruz.
Gereğini bilgilerinize arz ederim.                       
                                                                                                                                      
  2. Sınıf Zümre Başkanı

GÜNDEM  MADDELERİ
1-Açılış ve yoklama, yazman seçimi.
2-Birinci dönem öğrenci başarılarının değerlendirilmesi.
3-Eğitim ve öğretim programlarında karşılaşılan güçlükler ve güçlüklerin giderilmesi.
4-Öğrencilerin çalışma ve eğitim durumları ile çevre çevrenin özellikleri incelenerek öğrencilerin başarılı olması konusunda alınacak önlemler.
5-Ders programlarının ve derslerin birbirine paralel olarak yürütülmesi ile ilgili tedbirler.
6-Derslerde izlenecek yöntem ve teknikler.
7-Mesleki eserler ve eğitim alanındaki yeni gelişmelerin paylaşılması.
8-Öğrenme güçlüğü çeken öğrencilerle, öğrenme güçlüğü çekilen konuların belirlenmesi ve gerekli önlemlerin alınması.
9-Diğer sınıf öğretmenleri ile iş birliği.

10-Öğrencilerin temizlik-sağlık-beslenme

11-Öğrencilerin devam-devamsızlık durumları.
12-Okul idaresi, öğrenci velisi ve diğer zümre öğretmenleri ile iş birliği.
13-Dilek ve temenniler.

 Uygundur.
   

        
Okul Müdürü

GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ
1- AÇILIŞ VE YOKLAMA, YAZMAN SEÇİMİ:

 .................................... tarihinde 2.Sınıf Zümre öğretmenler toplantısına bütün öğretmenler katıldı. Yazmanlığa ........................................ seçildi. Zümre başkanı tarafından açılış konuşması yapıldı. Gündem okundu. Eklenecek maddelerin olup olmadığı sorularak gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi. 
2- BİRİNCİ DÖNEM ÖĞRENCİ BAŞARILARININ DEĞERLENDİRİLMESİ.
    Zümre öğretmenleri olarak; ünitelendirilmiş yıllık planlara göre, konuların zamanında işlendiği, iş takvimi ve çalışma programına uyulduğu tespit edildi. Planlanan kazanım ve hedef davranışların gerçekleşmiş olduğu görüldü. Zümre öğretmenleri ile yapılması kararlaştırılan işbirliğinin yararlı ve uygun olduğu gözlemlenmiş olup hiçbir aksaklık meydana gelmemiştir. Bu birlik ve beraberliğin yardımlaşmanın devam etmesi kararlaştırıldı.
3-EĞİTİM VE ÖĞRETİM PROGRAMLARINDA KARŞILAŞILAN GÜÇLÜKLER VE GÜÇLÜKLERİN GİDERİLMESİ.

 .......................................... ders ve çalışma kitaplardaki etkinliklerin yanı sıra  farklı ve eğlenceli etkinlikler hazırlanmasının, ders işlenişlerini daha verimli hale getirebileceğini belirtti. Ayrıca sınıf panolarının da etkin bir şekilde kullanılması gerektiğini söyledi.

..........................................; ikinci dönemde ilk dönemde uygulanan çalışmaların devam ettirilmesini, hayat bilgisi ve Türkçe derslerinde dikte çalışmalarına ve okuduğunu anlama konularına daha fazla ağırlık verilmesini, bu şekilde öğrencilerin bu konulardaki eksiklerinin de giderilmeye çalışılması gerektiğini belirtti. 

 4-ÖĞRENCİLERİN ÇALIŞMA VE EĞİTİM DURUMLARI İLE ÇEVRE ÇEVRENİN ÖZELLİKLERİ İNCELENEREK ÖĞRENCİLERİN BAŞARILI OLMASI KONUSUNDA ALINACAK ÖNLEMLER.

......................................, birinci dönem boyunca velilerle ilişkilerde herhangi bir problem yaşanmadığını, velilerin öğrencileriyle ilgili çağrıldıkları görüşmelere katıldığı ve sorunların çözümü için istekli olduğunu belirtti. 
Yıl sonuna kadar velilerle öğretmenler arasında sık sık görüşmeler yapılması, öğrencilerin durumu hakkında velilerin bilgilendirilmesi, öğrencilerle velileri arasında yaşanan sorunların çözümüne rehberlik edilmesi, bu çalışmalarda gerekli hallerde okul idaresinden yardım alınmasına, .........................Şubat tarihleri arasında dönem başı veli toplantısının yapılmasına, ayrıca ihtiyaç duyuldukça da yapılmasına karar verildi.
5-DERS PROGRAMLARININ VE DERSLERİN BİRBİRİNE PARALEL OLARAK YÜRÜTÜLMESİ İLE İLGİLİ TEDBİRLER.
                  2/.. sınıf öğretmeni...............; Türkçe dersinde metin işlenirken bir konunun bir hafta süresince dağılımını yaparak, diğer derslerle bağlantı kurarak işlenmesi, metinlerin uzun olması nedeniyle genellikle anlatım çalışmalarına ağırlık verilmesinin ve ayrıca drama yoluyla işlenmesi daha uygun olacağı belirtildi. Ayrıca diğer derslerle bağlantı kurulmasına ve kelime dağarcığını geliştirici etkinliklere mutlaka her derste yer verilmesi, sözlük kullanımını öğreterek kelimeleri nasıl arayacakları konusunda bilgi verilmesi kararı alındı. 
      Türkçe dersinde betimleme, okuma, tartışma, soru-cevap, drama, anlatım, ikna etme, beyin fırtınası, kavram haritası vb. yöntemlerle metin işleme basamakları da göz önünde bulundurularak dersin işlenmesi gerektiğini belirtti. Bunun üzerine Türkçe dersinin bu şekilde işlenmesi kararı alındı. Etkinliklerin yapılması aşamasında da yapılandırıcı eğitimin gereği olan öğrencinin bilgiyi yapılandırabilmesi için gerekli fırsat ve ortamın öğretmen tarafından sağlanması kararı alındı.
      2/........................; hayat bilgisi dersinde etkinliklerin sınıf içinde yapılmasının yararlı olacağını ayrıca akıllı tahta ve bilgisayardan yararlanmanın daha faydalı olacağını, hazırlanan görsel sunularla pekiştirme çalışmalarının yapılabileceğini, konuların günlük hayat ve diğer derslerle ilişkilendirilerek çevre şartları da göz önüne alınarak işlenmesinin daha etkili olacağını söyledi. Anlayarak öğrenmenin sağlanması için dramatizasyonlara daha çok yer verilmesinin yararlı olacağı kanısına varıldı. Sadece kitaba bağlı kalarak değil kendi yorumlama güçlerinin de gelişmesini sağlayacak etkinliklere ağırlık verilmesinin yararlı olacağı belirtildi. Hayat bilgisi dersinde uygulanacak yöntem ve tekniklerinde neler olacağı tekrar edildi. Beyin fırtınası, gösteri, soru-cevap, rol yapma, drama, yaratıcı drama, benzetim, gözlemleme, betimleme, eğitsel, oyunlar, deney olarak belirlendi.
2/............................; matematik dersinde konular işlenirken öğrenci merkezli olmasına dikkat edilmesi gerektiğini, gerektiğinde görsel sunulardan yararlanmanın etkili olacağı, dikkatleri çekmek için oyunlarla dramatize ederek işlenmesinin daha yararlı olacağını söyledi. Bununla birlikte etkinliklerinde sık sık yapılmasının yararlı olacağını söyledi. Geometrik şekillerin modellerle ve somut örneklerle anlatılmasının daha etkili olacağını belirtti. Görsel Sanatlar dersinden de faydalanılarak bu konunun pekiştirilmesinin  uygun olacağını söyledi. Ritmik saymanın önemli olduğunu, dört işlemi yaparken ritmik saymadan yararlanılması gerektiğini matematik dersini sevdirmek gibi büyük bir 
sorumluluğumuz olduğunu ve yeni programında bu amaca yönelik olarak hazırlandığını belirtti. Derslerin işlenişi sırasında konuların oyunlarla daha eğlenceli hale getirilerek işlenmesinin hem öğrencinin konuyu 
kavramasını, hem de dersi sevmesini sağlayacağı belirtildi. Bu derste yapılacak çalışmalarının, katlama ve yapıştırma tekniklerinin oyun, akıl yürütme gibi yöntemlerle daha etkili olacağı görüşüne varıldı.
 

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol