Edebiyat Zümre Toplantı Tutanağı

Öğretmen haberleri ve gelişmelerden hemen haberdar olmak için Telegram kanalımıza katılın!

......................... EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ………………… .......................................................LİSESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ZÜMRE ÖĞRETMENLERİ
..................... DÖNEM TOPLANTI TUTANAĞI

Zümre No        : 
Tarih            : ………...202
Saat            : 
Toplantı Yeri        : 
Zümre Öğretmenleri    :
GÜNDEM MADDELERİ

1.    Açılış ve yoklama,
2.    1.dönem zümre kararlarının uygulama sonuçlarının değerlendirilmesi planlandığı halde uygulanamayan, uygulandığı halde beklenen sonucu vermeyen konuların görüşülmesi,
3.    1.dönem ders başarı durumunun tespiti,
4.    Başarıyı artırıcı tedbirlerin tespitinin karara bağlanması,
5.    Ölçme değerlendirme konusunda yapılması gerekenler,
6.    Projelerin toplama zamanı ve değerlendirilmesi ile ilgili konular,
7.    Belirlenen hedef ve davranışlara ulaşmak için;
a.    Derslerde kullanılacak yöntem ve tekniklerin belirlenmesi,
b.    Okulda ve çevrede bulunan araç gereçler ve bunlardan nasıl yararlanılacağının tespiti,
8.    Öğretmen, öğrenci ve veli ilişkileri,
9.    SOSYAL ETKİNLİK MODÜLÜ ‘nün Etkin Kullanılması
10.    Dersleri daha zevkli işlemek için faaliyetler,
11.    Kitap okutma etkinlikleri ve okul kütüphanesi ile ilgili değerlendirme
12.    Dönem içerisinde düzenlenecek yarışmalara hazırlık
13.    Öz değerlendirme
14.    Projeleri değerlendirme (E TWİNNİNG ve ERASMUS +  ,TÜBİTAK 4006, İlçe MEM Projeleri ,Buyrun Öğretmenim,Çağımızda Yaşayan Değerler, Kendim Geleceğim ve Çocuğum İçin Okuyorum, Sevgi ,Saygı ,Başarı ,Dürüstlük , Özgüven konulu şiir okuma, yazma,kompozisyon yarışması)
15.    Dilek ve temenniler.

GÖRÜŞLER
1. Açılış ve yoklama. Zümre başkanı ...................... tarafından yoklama yapılarak açılış yapıldı. Tüm zümre öğretmenlerinin hazır bulunduğu görüldü.

2. 1.dönem zümre kararlarının uygulama sonuçlarının değerlendirilmesi 
Zümrede alınan kararların uygulandığı görüldü.
3. 1.dönem ders başarı durumunun tespiti. Bütün sınıfların I. Kanaat dönemindeki başarı durumları teker teker gözden geçirilerek I. Dönemdeki başarı durumlarının genel bir değerlendirilmesi yapıldı. Değerlendirme sonuçları şöyle oluşmuştur:

Sınıf Adı    9-A    9-B    9-C    9-D    9-E    9-ATC
Türk Dili ve Edebiyatı    %83    %81    %78    %54    %48    %55

Sınıf Adı    10-A    10-C    10-D    10-E    10-G    10-ATB
Türk Dili ve Edebiyatı    %80    %84    %93    %93    %82    %100
Sınıf Adı    11-A    11-C    11-D    11-G    11ATB    11E
Türk Dili ve Edebiyatı    %97    %93    %67    %75    %100    %68

Sınıf Adı    12-A    12-B    12-C    12-D    12-G    12ATB    12ATC
Türk Dili ve Edebiyatı    %100    %100    %100    %100    %97    %100    %100

......................: “10.sınıflarda ders başarısı %50 ‘nin altında olan sınıf yok. Edebiyat dersine katılım oldukça güzel. Öğrencilerin ilgi ve yeteneklerine göre yapılan faaliyetler öğrencilerin başarısını ve derse olan ilgisini oldukça arttırmıştır.” dedi.
......................: “9. sınıflarda öğrencilerin okula uyum süreçlerinin yaşanması, verimli ders çalışma yöntemlerini uygulamada zorluk çekmeleri, akranlarla iletişimde yaşadıkları sorunlar,devamsızlık yapan öğrencilerin sınıf başarısına olumsuz etkisi vb nedenler  öğrencilerin başarısızlıklarında rol oynamıştır.
......................: “11.sınıflarda başarı ortalaması oldukça yüksektir. Öğrenciler hem bölüm derslerinde hem de kültür derslerinde adaptasyon sürecini birinci dönem itibariyle tamamlamıştır. Özellikle 10 ATB sınıfı yüksek ortalama ile oluşturulduğu için %100 başarı elde etmiştir.” dedi.
Değerlendirmede 10., 11. ve 12. sınıflarda genel başarının istenilen seviyede olduğu görüldü.

4.Başarıyı artırıcı tedbirlerin tespitinin karara bağlanması,

......................:“Ailelerin bilinçsiz olmaları, ergenlik sorunlarını bilemeyişleri, sorunlu ailelerin de bulunması, okulumuza öğrencinin sorunu olarak taşınıyor. Bu öğrencilerin sevgi anlayış ve sayılmaya ihtiyaçları vardır. Başarının artırılması için öğrenciyi anlama yaklaşımı içerisinde olunmalı, öncelikle öğrenciyi topluma, hayata hazırlama rehberliği yapılmalı, öğrenci öğrenebileceği konusunda yüreklendirilmeli, seviyeyi aşmamak koşuluyla iletişimin canlı tutulması, öğrenciyi kontrol etme açısından daha iyi olacaktır. Öğrenci merkezli eğitim anlayışı öncelikle tümevarım tekniği ünitelerin işlenişinde karşımıza çıkıyor. Öğrencide “Ders, ders içerisinde öğrenilir.” felsefesi geliştirilmeli ve öğrencin derse katılımı sağlanmalıdır.” dedi.
......................: “I. Dönemde aldığımız kararları derslerin uygunluğuna göre uygulamaya devam ediyoruz. Ayrıca ödev takibinin yapılması öğrenci çalışma disiplinini sağlama açısından çok etkili oluyor” dedi.
......................: “ I. dönem, işlenilen konularla ilgili öğrencilerin çok fazla fikir yürütemediği ve anlatım güçlüğü çektiği görüldü.Özellikle 12. sınıflar paragrafta akıl yürütme yapamıyor. Bu nedenle kitap okumaya özel bir önem verilmesi gerekir.” dedi.
5.Ölçme değerlendirme konusunda yapılması gerekenler
Konuyla ilgili olarak görüşülüp aşağıdaki kararlar alınmıştır:
* Ölçme ve değerlendirmeyle ilgili esaslar birinci dönem başında alınan kararlar doğrultusunda gerçekleştirilecektir.
*Sorular o sınıfta derse giren öğretmenler tarafından ortak hazırlanacaktır. Test sınavlarında çoktan seçmeli, klasik sınavlarda ise açıklamalı, yorumlamalı, açık uçlu, cümle tamamlamalı, boşluk doldurma gibi çeşitli olacaktır. 
*Soruların öğrencinin seviyesine uygun olması esastır. 
*Son sınavlar test şeklinde olacaktır.
* Performans notları öğrencinin sadece ders başarısına göre belirlenmeyecektir. Okuldaki sosyal etkinliklere katılması, okulun başarısına katkı sağlayacak her türlü faaliyette bulunması durumlarına göre de belirlenecektir
*Her dönemde bütün zümre öğretmenleri ikişer performans notu verecektir. 
*Birinci sınavlar 23Mart-03 Nisan tarihleri arasında ;ikinci sınavlar 01-12 Haziran arasında yapılacaktır.

6.Projelerin  toplanma zamanı ve değerlendirilmesi ile ilgili konular,

1. dönemde verilen projelerin Nisan ayının 2. haftasında toplanmasına karar verildi. Proje değerlendirmesinin aşağıdaki puanlamaya göre yapılması kararlaştırıldı.

SIRA NO    ÖDEVDE DEĞERLENDİRİLECEK HUSUSLAR    PUAN
1.        Ödev Hazırlama, Plana Yayma ve Uygulama Başarısı    10
2.        Ödev İçin Gerekli Bilgi Doküman Araç-Gereç Toplanması ve Kullanılması    10
3.        Kendisini Geliştirmek Amacı ile Ödevi Bizzat Yapması    10
4.        Ödev Hazırlama Sırasında Ders Öğretmeni ile Diyalog Kurması    10
5.        Kaynak Kişiler ile Varsa Kaynak Guruplar ile İletişim Kurabilme    10
6.        Ödevin Doğruluk ve Kullanabilirlik Derecesi    10
7.        Ödevin Yazım ve Dersin Özel Kurallarına Uygunluğu    10
8.        Düzgün İfade Kullanma ve Anlaşılabilir Olması    10
9.        Ödevin Özenle Yapılması, Tertip Temizlik ve Estetik Görüntüsü    10
10.        Ödevin Zamanında Teslim Edilmesi    10
    Toplam    100

7. Belirlenen hedef-davranışlara ulaşmak için;

a. Derslerde kullanılacak yöntem ve tekniklerin belirlenmesi. Sınıflarda bulunan öğrenme güçlüğü çeken öğrencilerin, anlatılan konu ile ilgili ödevlendirilmesi ve bu sayede başarılarının arttırılması kararlaştırıldı.
......................:"Geçen dönem destek eğitimi alan öğrencilerin eğitim aldıkları derslerden daha başarılı oldukları görüldü.Keşke tüm  özel ihtiyaçlı öğrencilerimiz destek eğitimi alabilse çok güzel olur."dedi
Ders anlatımında öğrencinin motivasyonunu sağlamak amacıyla ilgi çekici yöntem ve tekniklerin (beyin fırtınası, dramatizasyon, tartışma vb.) kullanılması kararlaştırıldı. 
......................: “Ders öğretmenleri ile diyalog kurularak 2. Dönem konularının da eşit bir biçimde işlenmesi gerekir.” dedi.


b. Okulda ve çevrede bulunan araç gereçler ve bunlardan nasıl yararlanılacağının tespiti. 
......................:"Okulumuzda akıllı tahtalar teknolojiyi kullanmada bize çok yardımcı oluyor.Öğrencilere sunum ödevleri verirsek onların da bilişim okuryazarlıklarını geliştiririz."dedi.
......................: “EBA portalından öğrencilere ödev vermek çok verimli bir çalışma oluyor.Öğrencilerin bilişim okuryazarlığını arttırıp derse motivasyonunu geliştiriyor.Ben geçen dönem öğrencilere ödev verdim ve ödevini yapan öğrencileri ödüllendirdim.Tavsiye ederim.”dedi
…………………….: “Özellikle 11,12. Sınıfların sınava hazırlık için EBA’daki zengin içerikten faydalanmaları sağlanmalıdır.”dedi.
Okulun imkânları dâhilinde teknoloji kullanımına önem verilmesi kararlaştırıldı.
8.    Öğretmen, öğrenci ve veli ilişkileri
 ......................:”Öğretmen öğrenciyi olduğu gibi kabul etmeli ve ona hoşgörüyle yaklaşmalı, öğrenci seviyesine inebilmeli; öğretmen öğrenci ilişkilerinde samimiyetin olması fakat gerekli mesafenin korunması gerekir.”dedi.
…………………….:”Kendim,Çocuğum ve Geleceğim İçin Okuyorum projesi; okuyan, okuduğunu anlayan ve yorumlayan bireyler yetiştirmeyi hedeflemektedir .Bunun da aileden başladığını düşünüyorum .Bu yüzden proje kapsamında velilerimizle sınıf öğretmenlerimiz vasıtasıyla irtibata geçilip okuma takip çizelgeleri gönderildi. Okuma kitapları belirlendi ve velilerimiz bilgilendirildi .Sınıf öğretmenleri; öğrenci ve velileri ile ilişki içerisinde olmalı, yeri geldikçe öğrenci velisi ve öğretmen beraber hareket ederek kitap okuma durumları  değerlendirilip teşvik edilmelidir.”
………………: “ İlçe Milli Eğitim tarafından hazırlanan ”Buyurun Öğretmenim “projesi çerçevesinde birinci dönemden itibaren veli, ziyaretleri koordinatör öğretmenler tarafından gerçekleştirilmeye başlandı. Öğrencinin ev ve aile ortamını görmenin öğrenciyi tanıma açısından faydalı olduğunu düşünüyorum. Bu nedenle dersimizin uygun olduğu saatlerde ziyaret toplantılarına  katılım gereklidir.” dedi.
Veli ve öğretmenin beraber hareket etmesi öğrenci üzerinde olumlu sonuç vereceği vurgulandı.

9.    SOSYAL ETKİNLİK MODÜLÜ ‘nün Etkin Kullanılması
………….: “Okul kurulunda SOSYAL ETKİNLİK MODÜLÜ’ne en çok girişin edebiyat öğretmenleri tarafından gerçekleştirildiği belirtildi. Bu bizim için gurur kaynağıdır.”dedi.
…………………: “ Sosyal faaliyetleri zamanında modüle işlersek işimiz daha kolaylaşır.”dedi.
Zümre görüşü kabul etti.
10.    Dersleri daha zevkli işlemek için faaliyetler,
Dersleri daha zevkli hale getirebilmek için aşağıdaki faaliyetlerin ders içinde uygulanabileceği kararlaştırıldı.
     *Gazete haberlerinden hikaye yazdırma,
     *Öğrencilere sunum hazırlatma
     *Kelime oyunu oynatma
     *Video izletilerek soru sorma
     *5 dakikalık hazırlıklı konuşma uygulamaları
     *Klasik müzik eşliğinde kompozisyon yazdırma ve kitap okutma,
      *Yeni çıkan kitapların tanıtımını yapma,
      *Atasözleri ve deyimleri canlandırma,
      *Karikatür yorumlatma
      *Yazarın kılığına girip hayatını anlattırma,
      *Yanlış kelimeleri vererek düzeltme çalışmaları yapmak,
      *Dramatize çalışmaları
      *Güncel olaylar hakkında yorum yaptırma 
      *Günlük öykü bilmece ve yazılara yer verme
11.    Kitap okutma etkinlikleri ve okul kütüphanesi ile ilgili değerlendirme
......................:”Kütüphane Kulübü olarak ATO KİTAP FUARI’na gezi düzenlendi ,verimli oldu.Yıl boyunca devam eden kütüphaneyi zenginleştirme amaçlı kitap toplama kampanyası yürütülmeltedir.Her öğle arası nöbetçi öğrenciler gözetiminde kütüphane açılarak öğrencilerin hizmetine sunulmaktadır.”dedi.
12.    Dönem içerisinde düzenlenecek yarışmalara hazırlık
H.DEMİRCİ:”Birinci dönemde oluşturulan liste çerçevesinde yapılan görev dağılımının bu dönem devam etmesinin verimli olacağını düşünüyorum. Bu dönem dönüşümlü olarak 
1-......................-......................;
2-……………-…………….;
3-………….-………… görev alacaktır.
13.    Öz değerlendirme
......................:Öz değerlendirme ile ilgili evraklarımız titizlikle takip edilip toplanmaktadır.Gerekli hassasiyeti gösteren zümre arkadaşlarıma teşekkür ederim.
14.    Projeleri değerlendirme (E TWİNNİNG ve ERASMUS +  ,TÜBİTAK 4006, İlçe MEM Projeleri ,Buyrun Öğretmenim,Çağımızda Yaşayan Değerler, Kendim Geleceğim ve Çocuğum İçin Okuyorum, Sevgi ,Saygı ,Başarı ,Dürüstlük , Özgüven konulu şiir okuma, yazma,kompozisyon yarışması)
......................:”E Twinning projem TEKER TEKER TEKERLEME plan çerçevesinde başarıyla yürütülmektedir. Mart ayında okul öğretmenlerimize  portal konusunda bilgilendirme eğitimi  vereceğim.”dedi.
……………: “Kendim, Çocuğum ve Geleceğim İçin Okuyorum projesi kapsamında İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün gönderdiği çerçeve programı doğrultusunda kendi planımızı oluşturduk.Okuma saatleri;öğrenci,veli,öğretmen takip çizelgeleri yaptık.Bu doğrultuda sınıf öğretmenlerimiz koordinatörlüğünde velilerimizle irtibata geçip okuma alışkanlığı aileden başlar düsturuyla velilerimizi bilgilendirdik.Şubat ayı sonunda bitecek olan projemiz sıkı bir şekilde takip edilmektedir.Zümre arkadaşlarıma desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum.“   
......................: ”Sevgi ,Saygı ,Başarı ,Dürüstlük , Özgüven konulu şiir okuma, yazma ,kompozisyon yazma yarışması kapsamında okulumuz genelinde bir yarışma düzenlenmiştir. Yarışmanın amacı doğrultusunda öğrencilerimize bu değerler derslerimizde hatırlatılmış ve bir farkındalık oluşturulmuştur. Okulumuz konferans salonunda şiir okuma yarışması yarı finali ve finali gerçekleştirilmiştir. Öğrencilerimiz yarışmaya yoğun bir katılım sağlamıştır. Yarışma jürisi diğer zümre öğretmenleri ile işbirliği yapılarak belirlenmiştir. Öğrencilerimiz için sosyal gelişimlerini destekleyen bir faaliyet olmuştur.”
………………….. : ”Çağımızı  Aydınlatan  Değerler projesi kapsamında her ay İlçe Milli eğitim tarafından hazırlanan plan çerçevesinde bir değerimizi okulumuza tanıtıyoruz.” dedi.
15. Zümre Başkanı ...................... 2021-2022 ikinci döneminin hepimize hayırlı olmasını dileyerek toplantıya son verdi.

ZÜMRE ÖĞRETMENLERİ

......................     ......................             ......................
Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni             Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni            Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni   
ZÜMRE BAŞKANI          ÜYE                            ÜYE

……………………..         ......................                                            ………………………..
Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni             Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni            Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni                   
   ÜYE                        ÜYE                ÜYE

…/02/2022
…………………..
Okul Müdürü


 

Uzman Öğretmenlik ve Başöğretmenlik Grubumuza Üye olarak Tüm Gelişmelerden Haberdar Olabilirsiniz 
 

En güncel gelişmelerden hemen haberdar olmak için Telegram kanalımıza katılın!

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol