2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Görsel Sanatlar İlçe Zümre Toplantı Tutanağı

Öğretmen haberleri ve gelişmelerden hemen haberdar olmak için Telegram kanalımıza katılın!

GÜNDEM MADDELERİ:
1.    Açılış ve yoklama.Zümre başkanı ve yardımcısının belirlenmesi…
2.    Bir önceki toplantıda alınan kararların incelenmesi.
3.    İl düzeyinde uygulama birliğinin sağlanması.
4.    Öğretim programlarında belirlenen ortak hedeflere ulaşılması.
5.    Öğrenci başarısının artırılması için alınacak tedbirler.
6.    İstenen başarı düzeyine ulaşamayan öğrenciler için alınacak tedbirler
7.    Öğrenme kayıplarının telafi edilmesine yönelik yapılacak çalışmalar
8.    Bakanlıkça geliştirilen yardımcı kaynak ve ders materyallerinin değerlendirilmesi
9.    İl düzeyinde yapılan sınavlar, ortak sınavlar.
10.    Zümre ve alanlar arası iş birliği.
11.    Eğitim ve öğretimde kalitenin yükseltilmesi.
12.    İş sağlığı ve güvenliği. Salgın sürecinin olumsuz etkilerini azaltmaya yönelik alınacak tedbirler
13.    Dilek ve temenniler.
14.    Kapanış.
GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ:
Açılış ve yoklama.
Yapılan kura çekimi ile Toplantı yöneticisi ............................. Ortaokulu Görsel Sanatlar Öğretmeni .................... seçildi.Yedek olarak da Işık Okulları Öğretmeni seçildi. ....................... iyi dileklerle toplantıyı açtı. Yoklama yapıldı. Toplantıya tüm okulların zümre başkanlarının katıldığı tespit edilmiştir.

Bir önceki toplantıda alınan kararların incelenmesi.
............................ Dönemine ait toplantı maddeleri ve alınan kararlar Atatürk Ortaokulu Görsel Sanatlar Öğretmeni tarafından okunarak kararlar incelenmiştir.
TOKİ Salih Şükriye Yoluç Ortaokulu Öğretmeni  Tarafından kendi okullarında zümre toplantılarında alınan kararlara göre uygulamaların yapılmış olduğunu söyledi. Okullarında bulunan şubeler arasındaki başarı oranının fazla fark etmediği fakat alınan tedbirlerin uygulanmasıyla dönemin sorunsuz geçirildiği söylenmiştir. Yeni öğretim yılında ulaşılması öngörülen hedeflere, okul ve çevrenin imkânları da dikkate alınarak ulaşılması gerektiği tespitinde bulunuldu.
 
İlçe düzeyinde uygulama birliğinin sağlanması.
Okullar arasında ilçe düzeyinde birliğin sağlanıp sağlanamadığı Zümre Başkanı tarafında Öğretmenlere soruldu. .......................................Görsel Sanatlar Öğretmeni  tarafında okullarının dezavantajlı bölgede bulunmasından dolayı malzeme konusunda öğrencilerinin yetersiz kaldığını, değerlendirme ölçeğini yeniden düzenlemek zorunda kaldığını söylemiştir.
Diğer Dezavantajlı bölgede bulunan öğretmenlerde aynı problemi onaylamışlardır.
Dezavantajlı okulların Sosyo-ekonomik durumları ve genel şartları göz ününde bulundurarak. Değerlendirme ölçeklerini her öğretmenin kendi koşulları çerçevesinde belirlemesi kararı alınmıştır.

Öğretim programlarında belirlenen ortak hedeflere ulaşılması.
Geçen sene alınan ortak hedeflerdeki maddeler tekrardan İlçe Zümre Başkan  tarafından tekrar okunarak tutanağa kaydedilmiştir.
Öğretim Programı’nın temel hedefleri; 
• Türk Milli Eğitimi’nin temel felsefe ve becerilerine sahip, 
• Görsel okuryazarlık, algı ve estetik bilincine sahip, 
• Görsel Sanatlar alanındaki temel kavram ve uygulamalar konusunda bilgi, beceri ve anlayışa sahip, 
• Görsel Sanatlar ile ilgili tartışmalara etkin olarak katılan ve bu tartışmaları değerlendiren, 
• Görsel Sanatların doğası ve kökenini inceleyen, değerini sorgulayan, 
• Güncel kültür-sanat nesnelerini/tasarımlarını bilinçli olarak izleyen, 
• Görsel kültür, sürdürülebilirlik (ekonomik, çevresel vb.) kavramlarının farkına varan, buna yönelik araştırma yapabilen, etkinliklere katılan veya düzenleyebilen, 
• Kendi kültürü ile diğer kültürlere ait kültürel mirasın değerini anlayan ve onları koruyan, 
• Görsel sanat çalışmalarında bilgi, malzeme, beceri, teknik ile teknolojiyi etkin ve güvenli bir şekilde kullanarak düşüncelerini ifade eden, 
• Görsel Sanatları diğer disiplinlerle ilişkilendiren, 
• Sanat alanında etik davranış gösteren, 
• Sanat alanıyla ilgili meslekleri tanıyan, 
• Çevresini inceleyen, ondan esinlenen ve onu gelecek nesillere aktaran,  
• Eleştirel düşünebilen, aynı zamanda eleştiri ahlakına sahip, 
• Cesaret ve girişimcilik davranışı sergileyen, 
• Ekonomik ve kültürel kalkınma ile sürdürülebilirlik konusunda sanatın önemini kavrayan, 
• Öğrendiği bilgi ve becerileri gerçek yaşamda kullanan, 
• Her bireyin farklı becerilere sahip olduğunu dikkate alan, 
• Grupla veya birlikte çalışma kültürünü destekleyen, 
• Türkçeyi doğru, güzel ve etkili kullanan, 
• İnsani, toplumsal, ahlaki ve vatandaşlık değerlerine sahip, 
• Görsel Sanatları öğrenmeye ve uygulamaya istekli bireyler yetiştirmektir.
Yukarıdaki öğretim programında belirtilen hedefler tek tek okundu ve bu ortak hedeflerin uygulanması gerektiğinin önemi üzerinde duruldu.

Geçen sene uygulanan ortak hedeflerin tekrar bu senede uygulanması kararı ortak olarak alınmıştır.
Öğrenci başarısının artırılması için alınacak tedbirler.
Abdulkadir Uztürk Ortaokulu Görsel Sanatlar öğretmeni ............................................Bireyin Görsel Sanatlar eğitimi alması, onun bir sanatçı veya çok üstün yeteneklere sahip olmasını gerektirmez. Görsel Sanatlar eğitimi, bireyin kendini ifade edebilme, estetik bilinç kazanma gibi kişisel yaşantısına katacağı olumlu edinimler ve toplumlar açısından avantajlar sağladığından her düzeydeki yaş grubundan bireyler için bir gereksinimdir şeklinde sözlerini dile getirmiş ve  aşağıdaki kararlar başarıyı artırıcı rolü olduğu belirtildi
●    Her okulda donanımlı görsel sanatlar atölyesinin olması,
●    Sınıfların; özellikle uygulamalı derslerde öğrenci sayısının 25’i geçmemesi,
●    Öğrencilerin sanatsal faaliyetlerinin ve başarılarının veli ve okul idaresi tarafından desteklenmesi,
●    Öğrencinin yaratıcılığını ve hayal gücünü kısıtlayacak tutumlardan kaçınılması,
●    Resim yarışması sonuçlarının internet sitesinde ve okul panosunda yayınlanması,
●    Resim yarışmalarına katılan eserlere öğretmen ve velilerin müdahale etmemesi,
●    Yarışmalarda görev yapan jüri üyelerinin daha sık değiştirilmesi gerektiği vurgulandı.
●    Uygun mevsim ve hava şartlarında idare önceden bilgilendirilmek şartı ile, derslerin zaman zaman okul bahçesinde uygun görülecek yerlerde, yeterli güvenlik tedbirlerinin alınarak işlenilmesinin öğrenci gelişimi açısından doğru olacağı belirtildi.
İstenen başarı düzeyine ulaşamayan öğrenciler için alınacak tedbirler
Zümre Başkanı  başarıda istenilen düzeye ulaşamayan öğrenciler için okullarda öğrencilerle birebir görüşmeler yapılmasının faydalı olacağı, yararlı olmazsa velileriyle görüşülmesi, rehberlik Servisinden de yardım alınarak sorunun çözümü yoluna gidilmesinin faydalı olacağı söylenmiştir. Konularda zorlanan yetersiz kalan öğrenciler için daha basit ve seviyesinde çalışmalar yaptırılarak dersten soğumaması sağlanmasının faydalı olacağı söylenmiştir.
Okulda öğretmenlerin başarı olarak istenilen düzeye öğrencilerle birebir iletişime geçmeleri, sonuç alınamazsa veliyle iletişime geçilmesi ve durumun aktarılması, bu süreç içerisinde rehberlik servisinden destek alınması kararı alınmıştır.
Öğrenme kayıplarının telafi edilmesine yönelik yapılacak çalışmalar
Ali Karay Ortaokul Görsel Sanatlar öğretmeni  Gerçekleşen özürlü veya özürsüz devamsızlıklardan dolayı öğrencilerin öğrenme kayıpları yaşadıkları ve bu kayıpların kaçınılmaz olacağı, bunun içi eskisi gibi DYK açılamadığı fakat ders dışı egzersiz çalışmalarla bunun telafi edilebileceği dile getirilmiştir.
Öğretmenlerimizin okul ve süre imkanları dahilinde ders dışı açmalarının faydalı olacağı ve bu çalışmaların göz ardı edilmemesi gerektiği kararı alınmıştır.

Bakanlıkça geliştirilen yardımcı kaynak ve ders materyallerinin değerlendirilmesi
Bakanlıkça gerçekleştirilecek yardımcı kaynaklar ve materyallerin Görsel Sanatlar dersi için yetersiz olduğu, bir çok okulda hâlâ daha görsel sanatlar atölyesinin bulunmadığı bununla alakalı bir standart getirilerek bu standartta göre atölyelerin materyallerle doldurulmasının doğru olacağı Güngör Tekiner Ortaokul Görsel Sanatlar Öğretmeni  tarafından dile getirilmiştir.

Atölye olmayan okulların görsel sanatlar ve okul idaresinin ortak çalışmasıyla il milli eğitim müdürlüğü ile yazışmaların gerçekleştirilmesi, tasarım beceri atölyeleri kapsamında okullarına atölye kurulmasının sağlanması ve gerekli materyallerin temin edilmesi kararı alınmıştır.

İl düzeyinde yapılan sınavlar, ortak sınavlar.
Görsel Sanatlar dersini, LGS sınavları ve buna bağlı olarak oluşan velilerin mahalle baskısı olumsuz etkilemektedir. Bunu engellemek için LGS sınavlarında, Görsel Sanatlar dersiyle ilgili en az üç soru sorulması gerektiğine karar verildi.
Yetenekli öğrencilerin güzel sanatlar liselerine yönlendirilmesine karar verildi,

Zümre ve alanlar arası işbirliği.
Zümre Başkanı  derslerin işlenişi sırasında konuların niteliğine göre diğer branş öğretmenleriyle;
●    İnsan anatomisi ve bilim konularında; Fen Bilimleri ve Teknoloji öğretmenleri,
●    Atatürk İlke ve İnkılâpları konularında; Sosyal Bilgiler öğretmenleri,
●    Renk ve rengin oluşumu konularında; Fen Bilimleri ve Teknoloji öğretmenleri,
●    Sanat eserleri (heykel, mimari, minyatür vb.) konularında; Sosyal Bilgiler,
●    Olay canlandırma, drama konularında; Türkçe Öğretmeni,
●    Oran-orantı kurma konularında; Matematik gibi ilgili zümre öğretmenleri ile iş birliği yapılmasının ders için etkili olacağı söylenmiştir.

Eğitim ve öğretimde kalitenin yükseltilmesi.
Ömer Seyfettin Ortaokulu Görsel Sanatlar Öğretmeni Emrah AKAY Seçmeli Görsel Sanatlar dersinin hiçbir okulda velilerin mahalle baskısı yüzünden seçtirilmemesi kalitenin yükseltilmesini engellemektedir.
Özellikle Türkiye genelinde yapılan resim yarışmalarında derece alan öğrenci ve öğretmenin İl Milli Eğitim Müdürlüğünce kabul edilerek ödüllendirilmesi ve İl Milli Eğitim internet sitesinde yayınlanmasının önemi belirtildi.

Görsel Sanatlar Dersinin bakanlık kararıyla 2 saate çıkartılması gerekmektedir.
Öğrencileri motive ettiği için çalışmaların sergilenmesine fırsat sunulmalı ve sergilerin düzenlenmesinde öğrencilere aktif rol verilmelidir.
Eğitim ve öğretimde kalitenin yükseltilmesi için, görsel sanatlar dersine karşı olan velilerin olumsuz ön yargılarının, ortadan kaldırılmasının önemi belirtildi. Bunun için okul idaresi ve velilerle görüşmeler yapılmasına karar verildi. Bu konudaki mahalle baskısının öğretmenler üzerinden kaldırılmasını sağlayıcı tedbirlerin alınması gerektiğinin önemi üzerinde duruldu.
Eğitim ve öğretimde kaliteyi engelleyen etkenlerden biriside, görsel sanatlar dersinin önemsenmemesidir. Özellikle velilerin mahalle baskısı yoluyla, 8. Sınıf öğrencilerine100 puan verdirilmesini örnek gösterebiliriz. Bu olay diğer öğrencilerinde resim çalışmalarını yapmamasına neden olmaktadır.
İş sağlığı ve güvenliği. Salgın sürecinin olumsuz etkilerini azaltmaya yönelik alınacak tedbirler
Zümre Başkanı  bu konu üzerindeki hassasiyetini belirterek. Görsel Sanatlar dersinde güvenlik konusu önemlidir. Uygun koşullara sahip olan okullarda sanat atölyeleri, kolay havalandırılabilir olmalıdır. Araç-gereç ve malzemeler güvenli bir şekilde kullanılmalı, öğrencilerin çeşitli sağlık sorunları (alerji, astım, bronşit vb.) dikkate alınmalıdır. Öğretmenler öğrencileri, bazı araçların (makas, maket bıçağı vb.) kullanımı konusunda uyarmalıdır. Evde ve okulda kullanılan araç gereç ve malzemelerin zehirli madde (sprey boya vb.) içermemesine dikkat edilmelidir. Öğrenciler, Görsel Sanatlar dersinde kullandıkları araç gereç ve malzemeleri bir sonraki uygulamaya hazır hâle getirmelidir şeklinde konuşmuştur.
•           Ders başlangıcında öğrencilerin el hijyeninin yapılıp yapılmadığı kontrol edilecek ve maske kullanımı ile ilgili gerekli bilgilendirme ve uyarılar yapılmış olacak.
•    Sık dokunulan kapı kolları, merdiven korkulukları, elektrik düğmeleri gibi ortak kullanım temas noktalarına mümkün olan en az temasın sağlanması için öğrenciler uyarılacak.
•    Sınıflara, koridorlara, giriş ve çıkışa yakın alanlara el antiseptikleri tükendiğinde okul idaresi uyarılacak.
•    El antiseptiğini yutma riskine karşı küçük öğrenciler bunları kullanırken mutlaka denetlenecek.
•    Sınıf ve odalar pencereler açılarak düzenli şekilde sık sık havalandırılacak. Havalandırmada doğal havalandırma tercih edilecek. Klima olması durumunda ise Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan klima önlemlerine uyulacak..
•    Öğrencilerin salgın döneminde ruh sağlığı, psikososyal destek ihtiyaçları için okulun Psikolojik Danışma Rehberlik birimine düzenli aralıklarla bilgilendirme yapılacak.


Dilek ve temenniler.
İlçe Zümre Başkanı  tüm öğretmenler başarılı bir sene dilemiş ve ikinci dönem başlangıcında yapılacak olan zümre toplantısında yeniden görüşme üzere diyerek iyi temennilerini belirtmiştir.

Kapanış.
Toplantı yöneticisi  iyi dileklerle toplantıyı kapattı.

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

Threads beğeni satın al

backlink Spor haberleri fen bilimleri vozol 10000 Likit

Bosna Hersekde Üniversite Okumak