2022-2023 Lise Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2. Dönem Zümre Toplantı Tutanağı

Öğretmen haberleri ve gelişmelerden hemen haberdar olmak için Telegram kanalımıza katılın!


…………………………………………..……………….. LİSESİ
............................. EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ve SEÇMELİ DERSLER II. DÖNEM (ÖĞRETİM YILI ORTASI) ZÜMRE ÖĞRETMENLERİ TOPLANTI TUTANAĞI 
Toplantı No    : 
Toplantının Öğretim Yılı     :
Toplantının Dönemi     : 2. Dönem
Toplantının Tarihi ve yeri    : 
Toplantının Başkanı     : ………………..
Toplantıya Katılanlar     : ………………… 

                    

GÜNDEM MADDELERİ
1-    Açılış, yoklama ve yazman seçimi.
2-    Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin Zümre Öğretmenler Kurulu İle İlgili Olan 111. Maddesinin Okunması.
3-    1739 / 2842 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunun 2. 10. ve 43. Maddelerinin okunup hatırlanması
4-    1. Dönem Sene Başı Zümresinde Alınan Kararların Okunarak, İncelenmesi.
5-    ............ Eğitim - Öğretim Yılı I. Döneminin Din Kültürü ve Seçmeli dersler Açısından Başarı Değerlendirmesi.
6-    II. Dönemde Başarıyı arttırmak için alınacak tedbirlerin görüşülmesi ve tespiti.
7-    Seçmeli Dersler ile ilgili görülen aksaklıkların değerlendirilmesi
8-    Ünitelendirilmiş Yıllık Plan ve Günlük Planların Kullanımı.
9-    II. Dönem de yapılacak olan sınavlarda sorulacak olan soruların nitelikleri, adetleri ve zamanlarının tesbiti.
10-    Proje ve Performans Ödevlerin Konuları ve Verilme Takvimlerinin Belirlenmesi
11-    Derslerin işlenişinde uygulanacak yöntem ve teknikler, teknolojik araç – gereçlerden faydalanma konusunda karar alınması
12-    Diğer Zümre Öğretmenleri İle İşbirliğinin Tesbit Edilmesi. 
13-    Atatürkçülük Konularına Derslerde Yer Verilmesi.
14-    Dilek Ve Temenniler.


GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

1-    Açılış ve Yoklama:
Toplantı ...................Eğitim ve Öğretim yılı II. Döneminin okulumuz ve ülkemiz için hayırlı olması dilek ve temennileriyle açıldı. 
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ve Seçmeli Dersler (Kur’an-ı Kerim, Hz. Muhammed’in Hayatı ve Temel Dini Bilgiler)  Zümre Öğretmenler Kurulu, Zümre Başkanı …………………………………….. tarafından gündem maddelerinin okunmasıyla başladı.
Yapılan yoklamada bütün zümre öğretmenlerinin hazır olduğu görülmüştür. 
Toplantıya Zümre öğretmenleri ……………………………………., ……………………………., ……………………………………………………. katılmıştır.
Yazman olarak ise ……………………………………………………… seçilmiştir.

2-    Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin Zümre Öğretmenler Kurulu İle İlgili Olan 95. Maddesinin Okunması.
Ortaöğretim  Kurumları Yönetmeliğinin Zümre Öğretmenler Kurulu İle İlgili Olan 111. Maddesi zümre başkanı ……………………………………………………………….. tarafından okundu. 

MADDE 111- (1) Zümre öğretmenler kurulu, okulda aynı dersi okutan öğretmenlerden oluşur. Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında ayrıca uzman, usta öğretici, eğitici personel ve atölye teknisyenleri de zümre öğretmenler kuruluna katılır. Kurul, ilk toplantısında o eğitim ve öğretim yılı için kendi aralarından birini başkan seçer.
(2) Kurul, eğitim ve öğretim yılı başlamadan önce, ikinci dönem başında ve ders yılı sonunda olmak üzere en az üç defa toplanır. Kararlar, oy çokluğuyla alınır ve müdürün onayından sonra öğretmenlere duyurulur. Kurul toplantıları ders saatleri dışında yapılır. Ayrıca zümre öğretmenler kurulu program ve diğer öğrenme etkinliklerini değerlendirmek, uygulama süreçlerini izlemek, ortak kullanılacak ölçme-değerlendirme araçlarını hazırlamak ve sınav analizlerini yapmak üzere her ay belirli bir günde bir araya gelir. Bu toplantılara ayda bir kez okul müdürü veya sorumlu müdür yardımcısı katılır.
(3) Zümre öğretmenler kurulu toplantılarında;
a) Bir önceki toplantıya ait zümre kararlarının uygulama sonuçlarının değerlendirilmesi ve uygulamaya yönelik yeni kararların alınması,
b)   Eğitim ve öğretimle ilgili mevzuat, Türk millî eğitiminin genel amaçları, okulun kuruluş amacı ve ilgili dersin programında belirtilen amaç ve açıklamaların okunarak planlamanın bu doğrultuda yapılması,
c) Öğretim programlarında yer alması gereken Atatürkçülükle ilgili konular üzerinde durularak çalışmaların buna göre planlanması,
ç) Öğretim programında belirtilen kazanım ve davranışlar dikkate alınarak derslerin işlenişinde uygulanacak öğretim yöntem ve teknikleriyle bunların uygulama şeklinin belirlenmesi,
d) Ünite veya konu ağırlıklarına göre zamanlama yapılması, ünitelendirilmiş yıllık planlar ve ders planlarının hazırlanması, uygulanması ve değerlendirilmesine ilişkin hususların görüşülmesi,
e) Diğer zümre veya bölüm öğretmenleriyle yapılacak işbirliği esaslarının belirlenmesi,
f)    Bilim ve teknolojideki gelişmelerin, derslere yansıtılmasını sağlayıcı kararlar alınması,
g) Derslerin daha verimli işlenebilmesi için ihtiyaç duyulan kitap, araç-gereç ve benzeri öğretim materyalinin belirlenmesi,
ğ) Okul ve çevre imkânlarının değerlendirilerek, yapılacak deney, proje, gezi ve gözlemlerin planlanması,
h) Öğrenci başarısının ölçülmesi ve değerlendirilmesinde ortak bir anlayışın, birlik ve beraberliğe yönelik belirleyici kararların alınması,
ı) Görsel sanatlar,  Müzik, Beden Eğitimi dersleriyle uygulamalı nitelikteki diğer derslerin değerlendirilmesinde dikkate alınacak hususların tespit edilmesi; sınavların şekil, sayı ve süresiyle ürün değerlendirme ölçütleriyle puanlarının belirlenmesi,
i) Öğrencilere verilecek proje ve ödev konularının seçiminde; öğretim programlarıyla okul ve çevre şartlarının göz önünde bulundurulması,
j) Öğrencilerin okul içinde, Öğrenci Seçme Sınavında, ulusal ve uluslararası düzeyde katıldıkları çeşitli sınav ve yarışmalarda aldıkları sonuçlara ilişkin başarı ve başarısızlık durumlarının ders bazında değerlendirilmesi ve benzeri konular görüşülür.
(4) Okul müdürü gerektiğinde aynı sınıf seviyesinde zümre öğretmenleriyle toplantı düzenleyebilir.
(5) Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında ayrıca;
a) Öğretim programlarının incelenmesi, programların çevre özellikleri de dikkate alınarak amacına ve içeriğine uygun olarak uygulanması, dal dersleri ve modüllerinin belirlenmesi,
b) Gerektiğinde yeni öğretim programlarının hazırlanması ve mevcutların geliştirilmesi,
c) Alandaki gelişmelerin izlenip değerlendirilmesi,
ç) Matematik ve fen bilimleriyle ilgili atölye, laboratuvar ve meslek dersleri arasındaki ortak konuların birlikte ve eş zamanlı yürütülmesi,
d) Öğrencilerde girişimcilik bilincinin kazandırılmasına yönelik çalışmalar,
e) Mesleki ve teknik eğitimle ilgili proje, yarışma, fuar ve sergi çalışmalarıyla,
f) Mesleki ve teknik eğitim ile ilgili sağlık ve güvenlik şartları
ilgili konular da görüşülür.

3-    1739 / 2842 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunun 2. 10. ve 43. Maddelerinin okunup hatırlanması.
İlgili maddeler kuruldaki üyelere ders öğretmeni ………………………………… tarafından okundu.
Genel ve özel amaçlar bakımından 1739 sayılı Milli Eğitim Temel kanununun ilgili maddeleri zümre başkanınca okunarak açıklandı. Bu kanuna göre ilköğretim; 6-14 yaşlarındaki çocukların eğitim ve öğretimini kapsar.  İlköğretim kız ve erkek bütün vatandaşlar için zorunludur ve devlet okullarında parasızdır.
    Madde 2- Türk Milli Eğitiminin genel amacı, Türk Milletinin bütün fertlerini,
    1. Atatürk inkılap ve ilkelerine ve Anayasada ifadesini bulan Atatürk milliyetçiliğine bağlı; Türk Milletinin milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren; ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan;insan haklarına ve Anayasanın başlangıcındaki temel ilkelere dayanan demokratik,laik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyetine karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getirmiş yurttaşlar olarak yetiştirmek;
    2. Beden, zihin, ahlak, ruh ve duygu bakımlarından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş bir kişiliğe ve karaktere, hür ve bilimsel düşünme gücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip,insan haklarına saygılı,kişilik ve teşebbüse değer veren topluma karşı sorumluluk duyan;yapıcı,yaratıcı ve verimli kişiler olarak yetiştirmek;
    3. İlgi, istidat ve kabiliyetlerini geliştirerek gerekli bilgi, beceri, davranışlar ve birlikte iş görme alışkanlığı kazandırmak suretiyle hayata hazırlamak ve onların, kendilerini mutlu kılacak ve toplumun mutluluğuna katkıda bulunacak bir meslek sahibi olmalarını sağlamak;
    Böylece, bir yandan Türk vatandaşlarının ve Türk toplumunun refah ve mutluluğunu arttırmak; öte yandan milli birlik ve bütünlük içinde iktisadi, sosyal ve kültürel kalkınmayı desteklemek ve hızlandırmak ve nihayet Türk Milletini çağdaş uygarlığın yapıcı, yaratıcı seçkin bir ortağı yapmaktır.
    Madde 10-Eğitim sistemimizin her derece ve her türü ile ilgili ders programlarının hazırlanıp uygulanmasında ve her türlü eğitim faaliyetlerinde Atatürk inkılâp ve ilkeleri ve Anayasada ifadesini bulmuş olan Atatürk milliyetçiliği temel olarak alınır. Milli ahlak ve milli kültürün bozulup yozlaşmadan kendimize has şekli ile evrensel kültür içinde korunup geliştirilmesine ve öğretilmesine önem verilir.
         Milli birlik ve bütünlüğün temel unsurlarından biri olarak Türk dilinin eğitiminin her kademesinde, özellikleri bozulmadan ve aşırılığa kaçılmadan öğretilmesine önem verilir; çağdaş eğitim ve bilim dili halinde zenginleşmesine çalışır ve bu maksatla Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ile işbirliği yapılarak Milli Eğitim Bakanlığınca gereken tedbirler alınır.
          Madde 43- Öğretmenlik, Devletin eğitim, öğretim ve bununla ilgili yönetim görevlerini üzerine alan özel bir ihtisas mesleğidir. Öğretmenler bu görevlerini Türk Milli Eğitiminin amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak ifa etmekle yükümlüdürler. Öğretmenlik mesleğine hazırlık genel kültür, özel alan eğitimi ve pedagojik formasyon ile sağlanır.
        Yukarıda belirtilen nitelikleri kazanabilmeleri için hangi öğretim kademesinde olursa olsun,            öğretmen adaylarının yüksek öğrenim görmelerinin sağlanması esastır. Bu öğrenim lisans öncesi, lisans ve lisansüstü seviyelerde yatay ve dikey geçişlerle de imkân verecek biçimde düzenlenir.

4-    1. Dönem Sene Başı Zümresinde Alınan Kararların Okunarak, İncelenmesi.
Zümre Başkanı ………………………………….., ..................Eğitim-Öğretim Dönemi Sene Başı Zümresinde alınan kararları Kurul’a okudu. Bu kararla şöyledir:
               1- Eğitim ve öğretim yılının sonuna doğru sıcakların yoğunlaşması ve sınavlar dolayısıyla devamsızlıkların arttığı, yıllık planlar yapılırken bu durumun göz önünde bulundurulması gerektiği kararlaştırıldı.
               2- 9. Ve 10. sınıflarda okutulacak olan seçmeli derslerin, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından yayınlanan Seçmeli Dersleri Öğretim programlarının İncelenerek, ünitelendirilmiş Yıllık Planların Bu Öğretim Programlarına göre hazırlanması kararlaştırıldı..
                3- Yıllık planlar yapılırken Atatürk İlke ve İnkılaplarının planlara yansıtılması konusunda titizlik gösterilmesi kararlaştırıldı.
                4- Yıllık planlarda dersin genel, özel amaç ve ilkelerinin konulara ilgileri ölçüsünde yıllık planlara yerleştirilmesi kararlaştırıldı.      
             5 - Sınıfların müfredatına alınan konuların yıllık planlara tatiller, Öğrenme Alanları, Üniteleri ve Süreleri dikkate alınarak dengeli bir şekilde yerleştirilmesi kararlaştırıldı.      
             6-  Dini günler aylar ve gecelere rastlayan zamanlarda müfredat konularının ders öğretmenleri tarafından ilgili zamanda işlenilebilmesi kararlaştırıldı. 
                 7- Yeni yönetmelik gereği yazılı sınavlarda  en bir sınavın klasik sınav tarzında yapılması ve  her iki kanaat döneminde tün sınavların tüm sınıflarda ortak yapılması kararlaştırıldı.
                 8- Her kanaat döneminde yönetmelikte de ifade edildiği gibi en az 2 yazılı, 1 ders içi performans notu ve 1 adet de Performans görevi olmak üzere her öğrenciye 4 adet not verilmesi ( Proje görevi alanlar hariç ) kararlaştırıldı.
                 9- 2. Dönem 1. Yazılının Nisan .....................
2. Yazılının ise Mayıs ..... Hafta (................................) tarihinde yapılması kararlaştırıldı.
                 10- 07.10.2014 tarih ve 28758 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğine bağlı olarak, zümre öğretmenlerince Proje ve Performans ödevlerinin verilmesi kararlaştırıldı.
             11- Diğer zümre ve branş öğretmenleri ile mutlaka işbirliği yapılmasına, dersin genel olarak değerlendirilmesi ve öğrencilerin derse daha aktif olarak katılmalarının sağlanması için gerektiğinde bir araya gelinmesine karar verildi.                      
Alınan kararlara titizlikle uyulduğunu ifade eden ders öğretmeni……………….………….., 
1. Dönemde ders işlenişi bakımından herhangi bir sıkıntı olmadığını ifade etti.
           Zümre Başkanı ……………………………………, zümre öğretmenlerinin, zümre kararlarını zaman zaman gözden geçirmesinin yararlı olacağını belirtti.

Uzman Öğretmenlik ve Başöğretmenlik Grubumuza Üye olarak Tüm Gelişmelerden Haberdar Olabilirsiniz 
 

En güncel gelişmelerden hemen haberdar olmak için Telegram kanalımıza katılın!

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol