2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı 2. Dönem Veli Toplantı Tutanakları

Öğretmen haberleri ve gelişmelerden hemen haberdar olmak için Telegram kanalımıza katılın!

.................................................................... MÜDÜRLÜĞÜNE
                                                                                               

     2022 2023 Eğitim - Öğretim yılının 2. dönem 1. veli toplantısını ..................2023 tarihinde saat ...................’da.................. sınıfında aşağıdaki gündeme göre yapılacaktır.
         
            Gereğini bilgilerinize arz ederim.                                                                                                     


                                                                                                                                   ............ 2023
                                                                                                                                
                                                                                                                             Sınıf Öğretmeni
GÜNDEM:

1-Açılış ve yoklama.

2- Birinci dönemin değerlendirilmesi.

3- Başarısız öğrenciler için alınacak tedbirler.

4-Veli toplantılarında verimliliğinin artırılması.

5- Öğrenci kılık ve kıyafetleri.

6-Sosyal etkinlikler.

7-Gezi ve incelemeler.

8- Öğrencilerin okul içi ve okul dışı davranışlarının değerlendirilmesi 

9- Sağlıklı beslenmenin önemi.

10-Kitap okuma alışkanlığı.

11- Evde çalışma ortamının oluşturulması, verimli çalışma yönteminin belirlenmesi.

12- Öğrencilerin devam-devamsızlık durumlarının görüşülmesi.

13-Öğrenci davranışları.

14- Velilerin görevleri, anne-babaların çocukları için yapması gereken işler. 

15-Dilek ve temenniler.
   

                        
                                                                            
 Okul Müdürü

VELİ TOPLANTI TUTANAĞI

  2022 -2023 Eğitim - Öğretim Yılı 2. dönem .........sınıfı öğrenci velileriyle ................. tarihinde sınıf öğretmeni ......................başkanlığında toplanarak aşağıdaki gündem maddeleri görüşülmüştür.

   Madde1- Sınıf öğretmeni açılış konuşmasını yaparak gelen velilere toplantıya katılmalarından dolayı teşekkür etti. 2022- 2023 Eğitim- Öğretim Yılında;
1.      Her çocuğun öğrenebileceği, birey olarak kendine özgü olduğu ve öğrenmenin bireyin gelecekteki yaşamına ışık tutacağı anlayışı,
2.    Bilgi, kavram, değer ve becerilerin gelişmesi yoluyla “öğrenmeyi öğrenmenin” gerçekleşmesinin ön plana çıkarılması,
3.    Öğrencilerin, düşünmeye, soru sormaya ve görüş alışverişi yapmaya özendirilmesi,
4.    Millî kimlik merkeze alınarak, evrensel değerlerin benimsenmesinin sağlanması,
5.    Öğrencilerin örf ve âdetlerimiz çerçevesinde ruhsal, ahlâkî, sosyal ve kültürel yönlerden gelişmesinin sağlanması,
6.    Öğrencilerin, haklarını bilen ve kullanan, sorumluluklarını yerine getiren demokratik bireyler olarak yetişmeleri, 
7.    Toplumsal sorunlara karşı duyarlılığın ön plana çıkarılması,
8.    Öğrencinin, öğrenme sürecinde deneyimlerini kullanmasına ve çevreyle etkileşim kurmasına fırsat verilmesi,
9.    Öğrenme-öğretme yöntem ve tekniklerinde çeşitliliklere yer verilmesi 
10.    Öğrenmede davranışçı program yaklaşımından çok bilişsel ve yapılandırmacı öğrenme yaklaşımları dikkate alınmıştır.
11.    Konuların farklı sınıflarda, daha üst düzey hedefler göz önüne alınarak öğretilmesi (sarmallık ilkesi) esas alınmıştır. 
12.    Ölçme ve değerlendirmede yapılandırmacı öğrenme teorisine dayanan alternatif değerlendirme yaklaşımları da dikkate alınmıştır.
13.    Derslerin, ezbercilikten uzak, eğlenceli, hayatın içinde ve kullanılabilir olmasına, bilgi ve becerilere öncelik verilmiştir.
14.    Okulda zamanın büyük bir bölümü, öğrencilerin kendi girişimleriyle gerçekleştirecekleri ve öğretmenlerin öğrencilere doğrudan bilgi aktarmak yerine sadece ve sadece yol göstereceği etkinliklere ayrılmıştır. 
15.    Türkçeyi severek ve istek duyarak okuma-yazma alışkanlığı edinmeleri öngörülmüştür.
16.    Genel olarak program, yapısının değişikliklere dinamik bir biçimde uyum sağlayabilecek kadar esnek olması öngörülmüştür.
17.    Dersler sınıf seviyelerine göre kavram analizlerine tabi tutulduğu gibi, dersler arası karşılaştırmalar da yapılmış ve tüm dersler birbirleriyle ilişkilendirilmiştir. 
18.     Davranış ifadesi yerine bilgi, beceri, anlayış ve tutumları içerecek şekilde “kazanımlar”  ifadesi kullanılmıştır. 
19.Baskın doğrusal (lineer) düşünce yerine, karşılıklı nedensellik ilkesi ve çoklu sebep-çoklu sonuç 
anlayışı öne çıkarılmıştır. 
20.Programlar, etkinliklerle zenginleştirilerek daha çok öğrenci merkezli hâle getirilmesi anlayış ve ilkeleri esas alınmıştır. Dedi.
 Madde 2- Sınıf öğretmeni Birinci dönemin değerlendirilmesini yaparak;
a-Başarısız öğrencilerin velileriyle işbirliğine gidilerek başarısızlığın sebeplerinin araştırıldığı,
b-Ders programıyla ilgili velilerin bilgilendirilmesi,
c- Öğrencilere verimli ders çalışma metotlarının anlatılması,
ç-Başarısız öğrencilerle bire bir ilgilenme yoluna gidilmesi, 
d- Başarısız öğrencilere sık sık görevler verilerek kendilerine güvenlerinin arttırılması, sorumluluk kazanmalarının sağlanması,
 e- Sınıf içerisinde bilgi yarışması yapılması,
 f- Okul içerisinde sosyal aktivitelerin düzenlenmesi,
 g-Öğrencilere kitap okuma alışkanlığının kazandırılması,
 ğ- Öğrencilere hazırlık çalışmaları verilerek sorularla öğrencilerin araştırmaya sevk edilmesi,
 h- Verilen araştırma konuları hakkında kaynakların gösterilmesi,
 ı- Öğrencilerin yeterli düzeyde kaynak, araç gereç, deney, gezi gözlem-araştırma, inceleme,ve uygulamalardan yararlandırılması,
 i- Öğrencilerin bireysel öğrenmelerini kolaylaştıracak ve bilimsel yöntem kullanmalarına fırsat tanınması gibi çalışmalara yer verilerek başarılı bir dönem geçirdikleri ifade etti.

 Madde 3-Sınıf öğretmeni başarısız öğrencilere alınacak tedbirleri sıralayarak:

a-Problemli öğrencilerin uyumlu hale getirilmesi için gerekli tedbirlerin alınması,
b-Öğrencilere verimli ders çalışma metotlarının anlatılması ve zaman zaman derslerde uygulamalı olarak gösterilmesi,
c-Başarısız öğrencilerin velileri ile özel görüşmeler yapılarak gerekli tedbirlerin alınması ve özel çalışmaların yapılması,
ç-Öğretmen ve öğrenci velileriyle işbirliğine gidilmesi,
d-Öğrenci rehberlik hizmetlerinin itinalı bir şekilde yapılması,
e-Sınıfa göre yetersizliği tespit edilen öğrencilerle ilgili olarak yönetmelik gereği gereken çalışmaların yapılması,
f-Öğrencilerin sahip olduğu ilgi ve beceriler, öğretim sürecinde ele alındığı ve farklı zeka alanlarına hitap edilmesi ,
g-Öğrencilere doğrudan bilgi aktarılması yerine, onların kendi deneyimlerini yaşayacakları etkinlikler aracılığıyla bir takım becerilerin kazandırılmasına çalışılması,
ğ-Derslerin işlenişinde yapılan çeşitli etkinliklerde oyun ,grup çalışmaları, tartışmalar, sunumlar , drama vb. çalışmalarda başarısız öğrencilerin derse katılımın daha çok  sağlanması 
h-Başarısız öğrencilerin özel gözlemlerle takip edilmesi gibi çalışmalara yer verileceğini ve bu konuda öğrenci velilerinden gerekli titizliği göstermelerini istedi.

Madde 4-Velilerden …………………….söz alarak veli toplantılarından istenenin üzerinde verim alındığı ve veli toplantılarının ikinci dönem için en az iki veli toplantısı yapılmasını istedi. Diğer velilerde aynı görüşe katıldılar.

 Madde 5- Sınıf öğretmeni öğrencilerin temiz ve tertipli bir şekilde okula geldiklerini, Bu konuda büyük bir problemin olmadığını ifade etti.  

Madde 6- İkinci. Dönem yapılacak sosyal etkinlikler:
 1.Futbol turnuvası.
 2.Atık pil toplanması.
 3.Çevre temizliği.
 4.Şiir okuma yarışması.
 5.Kitap okuma yarışması.
 6.Yılsonunda öğrencilerin derslerde yaptıkları çalışmaların sergilenmesi.
 7.Sınıf ihtiyaçlarının karşılanması ve toplum hizmeti faaliyetleri için kermes düzenlenmesi.
 8.İstiklâl Marşını okuma yarışması. 
 12.Okuma Bayramı.
 13.Öğrenci velilileriyle birlikte sabah kahvaltısı.
 
 Velilerden ……………… söz alarak sınıf toplum hizmetleri yapmadan önce ayrı bir toplantı yapılmasını istedi. Diğer velilerde aynı görüşe katıldılar.

Madde 7- İkinci dönem yapılacak gezi ve incelemeler: 
a-Kütüphane, Jakem Komutanlığı, Şehitlik vb. yerlere geziler düzenlenmesine,
b-Yıl sonunda öğrenci velileriyle birlikte Gülşehir Sadabat Parkında piknik yapılmasına karar verildi.
 
Madde 8- Öğrencilerin okul içi ve okul dışı davranışlarının değerlendirilmesi: 
Sınıf öğretmeni Tuncay YILDIRICI bazı öğrencilerin sınıf ve okul içi davranışlarında problem olduğunu belirtti. Velilere çocuklarınıza, arkadaşlarına ve diğer herkese karşı da her zaman nazik ve saygılı olmaları gerektiğini öğütlememiz, bunun önemli olduğunun hissettirilmesi gerektiği söylendi. Bireysel görüşmelerde velileri ile bu konunun görüşüleceği belirtildi.
Madde 9- Sınıf öğretmeni yeterli ve dengeli beslenen çocukların okul başarıları, yetersiz ve dengesiz beslenen çocuklara göre daha yüksektir. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın okulda daha başarılı olmaları ve girdikleri sınavlarda daha iyi sonuçlar elde edebilmeleri için yeterli ve dengeli beslenmenin elzem olduğunu unutmayalım dedi
Sınıf öğretmeni sağlıklı beslenmenin değerlendirilmesini yaparak;
a-.Çocukların sağlıklı beslenebilmesi için dört besin grubunda bulunan besinlerden yeterli miktarlarda ve dengeli şekilde tüketmeleri gerekmektedir. Süt grubunda yer alan süt ve yoğurt, et grubunda yer alan et, tavuk, yumurta, kuru baklagiller, sebze ve meyve grubu ve tahıl grubuna giren ekmek, bulgur, makarna, pirinç gibi besinlerin her öğünde yeterli miktarlarda tüketilmesine dikkat edilmelidir.
b-Çocukların özellikle kemik ve diş gelişimi için imkanlar dahilinde günde 2-3 su bardağı süt veya yoğurt, bir  kibrit kutusu kadar beyaz peynir tüketmelerine özen gösterilmelidir. Ayrıca, hastalıklara karşı daha dirençli olmaları ve sağlıklı büyüme ve gelişmeleri için her gün en az 5 porsiyon taze sebze veya meyve tüketmeleri önerilmektedir.
c-Öğrenciler için en önemli öğün kahvaltıdır. Bütün gece süren açlıktan sonra vücudumuz ve beynimiz güne başlamak için enerjiye gereksinim duymaktadır. Kahvaltı yapılmadığı takdirde dikkat dağınıklığı, yorgunluk, baş ağrısı ve zihinsel performansta azalma olmaktadır. Bu nedenle güne yeterli ve dengeli yapılan bir kahvaltı ile başlamak öğrencilerin okul başarısının artmasında son derece önemlidir. Çocukların her sabah düzenli olarak kahvaltı yapma alışkanlığı kazanmalarına özen gösterilmelidir. Peynir, taze meyve veya meyve suları, birkaç dilim ekmek, 1 bardak süt çocuklar için kahvaltıda yeterlidir. Özellikle kaliteli protein, zengin vitamin ve mineral içeriğinden dolayı haşlanmış yumurtanın sık tüketilmesi önerilmektedir.
ç-Gün boyu fiziksel ve zihinsel performansın en üst düzeyde tutulabilmesi, düzenli olarak ara ve ana öğünlerin tüketilmesi ile mümkündür. Bu nedenle, öğün atlanmamalıdır. Tüketilecek besinlerin, 3 ana, 2 ara öğünde alınması en uygun olanıdır.
d-Açıkta satılan besinler, yeterince güvenilir ve temiz değildir. Ayrıca, uygun koşullarda muhafaza edilmedikleri için çabuk bozulma riski taşırlar. Bu nedenle, özellikle okul çevresinde açıkta satılan besinlerin kesinlikle satın alınmaması gerekmektedir.
e-Çocukların okul kantinleri, büfe gibi yerlerden satın aldıkları besinlerin seçiminde de dikkatli olmaları gerekmektedir.
f-Beslenme çantası ve su mataralarının her gün temizlenmesine özen gösterilmelidir.
g-Çocuklar, tuvalet ve genel kullanıma açık çeşmelerden su içmemeleri konusunda uyarılmalı, güvenilir içme suyu tüketmeleri sağlanmalıdır.
ğ-Okulda veya evde dinlenirken ve ders çalışırken açlık hissedildiğinde tüketilen besinlere dikkat edilmelidir. Örneğin, şeker ve şekerli besinler, cips gibi yağlı ve tuzlu besinler veya gazlı içecekler yerine süt, yoğurt, sütlü tatlılar, ekmek arası peynir, taze sıkılmış meyve suları ile kuru yemişlerin ve kuru meyvelerin tercih edilmesi daha yararlıdır diyerek bu konuda öğrenci velilerinden gerekli titizliği göstermelerini istedi.
Velilerden ………………………………… söz alarak Okul çağındaki çocuk ve gençlerin, hızlı büyüme ve gelişme nedeniyle, pek çok besin öğesine olan gereksinimi yaşamının diğer dönemlerine oranla daha fazladır. Bu dönemde iyi beslenme alışkanlığı kazanmak ve besin öğeleri yönünden zengin bir diyet tüketmek çok önemlidir; çünkü “sağlıklı beslenme, sağlıklı çocukluk, sağlıklı çocukluk ise; sağlıklı yetişkinlik demektir” dedi
 Velilerden …………………………… söz alarak çocuklarımızın, genellikle hatalı beslenme alışkanlıklarına sahip oldukları bilinmektedir. Öğün atlama, şeker, tuz ve yağ içeriği yüksek yiyecek-içecek tüketimi bu uygulamaların başında yer almaktadır. Çocukluk dönemindeki bu hatalı beslenme uygulamaları şişmanlık gibi hastalıklar için temel risk faktörü oluşturmaktadır diyerek bir takım uyarılarda bulundu.
   Madde 10- Sınıf öğretmeni kitap okuma, sağlıklı ve gelişmiş bir kişiliğin temel taşlarından birisidir. Ebeveyn ve öğretmen, çocuğa okuma alışkanlığı kazandırma ve geliştirmede doğrudan sorumlu kişilerdir. Okuma alışkanlığı, ancak çocukluk döneminde kazanılır. Bu dört noktanın bilincine varılması, çocukların okuma alışkanlığı kazanmasına etki eder. Genel olarak ebeveynin çocuğuna göstereceği ilgi ve vereceği destek çocukların bu gün ve gelecekte okuyan ve ne istediğini bilen bireyler olmasını sağlayacaktır. Özellikle çocuklar  için okumanın öneminin beyin gelişimi ve düşünme sistematiğinin kazanılması açısından önemlidir. Çocukların erken dönemlerde okuması ve dağarcığını doldurması ve edindiği bilgi ile geleceğinin yol haritasını çizmesi sağlıklı bir Türkiye için önem arz etmektedir dedi. 

Velilerden ……………………. söz alarak evde mutlaka her akşam çocuklarımızın yanında kitap okuyarak örnek olmamız gerekir. Gerekirse biraz da TV ekranlarını çok önemli programların olduğu saatlerde izleyelim, yoksa her saatte TV izlemenin gerekli olamadığını gösterelim. Bizler kitap okumanın üzerinde durarak bir şekilde kitap sevgisini çocuklarımıza sevdirmeye çalışalım. Bize bu şekilde yaşamak yakışır dedi.

Velilerden …………………….. söz alarak Özellikle öğrencilerimize okuma alışkanlığı kazandırmak için model olmalıyız. Onlar ile belirleyeceğimiz bir saatte hep beraber birer kitap elimize alarak okumalıyız. bizler evde elimizden geldiği kadar gayret ederek geleceğimiz olan çocuklarımız için çalışmalıyız dedi

Madde 11 – Evde çalışma ortamının düzenlenmesinin çocuğun olumlu çalışma alışkanlığı kazanabilmesi için gerekliliği üzerinde duruldu. Sınıf Öğretmeni Tuncay YILDIRICI her birey farklıdır. Zihinsel ve bedensel gelişimleri, algılamaları, ilgi alanları çok farklıdır. Hatta kardeşler de bile farklılıklar vardır. Çocukları değerlendirirken bu farklılıkların göz önünde bulundurulması gerekmektedir.  Çocuğun ders çalıştığı esnada odada TV kesinlikle izlenilmemesi rica edildi. TV’nin yanı sıra dikkatini dağıtacak başka uyaranlarında ortamdan uzaklaştırılması ve dolayısıyla uygun ortamın çocuğa oluşturulması istendi. Öğrencinin, küçük yaşlarda kardeşleri varsa, bu çocuklarında ders çalışma esnasında kontrol edilerek dikkat dağıtmalarına izin verilmemesi gerektiği belirtildi.

Madde 12 – Okula devamın çok önemli olduğu, her saat yeni bir etkinliğin yapıldığı, farklı bilgilerin öğrenildiği velilere anlatıldı. Eğer öğrenci zorunlu nedenlerle devamsızlık yapacaksa bunun mutlaka öğretmene haber verilmesi gerektiği anlatıldı. Okula gelinmeyen gün verilen ödevlerin en yakın arkadaşından öğrenilip yapılması gerektiği belirtildi.

Madde 13 – Öğrencilerin sınıf içinde ve sınıf dışında bulunduğu davranışlar konuşuldu. Sınıf içinde belli öğrencilerin sınıfta diğer arkadaşlarının sürekli dikkatini dağıttığı ve bunun uyarılara rağmen sonlandırılmadığı anlatıldı.Bu konuda velinin gereken uyarıyı yapması istendi. Öğrencilerin bazılarının arkadaşlarına istenmedik biçimlerde davrandıklarının gözlemlendiğini ifade etti. Bu çocuklarla özel görüşmeler yapılarak yaptıklarının yanlışlığından bahsedildiği ve olayın çözüme ulaştırıldığı velilerle paylaşıldı. Fakat bu tür istenmedik davranışların sınıf veya okul ortamında tekrar edilmemesi ve öğrencilerde kalıcı davranış haline dönüşmemesi açısından evde çocukların yanında aile büyüklerinin dikkatli davranmaları ve bu hususta çocukları ile uygun görüşmeler yapmaları istendi.

Sınıf Öğretmeni  evde velilerin sabırlı davranarak sorunun temeline inmelerini ve uygulamalı olarak onlara olumlu davranış örneği sergilemelerini belirtti. Çocukların her istediğinin yapılmamasının bazı şeylerin olmazlığının çocuklarına öğretilmesi gerektiğini belirtti.

Madde 14 – Sınıf öğretmeni  anne ve  babanın  sözlerinde ve davranışlarında tutarlı olmalarını, çocuğun en ufak başarılarını dahi desteklemelerini , öğrenciyi bir başkasıyla kıyaslanmamasını , başkasının yanında eleştirmemeleri , olumlu davranışların yapılması şeklinde uyarı yapılmasını söyledi.

Sınıf öğretmeniyle işbirliği yapılarak öğrenci takip edilmeli. Günlük hayatında oyun saati , TV saati, yemek saati, ödev saati gibi belli bir program dahilinde velilerden yıl boyunca öğrenciye planlı çalışma programı yapılmasını ifade etti.

Madde 15 - Gündemin son maddesi olan kapanış bölümünde sınıf öğretmeni velilere, toplantıya iştirak etmelerinden dolayı teşekkür etti.   Velilerde bu dönemin de sağlıklı ve başarılı geçmesi temennisinde bulunarak toplantıya son verildi. Bireysel görüşmelere geçildi.

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol