2021-2022 TARİH DERSİ ZÜMRE TOPLANTI TUTANAKLARI

2021–2022 EĞİTİM—ÖĞRETİM YILI ………………………………………….. LİSESİ

TARİH-9, TARİH-10, TARİH-11 VE T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSLERİ

SENE BAŞI OKUL ZÜMRE ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

GÜNDEM MADDELERİ

 1. Açılış ve yoklama.
 2. Bir önceki toplantıya ait zümre kararlarının uygulama sonuçlarının değerlendirilmesi ve uygulamaya yönelik yeni kararların alınması,
 3. Eğitim ve öğretimle ilgili mevzuat, Türk millî eğitiminin genel amaçları, okulun kuruluş amacı ve ilgili dersin programında belirtilen amaç ve açıklamaların okunarak planlamanın bu doğrultuda yapılması, İl düzeyinde uygulama birliğinin sağlanması
 4. MEB Eğitim Kurulları ve Zümreleri Yönergesi 09/08/2018 ,
 5. MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği 12/7/2019 –
 6. MEB Ders Kitapları ve Eğitim Araçları Yönetmeliği
 7. Atatürkçülükle ilgili konuların üzerinde durularak çalışmaların buna göre planlanması
 8. Öğretim programlarının incelenmesi, programların çevre özellikleri de dikkate alınarak amacına ve içeriğine uygun olarak hazırlanması uygulama birliğinin sağlanması,
 9. Öğretim programında belirtilen kazanım ve davranışlar dikkate alınarak derslerin işlenişinde uygulanacak öğretim yöntem ve teknikleriyle bunların uygulama şeklinin belirlenmesi,
 10. Derslerin daha verimli işlenebilmesi için ihtiyaç duyulan kitap, araç-gereç ve benzeri öğretim materyalinin belirlenmesi
 11. Tarih öğretim alanı ile bilim ve teknolojideki gelişmelerin izlenerek derslere yansıtılması,
 12. Özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler için bireyselleştirilmiş eğitim programları (BEP) ile ders planlarının görüşülmesi
 13. Diğer zümre veya bölüm öğretmenleriyle yapılacak işbirliği esaslarının belirlenmesi,
 14. Öğrencilerde girişimcilik başta olmak üzere 21. yüzyıl becerilerinin kazandırılmasına yönelik çalışmaların yapılması,
 15. Okul ve çevre imkânlarının değerlendirilerek, yapılacak proje, gezi ve gözlemlerin planlanması,
 16. Eğim ve öğretimde kalitenin yükseltilmesi, öğrenci başarısının artırılması için alınacak tedbirler,
 17. Öğrenci başarısının ölçülmesi ve değerlendirilmesi amacıyla sınav analizlerinin yapılması,
 18. 15.  Sınavların, beceri sınavlarının ve ortak sınavların planlanması
 19. Sınavların şekil, sayı ve süresiyle ürün değerlendirme ölçütleri ile puanlarının belirlenmesi
 20. Öğretim programları, okul ve çevre şartları dikkate alınarak eğitim kurumlarının kademe ve türüne göre proje konuları ile performans çalışmalarının belirlenmesi, planlanması ve bunların ölçme ve değerlendirilmesine yönelik ölçeklerin hazırlanması,
 21. Öğrencilerin okul içinde, Öğrenci Seçme Sınavında, ulusal ve uluslararası düzeyde katıldıkları çeşitli sınav ve yarışmalarda aldıkları sonuçlara ilişkin başarı ve başarısızlık durumlarının ders bazında değerlendirilmesi,
 22. 2023 Eğitim Vizyonu belgesi,
 23. Yeni ortaöğretim sistemi ve tarih öğretimi,
 24. EBA kullanımı, e-müfredat, e-içerik vb uygulamaların kullanımı
 25. İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin değerlendirilmesi
 26. Dilek ve Temenniler, Kapanış
   

GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

MADDE-1 Açılış ve yoklama.
Açılış ve yoklama.

Toplantı 09/09/2021 tarihinde saat 10:00 da okulumuz öğretmenler odasında toplandı.

Zümre üyelerinin toplantıda hazır olduğu görüldü.

Toplantıda Kurul başkanı olarak …………  seçildi. Zümre Başkanı …………. 2021-2022 Eğitim – Öğretim yılının okulumuza ve Türk Milli Eğitimine hayırlı olmasını dileyerek toplantıyı açtı. 09/08/2018 tarihli Eğitim Kurumları ve Zümreler Yönergesi  okundu, çeşitli Okul alan Zümreleri ve İlçe/İl Zümre Kurullarının yapısı ve görevleri okunarak değerlendirildi. Tarih Zümre toplantı gündemi buna göre oluşturuldu, Gündeme eklenecek ilave maddeler tartışıldı. İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin değerlendirilmesi ile 2023 Eğitim Vizyonu belgesi, Yeni ortaöğretim sistemi ve tarih öğretimi, EBA, e-müfredat, e-içerik vb uygulamaların kullanımı konuları gündeme eklendi.

MADDE-2 Bir önceki toplantıya ait zümre kararlarının uygulama sonuçlarının değerlendirilmesi ve uygulamaya yönelik yeni kararların alınması,
2020-2021 Eğitim-Öğretim yılı sonunda yapılan zümre toplantısında alınan kararlar Zümre Başkanı tarafından okundu. Tarih Öğretmenleri olarak Eğitim Bölgesi Tarih Zümre Başkanları Kurulu Toplantı kararlarına uygun hareket edildiği tespit edildi

Bir önceki yılın zümrelerinde alınan kararların başarılı bir şekilde uygulandığı, öğrenci başarılarına bakılarak görüldü. Bu yıl geçen toplantılarda alınan kararların geliştirilerek uygulanmasına karar verildi.

Değişen ihtiyaçlar doğrultusunda 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılında bütün öğretim programlarının yenilenmiş olması zümre öğretmenleri arasında işbirliği, dayanışma ve paylaşım ihtiyacının artmasına yol açmıştır.

Öğretmenler olarak işimiz zor olduğunu biliyor, ancak birlikte çalışır, birlikte düşünür ve birlikte üretirsek işimizin kolaylaşacağına inanıyoruz. Daha az ama daha verimli çalışarak daha etkili olabiliriz. Öğretmenlerimiz arasında zümre dayanışmasını gerçekleştirmek, birlikte üretim ve paylaşım kültürünün yaygınlaştırmak, eğitim yoluyla geleceğimize olumlu katkılar sunabilmek kararındayız. Ortak akılla ortalamanın üzerinde bir çıktı elde etmeyi hedefliyoruz.

MADDE-3  Eğitim ve öğretimle ilgili mevzuat, Türk millî eğitiminin genel amaçları, okulun kuruluş amacı ve ilgili dersin programında belirtilen amaç ve açıklamaların okunarak planlamanın bu doğrultuda yapılması,
14 Haziran 1973 tarih ve 14574 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan 1739 karar no’lu “Milli Eğitim Temel Kanunu”nun 2, 3, 4, 5, 7, 10, 15,17 ve 28. Maddeleri, Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’nin 5., 6. ve 7. maddeleri ile 19.01.2018 tarihli yeni Tarih ve T.C. İnkılap Tarihi öğretim programları ayrı ayrı okundu, zümre öğretmenleri tarafından değerlendirildi. Ders kitaplarının yanında öğretim programlarında ortaya konan kazanımlar doğrultusunda planlama yapılması ve uygulamaların da kazanım bazlı sürdürülmesinin önemine değinildi. Değişen 09.08.2018 tarihli MEB Eğitim Kurulları ve Zümreleri Yönergesi okunarak gündem maddeleri buna göre oluşturuldu.

MADDE-4 Atatürkçülükle ilgili konuların üzerinde durularak çalışmaların buna göre planlanması
Türk İnkılabının tarihi anlamını ve önemini bütün nesillere kavratmak gerektiğini vurgulayan Zümre, Türkiye’nin Atatürk‘ü ve Atatürkçülüğü anlayan nesiller sayesinde kalkınacağını belirtti. 27.04.1998 tarih ve 64 sayılı kurul kararı ile kabul edilen ve 2488 sayılı Tebliğler Dergisi’nde yer alan konular esas alınarak planlamanın yapıldığını;  Atatürk’ün milliyetçilik ve medeniyetçilik anlayışının tüm derslerde sık sık bahsedileceğini ve öğrencilere geleceklerini kurgulama noktasında Atatürk’ün hayatının kavratılacağını vurguladı.

Atatürk’ün çeşitli yönlerini, devlet adamlığını, kişiliğini, inkılâpçılığını, Türk milletine olan bağlılığını öğrencilerimize anlatarak, onlardaki sorumluluk duygusunu geliştirmemiz gerekir.” denilerek, Tarih dersini işlerken yeri geldiğinde öğrencilerimize geçmişle günümüz arasında bağ kurdurularak, tarih tecrübesinden yararlanılması, Atatürk ilke ve inkılaplarına derslerimizde mutlaka yer verilmesi, önemli gün ve haftalarda Atatürk ilke ve inkılaplarının öneminin vurgulanması ve bu konuda diğer branşlardaki arkadaşlara yardımcı olunması gerektiğine karar verildi.

Atatürkçülükle ilgili konuların ders planları hazırlanırken Belirli gün ve haftaları dikkate alınarak konunun özelliğine göre planlama yapılmasına karar verilmiştir.

Atatürkçülük konuları işlenirken aşağıdaki maddeler üzerinde önemle durulması kararlaştırıldı.

Atatürk’ün Türk tarihine verdiği önem
Ünlü devlet adamları, kahramanlar, ıslahatçılar ve başka milletlerin büyük unvanı almış kralları, Atatürk’ün kişiliği inkılâpları ile karşılaştırılıp onun XX. asırdaki üstün kişiliği vurgulanacaktır.
Tarihimizde gurur duyduğumuz kahramanlıkları anlatırken Atatürk ile bağlantı kurulacak, örnek devlet adamı olması, eserleri, getirdiği yenilikler ifade edilecek.
Osmanlı Devleti yapılan ıslahatlar anlatırken, bunların Atatürk inkılâpları ile karşılaştırmaları yapılacak. Bu ilke ve inkılâpların çağdaş medeniyet seviyesini amaçladığı ve devamlılık arz ettiği vurgulanacak
Türkiye Tarihinde bir dönüm noktası olan Malazgirt, Miryokefalon savaşları işlenirken, Kurtuluş Savaşımız sonunda ki Başkomutanlık Meydan Savaşının önemi kavratılacak.
1683 Viyana bozgunu ve diğer yenilgilerimiz açıklanırken Osmanlı topraklarındaki geri çekilmenin Sakarya ile son bulduğu Türkiye’nin ters giden talihinin büyük kurtarıcımız Atatürk ile değiştiği vurgulanacak.
Kanuni Sultan Süleyman zamanında Fransızlara verilen kapitülasyonların Lozan Barışı ile kaldırıldığı açıklanacak.
Kültür ve sanat hareketleri işlenirken Cumhuriyet devri sanatıyla karşılaştırmaları yapılacak
Mahalli bayramlar ve mahalli kurtuluş günlerinde Atatürk’ün kişilik özelliklerine, fikirlerine, başarılarına yer verilecektir.
Atatürkçülük ile ilgili olarak işlenen konular ders defterlerinde belirtilecek
Tarih grubu dersleri zümresinin Atatürkçülük ile ilgili belirlediği konular şunlardır:

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı haftasında, Cumhuriyetçilik ilkesi açıklanarak demokrasi ile ilişkisi üzerinde durulacaktır.
10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü’nde Atatürk’ün siyasi hayatı ve ileri görüşlülüğü anlatılacaktır.
24 Kasım Öğretmenler Günü’nde Atatürk’ün eğitim felsefesi ve Türk milli eğitimine verdiği önem anlatılacaktır.
12 Şubat Kahramanmaraş’ın Düşman İşgalinden Kurtuluş Günü’nde Atatürk’ün Bağımsızlık düşüncesi anlatılacaktır.
12 Mart İstiklal Marşı’nın kabulünün önemi ve Mehmet Akif ERSOY’un hayatı anlatılacak.
18 Mart Çanakkale Zaferi ve Türk Şehitlerini Anma Günü’nde Atatürk’ün askeri kişiliği açıklanacaktır.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı haftasında, TBMM’nin açılışı, milli egemenliğin demokrasi ile ilişkisi açıklanacaktır.
19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı haftasında Atatürk’ün Türk bağımsızlığına verdiği önem, Samsun’a çıkışı ve milli bilinci uyandırışı işlenecektir
 

MADDE-5 Öğretim programlarının incelenmesi, programların çevre özellikleri de dikkate alınarak amacına ve içeriğine uygun olarak hazırlanması uygulama birliğinin sağlanması


MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM VE ÖĞRETİM ÇALIŞMALARININ PLÂNLI YÜRÜTÜLMESİNE İLİŞKİN YÖNERGE

Madde 5 – Eğitim-öğretim kurumlarında Eğitim etkinliklerine ve derslere hazırlıklı girmek yasal yönden zorunlu, eğitsel yönden gereklidir. Eğitim ve öğretim plânlı, programlı olarak yapılan geliştirici bir çalışmadır Eğitim-öğretimin etkin, verimli olabilmesi plânlamaya gereken önemin verilmesi ve öğretmenlerin sınıflarına hazırlıklı girmeleri ile olanaklıdır. Ayrıca Okul öncesi eğitim, ilköğretim, orta öğretim, meslekî ve teknik eğitim ile yaygın eğitim kurumları yönetmelikleri ile bu kurumların eğitim-öğretim programlarında eğitim-öğretim çalışmalarının plânlı ve programlı olarak yürütülmesi gerektiği hükümlerine yer verilmiştir.

Okulumuzda okutulan Tarih Dersleri için hazırlanacak olan Ünitelendirilmiş Yıllık Ders Planlarında esas alınacak Öğretim Programları ve diğer hususlar şu şekildedir;

Tarih 9. Sınıflarda; Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın 19/01/2018 karar tarihli ve 36 karar sayılı, 2724 sayılı Tebliğler Dergisi’nde yayımlanan ve aşağıdaki tabloda yer verilen “Ortaöğretim Tarih Dersi (9, 10, ve 11. Sınıflar) Öğretim Programı” esas alınacaktır.

2021-2022 Eğitim-Öğretim yılında hazırlanacak olan Ünitelendirilmiş Yıllık Ders Planlarına, yukarıdaki öğretim programlarına ilave olarak aşağıda verilen bilgilerle ilgili hususlar da eklenecektir.

Yıllık planlar hazırlanırken dönemlerin ilk haftasında öğrencilerin derslere ısındırılması, ders konularının öğrencilere genel tanıtımı, ders işleme yöntem ve kurallarının belirlenmesi vb. için derslere hemen geçilmemesi, sondan bir önceki haftaların ise yetiştirilemeyen konuları işlemek ve dönem tekrarları yapmak, değerlendirmelerde bulunmak üzere ders planlaması yapılmaması, Dönemlerin son haftasında ise karne telaşı yüzünden ve Ramazan Bayramı tatili yüzünden ders yapmanın zor olması dolayısıyla, genel tekrarlar yapılması kararlaştırıldı, Yıllık planlar bu doğrultuda yapıldı. Yıllık planlar zümre kararlarına ek olarak sunuldu.

MADDE-6 Öğretim programında belirtilen kazanım ve davranışlar dikkate alınarak derslerin işlenişinde uygulanacak öğretim yöntem ve teknikleriyle bunların uygulama şeklinin belirlenmesi,
Tarih Dersleri Öğretim Programları ile ulaşılması beklenen temel beceriler şunlardır:

Türkçeyi doğru, etkili ve güzel kullanma
Eleştirel düşünme
Yaratıcı düşünme
İletişim kurma
Araştırma-sorgulama
Sorun çözme
Bilgi teknolojilerini kullanma
Girişimcilik
Günümüzdeki olayları gözleyerek, geçmişteki olaylarla ilişki kurma
Değişim ve sürekliliği algılama
Mekânı algılama
Sosyal katılım
Tarih Dersleri Öğretim Programlarında yer alan tarihsel düşünme becerileri şunlardır:

Kronolojik düşünme
Tarihsel kavrama
Tarihsel analiz ve yorum
Tarihsel sorun analizi ve karar verme
Tarihsel sorgulamaya dayalı araştırma
 

Öğretim programlarında belirtilen kazanım ve davranışlar dikkate alınarak okulumuzda okutulan Tarih derslerinde, derslerin işlenişinde uygulanacak olan öğretim yöntem ve teknikleri aşağıda verilen tabloda yer aldığı şekilde belirlenmiştir;

TARİH DERSLERİNDE KULLANILABİLECEK YÖNTEM VE TEKNİKLER
Araştırma Kavram Haritası Hazırlama Metin İnceleme
Gezi-Gözlem-İnceleme Tablo Hazırlama Metin Yazma
Anlatım Karşılaştırma Kompozisyon Yazma
Soru-cevap Karşılaştırmalı Tablo Hazırlama Hikâye Yazma
Bireysel Çalışmalar Şema Hazırlama Empati Yapma
Grup Çalışması Bilgi Kartları Hazırlama Film-Belgesel-Tiyatro İzleme
Grup Tartışması Afiş Hazırlama Ses kayıtları-Marş vb. dinleme
Tekrarlama Broşür Hazırlama Sunu Hazırlama
Yapılan işi Yorumlama Pano Hazırlama Sunum Yapma
Bulmaca Hazırlama-Çözme Biyografi Çalışması Drama-Rol Yapma
Harita Çalışması İçerik Analizi Yapma Şehir Araştırması Yapma
Tarih (Zaman) Şeridi Hazırlama Eser İncelemesi Gezi inceleme

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol