2021 2022 2. Dönem İlçe Zümre Başkanları Toplantı Tutanağı

Öğretmen haberleri ve gelişmelerden hemen haberdar olmak için Telegram kanalımıza katılın!

2021-2022 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI  İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ SENE BAŞI ÖZEL EĞİTİM  İLÇE ZÜMRE BAŞKANLARI TOPLANTI TUTANAĞI

Toplantı No: 1
Toplantı Yeri               : 
Toplantı Tarihi-Saati            
Toplantıya Katılanlar : EK İMZA SÜRKÜSÜNDE BELİRTİLMİŞTİR.

TOPLANTI GÜNDEMİ:

1.    Açılış ve Yoklama
2.    Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması
3.    Gündem maddelerinin okunması, ilçe zümre başkan, başkan yardımcı ve yazman seçimi
4.    1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’nun okunması. 
5.    Bir önceki eğitim öğretim yılının, o yılda alınan zümre kararlarının ve ders başarısının değerlendirmesi ve yeni öğretim yılı için hedeflerin belirlenmesi.
6.    2020-2021 eğitim ve öğretim yılında ders bazında gerçekleştirilecek uzaktan öğretim etkinlikleri ve yıllık planların hazırlanması
7.    Covıd-19 salgını uzaktan eğitim süreçlerinin değerlendirilmesi 
8.     Pandemi dönemi psikososyal destek çalışmaları
9.    Covid-19 ile mücadelede uyulacak hususların belirlenmesi ve iş sağlığı
10.    Derslerde kullanılması gereken ders kitabı, araç ve gereçlerin belirlenmesi ve incelenmesi 
11.    Uzaktan eğitim çalışmalarında kullanılacak araçların belirlenmesi
12.    Atatürkçülük konularının, belirli gün ve haftaların uygun şekilde işlenmesi
13.    Dersin işlenişinde uygulanacak yöntemler, karşılaşılan sorunlarla ilgili alınacak önlemlerin görüşülüp karara bağlanması
14.    Zümre öğretmenleriyle yapılacak işbirliği
15.    Derslerde müfredat programlarına paralel olarak değerler eğitimi konularına da yer verilmesi
16.    Başarıyı arttırmaya yönelik tedbirlerin görüşülmesi
17.    Dilek temenniler ile kapanış.


GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

1.2020-2021 Eğitim-Öğretim yılı Ortahisar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Sene Başı Özel Eğitim İlçe Zümre Başkanları Toplantısı 27.08.2020 tarihinde Çamlık İşitme Engelliler İlkokulu-Ortaokulu ve Lisesinde, Okul Müdürü Yılmaz YARDIM başkanlığında ekli listede adı geçen öğretmenlerinin katılımı ile başlamıştır.
2.Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk ve tüm aziz şehitlerimiz için bir dakikalık saygı duruşunda bulunulup, ardından İstiklal Marşı okundu.
3.Yazman olarak Güler HACIEFENDİOĞLU, Ayşe BİLGE, zümre başkanı olarak Şeref KOCAMAN, zümre başkan yardımcısı olarak Barış ALEMDAR seçilmesine oy birliği ile karar verildi. Zümre başkanı Şeref KOCAMAN tarafından gündem maddeleri okunarak, eklenecek ya da çıkartılacak maddenin olup olmadığı soruldu. Eklenecek başka bir madde olmadığından toplantıya devam edildi.

4.Milli Eğitim Temel Kanunu’ nun ilgili maddeleri Barış ALEMDAR tarafından okundu. 14/02/2018 tarihli ve ‘30332’ sayılı – 01/09/2018  Tarih ve  ‘30522’ sayılı Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim kurumları yönetmeliğindeki değişiklikler okundu.


ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 7/7/2018 tarihli ve 30471 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğine aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
“Olağanüstü durumlarda eğitim ve öğretime ara verme, sınıf geçme ve öğrenci başarısının değerlendirilmesi
EK MADDE 1 – (1) İlçe, il veya ülke genelinde genel hayatı etkileyen salgın hastalık, doğal afet, elverişsiz hava koşulları gibi nedenlerle Bakanlıkça veya il/ilçe hıfzıssıhha kurulunun kararına istinaden mahalli mülkî idare amirince özel eğitim kurumlarının tamamında ya da bir kısmında eğitim ve öğretime ara verilebilir.
(2) Eğitim ve öğretim faaliyetlerine ara verilmesi durumunda uzaktan eğitim yapılabilir. Ancak uzaktan eğitimde puanla değerlendirme yapılmaz.
(3) Yüz yüze eğitim yoluyla işlenemeyen öğretim programlarına ait konular ile buna bağlı kazanımların elde edilmesine yönelik telafi eğitimine ilişkin çalışmalar, gerektiğinde hafta sonları da dâhil olmak üzere okul derece ve türlerine göre okul yönetimleri, il/ilçe millî eğitim müdürlükleri veya Bakanlıkça planlanıp yürütülür. Bu kapsamda yapılan telafi eğitimleri puanla değerlendirilmez.
(4) Eğitim ve öğretime ara verilmesi ve sadece bir dönem puanının bulunması durumunda; öğrencilerin yılsonu puanı, bir dönem puanı ile belirlenir ve Yönetmeliğin 36 ncı maddesinin ikinci fıkrasına göre sınıf tekrarı yaptırılacaklar dışındaki tüm öğrenciler bir üst sınıfa geçmiş sayılır. Ancak özel eğitim okullarında ve özel eğitim sınıflarında öğrenim gören öğrencilere velilerin yazılı talepleri doğrultusunda sınıf tekrarı yaptırılabilir.”
MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

5. Bir önceki yıl alınan zümre kararları incelenerek, yeni eğitim-öğretim yılı için hedeflerin belirlenmesine geçildi. Öğretmenimiz Melek AKBULUT tarafından  düz anlatım yoluyla öğrenmenin çok zor olduğunu, bu nedenle sınıf içi öğrencilerin aktif katılımlarının sağlandığı öğrenci merkezli etkinliklerin yapılmasının önemli olduğunu ifade etti. 


6. 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılı için yapılacak uzaktan eğitim çalışmaları; 
Kronik hastalığı olan öğrencilerin belirlenip önlem alınması gerektiği,
Velilerle iletişime geçilerek uzaktan eğitim ile ilgili teknolojiye ulaşma imkanları hakkında bilgi alınarak raporlaştılması gerektiği,
Planlama yapılırken kardeşi olan öğrencilerin canlı ders saatlerinin çakışmamasına dikkat edilmesi gerektiği,
Yeni kayıt yapan ya da bir alt kademeden gelen örencilerin performansları belirlenirken ram raporları, bireysel gelişim raporları ve veli işbirliği ile kaba değerlendirme formları daha sade hale getirilip kullanılması gerektiği,
 Okulun fiziki ve teknolojik imkanları doğrultusunda her öğrenciye ayrılacak ders saati ve sürelerinin belirlenmesi gerektiği,
Özel eğitimde bireysellik ilkesi göz önünde bulundurulup derslerin bireysel canlı bağlantı yolu ile işlenmesi gerektiği, zümre başkanı Şeref KOCAMAN tarafından söylendi.

7. Covıd-19 salgını uzaktan eğitim süreçlerinin değerlendirilmesi: öğretmenimiz Mehlika MÜRTEZA tarafından, uzun süredir okullarından uzak kalan öğrenciler, eğitimlerine EBA üzerinden kısmen de olsa devam edebildiğini ve bu sayede eğitimden tamamen uzak kalmamaları sağlandığını ancak buna rağmen öğrencilerin okul havasından uzakta geçirdikleri bu 6 ayın sonunda yeninden derslere ısınmalarını sağlamanın daha zor olabileceğini belirtti. Öğretmenimiz Gökhan TOSUN tarafından ise bu yıl yapılması planlanan Hibrit eğitim modeli ile kademeli olarak yüz yüze eğitime geçişin mümkün olacağını bu sayede öğrencilerle iletişim kurmanın daha kolay olacağını böylelikle, salgın riski ortadan kalkana kadar bu sorunun üstesinden daha kolay gelinebileceğini ifade etti.

8.Pandemi dönemi psikososyal destek çalışması için MEB tarafından yayınlanan “Salgın Hastalık Dönemlerinde Psikolojik Sağlığımızı Korumak Gençler için Bilgilendirme Rehberi” isimli kaynağın incelenerek öğrencilerin bilgilendirilmesi gerektiğini söyledi. Öğretmenimiz Emrah BAL; 
 -Korku
 -Kaygı
 -Belirsizliğin yarattığı huzursuzluk
 -Öfke
 -İçe kapanma gibi sorunlarla karşılaşabileceğimizi, Pandemi sonrasında okula uyum döneminde görülebilecek okul fobisi ve okul reddine ilişkin yapılabilecek çalışmalar çocuğun ihtiyaçları göz önüne alınarak, aileler ile iş birliği içerisinde ve gerekirse ruh sağlığı uzmanlarının desteği alınarak yürütmemiz gerektiğine ifade etti.

9.Covid-19 ile mücadelede uyulacak hususların belirlenmesi ve iş sağlığı; 
Vildan KANDEMİR; Ders başlangıcında öğrencilerin el hijyeninin yapılıp yapılmadığı kontrol edilecek ve maske kullanımı ile ilgili gerekli bilgilendirme ve uyarılar yapılması gerektiğini belirtti.
Ali Kemal KARPUZ;Sık dokunulan kapı kolları, merdiven korkulukları, elektrik düğmeleri gibi ortak kullanım temas noktalarına mümkün olan en az temasın sağlanması için öğrenciler uyarılması gerektiğini belirtti.
Cemal ÖZSOY; Sınıflara, koridorlara, giriş ve çıkışa yakın alanlara el antiseptikleri tükendiğinde okul idaresi uyarılması gerektiğini belirtti.
Adem ÖZTÜRK; El antiseptiğini yutma riskine karşı küçük öğrenciler bunları kullanırken mutlaka denetlenmesi gerektiğini belirtti.
Alican BARUT; Sınıf ve odalar pencereler açılarak düzenli şekilde sık sık havalandırılacak. Havalandırmada doğal havalandırma tercih edilmesi gerektiğini belirtti.
Emre TOK, Covid-19 kapsamında alınacak önlemler velilere telefon ve e-posta gibi iletişim kanallarıyla bilgilendirme yapılması gerektiğini belirtti.
Murat KADAKAL; Öğrencilerin salgın döneminde ruh sağlığı, psikososyal destek ihtiyaçları için okulun Psikolojik Danışma Rehberlik birimine düzenli aralıklarla bilgilendirme yapılması gerektiğini belirtti.
Melek AKBULUT; Ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı belirtileri olan veya gelişen, Covid-19 tanısı alan veya temaslısı olan öğrencilerin idare ve velileri bilgilendirilerek sağlık kurumlarına yönlendirilmesi sağlanması gerektiğini belirtti.


10.Zümre başkanı Şeref KOCAMAN; derslerde temel olarak Milli Eğitim Bakanlığı kitaplarının kullanılmasının esas olduğunu ancak dijital ortam içeriklerinin de derslerin öğrenimi için önemli olduğunu ifade etti. Nuray YOLCU; okulumuzun kaynak araç gereç odasındaki eğitim setlerinden eksik olanların tespit edilerek okul idaresine bildirileceğini belirtti.

11. Uzaktan eğitim çalışmalarında kullanılacak araçların belirlenmesi:
Derya ŞEN HANEDAN; EBA portalının etkin bir şekilde kullanılmasına, gerektiği yer de Zoom, Whasap vb uygulamalar ile online eğitim içeriği sunan internet sitelerinin belirlenmesine ve bunların listelerinin öğrenciler ile paylaşılması gerektiğini belitti.

12.Öğretmenimiz Cemile çelik , Atatürkçülük konularının, belirli gün ve haftaların ders konularına alınmasına ve derslerde işlenmesine dikkat edilmesi gerektiğini belirtti.

13.Dersin işlenişinde uygulanacak yöntemler, karşılaşılan sorunlarla ilgili alınacak önlemlerin görüşülüp karara bağlanması: öğretmenimiz Nuray OGUŞ ADANUR; uzaktan eğitim süreci nedeniyle öğrencilerin yaşayacağı en büyük sorunun teknolojik içerikleri online olarak erişebilmek olacağını söyledi. Bu nedenle evinde pc. ya da interneti bulunmayan öğrencilerin tespit edilerek bu öğrenciler ek çözüm ve fırsatlar yaratılmasına karar verildi.
Ders anlatım yöntemi olarak yüz yüze eğitimde :
Açık Anlatım Yöntemi
Aktif Öğretim Yöntemi
Basamaklandırılmış Yöntem
İleri Zincirleme Yöntemi
Tersine Zincirleme Yöntemi
Tüm Beceri Yöntemi
Benzetim Yöntemi
Ayrık Denemelerle Öğretim
Yanlışsız Öğretim
Fırsat Öğretimi
Akran Destekli Öğrenme
Uygulamalı Davranış Analizi
Temel Tepki Öğretimi
Olumlu Davranış Desteği
Pecs Yöntemi
Denge Koordinasyon
Oyun Müzik
Drama
İnce Motor-Kaba Motor
Model Olma
Gösteri
Bilgisayar Destekli Öğretim
Çoklu Duyuya dayalı öğretim

Uzaktan eğitim sürecinde ise;
Ses ve görüntülü araçlar yardımı ile model olma, işitsel öğrenme yöntemi ve görsel öğrenme yöntemlerinin kullanılması gerektiğini belirtti.

14.Aslıhan ENEZ; Zümre öğretmenleriyle işbirliği içinde belirli gün ve haftalarla ilgili etkinliklerin düzenlenmesine karar verildi. Milli bayram ve kutlamalar için de Görsel Sanatlar, Müzik ve Oyun, Spor ve Fiziki Etkinlikler ders öğretmenleri ile işbirliği yapılması gerektiğini belirtti.

15.Öğretmenimiz Mustafa GÜNEL tarafından ders içi etkinlikleri değerlendirirken davranışların da değerlendirilmesinin önemli olduğunu ifade etti. Öğrencilere olumlu davranış kazandırılması için doğru yöntem ve tekniklerin kullanılmasının önemini hatırlattı. Öğrencilerin ders içi başarıları değerlendirilirken sınıf içindeki tutum, saygı ve işbirliği gibi davranışlarının gözlemlenmesine ve bunların belirlenen pekiştireçlerle ödüllendirilmesinin uygun olacağını belirtti.

16.Öğretmenimiz Güler HACIEFENDİOĞLU; derslerde değerler eğitimi olarak sevgi, saygı, sorumluluk, adalet, yardımseverlik, doğruluk dürüstlük, güven, özgüven, hoşgörü, alçakgönüllülük, empati, kanaatkarlık, çalışkanlık, sabır gibi konulara da yer verilmesinin önemini belirtti.

17.Oğuzhan MALKOÇ; Velilerle düzenli aralıklarla görüşülmesi ve teknoloji kullanımıyla ilgili destek verilmesi,
Online eğitim araçlarının kullanımı ile ilgili öğrenciler bilgilendirilmesi,
EBA etkin kullanımı için öğrenciler desteklenmesi,
Uzaktan eğitim sürecinde motivasyon sağlayıcı eğlenceli eğitim içerikleri öğrencilerle paylaşılması gerektiğini söyledi.


ALINAN KARARLAR

2- Kronik hastalığı olan öğrencilerin belirlenip önlem alınmasına,
   Velilerle iletişime geçilerek uzaktan eğitim ile ilgili teknolojiye ulaşma imkanları hakkında bilgi alınarak raporlaştılmasına,
   Planlama yapılırken kardeşi olan öğrencilerin canlı ders saatlerinin çakışmamasına dikkat edilmesine,
  Yeni kayıt yapan ya da bir alt kademeden gelen örencilerin performansları belirlenirken ram raporları, bireysel gelişim raporları ve veli işbirliği ile kaba değerlendirme formları daha sade hale getirilip kullanılmasına,
  Okulun fiziki ve teknolojik imkanları doğrultusunda her öğrenciye ayrılacak ders saati ve sürelerinin belirlenmesine,
  Özel eğitimde bireysellik ilkesi göz önünde bulundurulup derslerin bireysel canlı bağlantı yolu ile işlenmesine karar verildi.
3-Pandemi dönemi psikososyal destek çalışması için MEB tarafından yayınlanan “Salgın Hastalık Dönemlerinde Psikolojik Sağlığımızı Korumak Gençler için Bilgilendirme Rehberi” isimli kaynağın incelenerek öğrencilerin bilgilendirilmesine karar verildi.
4- Ders başlangıcında öğrencilerin el hijyeninin yapılıp yapılmadığı kontrol edilecek ve maske kullanımı ile ilgili gerekli bilgilendirme ve uyarılar yapılmış olacak.
Sık dokunulan kapı kolları, merdiven korkulukları, elektrik düğmeleri gibi ortak kullanım temas noktalarına mümkün olan en az temasın sağlanması için öğrenciler uyarılacak.
Sınıflara, koridorlara, giriş ve çıkışa yakın alanlara el antiseptikleri tükendiğinde okul idaresi uyarılacak.
El antiseptiğini yutma riskine karşı küçük öğrenciler bunları kullanırken mutlaka denetlenecek.
Sınıf ve odalar pencereler açılarak düzenli şekilde sık sık havalandırılacak. Havalandırmada doğal havalandırma tercih edilecek. 
Covid-19 kapsamında alınacak önlemler velilere telefon ve e-posta gibi iletişim kanallarıyla bilgilendirme yapılacak.
Öğrencilerin salgın döneminde ruh sağlığı, psikososyal destek ihtiyaçları için okulun Psikolojik Danışma Rehberlik birimine düzenli aralıklarla bilgilendirme yapılacak.
Ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı belirtileri olan veya gelişen, Covid-19 tanısı alan veya temaslısı olan öğrencilerin idare ve velileri bilgilendirilerek sağlık kurumlarına yönlendirilmesi sağlanacak.
5- Milli Eğitim Bakanlığı kitaplarının kullanılmasının esas olduğunu ancak dijital ortam içeriklerinin de derslerin öğrenimi için önemli olduğuna, okullarımızın kaynak araç gereç odasındaki eğitim setlerinden eksik olanların tespit edilerek okul idaresine bildirilmesine karar verildi.
6- EBA portalının etkin bir şekilde kullanılmasına, gerektiği yer de Zoom, Whatsap vb uygulamalar ile online eğitim içeriği sunan internet sitelerinin belirlenmesine ve bunların listelerinin öğrenciler ile paylaşılmasına karar verildi.
7- Atatürkçülük konularının, belirli gün ve haftaların ders konularına alınmasına ve derslerde işlenmesine dikkat edilmesi gerektiğine karar verildi.
8- Uzaktan eğitim süreci nedeniyle öğrencilerin yaşayacağı en büyük sorunun teknolojik içerikleri online olarak erişebilmek olacağını söyledi. Bu nedenle evinde pc. ya da interneti bulunmayan öğrencilerin tespit edilerek bu öğrenciler ek çözüm ve fırsatlar yaratılmasına karar verildi. (EBA destek odası vb)
Ders anlatım yöntemi olarak yüz yüze eğitimde :
Açık Anlatım Yöntemi
Aktif Öğretim Yöntemi
Basamaklandırılmış Yöntem
İleri Zincirleme Yöntemi
Tersine Zincirleme Yöntemi
Tüm Beceri Yöntemi
Benzetim Yöntemi
Ayrık Denemelerle Öğretim
Yanlışsız Öğretim
Fırsat Öğretimi
Akran Destekli Öğrenme
Uygulamalı Davranış Analizi
Temel Tepki Öğretimi
Olumlu Davranış Desteği
Pecs Yöntemi
Denge Koordinasyon
Oyun Müzik
Drama
İnce Motor-Kaba Motor
Model Olma
Gösteri
Bilgisayar Destekli Öğretim
Çoklu Duyuya dayalı öğretim
Uzaktan eğitim sürecinde ise;
Ses ve görüntülü araçlar yardımı ile model olma, işitsel öğrenme yöntemi ve görsel öğrenme yöntemlerinin kullanılmasına karar verildi.
9- Zümre öğretmenleriyle işbirliği içinde belirli gün ve haftalarla ilgili etkinliklerin düzenlenmesine karar verildi. Milli bayram ve kutlamalar için de Görsel Sanatlar, Müzik ve Oyun, Spor ve Fiziki Etkinlikler ders öğretmenleri ile işbirliği yapılmasına karar verildi.
10- Ders içi etkinlikleri değerlendirirken davranışların da değerlendirilmesinin önemli olduğunu ifade etti. Öğrencilere olumlu davranış kazandırılması için doğru yöntem ve tekniklerin kullanılmasının önemini hatırlattı. Öğrencilerin ders içi başarıları değerlendirilirken sınıf içindeki tutum, saygı ve işbirliği gibi davranışlarının gözlemlenmesine ve bunların belirlenen pekiştireçlerle ödüllendirilmesine karar verildi.
11- Derslerde değerler eğitimi olarak sevgi, saygı, sorumluluk, adalet, yardımseverlik, doğruluk dürüstlük, güven, özgüven, hoşgörü, alçakgönüllülük, empati, kanaatkarlık, çalışkanlık, sabır gibi konulara da yer verilmesine karar verildi.
12- Velilerle düzenli aralıklarla görüşülmesi ve teknoloji kullanımıyla ilgili destek verilmesine,
Online eğitim araçlarının kullanımı ile ilgili öğrenciler bilgilendirilmesine,
EBA etkin kullanımı için öğrenciler desteklenmesine,
Uzaktan eğitim sürecinde motivasyon sağlayıcı eğlenceli eğitim içerikleri öğrencilerle paylaşılmasına karar verildi.

      Zümre Başkanı


 

Anahtar Kelimeler:
2. Dönem İlçe Zümre Başkanları Toplantı TutanağıZümreZümre ToplantısıIlçe Zümre ToplantıIlçe Zümre Toplantı Toplantıİlçe Zümre Toplantı TutanaklarıIlçe Zümre Toplantısı2022 Yılı Ilçe Zümre Toplantı Tutanakları2. Dönem Zümre Toplantı Tutanakları2. Dönem Zümre Toplantıları2. Dönem Zümre Toplantı Tutanakları İndirÖzel Eğitim 2. Dönem İlçe Zümre Toplantı Tutanağıİlkokul 2. Dönem İlçe Zümre Toplantı TutanağıOrtaokul 2. Dönem İlçe Zümre Toplantı TutanağıIlçe Zümre Toplantı Tutanağı1. Dönem Zümre Toplantı1. Dönem Zümre Toplantı Tutanakları2. Dönem Zümre Toplantı Konuları2. Dönem Zümre Toplantısı4. Sınıf 2. Dönem Başı İlçe Zümre Toplantısı Tutanağı2. Dönem 2. Sınıf İlçe Zümre Toplantısı2021-2022 2. Dönem İlçe Zümre Başkanları Toplantı Tutanağı2021 2022 2. Dönem İlçe Zümre Başkanları Toplantı Tutanağı1. Dönem İlçe Zümre Başkanları Toplantı TutanağıIl Zümre Toplantısı Nedir?Il Zümre Toplantısı NedirIlçe Zümre Başkanları Toplantısına Kimler Katılır?Ilçe Zümre Başkanları Toplantısına Kimler Katılır2. Sınıflar 2. Dönem İlçe Zümre Toplantı Tutanağı2. Sınıf 2. Dönem İlçe Zümre Başkanları Toplantı TutanağıMeslek Dersleri Zümre Toplantı TutanaklarıTüm Derslerin 2.dönem Ilçe Zümre Toplantı Tutanakları4.sınıf Ilçe Zümre Toplantı Tutanağı 2. Dönem2.Dönem Zümre Başkanları Toplantı Tutanağı4. Sınıf Ilçe Zümre Toplantı Tutanağı 2021 2022Okul Zümre Başkanları Toplantı Tutanağı 2022 2. Dönem2021 2022 Uzaktan Eğitim Zümre Toplantı Tutanağı2022 2023 Uzaktan Eğitim Zümre Toplantı TutanağıUzaktan Eğitim Zümre Toplantı TutanağıIlOkul Zümre Başkanları Toplantı Tutanağı

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

banner13

Uzman Öğretmenlik ve Başöğretmenlik Grubumuza Üye olarak Tüm Gelişmelerden Haberdar Olabilirsiniz