MEB Ortaöğretim Kurumları Disiplin Yönetmeliği

Öğretmen haberleri ve gelişmelerden hemen haberdar olmak için Telegram kanalımıza katılın!

Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Ödül ve Disiplin Yönetmeliği

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği 1 Temmuz 2015 tarihinde güncellenerek Resmi Gazete'de yayımlanmıştı. Okulların açılmasına çok az bir süre kala yeni kuralları ve disiplin cezalarını bir kez daha hatırlatmak istedik.

Lise öğrencilerinin dikkat etmesi gereken kurallar ve öğretmen, okul idaresinin ilgili disiplin ceza ve kuralları ile ilgili yapabilecekleri yaptırımların tümü:

Disiplin Cezaları

Öğrencilere, disiplin cezasını gerektiren davranış ve fiillerinin niteliklerine göre;

a) Kınama,
b) Okuldan kısa süreli uzaklaştırma,
c) Okul değiştirme,
ç) Örgün eğitim dışına çıkarma cezalarından biri verilir.

Disipline konu olan olaylar okul öğrenci ödül ve disiplin kurulunda görüşülüp karara bağlandıktan sonra;

a) Kınama ve okuldan kısa süreli uzaklaştırma cezaları okul müdürünün,
b) Okul değiştirme cezası, ilçe öğrenci disiplin kurulunun,
c) Örgün eğitim dışına çıkarma cezası, il öğrenci disiplin kurulunun onayından sonra uygulanır.

Disiplin Cezasını Gerektiren Davranış ve Fiiller


Kınama Cezasını Gerektiren Davranışlar ve Fiiller Şunlardır:

a) Okulu, okul eşyasını ve çevresini kirletmek,
b) Yapması gereken görevleri yapmamak,
c) Kılık-kıyafete ilişkin mevzuat hükümlerine uymamak,
ç) Tütün ve tütün mamullerini bulundurmak veya kullanmak,
d) Başkasına ait eşyayı izinsiz almak veya kullanmak,
e) Yalan söylemek,
f) Özürsüz devamsızlık yapmak, okula geldiği hâlde özürsüz eğitim ve öğretim faaliyetlerine, törenlere ve diğer sosyal etkinliklere katılmamak, geç katılmak veya erken ayrılmak
g) Okul kütüphanesi, atölye, laboratuvar, pansiyon veya diğer bölümlerden aldığı kitap, araç-gereç ve malzemeyi zamanında vermemek, eksik vermek veya kötü kullanmak,
ğ) Kaba ve saygısız davranmak,
h) Dersin ve ders dışı eğitim faaliyetlerinin akışını ve düzenini bozacak davranışlarda bulunmak,
ı) Kopya çekmek veya çekilmesine yardımcı olmak,
i) Yatılı okullarda pansiyona geç gelmek,
j) Müstehcen veya yasaklanmış araç, gereç ve dokümanları okula ve okula bağlı yerlere sokmak veya yanında bulundurmak,
k) Kumar oynamaya yarayan araç-gereç ve doküman bulundurmak,
l) Bilişim araçlarını amacı dışında kullanmak,
m) Alınan sağlık ve güvenlik tedbirlerine uymamak.
n) Öğretmenin bilgisi ve kontrolü dışında bilişim araçları ile meşgul olmak ve dersin akışını bozmak.

Okuldan 1-5 Gün Arasında Kısa Süreli Uzaklaştırma Cezasını Gerektiren Fiil ve Davranışlar;

a) Kişilere, arkadaşlarına ve okul çalışanlarına sözle, davranışla veya sosyal medya üzerinden hakaret etmek, paylaşmak, yaymak veya başkalarını bu davranışa kışkırtmak,
b) Pansiyonun düzenini bozmak, pansiyonu terk etmek, gece izinsiz dışarıda kalmak,
c) Kişileri veya grupları dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi ve dini inançlarına göre ayırmayı, kınamayı, kötülemeyi amaçlayan davranışlarda bulunmak veya ayrımcılığı körükleyici semboller taşımak,
ç) İzinsiz gösteri, etkinlik ve toplantı düzenlemek, bu tür gösteri, etkinlik ve toplantılara katılmak,
d) Her türlü ortamda kumar oynamak veya oynatmak,
e) Okul kurallarının uygulanmasını ve öğrencilere verilen görevlerin yapılmasını engellemek,
f) Başkalarına hakaret etmek,
g) Müstehcen veya yasaklanmış araç, gereç, doküman ve benzerlerini dağıtmak, duvarlara ve diğer yerlere asmak, yapıştırmak, yazmak; bu amaçlar için okul araç-gerecini ve eklentilerini kullanmak,
ğ) Bilişim araçları veya sosyal medya yoluyla eğitim ve öğretim faaliyetlerine ve kişilere zarar vermek,
h) Özürsüz devamsızlık yapmayı, okula geldiği hâlde özürsüz eğitim ve öğretim faaliyetlerine, törenlere ve diğer sosyal etkinliklere katılmamayı, geç katılmayı veya erken ayrılmayı alışkanlık haline getirmek,
ı) Kavga etmek, başkalarına fiili şiddet uygulamak,
i) Okul binası, eklenti ve donanımlarına, arkadaşlarının araç-gerecine siyasi, ideolojik veya müstehcen amaçlı yazılar yazmak, resim veya semboller çizmek,
j) Toplu kopya çekmek veya çekilmesine yardımcı olmak,
k) Sarhoşluk veren zararlı maddeleri bulundurmak veya kullanmak.
l) Millî ve manevi değerlere, genel ahlak ve adaba uygun olmayan, yanlış algı oluşturabilecek tutum ve davranışlarda bulunmak,

Okul Değiştirme Cezasını Gerektiren Fiil Ve Davranışlar;

a) Türk Bayrağına, ülkeyi, milleti ve devleti temsil eden sembollere saygısızlık etmek,
b) Millî ve manevi değerleri söz, yazı, resim veya başka bir şekilde aşağılamak; bu değerlere küfür ve hakaret etmek,
c) Okul çalışanlarının görevlerini yapmalarına engel olmak,
ç) Hırsızlık yapmak, yaptırmak ve yapılmasına yardımcı olmak,
d) Okulla ilişkisi olmayan kişileri, okulda veya eklentilerinde barındırmak,
e) Resmî belgelerde değişiklik yapmak; sahte belge düzenlemek ve kullanmak ve başkalarını yararlandırmak,
f) Okul sınırları içinde herhangi bir yeri, izinsiz olarak eğitim ve öğretim amaçları dışında kullanmak veya kullanılmasına yardımcı olmak,
g) Okula ait taşınır veya taşınmaz mallara zarar vermek,
ğ) Ders, sınav, uygulama ve diğer faaliyetlerin yapılmasını engellemek veya arkadaşlarını bu eylemlere katılmaya kışkırtmak,
h) Eğitim ve öğretim ortamına yaralayıcı, öldürücü silah ve patlayıcı madde ile her türlü aletleri getirmek veya bunları bulundurmak,
ı) Zor kullanarak veya tehditle kopya çekmek veya çekilmesini sağlamak,
i) Bağımlılık yapan zararlı maddeleri bulundurmak veya kullanmak,
j) Yerine başkasını sınava sokmak, başkasının yerine sınava girmek,
k) Eğitim ve öğretim ortamında; siyasi ve ideolojik amaçlı eylem düzenlemek, başkalarını bu gibi eylemler düzenlemeye kışkırtmak, düzenlenmiş eylemlere katılmak,
l) Siyasi partilere, bu partilere bağlı yan kuruluşlara, derneklere, sendikalara ve benzeri kuruluşlara üye olmak, üye kaydetmek, para toplamak ve bağışta bulunmaya zorlamak,
m) Bilişim araçları veya sosyal medya yoluyla eğitim ve öğretimi engellemek, kişilere ağır derecede maddi ve manevi zarar vermek,
n) İzin almadan okulla ilgili; bilgi vermek, basın toplantısı yapmak, bildiri yayınlamak ve dağıtmak, faaliyet tertip etmek veya bu kapsamdaki faaliyetlerde etkin rol almak,
o) Bir kimseyi ya da grubu suç sayılan bir eylemi yapmaya, böyle eylemlere katılmaya, yalan bildirimde bulunmaya veya suçu yüklenmeye zorlamak,
ö) Zor kullanarak başkasına ait mal ve eşyaya el koymak, başkalarını bu işleri yapmaya zorlamak,
p) Genel ahlak ve adaba uygun olmayan, yanlış algı oluşturabilecek tutum ve davranışları alışkanlık hâline getirmek,
r) Kişilere, arkadaşlarına ve okul çalışanlarına; söz ve davranışlarla sarkıntılık yapmak, iftira etmek, başkalarını bu davranışlara kışkırtmak veya zorlamak, yapılan bu fiilleri sosyal medya yoluyla paylaşmak, yaymak,
s) Pansiyon düzenini bozmayı, pansiyonu terk etmeyi ve gece izinsiz dışarıda kalmayı alışkanlık hâline getirmek,

Örgün Eğitim Dışına Çıkarma Cezasını Gerektiren Davranışlar;

a) Türk Bayrağına, ülkeyi, milleti ve devleti temsil eden sembollere hakaret etmek,
b) Türkiye Cumhuriyeti´nin devleti ve milletiyle bölünmez bütünlüğü ilkesine ve Türkiye Cumhuriyetinin insan haklarına ve Anayasanın başlangıcında belirtilen temel ilkelere dayalı millî, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti niteliklerine aykırı miting, forum, direniş, yürüyüş, boykot ve işgal gibi ferdi veya toplu eylemler düzenlemek; düzenlenmesini kışkırtmak ve düzenlenmiş bu gibi eylemlere etkin olarak katılmak veya katılmaya zorlamak,
c) Kişileri veya grupları; dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi ve dini inançlarına göre ayırmayı, kınamayı, kötülemeyi amaçlayan bölücü ve yıkıcı toplu eylemler düzenlemek, katılmak, bu eylemlerin organizasyonunda yer almak,
ç) Kurul ve komisyonların çalışmasını tehdit veya zor kullanarak engellemek,
d) Bağımlılık yapan zararlı maddelerin ticaretini yapmak,
e) Okul ve eklentilerinde güvenlik güçlerince aranan kişileri saklamak ve barındırmak,
f) Eğitim ve öğretim ortamını işgal etmek,
g) Okul içinde ve dışında tek veya toplu hâlde okulun yönetici, öğretmen, eğitici personel, memur ve diğer personeline karşı saldırıda bulunmak, bu gibi hareketleri düzenlemek veya kışkırtmak,
ğ) Okul çalışanlarının görevlerini yapmalarına engel olmak için fiili saldırıda bulunmak ve başkalarını bu yöndeki eylemlere kışkırtmak,
h) Okulun taşınır veya taşınmaz mallarını kasıtlı olarak tahrip etmek,
ı) Yaralayıcı, öldürücü her türlü alet, silah, patlayıcı maddeleri kullanmak suretiyle bir kimseyi yaralamaya teşebbüs etmek, yaralamak, öldürmek, maddi veya manevi zarara yol açmak,
i) Kişi veya kişilere her ne sebeple olursa olsun eziyet etmek; işkence yapmak veya yaptırmak, cinsel istismar ve bu konuda kanunların suç saydığı fiilleri işlemek,
j) Çete kurmak, çetede yer almak, yol kesmek, adam kaçırmak; kapkaç ve gasp yapmak, fidye ve haraç almak,
k) Yasa dışı örgütlerin ve kuruluşların, siyasi ve ideolojik görüşleri doğrultusunda propaganda yapmak, eylem düzenlemek, başkalarını bu gibi eylemleri düzenlemeye kışkırtmak, düzenlenmiş eylemlere etkin biçimde katılmak, bu kuruluşlara üye olmak, üye kaydetmek; para toplamak ve bağışta bulunmaya zorlamak,
l) Bilişim araçları veya sosyal medya yoluyla; bölücü, yıkıcı, ahlak dışı ve şiddeti özendiren sesli, sözlü, yazılı ve görüntülü içerikler oluşturmak, bunları çoğaltmak, yaymak ve ticaretini yapmak.

Yukarıda belirtilenlerin dışında ve disiplin cezası verilmesini gerektiren fiil ve hâllere nitelik ve ağırlıkları itibarıyla benzer eylemlerde bulunanlara suça uygun cezalar verilir.

Pansiyon, Başka Okul veya İşletmedeki Disiplin Olayları

- Öğrencinin kayıtlı olduğu okul dışında; kaldığı pansiyonda, ders, kurs veya telafi eğitimi aldığı okullarda, disiplin olaylarına karışmaları hâlinde, olayın meydana geldiği okul tarafından gerekli araştırma/inceleme/soruşturma yapılır. Olayla ilgili tanzim edilen dosya, karar verilmek üzere öğrencinin kayıtlı olduğu okula gönderilir.

- Staj çalışması veya meslek eğitimi görülen işletmelerde öğrencinin karıştığı disiplin olayları, kayıtlı bulunduğu okula bildirilir. Olay, okul müdürlüğünce araştırılarak/incelenerek/ soruşturularak sonuçlandırılır.

- Araştırma/inceleme/soruşturma süreci, ilgili okulların öğrenci ödül ve disiplin kurullarının işbirliği içerisinde yürütülür. Öğrencinin kayıtlı olduğu okul müdürlüğünce, olayın meydana geldiği okulun öğrenci ödül ve disiplin kurulu başkanı veya işletme yetkilisi, görüşlerine başvurmak üzere olayla ilgili öğrenci ödül ve disiplin kurulu toplantısına katılır ve karar için oy kullanır. Ancak işletme yetkilisi oy kullanamaz.

- Öğrencinin kayıtlı bulunduğu okulda disiplin olaylarına karışması ve buna ilişkin araştırma/inceleme/soruşturma sürdürülürken bir başka okula nakledilmesi durumunda, işlemi başlatan okul, araştırma/inceleme/soruşturmayı tamamlar ve dosyayı yeni okuluna gönderir. Yeni okulu aracılığıyla posta, e-Posta ve/veya diğer iletişim araçlarıyla tebligat yapılarak öğrenciye ceza uygulanır ve dosyasına işlenir. Ceza alan öğrenciyle ilgili karara itiraz, davranış puanının iade edilmesi ve cezanın dosyadan silinmesi gibi işlemler yeni okulu tarafından gerçekleştirilir.

Cezaya neden olan davranış ve fiilin tekrarlanması

Disiplin cezası verilmesine sebep olmuş bir fiil veya davranışın bir öğretim yılı içerisinde tekrarında bir derece ağır ceza uygulanır.

TEŞEKKÜR VE TAKDİR BELGESİ KİMLER ALIR?

Teşekkür ve Takdir Belgesi ile Ödüllendirme MADDE 8 – (1) 0kul öğrenci ödül ve disiplin kurulu, derslerdeki gayret ve başarılarıyla üstünlük gösteren, tüm derslerden başarılı olan, dönem notlarının ağırlıklı puan ortalaması 70,00 den aşağı olmayan ve davranış notu indirilmemiş bulunan öğrencilerden yıl sonu başarı ortalaması; a) 70,00 – 84,99 arasındakileri Teşekkür belgesi, b) 85,00 ve daha yukarı olanları Takdir belgesi ile ödüllendirir.

ONUR BELGESİ

 Onur Belgesi ile Ödüllendirme MADDE 9 – (1) 0kul öğrenci ödül ve disiplin kurulu not şartına bağlı kalmadan; Türkçe'yi doğru, güzel ve etkili kullanarak örnek olmak, Bilimsel projeler ile sosyal etkinliklere katılmak, bu çalışmalarda liderlik yapmak, yapılan etkinliklerde eğitime katkıda bulunmak ve üstün başarı göstermek, Okul araç-gereç ve donanımları ile çevreyi koruma ve gözetmede davranışlarıyla örnek olmak, Görgü kurallarına uymada ve insan ilişkilerinde örnek olmak, Okula ve derslere düzenli olarak gelmek, bu yönde arkadaşlarına iyi örnek olmak, Yaşlı, yetim, öksüz, güçsüz, engelli ve benzeri durumda olanlara yardım amacıyla yürütülen toplum hizmetlerinde görev almak gibi davranışlarından en az birini gösterenler, öğretmenler ve onur kurulunun görüşü de alınarak takdir ve teşekkür belgesiyle ödüllendirilip ödüllendirilmediğine bakılmaksızın onur belgesi ile ödüllendirilir.
 

Uzman Öğretmenlik ve Başöğretmenlik Grubumuza Üye olarak Tüm Gelişmelerden Haberdar Olabilirsiniz 
 

En güncel gelişmelerden hemen haberdar olmak için Telegram kanalımıza katılın!

Anahtar Kelimeler:
M.E.B Ortaöğretim Kurumları Disiplin YönetmeliğiTEŞEKKÜR VE TAKDİR BELGESİ KİMLER ALIR?Onur BelgesiPansiyonBaşka Okul Veya İşletmedeki Disiplin OlaylarıÖrgün Eğitim Dışına çıkarma Cezasını Gerektiren DavranışlarOkul Değiştirme Cezasını Gerektiren Fiil Ve DavranışlarOkuldan 1-5 Gün Arasında Kısa Süreli Uzaklaştırma Cezasını Gerektiren Fiil Ve DavranışlarDisiplin Cezasını Gerektiren Davranış Ve FiillerKınama Cezasını Gerektiren Davranışlar Ve FiillerDisiplin CezalarıMillî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları YönetmeliğiOrtaöğretim Kurumları Disiplin YönetmeliğiMilli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Disiplin YönetmeliğiMilli Eğitim BakanlığıOrtaöğretim Kurumları YönetmeliğiMillî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Ödül Ve DisiplinMillî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Ödül Ve Disiplin YönetmeliğiÖdül Ve Disiplin YönetmeliğiOrtaöğretim Kurumları Ödül Ve Disiplin YönetmeliğiMEB Disiplin Cezaları Nelerdir?Liselerde Disiplin Kurulu Nasil çalışır?Ortaöğretim Kurumlari Yönetmeliği 37 Maddesi Nedir?Hangi Durumlarda Okuldan Uzaklaştırılır?Okul Disiplin Suçları Nelerdir?Okula Makas Getirmek Yasak Mı?Orta öğretim Kurumları Ödül Ve Disiplin YönetmeliğiMillî Eğitim Bakanlığı Mesleki Eğitim Merkezleri ödül Ve DisiplinMillî Eğitim Bakanlığı Mesleki Eğitim Merkezleriödül Ve DisiplinM.E.B. Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği (21/04/2022)M.E.B. Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği(21/04/2022)21/04/2022Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği 20222022 Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği2023 Ortaöğretim Kurumları YönetmeliğiOrtaöğretim Kurumları Yönetmeliği 20232022 Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları YönetmeliğiMillî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği 2022Ne Yaparsak Okuldan Atılırız?Uzaklaştırma Kaç Gün Okul?Okuldan Uzaklaştırma Kararı Sicile Işler Mi?Okuldan Uzaklaştırma Alınca Yok Yazılır Mı?Okulda Sevgili Olmak Suç Mu?Disipline Gidersem Ne Olur?Ortaokul Disiplin Suçları Nelerdir?Okul Müdürü Hangi Durumlarda Ceza Alır?Öğrenci Kınama Cezası Nedir Ortaokul?Okulda Disiplin Süreci Nasıl Işler?Okul Disiplin Cezası Kaç Gün Içinde Verilir?Disiplin Suçu Sicile Işlerse Ne Olur?Okuldan Kacmak Disiplin Suçu Mu?Meb. öğretmen Ceza YönetmeliğiLise Disiplin CezalarıOrtaöğretim Disiplin Yönetmeliği 164. MaddeOrtaokul Disiplin Cezaları 2022Ortaokul Disiplin Cezaları 2023Meb Disiplin CezalarıLise Disiplin Cezasına ItirazOkul Disiplin CezalarıMEB Ortaöğretim Kurumları Disiplin YönetmeliğiOkul Öğrenci Ödül Ve Disiplin Kurulu Toplantı TutanaklarıÖğrencilerde Uyarma Ve Kınama Cezası Gerektiren Davranışlarİlkokulda Disiplin Cezası Verilir Mi?Öğrenci Disiplin Cezası Silinir Mi?Disiplin Cezası Alan Öğrenci Takdir Teşekkür Belgesi Alabilir Mi?Öğrencileri Okulda Nasıl Disipline Edersiniz?Disiplin Cezası Ne Zaman Silinir?Öğrenci Disiplini Nasıl Olur?Disiplin Cezası Alan öğrenci Belge Alabilir Mi?Okullarda Disiplin Cezası Gerektirecek Davranışlar?Öğrencilere Cezayı Gerektiren DavranışlarOkul Disiplin Kurulu EvraklarıDisiplin Ve Rehberlik Servisine öğrenci Gönderme Dilekçe örnekleri

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol