7. SINIFLAR SOSYAL BİLGİLER DERSİ 2. DÖNEM 1. YAZILI SINAVI

7. SINIFLAR SOSYAL BİLGİLER  DERSİ II. DÖNEM I. YAZILI SINAVI

ADI-SOYADI:                                                                                                        SINIF-NO      :                                                                                          

A-AŞAĞIDA VERİLEN BULUŞLAR VE İNSAN HAYATINA ETKİLERİNİ EŞLEŞTİRİNİZ.(10 puan)

I.     Tekerlek                       (     ) Bilgi birikiminin daha kolay ve ucuz  paylaşılıp ,çoğaltılması

II.    Top                              (     ) Bilgi birikimin gelecek kuşaklara  doğru bir şekilde ulaştırılması

III.  Yazı                              (     ) İnsanların daha uzak yerlere Göç edebilmesi

IV.  Matbaa                          (     ) Feodalitenin yıkılması güçlü krallıkların oluşması

    V.   Pusula                          (     ) İnsanların yeni yerleri keşfetmesi 

B-AŞAĞIDAKİ CÜMLELERDE  BOŞ BIRAKILAN YERLERE  KUTUDA BULUNAN UYGUN KELİMELERİ YAZINIZ. (20 puan)

LEONARDO DA VİNCİ,         PORTEKİZ,     ALMANYA,         BİRUNİ,        MARTİN LUTHER,      BARTELMİ DİAZ,         J.GUTENBERG,         

SÜMERLER,         DEL KANO,         İTALYA,       ALİ KUŞÇU,         ORHAN BEY,  ENDERUN MEKTEBİ

1- İlk modern  matbaayı 1450 yılında ...................................... icat etmiştir.

2- Rönesans hareketi Avrupa'da ilk olarak......................................'da; Reform hareketleri ise ......................................'da başlamıştır.

3- Avrupada reform hareketlerini başlatan kişi......................................'dir.

4-  Fatih Sultan Mehmet  zamanında Osmanlı hizmetine girmiş ünlü matematik ve astronomi bilgini  ......................................'dur.

5- Magellan'ın başlattığı Dünya turunu......................................tamamlayarak dünya'nın yuvarlak oluğunu kanıtlamıştır.

6-  Coğrafi keşiflere öncülük eden devletler İspanya ve......................................dir 

7--Mona Lisa tablosunu yapan ünlü Rönesans sanatçısı......................................'dir.

8-Tarihte yazıyı ilk bulan millet ......................................'dir.

9-osmanlı Devletinde ilk medrese iznikte......................................tarafından açıldı.

10-Devlet adamı yetiştirmek amacıyla kurulmuş  bir saray okuludur.

C-AŞAĞIDAKİ KAVRAMLARIN TANIMLARINI YAPINIZ.(10 puan)

I-Rönesans  :.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

II-Reform :.................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

D- Soru; Aşağıdakilerden hangisi Ahi teşkilatının özelliklerindendir? (5 puan)   

A-Esnaf birlikleridir.                                            B-Kişinin eğitilip üretici hale gelmesini amaç edinir.

C-Doğruluktan ayrılmamayı ilke edinir.                 D-Toplum sağlığı le ilgilenir

 E-Tarihteki önemli ticaret yollarını  ve bunların ne zaman Osmanlı Devletinin denetimine geçtiğini yazınız?(10 puan)

...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

 F-Vakıfların toplumsal yaşamdaki hizmetleri aşağıda eşleştirilmiştir.Boş bırakılan alanı tamamlayınız.  (5 puan)

Sağlık hizmetleri        -ŞİFAHANE     Dini hizmetler   -CAMİ      Ticari hizmetler  - HAN ,KERVANSARAY                İSE                     

Eğitim hizmetleri -..............       tarafindan yerine getirilirdi.

 A-Twitter        B-Google       C-Medereseler        D-Facebook

   H-15.ve 19.yy'lar arasında Avrupa'da büyük değişiklikler meydana getiren olaylar gerçekleşmiştir.

    Bu olaylara ait gelişmeler karışık bir şekilde verilmiştir. Doğru eşleştirmeyi yapınız.(10 puan)

MEYDANA GELEN GELİŞMELER

Coğrafi Keşifler

Rönesans

Reform

Sanayi İnkılâbı

Atlas Okyanusuna kıyısı olan limanlar önem kazanmıştır

Altın, Gümüş gibi madenlerin yerini kömür, petrol almıştır.

Avrupa'da mezhep birliği bozuldu

Hıristiyanlık yeni keşfedilen yerlere yayıldı.

Bilimsel alanda deney ve gözleme dayanan pozitif düşünce yayıldı.

Eğitim öğretim işleri kilisenin elinden alındı.

Büyük fabrikalar kuruldu, işçi sınıfı ortaya çıktı

Tıp, matematik, astronomi, edebiyat ve resim alanında gelişmeler oldu.

Okuma ve yazma oranının artmasıyla toplumun kültürel seviyesi yükseldi

Avrupa zenginleşti, Soyluların nüfusu azaldı.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I-AŞAĞIDAKİ ÇOKTAN SEÇMELİ SORULARIN DOĞRU SEÇENEĞİNİ BULUP İŞARETLEYİNİZ(30 puan)

1-Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nin Avrupa'yı etkilediğinin bir göstergesidir?

A)Avrupa'ya gönderilen elçilerin gördükleri yenilikleri  

    Osmanlı Devleti'nde uygulamaları

B)İstanbul'da Avrupa'dan getirtilen matbaanın kurulması

C)Mozart ve Beethoven gibi önemli bestecilerin mehter

    marşından etkilenmeleri

D)Osmanlı Devletinin son zamanlarında Avrupai yaşam

     tarzının rağbet görmesi

 

2-Osmanlı devleti'nde köylü toprağını iyi kullanmaz ve üç yıl arka arkaya boş bırakırsa, toprağı kullanma hakkı elinden alınır ve başkasına verilirdi.

Bu durum Osmanlı Devleti'nin aşağıdakilerden hangisine önem verdiğinin göstergesidir?

  A) Sosyal sınıf ayrımına                                         

   B)Özel mülkiyet hakkının gelişmesine  

  C) Ülke bütünlüğünü sağlamaya                           

  D)Üretimde sürekliliği artırmaya

 

3-Hangisi ikta sisteminin faydalarından biri olamaz?

 A)Devletin önemli giderleri karşılanmıştır.        

 B)Üretim denetim altına girmiştir.

 C)Merkezi yönetim ve ordu güçlenmiştir.         

 D)Soylu ve köylü sınıfı oluşmuştur  

 4-Ünlü seyyah ve gezginlerin yazdıkları eserlerde Osmanlı sosyal yaşantısı hakkında hangi bilgilere ulaşılamaz?

A)Osmanlı'da kahvehaneler                           

B)Osmanlı'nın temizlik kültürü

C)Toplumsal sınıflar arasındaki çatışmalar    

D)Kültürel özellikler  ve hoşgörü

5-Aşağıdaki şeçeneklerde Türk İslam bilginleri ve eserleriyle ilgili verilen  eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

A)İbn-i Sina-El Kanunü'l Fi-t Tıb   B)Piri Reis-Kitabü'l Bahriye

C)Katip Çelebi-Cihannüma              D)Ali Kuşçu-Seyahatname

6-Coğrafi Keşifler'in sonuçları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

A)Dünya'nın yuvarlak olduğunu kanıtlanması

B)Ticaret yollarının değişmesi

C)Yeni keşfedilen yerlerden Avrupa'ya bol miktarda  

     hammaddenin aşınması

D)Osmanlı Devleti'nin sömürgecilik faaliyetlerine katılması

7-Aşağıdaki uygarlık-buluş eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A)Çinliler-Para                 B)Sümerler-Tekerlek

C)Fenike-Alfabe               D)Mısır-Hiyeroglif Yazısı

8-Barut ve Top, Kağıt ve Matbaa, Pusula gibi buluşlar hangi olay sonucu Avrupalılar tarafından ilk olarak öğrenilmiştir?

     A) Haçlı seferleri                    B) Coğrafi keşifler                   

     C) Kavimler göçü                   D) İstanbul'un fethi

9-Aşağıdakilerden hangisi Ahi teşkilatının bölümlerinden değildir?

A-Erlik        B-Çıraklık          C-Kalfalık   D-Ustalık

10-İlk Türk matbaasının kurucusu aşağıdakilerden hangisidir?

A)28 Mehmet Çelebi                 B)Takiyüddin

C)İbrahim Müteferrika              D)Harezmi

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol