12. SINIF DİL VE ANLATIM DERSİ 2. DÖNEM 1. YAZILI SORULARI VE CEVAPLARI

1- Aşağıdaki cümleleri “doğru-yanlış” (D/Y) olarak değerlendiriniz. (10 p)

(....) İnsan dışındaki varlık veya hayvanların kişileştirilmesiyle oluşturulan metinlere fabl denir.

(....) Bir mısrada ünlü bir harfin çok kullanılmasıyla oluşan ahenge aliterasyon denir.

(....) Tiyatro oyuncularının rol gereği yüzlerinde yaptıkları değişikliklere makyaj denir.

(....) İnsanların başından geçen acıklı olayların anlatıldığı tiyatrolara dram denir.

(....) Oyunların manzum hale dönüştürülmesine dramatik şiir denir.

(....) Şiirde mısra sonlarındaki bir ünlü, bir ünsüz benzeşmesine yarım kafiye denir.

(....) Satirik şiirlere halk edebiyatımızda taşlama adı verilir.

(....) İnsanlara bilgi ve öğüt veren şiir türüne lirik şiir denir.

(....) İnsanların başından geçen sevinçli ve gülünç olayları canlandıran tiyatrolara komedi denir.

(....) Uyak ve ölçü şiirde ahengi sağlayan unsurlardandır.

2-Aşağıda verilen cümlelerdeki boşlukları uygun şekilde doldurunuz.(13 p)

- Şiirde ………. ,…………….., ……………, ………………, ……………,………….. gibi unsurlar ahengi oluşturur.

- Romanda bir özelliği diğer bütün özelliklerini örten kahramanlara …………..….. denir.

- Tiyatro eserinde erkek oyuncuya …………..….. kadın oyuncuya …………..….. denir.

- Satirik şiirlere divan edebiyatımızda  …………..….. adı verilir.

- Tiyatroda ya da sinema filmlerinde tehlikeli sahneleri başkası adına oynayan kişiye …………..….. denir.

- Zıt anlamlı sözcüklerin beraber kullanılmasıyla oluşan anlam olayına …………..….. adı verilir.

- Kahramanlık konularını ele alan şiirlere …………..….. denir.

3- Aşağıdaki terimleri verilen sözcüklerle eşleştiriniz. (10 p)

1 Açık oturum

2 Konferans

3 Fabl

4 Tirad

5 Şiir

(....) Tiyatro

(....) Karga ile Tilki

(....) Ahenk

(....) Konuşmacı

(....) Oturum başkanı

4. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları yanıtlayınız. (40p)

"Teşhis ve intak" olmak üzere iki edebî sanata çok yer verilir. "Giriş - Gelişme - Düğüm - Sonuç - Ders" bölümleri vardır. Fransız La Fontaine, Hintli Beydeba, Yunanlı Aisopos bu türün ünlü yazarlarıdır. Bizde de Şeyhî'nin "Hamame" adlı eseri bu türe örnektir.

1.Bu parçada özellikleri belirtilen yazı türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Roman

B) Tiyatro

C) Fabl

D) Masal

E) Hikâye

I. Masal bu ya.

II. Masalda zaman çabuk geçermiş.

III. Az gitmiş uz gitmiş, dere tepe düz gitmiş.

2.Numaralanmış ifadelerin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

A) Masala giriş tekerlemesi olmaları

B) Masalın kalıplaşmış ara tekrarları olmaları

C) Oyun tekerlemesi olmaları

D) Masalın bitiş tekerlemesi olmaları

E) Bağımsız tekerleme olmaları

I. Roman ve hikâye, anlatım teknikleri bakımından benzerlik taşır.

II. Kişi, olay, yer ve zaman hikâyenin temel öğeleridir.

III. Hikâyede birden fazla olay bulunur, kişiler ayrıntılı anlatılır.

IV. Hikâye, romanın kısa şeklidir.

V. Olmuş ya da olabilmesi mümkün olaylar hikâyede anlatılır.

3.Numaralanmış cümlelerin hangisinde bilgi yanlışlığı vardır?

A) I.

B) II.

C) III.

D) IV.

E) V.

4 Ömer Seyfettin ve Sait Faik Abasıyanık'ın hikâyelerinin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

A) Gerçekçi bir yaklaşımla eser vermeleri

B) Olay öykücüleri olmaları

C) Kahramanlarının sıradan insanlar olmaları

D) Merak öğesine yer vermeleri

E) Durum öykücüleri olmaları

Yaşanmış ya da yaşanabilir olayların yer, zaman çevre ve insan öğelerine dayandırılarak geniş bir bakış açısıyla anlatılmasıdır roman. Türk edebiyatında geleneği olmayan roman türü, edebiyatımıza Tanzimat'tan sonra girmiştir. Edebiyatımız ilk kez ---- isimli yazarın ---- isimli eserinin dilimize çevrilmesiyle girmiştir.

5.Bu parçada boş bırakılan yere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?

A) Şinasi- Şair Evlenmesi

B) Fenelon- Telemak

C) Namık Kemal- Vatan Yahut Silistre

D) Moliere- Hastalık Hastası

E) La Fontaine- Fabllar

Küçük yaşta anne ve babasını kaybeden Feride, Erenköy'deki teyzesinin evinde büyür. Teyzesi onu Fransız okulunda (Nötr Dam de Siyon) okutur. Teyzesinin yakışıklı ve ağırbaşlı oğlu Kâmran ile aralarında aşk başlar. Herkes tarafından sevilen yaramazlıklarından dolayı "Çalıkuşu" diye çağrılan Feride Kâmran ile evlenmeyi kabul eder. Bu roman edebiyatımızda en çok okunan roman olarak da bilinir.

6.Bu parçada özetlenen romanın yazarı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Halit Ziya Uşaklıgil

B) Refik Halit Karay

C) Halide Edip Adıvar

D) Reşat Nuri Güntekin

E) Yakup Kadri Karaosmanoğlu

Romanın başkahramanı, zamanının çoğunu şövalye romanları okuyarak geçirir. Ne var ki bu tür romanları okuya okuya bir gün aklını yitirir. Kendini bir şövalye sanmaya başlar. Orta Çağdaki gezgin şövalyeler gibi dünyayı dolaşmak, haksızlıkları gidermek, kötü kimseleri cezalandırmak hayaline kapılır.

7. Bu parçada sözü edilen yapıtın yazarı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Victor Hugo

B) Cervantes

C) Balzac

D) Flaubert

E) Shakespeare

Görücü usulüyle evlenme geleneğinin hicvidir. Hileyle, evde kalmış, çirkin, yaşlı Sakine Hanım'ın imamın (bilgi yelpazesi com) da iş birliğiyle Müştak Bey'le evlendirilmek istenmesi üzerine kuruludur. Geleneksel Türk tiyatrosuyla Batı tiyatrosunun sentezi olan bu oyun, Türk edebiyatının ilk yerli tiyatrosu kabul edilir.

8. parçada tanıtılan eser ve yazarı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Vatan Yahut Silistre - Namık Kemal

B) Şair Evlenmesi – Şinasi

C) Vuslat - Recaizade Mahmut Ekrem

D) İçli Kız - Abdülhak Hamid Tarhan

E) Zor Nikah - Ahmet Vefik Paşa

Ormanda büyüyen adam azgını

Çarşıda pazarda adam beğenmez

Medrese kaçkını, softa bozgunu

Selam vermeye dervişan beğenmez.

9.Bu dizeler, şiir türü olarak aşağıdakilerden hangisiyle nitelendirilebilir?

A) Didaktik

B) Epik

C) Pastoral

D) Satirik

E) Lirik

10. Aşağıdakilerden hangisi açık oturum başkanında bulunması gereken özelliklerden biri değildir?

A) Konu hakkında yeterince bilgi sahibi olmalıdır.

B) Açık oturumun önceden planını yapmalıdır.

C) Konuşmacılara eşit konuşma süresi vermelidir.

D) Açık oturumun sonunda konuyu özetleyip toplantıyı sonlandırmalıdır.

E) Çok ciddi ve ölçülü olmalı, kesinlikle konuşmacılarla diyaloga girmemelidir.

1.

Geldi ölümlü yalan, gitti ölümsüz gerçek;              Siz, hayat süren leşler, sizi kim diriltecek?

Kaf dağını assalar, belki çeker de bir kıl!                Bu ifritten sualin, kılını çekmez akıl!

Sakarya; saf çocuğu, masum Anadolu'nun,          Divanesi ikimiz kaldık Allah yolunun!

Sen ve ben, gözyaşıyla ıslanmış hamurdanız;        Rengimize baksınlar, kandan ve çamurdanız!

Akrebin kıskacında yoğurmuş bizi kader;               Aldırma, böyle gelmiş, bu dünya böyle gider!

Bana kefendir yatak, sana tabuttur havuz;             Sen kıvrıl, ben gideyim, Son Peygamber Kılavuz!

Yol onun, varlık onun, gerisi hep angarya;             Yüzüstü çok süründün, ayağa kalk, Sakarya!..

NECİP FAZIL

 

Ben yanmasam sen yanmasan

Biz yanmasak, nasıl çıkar karanlıklar aydınlığa.

Hava toprak gibi gebe.

Hava kurşun gibi ağır.

Bağır bağır bağır bağırıyorum.

Koşun kurşun eritmeğe çağırıyorum...

                                                          NAZIM HİKMET

 

Yukarıda verilen iki şiiri yazarlarını da göz önüne alarak vermek istediği mesajlar açısından değerlendiriniz.(8p)

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Egzistansiyalizm(Varoluşçuluk)akımının özellikleri ve temsilcilerini yazınız.?(10p)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Nazım Hikmet Ran’ ın edebi kişiliği hakkında bilgi verip ve sanatçının beş eserinin adını yazınız. (10p)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4)

Dağda dolaşırken yakma kandili

Fersiz gözlerimi dağlama gurbet

Ne söylemez akan suların dili

Sessizlik içinde çağlama gurbet

a) Yukarıdaki şiiri biçim özelliklerine (uyak düzeni,kafiye, redif, ölçü, nazım birimi) göre inceleyiniz. (8p)

 

 

b) Temasını bulunuz. (2p)

 

 

 

5) Aşağıdaki eserlerin karşısına yazarlarını yazınız. (10p)

 

Düşten Güzel

Koçyiğit Köroğlu

Rahatı Kaçan Ağaç

Bir Adam Yaratmak

Canavar

 

Mona Roza

Göğe Bakma Durağı

Sizin Hiç Babanız Öldü mü?

Mendilimde Kan   Sesleri

Danaburnu

 

 

6) Mavi Akımı ve bu akımın temsilcileri hakkında bilgi veriniz. (9p)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7) İkinci Yeni akımı hakkında bilgi verip bu akımın temsilcilerini yazınız. (15p)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8) Toplumsal Gerçekçilik akımı ve bu akımın temsilcileri hakkında bilgi veriniz. (8p)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9) Melih Cevdet Anday”la ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? (4p)

A) Fıkra, gezi, makale, deneme, roman, tiyatro ve çeviri türlerinde yazmakla beraber, ısrarla şiir üzerinde durmuştur.

B) Düzyazılarında, çoğunlukla yoğun bir düşünce, şiirsel, özlü bir dili vardır.

C) Orhan Veli ve Oktay Rıfat’la yeni şiirin öncüsü olmuştur.

D) Halkın günlük konuşmasını ve söyleyişlerini kullanmıştır.

E) Şiirlerinde çoğunlukla Anadolu insanını ve mistisizmi işlemiştir.

 

10) Aşağıdakilerden hangisinin edebi türü diğerlerine göre farklıdır? (4p)

A) Huzur

B) Yalnızız

C) Kalp Ağrısı

D) Sinekli Bakkal

E) Göl Saatleri

 

11) Aşağıdaki sanatçılardan hangisi farklı bir edebi akımının temsilcisidir? (4p)

A) P.Verlaine

B) A.Daudet

C) S.Mallerme

D) A.Rimbaud

E) C.Beaudelaire

 

12) Aşağıdakilerden hangisinde belirtilen sanatçı ile onun temsil ettiği akım yanlış eşleştirilmiştir? (4p)

A)  Verlaine – sembolizm

B)  Tristan Tzara  -  dadaizm

C)  Emile Zola – natüralizm

D)  Lamartine - romantizm

E)   G. Flaubert – klasisizm

 

13) La Fontaine, Moliere, Victor Hugo

Bu sanatçıların ortak özelliği aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir? (4p)

A) Aynı yüzyılda yaşamaları

B) Klasisizm akımının temsilcileri olmaları

C) Tiyatro türünde eserler vermeleri

D)Aynı ülkenin sanatçıları olmaları

E) Romantizm akımının temsilcileri olmaları

 

 

Başarılar Dilerim…

 

 

 

 

CEVAP ANAHTARI

 

1) Yukarıda verilen iki şiiri yazarlarını da göz önüne alarak vermek istediği mesajlar açısından değerlendiriniz.(8p)

Her ikisi de sosyal içerikli şiirler yazan şairlerimiz ülke sorunlarını farklı yöntemlerle çözmek isterler. Nazım Hikmet toplumcu gerçekçidir. Onun eserlerinde aydın; işçi, halkın alt sınıflarından insanların problemleri ile yakından ilgilenir. Marksist bakış açısı şiirlerinde hissedilir.

Necip Fazıl daha çok mistik bir yaklaşım içindedir. Büyük Doğu adıyla işlemeye çalıştığı düşüncelerini daha çok kendi kültürümüzü benimsemek ve yorumlamak üzerinde yoğunlaştırmıştı.

 

2) Egzistansiyalizm(Varoluşçuluk)akımının özellikleri ve temsilcilerini yazınız.?(10p)

Var  olmanın  özden  önce  geldiğini  ileri  süren egzistansiyalizmin tarihsel kökleri oldukça eskilere gider. İnsanın kendi varlığını, kendisinin yarattığını ileri süren bir öğretidir bu. Varoluşçuluğun bir sanat akımı olarak biçimlenişi, bu öğretinin etkisiyledir. Egzistansiyalistlere göre tüm varlıklar var oluşlarından önce gerçekleştirilmişlerdir. Bu nedenle örneğin ağaç ağaçlığını yapamaz artık; ama insan kendini yapabilir. İnsan kendi özünü oluştururken yalnızdır ve özgürdür. Bu özünü oluşturma süreci seçeneklerle doludur. İnsanın karşı karşıya kaldığı bu seçme durumu ona karşı karşıya kaldığı bu seçme durumu ona yoğun sorumluluklar yükler ve bu da kişiyi bunalıma düşürür.

J.P.SARTRE / ALBERT CAMUS / SİMONE DE BEAVOİR / ANDRE MALRAUX

 

3) Nazım Hikmet RAN’ın edebi kişiliği hakkında bilgi verip ve sanatçının beş eserinin adını yazınız. (10p)

Nâzım Hikmet, hece vezniyle yazdığı ilk şiirlerini Yeni Mecmua, İnci, Ümit ve Celal Sahir (Erozan)'ın çıkardığı Birinci Kitap, İkinci Kitap vb. dergilerinde yayımlamıştır. "Bir Dakika" adlı şiiriyle Alemdar gazetesinin açtığı yarışmada birincilik kazanmıştır (1920). Daha sonra Aydınlık, Resimli Ay, Hareket, Resimli Herşey, Her Ay gibi dergilerde yazan Nâzım Hikmet cezaevine girdikten sonra yıllarca yayın yapamamıştır. Ancak, 1940'lı yıllarda, Yeni Edebiyat, (bilgi yelpazesi.net) Ses, Gün, Yürüyüş, Yığın, Baştan, Barış gibi toplumcu dergilerde İbrahim Sabri, Mazhar Lütfi takma adlarıyla ya da imzasız olarak bazı şiirleri çıkmıştır. Kuvâyı Milliye Destanı İzmir'de Havadis gazetesinde tefrika edilmiştir (1949). Destanı Yön dergisi yayınlayarak (1965) Nâzım Hikmet'i yeniden okurlara ulaştırmıştır.

ESERLERİ ŞİİR: 835 Satır, Jokond ile Si-Ya-U, Varan 3, 1+1=1 (Nail V. ile), Sesini Kaybeden Şehir, Benerci Kendini Niçin Öldürdü, Gece Gelen Telgraf, Taranta Babu'ya Mektuplar, Simavna Kadısı Oğlu Şeyh Bedrettin Destanı, Kurtuluş Savaşı Destanı, Saat 21-22 Şiirleri, Memleketimden İnsan Manzaraları, Rubailer, Dört Hapishaneden, Yeni Şiirler, Son Şiirleri.

OYUN: Kafatası, Bir Ölü Evi Yahut Merhumun Hanesi, Unutulan Adam, İnek, Ferhat ile Şirin, Enayi, Sabahat, Yusuf ile Menofis, İvan İvanoviç Var mıydı, Yok muydu ? ROMAN: Kan Konuşmaz, Yeşil Elmalar, Yaşamak Güzel Şey Be Kardeşim.

YAZILAR: İt Ürür Kervan Yürür (Orhan Selim takma adıyla), Alman Faşizmi ve Irkçılığı, Milli Gurur, Sovyet Demokrasisi.

MEKTUPLAR: Kemal Tahir'e Hapishaneden Mektuplar, Cezaevinden Memet Fuat'a Mektuplar, Bursa Cezaevinden Vâ-Nû'lara Mektuplar, Nâzım'ın Bilinmeyen Mektupları (Adalet Cimcoz'la Mektuplar, Haz. Ş. Kurdakul), Piraye'ye Mektuplar.

MASAL: La Fontaine'den Masallar (Ahmet Oğuz Saruhan adıyla), Sevdalı Bulut.

 

4)

Dağda dolaşırken yakma kandili

Fersiz gözlerimi dağlama gurbet

Ne söylemez akan suların dili

Sessizlik içinde çağlama gurbet

a) Yukarıdaki şiiri biçim özelliklerine (uyak düzeni,kafiye, redif, ölçü, nazım birimi) göre inceleyiniz. (8p)

Çapraz kafiye vardır. 11’li hece ölçüsüyle yazılmıştır. –i ‘ler rediftir.  Tam ve zengin uyak vardır.

 

b) Temasını bulunuz. (2p)

Tema: Özlem

 

5) Aşağıdaki eserlerin karşısına yazarlarını yazınız. (10p)

Düşten Güzel – Cahit Sıtkı Tarancı

Koçyiğit Köroğlu – Ahmet Kutsi Tecer

Rahatı Kaçan Ağaç – Melih Cevdet Anday

Bir Adam Yaratmak- Necip Fazıl Kısakürek

Canavar – Faruk Nafiz Çamlıbel

Danaburnu- Oktay Rifat Horozcu

Mona Roza – Sezai Karakoç

Göğe Bakma Durağı- Turgut Uyar

Sizin Hiç Babanız Öldü mü? – Cemal Süreyya

Mendilimde Kan   Sesleri – Edip Cansever

 

6) Mavi Akımı ve bu akımın temsilcileri hakkında bilgi veriniz. (9p)

MAVİCİLER:

- Atilla İlhan’ın 1952–1956 yıllarında çıkardığı derginin adı olan “MAVİ” nin etrafında toplanan Orhan Duru, Ferit Edgü gibi sanatçıları oluşturduğu guruptur.Bu sanatçılar, Garip Akımı'na ve Orhan Veli’ye karşı çıkmış, şairane bir sanat anlayışının temsilcisi olmuşlar.

- Şiirin basit olamayacağını zengin benzetmeli, içli, derin olması gerektiğini savunmuşlardır.

- Daha sonra mavi dergisi Özdemir Nutku’nun yönetimine geçti ve Atilla İlhan’ın savunduğu toplumsal geçekçiliğin (sosyal realizm) sözcüsü oldu.Dergi Nisan 1956’da çıkan 36. sayıdan sonra (son mavi) kapatıldı.

 

7) İkinci Yeni akımı hakkında bilgi verip bu akımın temsilcilerini yazınız. (15p)

- İmgeye kapıları yeniden ve sonuna kadar açmak

- Edebi sanatlara özgürlük tanımak

- Basitlik, sadelik ve aleladelikten ayrılmak.

- Konuşma diline sırt çevirmek

- Halkın hayatından ve kültüründen uzaklaşmak, folkoru şiire düşman bellemek

- Nükte, şaşırtma ve tekerlemeden kaçmak

- Şiiri ustan ve anlamdan kaydırmak

- Duyguya ve çağrışıma yaslanmak

- Konuyu, hikayeyi, olayı atmak

- Fakir çoğunluğa değil, aydın azınlığa seslenmek

 

Temsilcileri : Edip Cansever, İlhan Berk, Cemal Süreya, Turgut Uyar, Sezai Karakoç, Ece Ayhan, Ülkü Tamer

 

 

8) Toplumsal Gerçekçilik akımı ve bu akımın temsilcileri hakkında bilgi veriniz. (8p)

Toplumcu Gerçekçilik:

Toplumcu gerçeklik, Marksist ideolojinin sanatçıya ve doğal olarak da onun yaratısına yansımasıdır. Toplumcu gerçeklik, sanatçıyı toplumsal bir varlık olarak görür. 1940-1960 yılları arasındaki toplumsal gerçekler, Türk Edebiyatı’nda Toplumcu Gerçekçi  akımı ortaya çıkardı. Bu akımın ele aldığı temel konular:  zengin ve yoksul arasındaki çelişki, darlık, kıtlık, salgın hastalıklar, savaşın getirdiği bunalımlı ortam, köyden kente göç,  gecekondu sorunu gibi toplumsal gerçeklerdir.

Toplumcu Gerçekçi Akım  içerisindeki sanatçıların bir kısmı Anadolu-Köy gerçekçiliğine yönelmiştir. Bunların en önemlileri Yaşar Kemal, Kemal Tahir ve Orhan Kemal’dir.

 

 

9) E  (4p)

 

10) E (4p)

 

11) B(4p)

 

12) E (4p)

 

13) D (4p)

 

**********************************

HAVUZ BAŞI

 

Beyazıt havuzunun kenarındaki kanepelerden birine oturmuş, sizi bekliyorum. Yaşını almış bir adamın yirmi yaşındaki çocuk kederlerini, sevinçlerini yaşaması ne demektir, diye düşünüyorum. Belki bir, geç olma hadisesi. Belki de bir çeşit hazları, kederleri, çocuklukları uzatma temayülü. Ama bu uzayan yaz, kışın gelmeyeceğine alâmet değil. Kış müthiş olacak, kar yolları kapayacak, bembeyaz ovada ölülük uzayıp gidecek...   Sizi bekliyorum. Sizi göreceğim; içimde bir şey koşacak. Siz görmeden geçeceksiniz. Ben kederle sevinci duyup dalacağım istediğim âleme. Dünyayı yeniden kederlerle kuracağım. Sonra çarşılardan çarşılara, insan sesleri arasında, her şeyi sizinle kurulmuş bir şehirde dolaşacağım. Herkesler geçti, siz geçmediniz. Yüzünüzü göremedim. Bayramım, çocukluk bayramım salıncaksız geçmiş gibi gözüme yaş doldu. Soğuktan mı titriyordum, yoksa heyecandan, üzüntüden mi bilmem. Havuzun suyu bulanık, kapının saatleri 12´yi geçmiş. Kanepelerde kimseler yok. Tramvay ne fena gıcırdadı! Tramvaydaki adam bir tanıdık mıydı, acaba? Ne diye öyle dönüp dönüp baktı? Yoksa kimseciklerin oturmadığı kanepelerde bu saatlerde yalnız pek başıboşlar mı (bilgi yelpazesi.net) oturur? Kimseler âşık değil mi bu şehirde? Kimseler, bir meydanın kanepesinde kimseyi beklemeyecek mi, yüzünü bir dakika görmek için kimsenin?

Önce yanımdaki kanepeye oturdular. Biri kadın, öteki erkekti. Erkek bana gülümsedi. Halim yok gülmeye; yoksa tatlı tatlı gülümsemesine karşılık verilmeyecek adam değildi. Bu selam yerine geçen gülümsemeye neden cevap vermedim? Sizi bekliyordum. Hâlâ sizi bekliyordum. Belki de, bugün, bu saatte buradan çıkmayacaktınız... Yoksa hasta mıydınız? ………

Dört beş saniye bir gecikmeden sonra ben de güldüm. Bunun üzerine adam yerinden kalktı, yanıma geldi:

- Bu caminin ismi ne?

Bir türlü bulamadım caminin ismini, dersem, inanır mısınız? Hâlâ sizinle beraberdim. Hayır, hasta filân değildiniz, çok şükür! Beni görmemek için arka yollardan gidişinizi görür gibi oldum. İçimi mütevekkil bir sıkıntı sardı. Kızamıyorum size... Dünyaya kızıyorum. En iyi arkadaşıma kızıyorum. Yok a... Bu, mayıstan başka her şeye benzeyen soğuk bin dokuz yüz kırk altı mayısına kızıyorum. Size kızamıyorum. Arka sokaklardan beni görmemek için kaçtı ise, beni düşünerek gitmiştir, diyorum. Hatırladım caminin ismini:

-Beyazıt camii, canım!

Kadın da yerinden kalktı. Adamın mühim bir sual sorduğunu, cevabının bütün karışık meseleleri halledeceğini bağıran pek mütecessis bir yüzle yanımıza geldi. Yanına oturdu adamın. Bu sefer o sordu:

- Ali Sofya hangisi? …….

 

1) Hikâye çeşitlerini yazarak yukarıdaki metinin hangi hikâye türünün özelliklerini taşıdığını kısaca açıklayınız.(10p)

 

 

 

 

 

 

2) Yukarıdaki metin hangi anlatıcının bakış açısıyla yazılmıştır.  Bir cümleyle açıklayınız. (3p)

 

 

 

 

3) Metinde geçen altı çizili sözcüklerin türlerini yazınız. (10p)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) Tablodaki romanlarla ilgili istenen bilgileri kutucuklara yazınız.  (20p)

 

 

 

5) Aşağıdaki cümlelerde bulunan anlatım bozukluklarının sebebini ve cümlelerin doğru şeklini yazınız.(10p.)

 

 

 

6) Aşağıdaki tabloya konu ve temalarına göre roman türlerini, yazarlarını ve eserlerin adlarını yazınız. (12p)

 

 

 

7) Aşağıdaki tabloya romanları akımları, yazarları ve eser adları olmak üzere yazınız. (12p)

 

 

8) Seslerimiz hep  o  minicik kutunun içinde sanırdım. O, evimizin içini hoş nağmelerle doldururdu.

.                              I    II                                                 III

Yukarıdaki cümlelerde numaralanmış sözcüklerin türleri,   aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla doğru olarak verilmiştir? (5p)

.             ı                            ıı                           ııı

A) İşaret sıfatı             Niteleme sıfat       İşaret zamiri

B)  İşaret sıfatı            Belgisiz sıfat         Kişi zamiri

C) İşaret zamiri           Niteleme sıfatı      Kişi zamiri

D) Kişi zamiri             Belgisiz sıfat         İşaret zamiri

E)  İşaret sıfatı            Sayı sıfatı              Kişi zamiri

 

9) Aşağıdaki hangisinde isim -fiille kurulmuş bir yan cümlecik, temel cümleciğin nesnesi görevindedir? (6p)

A) Öğretmenimizin şiir okuyuşunu çok beğeniyorum.

B) Onun şiir okuyuşundan sen de hoşlanırsın.

C) Güzel şiir okumak bir yetenek işidir.

D) Şiir okumaktan hoşlanmayanlar da olabilir.

E) Şiir okumanın da bazı kuralları vardır.

 

10) Aşağıdaki cümlelerde geçen fiillerden hangisi zaman anlamı taşımaz? (5p)

A) Bilmezdim şarkıların bu kadar güzel olduğunu

B) Öyle bir aşka düştüm ki tarifi imkânsız

C) Bir kez bile olsa onu rüyamda görmeliyim

D) Biliyorum ki o benden çok uzak

E) Ağır ağır çıkacaksın bu merdivenlerden

 

11) Roman ile hikâye türünün benzerliklerini yazınız. (7p)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Başarılar Dilerim…

 

 

 

CEVAP ANAHTARI

 

1) Hikâye çeşitlerini yazarak yukarıdaki metinin hangi hikâye türünün özelliklerini taşıdığını kısaca açıklayınız.(10p)

 

2) Yukarıdaki metin hangi anlatıcının bakış açısıyla yazılmıştır.  Bir cümleyle açıklayınız. (3p)

Metin kahraman (ben, 1. tekil şahıs) anlatıcının bakış açısıyla yazılmıştır.  Anlatıcı aynı zamanda olay örgüsündeki kahramanlardan biridir.

 

3) Metinde geçen altı çizili sözcüklerin türlerini yazınız. (10p)

 

4) Tablodaki romanlarla ilgili istenen bilgileri kutucuklara yazınız.  (20p)

 

5) Aşağıdaki cümlelerde bulunan anlatım bozukluklarının sebebini ve cümlelerin doğru şeklini yazınız.(10p.)

 

 

6) Aşağıdaki tabloya konu ve temalarına göre roman türlerini, yazarlarını ve eserlerin adlarını yazınız. (12p)

a) Tarihi   Roman : Valter  Scolt  “Vaverley  // Gogol,”Toros  Bulba  ///  A.Dumas  “Monte  Cristo // Flaubert’in Salambo

Türk  edebiyatında  ilk  örneği  N.  Kemal’in  “Cezmi “  romanıdır.   N.  ADSIZ’ın   “Bozkurtlar “;T   Buğra  “Küçük  Ağa “, Küçük  Ağa  Ankarada”  K.  Tahir’in  Yorgun  Savaşçı”.  “Devlet  Ana” bu  tür  romanlardır.

 

b) Macera    Romanı : Stevensın’ın Define  Adası”.  D.  Defo’nun  “Robinson  Crusoe” . J.Verne’nın İki Sene Mektep Tatili

Piyer Loti- İzlanda Balıkçısı,,,, Türk  edebiyatında  A.  Mithat  Efendinin  “Hasan  Mellah “ .

 

c) Sosyal   Roman :   Dünya  edebiyatında :  W.  Hugo’nun  “Sefiller “, Emile Zola’nın Meyhane ‘ si /// J.Steinbeck-Gazap Üzümleri

Türk  edebiyatında  Namık Kemal’in  “İntibah “,R.  M.  Ekrem’in  Araba  Sevdası “   A.    M.   Efendinin  “Felatun Bey İle Rakım Efendi /// Orhan Kemal- Bereketli Topraklar Üzerinde // Y.Kadri’nin  “Yaban”  H. Edip “ Sinekli  Bakkal

 

d) Psikolojik   Roman :  ( Tahlil  Romanı  ) :  İlk   örneği:  Madame   de  La  Fayette’nin   “Prencesse  de  Cleves”

Goethe-Genç Werther’in Acıları /// Dostoyevski – Suç Ve Ceza

Bizde   Mehmet   Rauf’un   “Eylül” ilk    örnektir.  Peyami Safa’nın   “Matmazel  Noralya’nın  Koltuğu”,   “Bir  Tereddütün  Romanı  “,   “Dokuzuncu  Hariciye  Koğuşu “  bu  türdendir.

 

 

7) Aşağıdaki tabloya romanları akımları, yazarları ve eser adları olmak üzere yazınız. (12p)

 

a) Romantik  Roman :  (  N.Kemal-İntibah”,   V.Hugo-Sefiller  gibi  )

b) Realist   Roman  :  R.  M.  Ekrem “Araba  Sevdası “.H.Ziya-Mai ve Siyah / //  Stendhal-Kızıl İle Kara // Tolstoy- Savaş ve Barış

c) Natüralist  Roman:  Emile Zola-Meyhane //// A.Daudet-Jack

d) Klasik Roman : De La Fayette’nin Princesse de Cleves

 

8)A

 

9)A

 

10)C

 

11) Roman ile hikâye türünün benzerliklerini yazınız. (7p)

1.   Her ikisinin de yazarı bellidir.

2.   Her ikisinde de serim, düğüm, çözüm planı vardır.

3.   Her ikisinde de gerçek veya gerçeğe yakın olaylar anlatılır.

4.   Her ikisinde de olağanüstü özelliklere sahip olmayan, normal yapıda kahramanlar (kişiler) vardır.

5.   Her ikisinde de olayların geçtiği zaman ve mekân bellidir.

6.   Her ikisinde de anlatıcı vardır.

7.  Her ikisinin de teması vardır.

 

Başarılar Dilerim…

 

Başarılar Dilerim…

Anahtar Kelimeler:
12.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ 2. DÖNEM 1.YAZILI12.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ 2. DÖNEM 1.YAZILI ÖRNEĞİ12.Sınıf Dil Ve Anlatım Yazılı SorularıDil Ve Anlatım Yazılı Soruları12.sınıf Dil Ve Anlatım Sorumluluk Sınavı Soruları12. Sınıf Türkçe 1. Dönem 1. Yazılı Soruları12. Sınıf Türk Dili Ve Edebiyatı Yazılı Soruları12.sınıf Dil Ve Anlatım Konuları12. Sınıf Türkçe YAZILI Soruları12. Sınıf Dil Anlatım Test Soruları Pdf12. Sınıf Dil Ve Anlatım Dersi 1. Dönem 2. Yazılı Sorusu12. Sınıf Dil Ve Anlatım Dersi 1. Dönem 2. Yazılı Sorusu Ve Cevap Anahtarı12. Sınıf Dil Ve Anlatım 1. Dönem 2. Yazılı Sorusu Ve Cevapları12. Sınıf Dil Ve Anlatım Yazılı Sorusu12. Sınıf Dil Ve Anlatım Yazılı Sorusu Ve Cevap Anahtarı12. Sınıf Dil Ve Anlatım1. Dönem 1. Sınav Sorusu Ve Cevapları12. Sınıf Dil Ve Anlatım1. Dönem 1. Sınav Sorusu Ve Cevapları – Test Biçiminde12. Sınıf Dil Ve Anlatım 1. Dönem 1. Sınav Sorusu Ve Cevapları12. Sınıf Dil Ve Anlatım Dersi 1. Dönem 1. Yazılı Sorusu12. Sınıf Dil Ve Anlatım 1. Dönem 1. Yazılı Sorusu Ve Cevap Anahtarı12. Sınıf Dil Ve Anlatım Dersi 2. Dönem 1. Yazılı Sorusu Ve CevaplarıSınav Sorusu12. Sınıf Dil Ve Anlatım Yazılı Soruları12. Sınıf Dil Ve Anlatım 2. Dönem 1. Yazılı Soruları 2020-2021Dil Ve Anlatım 2.Dönem 1.Yazılı Soruları 2020-2021Dil Ve Anlatım 2.Dönem 1.Yazılı Soruları12. Sınıf Dil Ve Anlatım 2.Dönem 1.Yazılı Soruları 2020-202112.Sınıf Dil Ve Anlatım 2.Dönem 1.Yazılı Soruları12.Sınıf Dil Ve Anlatım 2.Dönem 1.Yazılı Soruları 2020-2021Dil Ve Anlatım Dersi 12. Sınıf 2. Dönem 1. Yazılısı Soruları12.SINIF DİL VE ANLATIM DERSİ 2.DÖNEM 1.YAZILI SORULARI VE CEVAPLARI2. Dönem 1. Yazılı Soruları2. DÖNEM 1. YAZILI SORULARI VE CEVAPLARIDİL VE ANLATIM 2. DÖNEM 1. YAZILI SORULARI VE CEVAPLARIDİL VE ANLATIM DERSİ 2. DÖNEM 1. YAZILI SORULARI VE CEVAPLARI12. SINIF DİL VE ANLATIM DERSİ12. SINIF DİL VE ANLATIM DERSİ 2. DÖNEM 1. YAZILI SORULARI VE CEVAPLARI12. SINIF DİL VE ANLATIM DERSİ 2. DÖNEM 1. YAZILI SORULARIDİL VE ANLATIM DERSİ 12. SINIF 2. DÖNEM 1. YAZILI SORULARI

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol