11. Sınıf Türk Dili Edebiyatı 1. Dönem 2. Yazılı Soru ve Cevapları

Öğretmen haberleri ve gelişmelerden hemen haberdar olmak için Telegram kanalımıza katılın!

A-Test sorularını cevaplandırınız.15*6=90 Puan

Milli Edebiyat akımı ve Türkçülüğün önde gelen temsilcilerindendir. Ulusal duyguları sade bir dille ifade etmiştir. Didaktik özellikler, şiirinin en temel unsurlarındandır. Zafer Yolunda, Ordunun Des­tanı şiirlerinden bazılarıdır.   1-Bu parçada hakkında bilgi verilen Milli Edebi­yat Dönemi sanatçısı aşağıdakilerden hangi­sidir?

A) M.Emin Yurdakul         B) Ziya Gökalp       C) A. Canip Yöntem-           D-Necip Fazıl Kısakürek     E-M.Akif Ersoy

Eserlerinde Doğu ve Batı medeniyetlerinin zen­gin dil, kültür, sanat, fikir ve inanış unsurlarıyla tarihi, içtimai hayatlarını ve edebiyatlarını yan yana getiren bir Tanzimat şairidir. Şiirlerinde günlük hayat, ölüm, aşk, vatan sevgisi gibi ko­nuları işlemiştir. Türk edebiyatında ilk pastoral şiiri (Sahra) yazmış ve yaşadığı dönemde “Şair-i Azam” olarak anılmıştır.

2-Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Namık Kemal   B) Ahmet Vefik Paşa   C) İbrahim Şinasi

D) Ahmet Mithat Efendi    E) Abdülhak Hamit Tarhan

Safahat, Mehmet Akif’in yedi kitaptan oluşan te­mel eseridir.”

3-Aşağıdakilerden hangisi Safahat’ın bölümle­rinden biri değildir?

A) Gölgeler B) Hatıralar   C) Asım D) Fatih Kürsüsünde  E) İslam Birliği

4-Tanzimat şiiriyle ilgili aşağıda verilen bilgiler­den hangisi yanlıştır?

A) İlk dönemde toplumsal, ikinci dönemde birey­sel konular işlenmiştir. B) I. ve II. Dönem şairleri, romantizm etkisinde şiirler yazmıştır.  C) Biçim yönünden I. ve II. Dönemde divan şiiri geleneğine bağlı kalınmıştır.   D) Her iki dönemde de şiirde parça güzelliğine değil, bütün güzelliğine önem verilmiştir.   E) I. Dönemde sadece hece ölçüsü, II. Dönem­de aruz ölçüsü kullanılmıştır

Servetifünun Edebiyatı ---- yılında ---- yazdığı "Edebiyat ve Hukuk" adlı makaleden dolayı kapatılmış, edebiyatımızda çıkan bu boşluğu da ---- doldurmuştur. 5-Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) 1905 - Tevfik Fikret’in – Fecriati    B) 1901 - Hüseyin Cahit’in – Fecriati C) 1911 - Hüseyin Cahit’in - Milli edebiyat D) 1904 - Tevfik Fikret’in - Beş Hececiler E) 1912 - Halit Ziya’nın - Milli edebiyat

Hak bellediğin yolda yalnız gideceksin, kıran da olsa kırıl; fakat eğilme sakın!” dizelerini söyleyen korkusuz bir ruh yapısına sahip ve Servetifü­nun Edebiyatı'nın en büyük şairidir. 1901’e ka­dar yazdığı şiirlerde “sanat için sanat” görüşünü benimsemiş ve bireysel konuları ele almıştır. Bundan sonra ise özellikle II. Meşrutiyet’in ilanıyla yazdığı şiirlerde “toplum için sanat” görüşünü benimsemiştir. Hayatın'ın son döneminde ço­cuklar için yazdığı şiirleri “Şermin” adlı kitapta toplamıştır. 6 -Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakiler-den hangisidir?  A) Cenap Şahabettin B) Halit Ziya Uşaklıgil   C) Tevfik Fikret D) Mehmet Rauf   E) Ahmet Haşim

I. Divan edebiyatı nazım biçimleri bırakılmış, Batılı nazım biçimleri kullanılmıştır. II. Edebiyatımızda ilk defa yayımlanan bir bildi­riyle sanat anlayışlarını belirtmişlerdir. III. Toplumsal temalar önemsenerek işlenmiştir. V. Şiirde sembolizm ve parnasizm akımlarının etkisinde kalınmıştır. 7-Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden han­gisi ya da hangileri Servetifünun Dönemi için söylenemez?

  1. II. ve IV. B) Yalnız III. C) II. ve III.    D) I. ve II.  E) Yalnız II

8-Aşağıdaki cümlelerden hangisinin öge dizilişi “özne, belirtisiz nesne, yüklem” şeklindedir?

A) Hatırladığımız sürece hiç kimse bu dünyadan asla gitmiş sayılmaz.

B) Ezber, hafızamıza emanet edilen bir şeyi saklamaktır.

C) Büyük hedefleri olanlar, büyük sıkıntılardan geçerek başarıyı yakalarlar.

D) İnsanoğlu doğanın içinde yaşadığını unutmuş gibi davranıyor.

E) Mevlâna: “Ya olduğunuz gibi görünün ya da göründüğünüz gibi olun!” der.

9- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde belirtili nesne vurgulanmıştır?

A) Hamlet, çağımızda en çok sahnelenen oyunlardan biridir.

B) Doğada ve toplumda belirli nedenler belirli sonuçları doğurur.

C) Karaçamlarla kaplı bu dağın zirvesi dev bir kaya kütlesinden oluşur.

D) Doğal kaynaklara sahip ülkelerin stratejik önemi her geçen gün artıyor.

E) Gazel, şairlerin şiirdeki sanat kabiliyetini ortaya koyan bir nazım biçimidir.

10- Fransız romancısı Paul Bourget (I) Edebiyatın hizmeti medeniyetin hizmetinden aşağı kalmaz (II) O yalnız bir süs değil, medeniyetin ta kendisidir (III) (IV) der (V)

Bu parçada numaralanmış ayraçların hangilerinde nokta (.) kullanılmamalıdır?

A) I ve II. B) I ve IV. C) II ve IV. D) II ve V. E) III ve V

Dünya üzerinde ki nüfus sayımlarına göre en çok konuşulan birinci dil Çince, ikinci dil Hintçe, üçüncü dil Latin Amerika’da da konuşulan İspanyolca, dördüncü dil iletişim dili olarak İngilizce. Çünkü Hindistan, Pakistan gibi ülkelerde de konuşuluyor. Beşinci dil de Türkçe. Bu sıralama UNESCO’nun tespitidir. 11- Bu parçada aşağıdakilerin hangisiyle ilgili bir yazım yanlışı yapılmıştır?

 A) Sayıların yazımı B) Özel adların yazımı C) Kısaltmaların yazımı

D) Bağlaç olan”ki”nin yazımı E) Bağlaç olan “de”nin yazım

12- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcüğün yazımında yanlışlık yapılmıştır?

A) Türk edebiyatında pek çok eser ilmî çalışmalar sayesinde fark edilmiştir.

B) Edebiyat tarihî, milletlerin yüzyıllar boyunca oluşturduğu eserleri inceler.

C) Resmî kaynaklara göre Türkçe dünyada en çok konuşulan beş dilden biridir.

D) Millî değerlerimize sahip çıkmakla ancak geleceğimizi garanti altına alabiliriz.

 E) İnsanın kendisini ve dünyayı tanımasında edebî eserlerin katkıları yadsına

Halk edebiyatı şiir biçimlerinden yararlanma yoluna gittiler. Şiirlerini dörtlükler hâlinde yazdılar. Mâni, koşma gibi nazım biçimlerini kullandılar. Hece ölçüsüyle şiirler yazdılar. Konularını halkın yaşamından, ülkenin içinde bulunduğu koşullardan seçtiler. Sade bir dil kullandılar.

“Güzel dil Türkçe bize, Başka dil gece bize. İstanbul konuşması En saf, en ince bize.” dörtlüğü bu şiir anlayışıyla kaleme alınmıştır.

13- Bu parçada tanıtılan şiir geleneği aşağıdakilerden hangisidir?  A) Saf şiir B) Toplumsal gerçekçiler C) I. Yeni D) II. Yeni E) Millî Edebiyat Dönemi şiiri

14-. Ey yüksek dağların karlı göğsünde Ebedî uykuya dalan yiğitler! Ey taçsız, nişansız kabri üstünde Yıldızlardan kandil yanan yiğitler! Bu parçayla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Redif kullanılmıştır. B) Nazım birimi dörtlüktür.  C) Zengin kafiye kullanılmıştır.

D) 11’li hece ölçüsü kullanılmıştır.  E) Çapraz kafiye düzeniyle yazılmıştır.

Soru 15- Ömrün gecesinde sükûn, aydınlık Boşanan bir seldi avuçlarından, Bir masal meyvesi gibi paylaştık Mehtabı kırılmış dal uçlarından

Soru 15-Yandaki metne bakılarak  bu dizelerde yapılan benzetmelerin ögelerinden biri değildir? A) masal meyvesi B) sükûn C) mehtap D) dal uçları E) sel

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

SORU

CEVAP

Not ; Kodlama yapılmayan yazılı geçerli olmayacaktır.

B- Aşağıdaki verilen yazar/şairlerin en az 1 şiir veya hikaye türündeki eserini yazınız. 5 Puan

C-Şair ve yazarların hangi dönemin temsicisi olduğunu yazınız. 5puan

BAŞARILAR !!!

TDE ÖĞRETMENİ

DERVİŞ DEMİR

Anahtar Kelimeler:
11. Sınıf Türk Dili Edebiyatı 1. Dönem 2. Yazılı Soru Ve CevaplarıTürk Dili Edebiyataı Sınav Soruları2. Yazılı Sınav Soruları1. Dönem 2. Yazılı Sınav Soru Ve Cevapları1. Dönem 2. Yazılı Türk Dili Edebiyatı Soruları1. Dönem 2. Yazılı 11. Sınıf Yazılı Konuları11. Sınıf 2. Yazılı Soru Ve Cevapları2. Yazılı Sınav Sorularıtürk Dili Edebiyatı 2. Yazılı Soru Ve Cevapları1. Dönem Türk Dili Edebiyatı Soruları 11. SınıfTÜRK EDEBİYATI DERSİ 11. SINIF 1. DÖNEM 2. YAZILI11.Sınıf Türk Dili Ve Edebiyatı 1.Dönem 2.Yazılı Soruları11.Sınıf Türk Dili Ve Edebiyatı 1.Dönem 2.Yazılı Soruları 202111.Sınıf Türk Edebiyatı 1.Dönem 2.Yazılı Soru Ve Cevapları İndir11.Sınıf Türk Edebiyatı 1.Dönem 2.Yazılı Soru Ve CevaplarıTürk Edebiyatı 1.Dönem 2.Yazılı Soru Ve CevaplarıLise Türk Dili Edebiyat Soruları11.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 1.DÖNEM 2.YAZILI11. Sınıf Türk Edebiyatı 1. Dönem 2. Yazılı Soruları2021 11. Sınıf Türk Edebiyatı 1. Dönem 2. Yazılı Soruları11. Sınıf Türk Dili Ve Edebiyatı Yazılı Sınav Soruları11. Sınıf 1.dönem 2. Yazılı Test Soruları11.sınıf Edebiyat 1.dönem 2.yazılı çalışma Kağıdı10.Sınıf Edebiyat 1.Dönem 1. Yazılı Soruları Edebiyat ÖğretmeniEdebiyat Öğretmeni 11. Sınıf 1.Dönem 1. Yazılı Soruları11. Sınıf Edebiyat Klasik Yazılı Soruları Ve Cevapları11.sınıf Türk Dili Ve Edebiyatı 2.dönem 2.yazılı Soruları11.sınıf Edebiyat 1.dönem 2.yazılı Soruları11.sınıf Edebiyat 1.dönem 2.yazılı Konuları

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

banner13