İSTİKLAL MARŞI'NIN İNGİLİZCESİ

İstiklal Marşı İngilizce'si Birinci Kıta:

Fear not; For the crimson banner that proudly ripples in this glorious dawn, shall not fade,

Before the last fiery hearth that is ablaze within my homeland is extinguished.

For that is the star of my people, and it will forever shine;

It is mine; and solely belongs to my valiant nation.

İstiklal Marşı İngilizce'si İkinci Kıta:

Frown not, I beseech you, oh thou coy crescent!

Smile upon my heroic nation! Why the anger, why the rage?

Our blood which we shed for you shall not be worthy otherwise;

For freedom is the absolute right of my God-worshipping nation!

İstiklal Marşı İngilizce'si Üçüncü Kıta:

I have been free since the beginning and forever shall be so.

What madman shall put me in chains! I defy the very idea!

I'm like the roaring flood; trampling my banks and overcoming my body,

I'll tear apart mountains, exceed the Expanses and still gush out!

İstiklal Marşı İngilizce'si Dördüncü Kıta:

The horizons of the West may be bound with walls of steel,

But my borders are guarded by the mighty bosom of a believer.

Let it bellow out , do not be afraid! And think: how can this fiery faith ever be extinguished,

By that battered, single-fanged monster you call "civilization"?

İstiklal Marşı İngilizce'si Beşinci Kıta:

My friend! Leave not my homeland to the hands of villainous men!

Render your chest as armour and your body as bulwark! Halt this disgraceful assault!

For soon shall come the joyous days of divine promise;

Who knows? Perhaps tomorrow? Perhaps even sooner!

İstiklal Marşı İngilizce'si Altıncı Kıta:

View not the soil you tread on as mere earth - recognize it!

And think about the shroudless thousands who lie so nobly beneath you.

You're the glorious son of a martyr - take shame, grieve not your ancestors!

Unhand not, even when you're promised worlds, this heavenly homeland.

İstiklal Marşı İngilizce'si Yedinci Kıta:

Who would not sacrifice their life for this paradise of a country?

Martyrs would burst forth should one simply squeeze the soil! Martyrs!

May God take my life, my loved ones, and all possessions from me if He will,

But let Him not deprive me of my one true homeland in the world.

İstiklal Marşı İngilizce'si Sekizinci Kıta:

Oh glorious God, the sole wish of my pain-stricken heart is that,

No heathen's hand should ever touch the bosom of my sacred Temples.

These adhans and their testimonies are the foundations of my religion,

And may their noble sound prevail thunderously across my eternal homeland.

İstiklal Marşı İngilizce'si Dokuzuncu Kıta:

For only then, shall my fatigued tombstone, if there is one, prostrate a thousand times in ecstasy,

And tears of blood shall, oh Lord, spill out from my every wound,

And my lifeless body shall burst forth from the earth like an eternal spirit,

Perhaps only then, shall I peacefully ascend and at long last reach the heavens.

İstiklal Marşı İngilizce'si Onuncu Kıta:

So ripple and wave like the bright dawning sky, oh thou glorious crescent,

So that our every last dropp of blood may finally be blessed and worthy!

Neither you nor my kin shall ever be extinguished!

For freedom is the absolute right of my ever-free flag;

For independence is the absolute right of my God-worshipping nation!

İstiklal Marşı’nın fonetik alfabesi ile yazılışı ve okunuşu

Fear not; For the crimson banner that proudly ripples in this glorious dawn, shall not fade,
Before the last fiery hearth that is ablaze within my homeland is extinguished.
For that is the star of my people, and it will forever shine;
It is mine; and solely belongs to my valiant nation.

/fɪə nɒt; fɔː ðə ˈkrɪmzn ˈbænə ðæt ˈpraʊdli ˈrɪplz ɪn ðɪs ˈglɔːrɪəs dɔːn, ʃæl nɒt feɪd,
bɪˈfɔː ðə lɑːst ˈfaɪəri hɑːθ ðæt ɪz əˈbleɪz wɪˈðɪn maɪ ˈhəʊmlænd ɪz ɪksˈtɪŋgwɪʃt.
fɔː ðæt ɪz ðə stɑːr ɒv maɪ ˈpiːpl, ænd ɪt wɪl fəˈrɛvə ʃaɪn;
ɪt ɪz maɪn; ænd ˈsəʊlli bɪˈlɒŋz tuː maɪ ˈvæliənt ˈneɪʃən./

Frown not, I beseech you, oh thou coy crescent!
Smile upon my heroic nation! Why the anger, why the rage?
Our blood which we shed for you shall not be worthy otherwise;
For freedom is the absolute right of my God-worshipping nation!

/fraʊn nɒt, aɪ bɪˈsiːʧ juː, əʊ ðaʊ kɔɪ ˈkrɛsnt!
smaɪl əˈpɒn maɪ hɪˈrəʊɪk ˈneɪʃən! waɪ ði ˈæŋgə, waɪ ðə reɪʤ?
ˈaʊə blʌd wɪʧ wiː ʃɛd fɔː juː ʃæl nɒt biː ˈwɜːði ˈʌðəwaɪz;
fɔː ˈfriːdəm ɪz ði ˈæbsəluːt raɪt ɒv maɪ gɒd-ˈwɜːʃɪpɪŋ ˈneɪʃən/

I have been free since the beginning and forever shall be so.
What madman shall put me in chains! I defy the very idea!
I’m like the roaring flood; trampling my banks and overcoming my body,
I’ll tear apart mountains, exceed the Expanses and still gush out!

/aɪ hæv biːn friː sɪns ðə bɪˈgɪnɪŋ ænd fəˈrɛvə ʃæl biː səʊ.
wɒt ˈmædmən ʃæl pʊt miː ɪn ʧeɪnz! aɪ dɪˈfaɪ ðə ˈvɛri aɪˈdɪə!
aɪm laɪk ðə ˈrɔːrɪŋ flʌd; ˈtræmplɪŋ maɪ bæŋks ænd ˌəʊvəˈkʌmɪŋ maɪ ˈbɒdi,
aɪl teər əˈpɑːt ˈmaʊntɪnz, ɪkˈsiːd ði ɪksˈpænsɪz ænd stɪl gʌʃ aʊt/

The horizons of the West may be bound with walls of steel,
But my borders are guarded by the mighty bosom of a believer.
Bellow out, do not be afraid! And think: how can this fiery faith ever be extinguished,
By that battered, single-fanged monster you call “civilization”?

/ðə həˈraɪznz ɒv ðə wɛst meɪ biː baʊnd wɪð wɔːlz ɒv stiːl,
bʌt maɪ ˈbɔːdəz ɑː ˈgɑːdɪd baɪ ðə ˈmaɪti ˈbʊzəm ɒv ə bɪˈliːvə.
ˈbɛləʊ aʊt, duː nɒt biː əˈfreɪd! ænd θɪŋk: haʊ kæn ðɪs ˈfaɪəri feɪθ ˈɛvə biː ɪksˈtɪŋgwɪʃt,
baɪ ðæt ˈbætəd, ˈsɪŋgl-fæŋd ˈmɒnstə juː kɔːl “ˌsɪvɪlaɪˈzeɪʃən”

My friend! Leave not my homeland to the hands of villainous men!
Render your chest as armour and your body as bulwark! Halt this disgraceful assault!
For soon shall come the promised days of divine promise;
Who knows? Perhaps tomorrow? Perhaps even sooner!

/maɪ frɛnd! liːv nɒt maɪ ˈhəʊmlænd tuː ðə hændz ɒv ˈvɪlənəs mɛn!
ˈrɛndə jɔː ʧɛst æz ˈɑːmər ænd jɔː ˈbɒdi æz ˈbʊlwək! hɔːlt ðɪs dɪsˈgreɪsfʊl əˈsɔːlt!
fɔː suːn ʃæl kʌm ðə ˈprɒmɪst deɪz ɒv dɪˈvaɪn ˈprɒmɪs;
huː nəʊz? pəˈhæps təˈmɒrəʊ? pəˈhæps ˈiːvən ˈsuːnə!/

View not the soil you tread on as mere earth – recognize it!
And think about the shroudless thousands who lie so nobly beneath you.
You’re the glorious son of a martyr – take shame, grieve not your ancestors!
Unhand notthis heavenly homeland, even when you’re promised worlds.

/vjuː nɒt ðə sɔɪl juː trɛd ɒn æz mɪər ɜːθ – ˈrɛkəgnaɪz ɪt!
ænd θɪŋk əˈbaʊt ðə ˈʃraʊdləs ˈθaʊzəndz huː laɪ səʊ ˈnəʊbli bɪˈniːθ juː.
jʊə ðə ˈglɔːrɪəs sʌn ɒv ə ˈmɑːtə – teɪk ʃeɪm, griːv nɒt jɔːr ˈænsɪstəz!
ʌnˈhænd nɒt ðɪs ˈhɛvnli ˈhəʊmlænd, ˈiːvən wɛn jʊə ˈprɒmɪst wɜːldz/

Who would not sacrifice their life for this paradise of a country?
Martyrs would burst forth should one simply squeeze the soil! Martyrs!
May God take my life, my loved ones, and all possessions from me if He will,
But may Him not deprive me of my one true homeland in the world.

/huː wʊd nɒt ˈsækrɪfaɪs ðeə laɪf fɔː ðɪs ˈpærədaɪs ɒv ə ˈkʌntri?
ˈmɑːtəz wʊd bɜːst fɔːθ ʃʊd wʌn ˈsɪmpli skwiːz ðə sɔɪl! ˈmɑːtəz!
meɪ gɒd teɪk maɪ laɪf, maɪ lʌvd wʌnz, ænd ɔːl pəˈzɛʃənz frɒm miː ɪf hiː wɪl,
bʌt meɪ hɪm nɒt dɪˈpraɪv miː ɒv maɪ wʌn truː ˈhəʊmlænd ɪn ðə wɜːld/

Oh glorious God, the sole wish of my pain-stricken heart is that,
No heathen’s hand should ever touch the bosom of my sacred Temples.
These adhans and their testimonies are the foundations of my religion,
And may their noble sound prevail thunderously across my eternal homeland.

/əʊ ˈglɔːrɪəs gɒd, ðə səʊl wɪʃ ɒv maɪ peɪn-ˈstrɪkən hɑːt ɪz ðæt,
nəʊ ˈhiːðənz hænd ʃʊd ˈɛvə tʌʧ ðə ˈbʊzəm ɒv maɪ ˈseɪkrɪd ˈtɛmplz.
ðiːz adhans ænd ðeə ˈtɛstɪməniz ɑː ðə faʊnˈdeɪʃənz ɒv maɪ rɪˈlɪʤən,
ænd meɪ ðeə ˈnəʊbl saʊnd prɪˈveɪl ˈθʌndərəsli əˈkrɒs maɪ i(ː)ˈtɜːnl ˈhəʊmlænd/

For only then, shall my fatigued tombstone, if there is one, prostrate a thousand times in ecstasy,
And tears of blood shall, oh Lord, gush out from my every wound,
And my lifeless body shall burst forth from the earth like an eternal spirit,
Perhaps only then, shall I peacefully ascend and at long last reach the heavens.

/fɔːr ˈəʊnli ðɛn, ʃæl maɪ fəˈtiːgd ˈtuːmstəʊn, ɪf ðeər ɪz wʌn, ˈprɒstreɪt ə ˈθaʊzənd taɪmz ɪn ˈɛkstəsi,
ænd teəz ɒv blʌd ʃæl, əʊ lɔːd, gʌʃ aʊt frɒm maɪ ˈɛvri wuːnd,
ænd maɪ ˈlaɪflɪs ˈbɒdi ʃæl bɜːst fɔːθ frɒm ði ɜːθ laɪk ən i(ː)ˈtɜːnl ˈspɪrɪt,
pəˈhæps ˈəʊnli ðɛn, ʃæl aɪ ˈpiːsfʊli əˈsɛnd ænd æt lɒŋ lɑːst riːʧ ðə ˈhɛvnz/

So flap and wave like the bright dawning sky, oh thou glorious crescent,
So that our every last drop of blood may finally be blessed and worthy!
Neither you nor my kin shall ever be annihilated!
For freedom is the absolute right of my ever-free flag;
For independence is the absolute right of my God-worshipping nation!

/səʊ flæp ænd weɪv laɪk ðə braɪt ˈdɔːnɪŋ skaɪ, əʊ ðaʊ ˈglɔːrɪəs ˈkrɛsnt,
səʊ ðæt ˈaʊər ˈɛvri lɑːst drɒp ɒv blʌd meɪ ˈfaɪnəli biː blɛst ænd ˈwɜːði!
ˈnaɪðə juː nɔː maɪ kɪn ʃæl ˈɛvə biː əˈnaɪəleɪtɪd!
fɔː ˈfriːdəm ɪz ði ˈæbsəluːt raɪt ɒv maɪ ˈɛvə-friː flæg;
fɔːr ˌɪndɪˈpɛndəns ɪz ði ˈæbsəluːt raɪt ɒv maɪ gɒd-ˈwɜːʃɪpɪŋ ˈneɪʃən!/

Mehmet Akif Ersoy (Translator Anonymous; İngilizcesinin alındığı kaynak: h t t p s : / / w w w . i s t i k l a l –
m a r s i . c o m / i s t i k l a l – m a r s i – i n g i l i z c e /)

İstiklal Marşı’nın Almancası

Nationalhymne (Marsch der Unabhängigkeit)

Als ewig Morgenlicht, gewehrt dir, keine Bange, Letzte Wärme im Land, im Wehen, deine Fahne; Sie, ein Stern ewig meiner Nation, im Schimmer; Sie, doch mein, sie doch meiner Nation, für immer.

Endlos Andlitz, der Mond im Sichel, wie verwöhnt! Lächle meinem Volke voller Helden, wie kräftig, wie versöhnt? Blut unser vergossen im Segen, Dir sonst nicht verzeiht, Anrecht meinem Volke auf Freiheit, mit Gottes Liebe, sei geweiht!

Jeher, lebte ich frei, so frei werde ich leben, Überrascht, welcher Verrückter, versuche, mir Ketten anzulegen? Ich, als wilder Fluss, mein eigen Sein, kann übertreffen, Zerreiße Berge, passe in keine Weiten, aus allen meinen Seiten.

Umschlossen, wie gepanzert aus Wand, der Horizont im Tracht, Habe eine Brust, voll Glauben, inner Grenzen dieser Entfacht, Solle heulen, so fürchte nicht! Wie denn so ein Glauben zu würgen gilt. “Zivilisation”! genannt eine Bestie, nur noch ein Zahn so nicht wild?

Freund! So lasse ja nicht ziehen, in meine Heimat Niederes! Mache ein Schild aus deinem Körper, solle halten, mutlos Wideres. Wird geboren, Tage dir versprochen, vom Gott seit jeher, Wer weiß, vielleicht schon morgen, vielleicht auch viel eher.

Denn du schreitest nicht bloß “Erde”, warte! Gedenke, an Tausende darunter, und achte! Du Heldensohn, schade, nicht verletze deine Ahnen; Heimatparadies, um Welten, solle werden keine Gaben.

Wer denn nicht, für solch Heimat paradies, opfere sich? Voller Helden, denn voller Helden, die Erde in sich! Wie mein Leben, sowie meine Liebe, nehme er ganz für sich, Der Rechte Weg, nur meine Heimat auf Erden, doch nicht dich.

Ewig Wunsch meiner Seele, wie kein Vertrauen, so keine Hände Berühren je, die Brust, meiner heilig Stätte mit keiner Schände! Ewig die Religion, den Ruf zum Gebete, als Sockel hätte, So ewig über meine Heimat, Diesen zu vernehmen gestätte.

Dann Hingabe, tausend Gebete, wenn mein Grab aus Gesteine; Aus jeder Wun de, Göttlich singt, frei aus meinem blutig Geweine, Aus dem Boden platzt Ehre, entledigt jeder Seele, die Meine, Dann Ich empor, dem neunten Himmel, der Decke die Seine.

Nun wehe, wie die Röte im Ruhm, Du Sichel vom Monde; Seie gesegnet, all das Blut Dir vergossen, um der Wende, Für immer gilt, meinem Volke keinen Fall, mehr Du sende. Anrecht meiner Fahne auf Freiheit, sie immer gelebt befreit; Anrecht meinem Volke auf Freiheit, mit Gottes Liebe sei geweiht.

İstiklal Marşı Türkçesi


Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak;
Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.
O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak;
O benimdir, o benim milletimindir ancak.

Çatma, kurban olayım çehreni ey nazlı hilâl!
Kahraman ırkıma bir gül! Ne bu şiddet bu celâl?
Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helâl,
Hakkıdır, Hakk’a tapan, milletimin istiklâl!

Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım.
Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım!
Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner aşarım;
Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım.

Garbın âfakını sarmışsa çelik zırhlı duvar,
Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var.
Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imanı boğar,
“Medeniyet!” dediğin tek dişi kalmış canavar?

Arkadaş! Yurduma alçakları uğratma sakın!
Siper et gövdeni, dursun bu hayasızca akın.
Doğacaktır sana vaadettiği günler Hakk’ın;
Kim bilir? Belki yarın? Belki yarından da yakın!

Bastığın yerleri “toprak” diyerek geçme, tanı!
Düşün, altındaki binlerce kefensiz yatanı!
Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır atanı;
Verme, dünyaları alsan da bu cennet vatanı.

Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki fedâ?
Şüheda fışkıracak toprağı sıksan, şühedâ!
Canı, cananı, bütün varımı alsın da Hüdâ,
Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüdâ.

Rûhumun senden, ilâhi, şudur ancak emeli;
Değmesin mabedimin göğsüne na-mahrem eli!
Bu ezanlar ki şahadetleri dinin temeli,
Ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli.

O zaman vecd ile bin secde eder varsa taşım;
Her cerihamdan, ilâhi, boşanıp kanlı yaşım,
Fışkırır rûh-i mücerret gibi yerden nâşım;
O zaman yükselerek arşa değer belki başım!

Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilâl;
Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helâl!
Ebediyyen sana yok, ırkıma yok izmihlâl.
Hakkıdır, hür yaşamış bayrağımın hürriyet;
Hakkıdır, Hakka tapan milletimin istiklâl!

Anahtar Kelimeler:
İSTİKLAL MARŞI İNGİLİZCESİIstiklal Marşı - Türkçe İngilizceIstiklal Marşı Türkçe İngilizceİstiklal Marşı İngilizcesi Onuncu Kıta:İstiklal Marşı İngilizcesi Dokuzuncu Kıta:Dokuzuncu Kıta:İstiklal Marşı İngilizcesi Sekizinci Kıta:İstiklal Marşı İngilizcesi Yedinci Kıtaİstiklal Marşı İngilizcesi Altıncı Kıtaİstiklal Marşı İngilizcesi Beşinci Kıtaİstiklal Marşı İngilizcesi Dördüncü Kıtaİstiklal Marşı İngilizcesi Üçüncü Kıtaİstiklal Marşı İngilizcesi İkinci Kıtaİstiklal Marşı İngilizcesi Birinci KıtaFear Not; For The Crimson Banner That Proudly Ripples In This Glorious DawnShall Not FadeBefore The Last Fiery Hearth That Is Ablaze Within My Homeland Is Extinguished.For That Is The Star Of My PeopleAnd It Will Forever Shine;It Is Mine; And Solely Belongs To My Valiant Nation.Turkish National Anthemİstiklal Marşı (İngilizce çevirisi)İstiklal Marşı İngilizce çevirisiIstiklal Marşıİngilizce çevirisiİstiklal Marşı İngilizce SözleriÇevirisiİstiklal Marşı İngilizce Sözleri Çevirisiİstiklal Marşı İngilizce Çevirisiİstiklal Marşı’nın Tüm 10 Kıtasının Ingilizce Sözleriİstiklal Marşı İngilizce çeviriİstiklal Marşı’nın Ingilizcesiİstiklal Marşı TürkçesiIngilizce Istiklal Marşıİstiklal Marşının Kabulü IngilizcesiİSTİKLAL MARŞININ İNGİLİZCESİİstiklal Marşı Independence MarchMEHMET AKİF ERSOYİstiklal Marşı İngilizce Ve Fonetik Alfabesiyleİstiklal Marşı’nın Fonetik Alfabesi Ile Yazılışı Ve Okunuşuİstiklal Marşı’nın Fonetik Alfabesi Ile Yazılışıİstiklal Marşı’nın Fonetik Alfabesi Ile OkunuşuMarşımızın Almancasıİşaret Diliyle Gösterimiİstiklal Marşı’nın AlmancasıIstiklal Marşı Türkçesi Ve YorumuFonetik Alfabesiyle Istiklal MarşıIşaret Diliyle Istiklal MarşıIstiklal Marşı DinleIstiklal Marşının AlmancasıIstiklal Marşının YorumuPhonetic And National Anthem

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol