Erasmus Plus Nedir? Erasmus Plus Faaliyetlerine Kimler Katılabilir?

Öğretmen haberleri ve gelişmelerden hemen haberdar olmak için Telegram kanalımıza katılın!

Erasmus Üniversite Öğrencilerinin Hareketliliği için Avrupa Topluluğu Eylem Planı anlamına gelmektedir. Erasmus etkinliği 2014 yılı itibari ile sona ermiş, yerine Erasmus+ (Erasmus Plus)gelmiştir. Yani, Erasmus Plus Programı, önceden Erasmus ismiyle faaliyet gösteren ve 2014 yılı itibari ile sona eren Hayat Boyu Öğrenme Programı‘nın yeni ismidir. 2014-2020 yılları arasında 7 yıl boyunca Erasmus Plus olarak hibe desteği ile devam edecektir.

Erasmus Plus Faaliyet Alanları Nelerdir?
Erasmus plus aşağıdaki üç alanda işbirliği projelerine destek sağlayan bir Avrupa Birliği programıdır:

 • Eğitim ve öğretim
 • Gençlik
 • Spor


Erasmus programının eğitim ve öğretim alanındaki amaçları şunlardır:

 • Her düzeyde eğitim ve öğretimin gelişimini geliştirmek ve desteklemek
 • Resmi, gayri resmi ve yaygın eğitim ve öğrenim arasındaki bağları güçlendirmek
 • Eğitim ve işgücü piyasası arasındaki işbirliğini geliştirmek
 • Avrupa eğitimine ve eğitimde Avrupa boyutuna katma değer yaratmak
 • Eğitim politikalarını tanımlamada katılımcı ülkeler arasında işbirliğini desteklemek
 • Erasmus programı ayrıca, sivil toplumun aktif katılımı, liderlik becerilerinin geliştirilmesi, kültürler arasında dayanışma ve anlayış için gençlik potansiyelinin güçlendirilmesine odaklanmaktadır.

Spor alanı için Erasmus, spor organizasyonları arasında işbirliğini ve ağ oluşturmayı desteklemenin yanı sıra, fiziksel hareketsizliğin sosyal ve ekonomik yönlerini azaltmaya dolaylı olarak katkıda bulunabilecek projeleri desteklemeyi amaçlamaktadır.

Erasmus Plus Kapsamında Anahtar Eylemler Nelerdir?


Temel Eylemler (Eylemler olarak da adlandırılır) Erasmus + kapsamında finanse edilebilecek faaliyetler ve projeler için ortak addır. Aşağıda özetlenebilecek üç önemli Eylem Alanı vardır:

 • Hareketlilik (Kilit Eylem 1)
 • İnovasyon ve İyi Uygulamaların Paylaşımı için İşbirliği (Kilit Eylem 2)
 • Politika Reformu Desteği (Kilit Eylem 3)
 • Jean Monnet etkinlikleri ve yukarda da belirtilen Spor için programın iki ayrı alanı vardır.

Kilit Eylem 1-Bireylerin Hareketliliği: Bu hareketlilik, bireylerin kabiliyetlerini geliştirmeleri, istihdam olanaklarını artırmaları ve kültürel zenginlik kazanmaları için fırsatlar sunmaktır. Kilit Eylem 1 kapsamında, kuruluşlar, yapılandırılmış bir çalışma, iş deneyimi, işbaşı eğitimi, personel ve öğrenenlere eğitim ve öğretim fırsatları sunmak için hareketlilik projeleri yürütmek için finansman başvurusunda bulunabilirler.

Kilit Eylem 1, yükseköğretim, mesleki eğitim ve öğretim, okullar, yetişkin eğitimi ve gençliğin beş alanını kapsamaktadır.

Kilit Eylem 2-Yenilikçilik ve İyi Uygulamaların Değişimi için İşbirliği: Bu, öğrencilerin öğrencilere verdikleri hizmetleri iyileştirmek ve yenilikçi uygulamaları paylaşmak için birlikte çalışabilmelerini sağlamakla ilgilidir. Kilit Eylem 2 kapsamında, organizasyonlar, diğer katılımcı ülkelerden kuruluşlarla ortaklaşa çalışmak için finansman başvurusunda bulunabilirler.

Kilit Eylem 2, yükseköğretim, mesleki eğitim ve öğretim, okullar, yetişkin eğitimi ve gençliğin beş alanını kapsamaktadır.

Kilit Eylem 3-Politika Reformu Desteği: Bu Kilit Eylem, eğitim ve öğretim sistemlerinin modernizasyonunu desteklemeyi ve kolaylaştırmayı amaçlayan her türlü faaliyeti kapsamaktadır. Anahtar Eylem 3 kapsamında, Erasmus + programı eğitim, öğretim ve gençlik alanlarında AB genelinde politika reformunu destekleyen stratejik faaliyetleri finanse edecektir.

Kilit Eylem 3, yükseköğretim, mesleki eğitim ve öğretim, okullar, yetişkin eğitimi ve gençlik alanlarını kapsamaktadır.

Jean Monnet faaliyetleri: Jean Monnet etkinlikleri, yüksek öğretimdeki Avrupa entegrasyon çalışmalarında mükemmelliği teşvik etmek için akademik kurumlara destek ve finansman sağlamaktadır. Bu eylem aynı zamanda yükseköğrenim için AB politikalarını geliştirmek amacıyla akademik dünya ile politika yapıcılar arasında diyaloğu teşvik etmeyi de amaçlamaktadır. Jean Monnet etkinlikleri sadece yükseköğrenim alanını kapsamaktadır.

Jean Monnet faaliyetleri, Avrupa Komisyonu’nun Brüksel’deki Yürütme Ajansı tarafından merkezi olarak yürütülür.

Spor: Erasmus + Sport, iyi yönetişimi teşvik etmeyi ve sınır ötesi tehditleri sporun bütünlüğü ile mücadele etmeyi amaçlamaktadır. Spor alanında Erasmus + finansmanı, Avrupa, ulusal, bölgesel ve yerel düzeyde sporda yenilikçi fikir ve uygulamaların geliştirilmesi, aktarılması ve uygulanmasıyla sonuçlanan eylemleri desteklemeyi amaçlamaktadır.

Spor Eyleminin temel amacı, bugün sektörün karşı karşıya olduğu büyük zorluklara cevap vermek için sporda adil oyun ve işbirliğini teşvik etmektir

Erasmus Plus Nasıl Yönetilir?

Erasmus Plus programı, Avrupa Komisyonu (AB’nin yürütme organı), Eğitim, Görsel-İşitsel ve Kültür Yürütme Ajansı(EACEA), Program ülkelerindeki bir dizi Ulusal Ajans ve bazı Ortak Ülkelerde bir dizi Ulusal Ofis tarafından yönetilmektedir. Ülkemizde Ulusal Ajans tarafından yürütülmektedir. Bu kurumlar şu görevleri üstlenmektedir:

Avrupa Komisyonu: Avrupa Komisyonu, aşağıdakileri içeren programın genel yönetimini ele alarak; Bütçeyi yönetmek, Öncelikleri belirleme, Programın hedeflerini ve kriterlerini belirleme, Uygulamanın izlenmesi ve yönlendirilmesi, Programın takibi ve değerlendirilmesini yapar.

Eğitim, Görsel-İşitsel ve Kültür Yürütme Ajansı: Erasmus Plus programına dâhil etmenin “merkezileşmiş” öğelerin yönetiminden sorumludur. Buna göre; Programı ve fırsatları tanıtmak, Teklif çağrılarının başlatılması, Hibe taleplerinin gözden geçirilmesi, Taahhüt ve izleme projeleri, Sonuçlarda iletişim kurma, görevlerini yerine getirir.

Ulusal Ajanslar: AB ülkelerinde, Komisyon, Erasmus Plus’ın çoğunu Ulusal Ajanslara devretmektedir . AB dışında ve özellikle yükseköğretim alanında, bu rol Ulusal Erasmus Plus Ofisleri tarafından doldurulur. Komisyon, programın “merkezi olmayan” faaliyetlerini yönetmek için bu fonları kullanan Ulusal Ajanslara finansman sağlamaktadır. Bu, Ajansların programı ulusal eğitim, öğretim ve gençlik sistemlerine uyacak şekilde uyarlamalarına izin verir. Ulusal Ajanslar aşağıdakilerden sorumludur:

 • Program hakkında bilgi vermek
 • Ülkelerinde sunulan başvuruları gözden geçirme
 • Programın ülkelerindeki uygulanmasının izlenmesi ve değerlendirilmesi
 • Erasmus + ‘da yer alan kişi ve kuruluşların desteklenmesi
 • Programı ve faaliyetlerini yerel ve ulusal düzeyde tanıtmak


Ulusal Erasmus Plus Ofisler:


AB dışında, Erasmus Plus’a yükseköğretim alanında katılan ortak ülkelerde, Ulusal Ajansların çalışmalarının çoğu Ulusal Erasmus Plus Ofisleri tarafından yürütülmektedir. Bu ofisler, Erasmus Plus ‘da yer almak isteyen herkes için odak noktasıdır ve aşağıdakilerden sorumludur:

 • Potansiyel adaylara danışmanlık ve yardım
 • Erasmus Plus projelerini izleme
 • Politika diyaloğunu, çalışmaları ve olayları destekleme
 • Uzmanlarla ve yerel makamlarla irtibatların sürdürülmesi
 • Politika gelişmelerini izleme


Erasmus Plus Kapsamında Ele Alınan Konular Nelerdir?

 • Özellikle gençler arasında işsizliğin azaltılması.
 • Özellikle işgücü piyasasının gerektirdiği yeni beceriler ve beceriler için yetişkin öğrenimini teşvik etmek.
 • Gençleri Avrupa demokrasisine katılmaya teşvik etmek.
 • Destekleyici yenilik, işbirliği ve reform teşviki.
 • Erken okul terkini azaltmak.
 • AB’nin ortak ülkeleriyle işbirliği ve hareketliliği teşvik etmek.

Erasmus Plus Hangi Alanları Destekliyor?

 • Eğitim, Öğretim, Öğrenim
 • Staj
 • Profesyonel gelişim
 • Yaygın öğrenme temelli gençlik aktiviteleri
 • Gönüllü çalışmalar


Erasmus Plus Faaliyetlerine Kimler Katılabilir?


Erasmus Plus birçok kişi ve kuruluşa açıktır, ancak uygulama bir eylemden diğerine ve bir ülkeden diğerine değişir. Bireyler, Erasmus Plus tarafından finanse edilen fırsatların çoğuna katılabilir, ancak çoğu programda yer alan bir kuruluş aracılığıyla bunu yapmak zorundadır. Bireylerin ve örgütlerin uygunluğu, içinde bulundukları ülkeye bağlıdır.

Uygun ülkeler, Program ülkeleri ve Ortak ülkeler olmak üzere iki gruba ayrılır. Program ülkelerinin, Erasmus Plus ‘ın tüm eylemlerine uygun olmasına rağmen, Ortak ülkeler yalnızca bazı yerlere katılabilir ve belirli koşullara tabidir.

Erasmus Plus Kapsamında Nerelere Gidilebilir?


Erasmus, üniversiteler tarafından düzenlendiğinden, okunan bölüme ve üniversitenin yapmış olduğu anlaşmalara bağlı olan ülkelere gidilebilir. Yurtdışında okumak istiyorsanız, hangi Avrupa kurumlarının bir değişim anlaşması olduğu bağlı olunan üniversite Erasmus ofisleri tarafından ilan edilmektedir. Erasmus Plus kapsamında 33 ülkede program uygulaması yapılabilmektedir.

Bu ülkeler: Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Hırvatistan, Kıbrıs, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, Macaristan, İzlanda, İrlanda, İtalya, Letonya, Lihtenştayn, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Hollanda, Norveç, Polonya, Portekiz, Romanya, İsveç, Slovakya, Slovenya, İspanya, Eski Makedonya Yugoslav Cumhuriyeti, Türkiye, Birleşik Krallık.

Kaynak: Ulusal Ajans Erasmus Plus

Uzman Öğretmenlik ve Başöğretmenlik Grubumuza Üye olarak Tüm Gelişmelerden Haberdar Olabilirsiniz 
 

En güncel gelişmelerden hemen haberdar olmak için Telegram kanalımıza katılın!

Anahtar Kelimeler:
Erasmus Plus NedirErasmus PlusNedirErasmusErasmus Plus Faaliyetlerine Kimler Katılabilir?Erasmus Plus Kapsamında Nerelere Gidilebilir?Erasmus Plus Kapsamında Ele Alınan Konular Nelerdir?Hangi ülkelerUlusal AjanslarErasmus Plus Nasıl Yönetilir?Erasmus Erasmus Plus NedirErasmus Plus Ne Demek​​​​​​​Erasmus PlusErasmus Plus Kapsamında Anahtar Eylemler Nelerdir?Erasmus Programının Eğitim Ve öğretim Alanındaki Amaçları şunlardır:Erasmus Programının Eğitim Ve öğretim Alanındaki AmaçlarıErasmus Plus Faaliyet Alanları Nelerdir?Erasmus Plus Hangi Alanları Destekliyor?Erasmus Plus Programı 2018Erasmus Plus Programı 2020Erasmus Plus Programı 2021Erasmus Plus Programı 2019Erasmus Plus ProgramıErasmus Plus Öğrenci Öğrenim HareketliliğiErasmus Plus Öğrenci Staj Hareketliliği FaaliyetiBaşvurular Ne Zaman Başlar?Başvurular Ne Zaman BaşlarErasmus Başvurular Ne Zaman Başlar?Hibe Miktarları Ne Kadar?Avrupa Gönüllü Hizmeti (AGH) Nedir?Avrupa Gönüllü HizmetiAGH Nedir?Ulusal Ajans Erasmus PlusErasmus AnlamıErasmus Başvuru şartlarıErasmus BaşvurularıErasmus Başvuruları Ne ZamanErasmus BaşvurusuErasmus Hakkında BilgiErasmus Hakkında Her şeyErasmus HibeErasmus Hibe MiktarlarıErasmus HibesiErasmus Nasıl GidilirErasmus Nasıl KazanılırErasmus Nasıl OlurErasmus Ne DemekErasmus Ne Zaman YapılırErasmus NedirErasmus Nedir KısacaErasmus Nedir Nasıl GidilirErasmus Nedir şartları NelerdirErasmus Plus 2020Erasmus Plus 2021Erasmus Plus 2022Erasmus Plus 2018Erasmus Plus 2019Erasmus şartlarıErasmus StajErasmus TarihleriErasmus Tarihleri 2020Erasmus Tarihleri 2021Erasmus Tarihleri 2022Erasmus TürkiyeErasmus ülkeleriErasmus ülkeleri HangileriErasmus VikipediErasmus VizeErasmus Vizesi IçinVize Kaç AylıkErasmus Vize Kaç AylıkErasmus WikipediaErasmus ZorluklarıŞartları Nelerdir?Erasmus Hangi Alanları Destekliyor?Erasmus Öğrenci Öğrenim Hareketliliği

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol