MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

Öğretmen haberleri ve gelişmelerden hemen haberdar olmak için Telegram kanalımıza katılın!

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

 

Amaç

Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Milli Eğitim Bakanlığı merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatında görevli personelin disiplin amirlerini tespit etmektir.

Kapsam

Madde 2- Bu Yönetmelik, Bakanlık merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatında görevli personel hakkında uygulanır.

Dayanak

Madde 3- Bu Yönetmelik Bakanlar Kurulunun 17.09.1982 tarih ve 8/5336 sayılı Kararıyla yürürlüğe giren “Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Genel Yönetmelik”in değişik 16 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Disiplin Amirlerinin Belirlenmesi

Madde 4- Bakanlık kurum ve kuruluşlarındaki disiplin amirleri ve bunların astlık-üstlük sırası Ek listede gösterildiği gibi belirlenmiştir.

Müstakil müdürlük kadrosu bulunmayan anaokulları ile ilkokullarda müdürlük görevini de yürüten öğretmenlerin disiplin amirliği yetkisi yoktur.

Ek listede gösterilen üst disiplin amirleri, sıralamada kendinden önce gelen amire bağlanmış olan bütün personelin aynı zamanda ilk disiplin amiri sıfatına haizdir.

Üst disiplin amirleri tarafından yukarıdaki fıkrada açıklandığı tarzda ve ilk disiplin amiri sıfatıyla verilmiş disiplin cezalarına itiraz varsa bu amirlerin ilk disiplin amiri olan üstüne yoksa ilgili disiplin kuruluna yapılır.

Özel kanunların disiplin amirleri ile ilgili hükümleri saklıdır.

Başka Yerde Görevlendirilenlerin Disiplin Amirleri

Madde 5- Kadrosunun bulunduğu birimden başka bir birimde, onayla görevlendirilen personelin disiplin amirleri, fiilen görev yaptığı birimdeki disiplin amirleridir.

 

Bu Yönetmelikte Hüküm Bulunmayan Hâller

Madde 6- Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâllerde “Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik” hükümleri uygulanır.

Yürürlükten Kaldırılan Hükümler

Madde 7- 02.06.1986 tarih ve 2211 sayılı Tebliğler Dergisi’nde yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

Madde 8- Bu Yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 9- Bu Yönetmelik hükümlerini Milli Eğitim Bakanı yürütür.

 

A. MERKEZ TEŞKİLATI

Birimler ve Personeli  

Disiplin Amiri 

Üst Disiplin Amiri

 

 

 

1. Müsteşarlık

 

 

    a) Müsteşar

Bakan

-

 

 

 

    b) Müsteşar Yardımcısı

Müsteşar

-

 

 

 

    c) Diğer Personel

Müsteşar Yardımcısı

Müsteşar

 

 

 

2. Özel Kalem Müdürlüğü

 

 

    a) Özel Kalem Müdürü

Bakan

-

 

 

 

    b) Özel Kalem Müdürlüğü Personeli

Özel Kalem Müdürü

-

 

 

 

3. Müşavirlikler

 

 

    a) Bakanlık Müşavirliği

 

 

        1) Bakanlık Müşaviri

Müsteşar

-

 

 

 

        2) Diğer Personel

İlgili Bakanlık Müşaviri

Müsteşar

 

 

 

    b) Hukuk Müşavirliği

 

 

        1) 1.Hukuk Müşaviri

Müsteşar

-

 

 

 

        2) Hukuk Müşaviri

1.Hukuk Müşaviri

Müsteşar

 

 

 

        3) Diğer Personel

İlgili Hukuk Müşaviri

1.Hukuk Müşaviri

 

 

 

    c) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği

 

 

        1) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri

Müsteşar

-

 

 

 

        2) Diğer Personel

Müşavir

Müsteşar Yardımcısı

 

4. Kurul Başkanlıkları :

 

 

    a) Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı (Değişik: RG -30.12.1993/21804)

        1) Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı

Bakan

-

 

 

 

        2) Talim ve Terbiye Kurulu
            Başkan Yardımcısı olarak
            görevlendirilen Kurul Üyesi

Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı

-

 

 

 

        3) Talim ve Terbiye Kurul Üyesi

Talim ve Terbiye Kurulu
Başkanı

-

 

 

 

        4) Daire Başkanı

Talim ve Terbiye Kurulu
Başkan Yardımcısı

Talim ve Terbiye
Kurulu Başkanı

 

 

 

        5) Daire Başkan Yardımcısı olarak             görevlendirilen personel

İlgili Daire Başkanı

İlgili Talim ve Terbiye
Kurulu Başkan Yardımcısı

 

 

 

        6) Talim ve Terbiye Kurulu
            Kurul Uzmanı, Şube Müdürü
            Eğitim Uzmanı, Araştırmacı(1)

İlgili Daire Başkanı

İlgili Talim ve Terbiye
Kurulu Başkan Yardımcısı

 

 

 

        7) Mütercim, Şef, Memur,
            Daktilograf, Ambar Memuru,
            Yardımcı Hizmet Sınıfı Personeli

Şube Müdürü

İlgili Daire Başkanı

 

        8) (Değişik:RG-28/6/2008-26920)  

Öğretim Materyallerini Geliştirme, İnceleme Merkezi Müdürü

Daire Başkanı

İlgili Talim ve Terbiye
Kurulu Başkanı

- Müdür Başyardımcısı,
Müdür Yardımcısı, Öğretmen ve Diğer Personel

Merkez Müdürü

Daire Başkanı

 

    b) Teftiş Kurulu Başkanlığı (Değişik: RG -1/2/1992/21129)

        1) Teftiş Kurulu Başkanı

Bakan

-

 

 

 

        2) Başmüfettiş, Müfettiş

Teftiş Kurulu Başkanı

-

 

 

 

        3) Müfettiş Yardımcısı

Başmüfettiş yoksa Müfettiş

Teftiş Kurulu Başkanı

 

 

 

        4) Şube Müdürü

Teftiş Kurulu Başkanı

Müsteşar

 

 

 

        5) Diğer Personel

Şube Müdürü

Teftiş Kurulu Başkanı

 

 

 

    c) Araştırma Plânlama ve
       Koordinasyon Kurulu Başkanlığı (Mülga:RG-28/6/2008-26920)

 

 

 

5. Genel Müdürlükler

    a) Genel Müdür

Müsteşar

-

 

 

 

    b) Genel Müdür Yardımcısı

Genel Müdür

Müsteşar Yardımcısı

 

 

 

    c) Daire Başkanı

Genel Müdür Yardımcısı

Genel Müdür

 

 

 

    d) Şube Müdürü, Eğitim Uzmanı,
        Araştırmacı(2), Döner Sermaye
        İşletme Md(2), Mühendis(2)
Uzman (Özelleştirme sonucu gelen) (3)

Daire Başkanı

Genel Müdür Yardımcısı

 

 

 

    e) Programcı, Çözümleyici,
        Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama
        Kontrol İşletmeni, İstatistikçi(2)

Şube Müdürü

Daire Başkanı

 

 

 

    f) Diğer Personel

Şube Müdürü

Daire Başkanı

 

6. Bakanlık Daire Başkanlıkları

    a) Daire Başkanı

Müsteşar

-

 

 

 

    b) Şube Müdürü, Eğitim Uzmanı,
       Mühendis, Mimar, Araştırmacı(2), 
Uzman (Özelleştirme sonucu gelen) (3)

Daire Başkanı

Müsteşar Yardımcısı

 

 

 

    c) Programcı, Çözümleyici,
       Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni,
       Bilgisayar İşletmeni, vb. personel

Şube Müdürü

Daire Başkanı

 

 

 

    d) Diğer Personel

Şube Müdürü

Daire Başkanı

 

7. Savunma Sekreterliği

    a) Savunma Sekreteri

Müsteşar

-

 

 

 

    b) Savunma Uzmanı

Savunma Sekreteri

Müsteşar Yardımcısı

 

 

 

    c) Sivil Savunma Uzmanı

Savunma Sekreteri

İçişleri Bakanlığı Sivil
Savunma Genel Müdürü

 

 

 

    d) Diğer Personel

Savunma Uzmanı

Savunma Sekreteri

 

 

 

8. Strateji Geliştirme Başkanlığı: (Ek:RG-28/6/2008-26920)

a) Strateji Geliştirme Başkanı

Müsteşar

 

b) Daire Başkanı

Strateji Geliştirme Başkanı

Müsteşar

c) Şube Müdürü, Mali Hizmetler Uzmanı, Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı.

Daire Başkanı

Strateji Geliştirme Başkanı

d) Diğer Personel

Şube Müdürü

Daire Başkanı

9. İç Denetim Birimi Başkanlığı: (Ek:RG-28/6/2008-26920)

a)    Başkan

Müsteşar

 

b)    İç Denetçi

Müsteşar

 

c)    Şube Müdürü

Başkan

Müsteşar

 d)  Diğer personel

Şube Müdürü

Başkan

 

 

 

B. TAŞRA TEŞKİLÂTI

 

 

 

Birimler ve Personeli

Disiplin Amiri 

Üst Disiplin Amiri

 

 

 

1. İl Millî Eğitim Müdürlükleri (Değişik: RG -17.08.1998/23436)

    a) İl Millî Eğitim Müdürü

Vali

-

 

 

 

    b) İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı,
        Şube Müdürü, İlköğretim Müfettişleri
        Başkanı, Araştırmacı(2)
, Müdür (özelleştirme sonucu gelen) (3)

İl Millî Eğitim Müdürü

Vali

 

 

 

    c) İlköğretim Müfettişi,
        İlköğretim Müfettiş Yardımcısı,
        Bu Bölümdeki Şef, Memur,
        Daktilograf ve benzeri unvanlarda
        görevli personel

İlköğretim Müfettişleri
Başkanı

İl Millî Eğitim Müdürü

 

 

 

    d) Sivil Savunma Uzmanı

İl Millî Eğitim Müdürü

Vali

 

 

 

    e) Mühendis, Mimar ve diğer personel

İlgili İl Millî Eğitim Müdür
Yardımcısı yoksa Şube Müdürü

İl Millî Eğitim Müdürü

 

 

 

    f) (Ek: RG -30.06.2001/24448 )

 

 

        Sivil Savunma Bürosunda görevli
        Şef, Memur, Daktilograf, Teknik
        Hizmetler Sınıfı Personeli, Yardımcı
        Hizmetler Sınıfı Personeli ve diğer
        Personel

Bürodan sorumlu Sivil Savunma Uzmanı yoksa ilgili Millî Eğitim Müdür Yardımcısı, yoksa Şube Müdürü

İl Millî Eğitim Müdürü

 

 

 

2. İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri

 

 

    a) İlçe Milli Eğitim Müdürü

Kaymakam

Vali

 

 

 

    b) Şube Müdürü

İlçe Millî Eğitim Müdürü

Kaymakam

 

 

 

    c) Diğer Personel

Şube Müdürü

İlçe Millî Eğitim Müdürü

 

 

 

3. Okullar (Değişik: 17.08.1998/23436 RG)

    a) (Değişik:RG-28/6/2008-26920) Anaokulu, (Değişik ibare:RG-21/7/2012-28360) İlkokul, Ortaokul, Lise ve Dengi Okul, Özel Eğitim Okul ve Merkezi, Olgunlaşma Enstitüsü ve Müstakil Pratik Kız Sanat Okulu Müdürü

 

 

        1) İlçede

İlçe Millî Eğitim Müdürü

Kaymakam

 

 

 

        2) İlçe Teşkilatı Bulunmayan İl Merkezlerinde (Değişik ibare:RG-28/6/2008-26920)

İlgili İl Millî Eğitim Müdür
Yardımcısı yoksa Şube Müdürü

İl Millî Eğitim Müdürü

 

 

 

    b) (Değişik:RG-28/6/2008-26920) Okul ve Merkezlerde görevli; Müdür Başyardımcısı, Müdür Yardımcısı, öğretmen ve diğer personel

 

 

        1) İlçede

Okul Müdürü

İlçe Millî Eğitim Müdürü

 

 

 

        2) İlçe Teşkilatı Bulunmayan İl Merkezlerinde (Değişik ibare:RG-28/6/2008-26920)

Okul Müdürü

İlgili İl Millî Eğitim Müdür
Yardımcısı yoksa Şube Müdürü

 

 

 

4. Rehberlik ve Araştırma Merkezleri

 

 

    a) Rehberlik ve Araştırma
        Merkezi Müdürü

 

 

        1) İlçede

İlçe Millî Eğitim Müdürü

Kaymakam

 

 

 

        2) İlçe Teşkilatı Bulunmayan İl Merkezlerinde  (Değişik ibare:RG-28/6/2008-26920)

İlgili İl Millî Eğitim Müdür
Yardımcısı yoksa Şube Müdürü

İl Millî Eğitim Müdürü

 

 

 

    b) Rehberlik ve Araştırma Merkezi
        Müdür Yardımcısı, Bölüm
        Başkanı, Tabip

 

 

        1) İlçede

Rehberlik ve Araştırma
Merkezi Müdürü

İlçe Millî Eğitim Müdürü

 

 

 

        2) İlçe Teşkilatı Bulunmayan İl Merkezlerinde  (Değişik ibare:RG-28/6/2008-26920)

Rehberlik ve Araştırma
Merkezi Müdürü

İlgili İl Millî Eğitim Müdür
Yardımcısı yoksa Şube Müdürü

 

 

 

    c) Psikolog, Sosyal Çalışmacı,
        Rehber Öğretmen, Öğretmen vb.         Personel

 

 

        1) İlçede

Bölüm Başkanı

Rehberlik ve Araştırma
Merkezi Müdürü

 

 

 

        2) İlçe Teşkilatı Bulunmayan İl Merkezlerinde  (Değişik ibare:RG-28/6/2008-26920)

Bölüm Başkanı

Rehberlik ve Araştırma
Merkezi Müdürü

 

 

 

    d) Diğer Personel

 

 

        1) İlçede

Rehberlik ve Araştırma
Merkezi Müdür Yardımcısı

Rehberlik ve Araştırma
Merkezi Müdürü

 

 

 

        2) İlçe Teşkilatı Bulunmayan İl Merkezlerinde  (Değişik ibare:RG-28/6/2008-26920)

Rehberlik ve Araştırma
Merkezi Müdür Yardımcısı

Rehberlik ve Araştırma
Merkezi Müdürü

 

 

 

5. (Değişik başlık:RG-28/6/2008-26920) Halk Eğitim Merkezi ile Turizm Eğitim Merkezi

 

 

    a) Merkez Müdürü (Değişik ibare:RG-28/6/2008-26920)

 

 

        1) İlçede

İlçe Millî Eğitim Müdürü

Kaymakam

 

 

 

        2) İlçe Teşkilatı Bulunmayan İl Merkezlerinde  (Değişik ibare:RG-28/6/2008-26920)

İlgili İl Millî Eğitim Müdür
Yardımcısı yoksa Şube Müdürü

İl Millî Eğitim Müdürü

 

 

 

    b) Müdür Başyardımcısı (Değişik ibare:RG-28/6/2008-26920), Müdür Yrd.
        Öğretmen, Rehber Öğrt., Kurs
        Öğretmeni, Usta Öğretici

 

 

        1) İlçede

Merkez Müdürü (Değişik ibare:RG-28/6/2008-26920)

İlçe Millî Eğitim Müdürü

 

 

 

        2) İlçe Teşkilatı Bulunmayan İl Merkezlerinde  (Değişik ibare:RG-28/6/2008-26920)

Merkez Müdürü (Değişik ibare:RG-28/6/2008-26920)

İlgili İl Millî Eğitim Müdür
Yardımcısı yoksa Şube Müdürü

 

 

 

    c) Diğer Personel

 

 

        1) İlçede

Müdür Başyardımcısı (Değişik ibare:RG-28/6/2008-26920) yoksa Müdür Yrd.

Merkez Müdürü (Değişik ibare:RG-28/6/2008-26920)

 

 

 

        2) İlçe Teşkilatı Bulunmayan İl Merkezlerinde  (Değişik ibare:RG-28/6/2008-26920)

Müdür Başyardımcısı (Değişik ibare:RG-28/6/2008-26920) yoksa Müdür Yrd.

Merkez Müdürü (Değişik ibare:RG-28/6/2008-26920)

 

 

 

6. (Değişik başlık:RG-28/6/2008-26920) Mesleki Eğitim Merkezi

 

 

    a) Merkez Müdürü (Değişik ibare:RG-28/6/2008-26920)

 

 

        1) İlçede

İlçe Millî Eğitim Müdürü

Kaymakam

 

 

 

        2) İlçe Teşkilatı Bulunmayan İl Merkezlerinde  (Değişik ibare:RG-28/6/2008-26920)

İlgili İl Millî Eğitim Müdür
Yardımcısı yoksa Şube Müdürü

İl Millî Eğitim Müdürü

 

 

 

    b) Müdür Başyardımcısı (Değişik ibare:RG-28/6/2008-26920), Müdür Yrd. Öğretmen, Rehber Öğretmen, Usta Öğretici

 

 

        1) İlçede

Merkez Müdürü (Değişik ibare:RG-28/6/2008-26920)

İlçe Millî Eğitim Müdürü

 

 

 

        2) İlçe Teşkilatı Bulunmayan İl Merkezlerinde  (Değişik ibare:RG-28/6/2008-26920)

Merkez Müdürü (Değişik ibare:RG-28/6/2008-26920)

İlgili İl Millî Eğitim Müdür
Yardımcısı yoksa Şube Müdürü

 

 

 

    c) Diğer Personel

 

 

        1) İlçede

Müdür Başyardımcısı (Değişik ibare:RG-28/6/2008-26920) yoksa Müdür Yrd.

Merkez Müdürü (Değişik ibare:RG-28/6/2008-26920)

 

 

 

        2) İlçe Teşkilatı Bulunmayan İl Merkezlerinde  (Değişik ibare:RG-28/6/2008-26920)

Müdür Başyardımcısı (Değişik ibare:RG-28/6/2008-26920) yoksa Müdür Yrd.

Merkez Müdürü (Değişik ibare:RG-28/6/2008-26920)

 

 

 

7. Eğitim Araçları ve Donatım Merkezleri (Akşam Sanat Okulları) (Mülga:RG-28/6/2008-26920)

 

 

 

8. Açık İlköğretm Okulu Açıköğretm Lisesi ve Mesleki ve Teknik (Değişik ibare:RG-21/7/2012-28360) Açık Öğretim Ortaokulu (Değişik: 30.06.2001/24448 RG)

    a) Okul Müdürü  

Eğt.Tek.Gn.Md.
ilgili Daire Başkanı

Eğt.Tek.Gn.Md.ilgili
Genel Müdür Yardımcısı

 

 

 

    b) Müdür Başyardımcısı, müdür yrd.
        öğretmen, mühendis,film yapımcısı

Okul Müdürü

Eğt.Tek.Gn.Md.
ilgili Daire Başkanı

 

 

 

    c) Memur V.H.K.İ.,Ambar memuru,
        teknisyen ve diğer personel

Müdür Başyardımcısı

Okul Müdürü

 

 

 

9. Sağlık Eğitim Merkezleri (Mülga:RG-28/6/2008-26920)

 

 

 

10. Gençlik Merkezleri Gençlik ve İzcilik
      Kamp Tesis Müdürlükleri

 

    a) Müdür

 

 

        1) İlçede

İlçe Millî Eğitim Müdürü

Kaymakam

 

 

 

        2) İlçe Teşkilatı Bulunmayan İl Merkezlerinde  (Değişik ibare:RG-28/6/2008-26920)

İlgili İl Millî Eğitim Müdür
Yardımcısı yoksa Şube Müdürü

İl Millî Eğitim Müdürü

 

 

 

    b) Diğer Personel

 

 

        1) İlçede

Müdür

İlçe Millî Eğitim Müdürü

 

 

 

        2) İlçe Teşkilatı Bulunmayan İl Merkezlerinde  (Değişik ibare:RG-28/6/2008-26920)

Müdür

İlgili İl Millî Eğitim Müdür
Yardımcısı yoksa Şube Müdürü

 

 

 

11. (Değişik başlık:RG-28/6/2008-26920) Öğretmen Evleri ve Lokalleri ile Eğitim Merkezi ve Sosyal Tesisi

 

 

    a) Müdür

 

 

        1) İlçede

İlçe Millî Eğitim Müdürü

Kaymakam

 

 

 

        2) İlçe Teşkilatı Bulunmayan İl Merkezlerinde  (Değişik ibare:RG-28/6/2008-26920)

İlgili İl Millî Eğitim Müdür
Yardımcısı yoksa Şube Müdürü

İl Millî Eğitim Müdürü

 

 

 

    b) Diğer Personel

 

 

        1) İlçede

Müdür

İlçe Millî Eğitim Müdürü

 

 

 

        2) İlçe Teşkilatı Bulunmayan İl Merkezlerinde  (Değişik ibare:RG-28/6/2008-26920)

Müdür

İlgili İl Millî Eğitim Müdür
Yardımcısı yoksa Şube Müdürü

 

 

 

12. Milli Eğitim Bakanlığı Yayın Evleri

 

 

    Yayınevlerinde Görevli Tüm Personel

 

 

        1) İlçede

İlçe Millî Eğitim Müdürü

Kaymakam

 

 

 

        2) İlçe Teşkilatı Bulunmayan İl Merkezlerinde  (Değişik ibare:RG-28/6/2008-26920)

İlgili İl Millî Eğitim Müdür
Yardımcısı yoksa Şube Müdürü

İl Millî Eğitim Müdürü

 

 

 

13. Devlet Memurları Yabancı Diller
      Eğitim Merkezi :(29.11.1999 tarih ve 22478 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 7.11.1995 tarih ve      95/7502 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığına bağlandığından      uygulama alanı kalmamıştır.)

 

 

 

       Hizmet İçi Eğitim Enstitüleri  

 

 

    a) Müdür

Hizmet İçi Eğitim Dairesi Başkanı

Müsteşar Yardımcısı

 

 

 

    b) Müdür Başyardımcısı, Müdür        Yardımcısı,Öğretmen

Müdür

Hizmet İçi Eğitim Dairesi Başkanı

 

 

 

    c) Diğer Personel

Müdür Başyardımcısı yoksa Müdür Yardımcısı

Müdür

 

 

 

14. Huzur Evi Müdürlükleri

 

 

    a) Müdür

 

 

        1) İlçede

İlçe Millî Eğitim Müdürü

Kaymakam

 

 

 

        2) İlçe Teşkilatı Bulunmayan İl Merkezlerinde  (Değişik ibare:RG-28/6/2008-26920)

İlgili İl Millî Eğitim Müdür
Yardımcısı yoksa Şube Müdürü

İl Millî Eğitim Müdürü

 

 

 

    b) Diğer Personel

 

 

        1) İlçede

Huzur Evi Müdürü

İlçe Millî Eğitim Müdürü

 

 

 

        2) İlçe Teşkilatı Bulunmayan İl Merkezlerinde  (Değişik ibare:RG-28/6/2008-26920)

Huzur Evi Müdürü

İlgili İl Millî Eğitim Müdür
Yardımcısı yoksa Şube Müdürü

 

 

 

15. İstanbul Validebağ Sanatoryum ve Öğretmenler Hastahanesi (Mülga:RG-28/6/2008-26920)

 

 

 

16. Ankara Sağlık Eğitim Merkezi (Mülga:RG-28/6/2008-26920)

 

 

 

17. Devlet Kitapları Döner
      Sermayesi Müdürlüğü  

 

 

    a) Müdür

Yayımlar Dairesi Başkanı

Müsteşar Yardımcısı

 

 

 

    b) Müdür Yardımcısı

Müdür

Yayımlar Dairesi Başkanı

 

 

 

    c) Diğer Personel

Müdür Yardımcısı

Müdür

 

 

 

18. Milli Eğitim Basım Evi Müdürlüğü

 

 

    a) Müdür

Yayımlar Dairesi Başkanı

Müsteşar Yardımcısı

 

 

 

    b) Müdür Yardımcısı

Müdür

Yayımlar Dairesi Başkanı

 

 

 

    c) Diğer Personel

Müdür Yardımcısı

Müdür

 

 

 

19. Ders Aletleri Yapım Merkezi Müdürlüğü (2. Akşam  Sanat Okulu) (Değişik:RG-28/6/2008-26920)

    a) Müdür

Yayımlar Dairesi Başkanı

Müsteşar Yardımcısı

 

 

 

    b) Müdür Başyardımcısı, Müdür Yardımcısı, Öğretmen ve Diğer Personel

Ders Aletleri Yapım Merkezi Müdürü

Yayımlar Dairesi Başkanı

 

 

 

20. Yaygın Eğitim Enstitüsü

 

 

    a) Müdür

Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdür Yardımcısı

Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürü

 

 

 

    b) Müdür Başyardımcısı, Müdür yrd.,
        Eğitim Uzmanı, Rehber Öğretmen,         Öğretmen

Müdür

Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdür Yardımcısı

 

 

 

    c) Diğer Personel

Müdür Başyardımcısı yoksa Müdür Yardımcısı

Müdür

 

 

 

21. Ankara Başkent Öğretmen Evi ve
      Akşam  Sanat Okulu (Ek: RG-3.3.1997/22922)        
     

    a) Başkent Öğretmen Evi ve
        Akşam Sanat Okulu Müdürü

Öğretmene Hizmet ve Sosyal İşl.Daire Başkanlığı Şube Müd.

Öğretmene Hizmet ve Sosyal İşler Daire Başkanı

 

 

 

    b) (Ek ibare:R.G.-16/1/2009-27112) İşletme MüdürüMüdür Baş.Yrd., Müdür Yrd., (Ek ibare:R.G.-16/1/2009-27112) İşletme Müdür Yardımcısı,    Atölye veya Bölüm  Şefi, Öğretmen

Başkent Öğretmen Evi ve Akşam Sanat Okulu Müdürü

Öğretmene Hizmet ve Sos.İşl. Dai.Bşk. Şube Müd.

 

 

 

    c) Diğer Personel

Başkent Öğretmen Evi ve Akşam Sanat Okulu (Ek ibare:R.G.-16/1/2009-27112) İşletme Müdürü yoksa Müdür Baş. Yrd. yoksa Müdür Yardımcısı /(Ek ibare:R.G.-16/1/2009-27112)İşletme Müdür Yardımcısı

Başkent Öğretmen Evi ve Akşam Sanat Okulu Müdürü

 

 

 

22. Görme Engelliler Basım Evi ve
      Akşam  Sanat Okulu (Ek: RG-3/3/1997/22922)  

    a) Görme Engelliler Basım Evi
        ve Akşam Sanat Okulu Müdürü

Özel Eğitim, Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü Şube Müdürü

Özel Eğitim, Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü Daire Başkanı

 

 

 

    b) Müdür Baş. Yrd., Müdür Yrd.,                   Öğretmen, Bilgisayar Prog., Doktor

Görme Engelliler Basım Evi ve Akşam Sanat Okulu Müdürü

Özel Eğitim, Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü Şube Müdürü

 

 

 

    c) Diğer Personel

Görme Engelliler Basım Evi ve Akşam Sanat Okulu Müdür Başyardımcısı yoksa, Müdür Yrd.

Görme Engelliler Basım Evi ve Akşam Sanat Okulu Müdürü

 

 

 

23. Birinci Akşam Sanat Okulu
     (Ankara, İstanbul)(Ek: RG -30.6.2001/24448)

    a) Okul Müdürü          

Eğt. Araç. ve Don. Dai. Bşk.

Müsteşar Yardımcısı

 

 

 

    b) Müdür Başyardımcısı,                   Müdür Yardımcısı, Öğretmen,

Okul Müdürü

Eğt. Araç. ve Don. Dai. Bşk.

 

 

 

    c) Diğer Personel

Müdür Başyardımcısı yoksa Müdür Yardımcısı

Okul Müdürü

 

 

 

 24.  6. Akşam Sanat Okulu: (Ek:RG-28/6/2008-26920)

Müdür

Eğitimi Araştırma Geliştirme Dairesi Başkanı

Müsteşar Yardımcısı

Müdür Başyardımcısı, Müdür Yardımcısı, Öğretmen ve diğer personel

Okul Müdürü 

Eğitimi Araştırma Geliştirme Dairesi Başkanı

 

 

 

 


C- YURT DIŞI TEŞKİLATI (Değişik:RG-28/6/2008-26920)

 

 

Birimler ve Personeli

Disiplin Amiri

Üst Disiplin Amiri

 

a) Eğitim Müşaviri

Büyükelçi

Millî Eğitim Bakanlığı  Müsteşarı

 

b) Eğitim Ataşesi

 

 

 

1) Büyükelçiliklerde

Eğitim Müşaviri

Büyükelçi

 

 

2) Başkonsolosluklarda

Başkonsolos

Büyükelçi

 

 

c) Eğitim Ataşe Yardımcısı

 

 

 

1) Büyükelçiliklerde

Eğitim Müşaviri

Büyükelçi

 

 

2) Başkonsolosluklarda

Eğitim Ataşesi

Başkonsolos

 

 

d) Yurt dışında bulunan ülke okulları ve

uluslar arası statüdeki Türk okullarında görevli öğretmenler ile üniversitelerin Türkoloji kürsülerinde ve Türk Kültür Merkezlerinde görevli okutmanlar

 

 

 

1) Büyükelçiliklerde Eğitim

    Müşaviri Bulunan

Eğitim Müşaviri

Büyükelçiden Sonra Gelen En Kıdemli Dışişleri Meslek Memuru

 

 

2) Büyükelçiliklerde Eğitim 

    Müşaviri Bulunmayan

Eğitimden Sorumlu Dışişleri Meslek Memuru

Büyükelçiden Sonra Gelen En Kıdemli Dışişleri Meslek Memuru

 

 

3) Başkonsolosluklarda

    Eğitim Ataşesi veya Eğitim

    Ataşe Yardımcısı Bulunan

Eğitim Ataşesi veya Eğitim

Ataşe Yardımcısı

 

Başkonsolos

 

4. Başkonsolosluklarda  

    Eğitim Ataşesi veya Eğitim

    Ataşe Yardımcısı

    Bulunmayan

Başkonsolostan Sonra Gelen En Kıdemli Dışişleri Meslek Memuru 

 

Başkonsolos

 

e) Yurt Dışındaki Türk 

    Okulları ve Türk Kültür

    Merkezlerinde Görevli

    Okul/Merkez Müdürü

 

 

 

 

1) Büyükelçiliklerde Eğitim

    Müşaviri Bulunan

 

 Eğitim Müşaviri

 Büyükelçiden Sonra Gelen 

 En Kıdemli Dışişleri Meslek

 Memuru

 

 

2) Büyükelçiliklerde

    Eğitim Müşaviri  

    Bulunmayan

Eğitimden sorumlu Dışişleri Meslek Memuru

Büyükelçiden Sonra Gelen En Kıdemli Dışişleri Meslek Memuru

 

 

3) Başkonsolosluklarda

    Eğitim Ataşesi veya Eğitim 

    Ataşe Yardımcısı Bulunan

Eğitim Ataşesi veya Eğitim Ataşe Yardımcısı

 

Başkonsolos

 

 

4) Başkonsolosluklarda 

    Eğitim Ataşesi veya Eğitim

    Ataşe Yardımcısı

    Bulunmayan

Başkonsolostan Sonra Gelen En Kıdemli Dışişleri Meslek Memuru

 

Başkonsolos

 

 

f) Yurt Dışındaki Türk

    Okulları ve Türk Kültür  

    Merkezlerinde Görevli

    Müdür Yardımcısı,

    Öğretmen ve Diğer

    Personel

 

 

 

 

1)  Büyükelçiliklerde Eğitim

     Müşaviri Bulunan

Okul/Merkez Müdürü 

 

Eğitim Müşaviri

 

 

2) Büyükelçiliklerde Eğitim

    Müşaviri Bulunmayan

*Okul/Merkez 

  Müdürü 

Büyükelçiden Sonra Gelen En Kıdemli Dışişleri Meslek Memuru 

 

3) Başkonsolosluklarda

    Eğitim Ataşesi veya   

    Eğitim Ataşe Yardımcısı

    Bulunan

 

Okul/Merkez Müdürü

Eğitim Ataşesi veya Eğitim Ataşe Yardımcısı

 

 

4) Başkonsolosluklarda 

    Eğitim Ataşesi veya Eğitim 

    Ataşe Yardımcısı

    Bulunmayan

*Okul/Merkez

  Müdürü

Başkonsolos

 

 ______________

 

(*)  Okul/Merkez Müdürünün  T.C. uyruklu olmadığı ve Eğitim Müşaviri, Eğitim Ataşesi veya Eğitim Ataşe Yardımcısı bulunmayan yerlerde görevli müdür yardımcısı, öğretmen ve diğer personelin disiplin amirleri (d) alt birimindeki disiplin ve üst disiplin amirleridir.

 

(1) (2) : 30.06.2001 tarih ve 24448 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Yönetmeliğin 1 inci maddesiyle eklenmiştir.

(3) 28/6/2008 tarihli ve 26920 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Yönetmelikle eklenmiştir.

 

Uzman Öğretmenlik ve Başöğretmenlik Grubumuza Üye olarak Tüm Gelişmelerden Haberdar Olabilirsiniz 
 

En güncel gelişmelerden hemen haberdar olmak için Telegram kanalımıza katılın!

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

vozol 10000 Likit

Bosna Hersekde Üniversite Okumak

backlink al