2022 Sivil Savunma Tedbir Planı

Öğretmen haberleri ve gelişmelerden hemen haberdar olmak için Telegram kanalımıza katılın!

SİVİL SAVUNMA  TEDBİRLER PLANININ  YAPILMASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
1.    Plan İldeki Okullar İçin 2 suret, İlçelerdeki Okullar İçinde 3 Suret hazırlanarak takımlar halinde plastik tel dosyalara takılarak müdürlüğümüze gönderilmesi.

2.  Tüm sayfaların alt ve üst ortasına kırmızı “GİZLİ” kaşesi basılması, sayfaların sağ üst tarafı müdür
     tarafından paraflanarak mühürlenmesi. Ayrıca bilgisayarda sol üst ve alt kenarada büyük harflerle “GİZLİ” yazılması.

3.  Sayfaların numaralanması ve planın son sayfasına kaç sayfadan olduğu yazılması ve okul müdürü  
      tarafından tasdik edilmesi.         

4.    Çevre ile  bina krokilerinin basit, anlaşılır çizilerek kat planı üzerinde sığınak,yoksa sığınma yeri, yangın dolabı, yangın alarm butonu, elektrik panolarının, yangın köşesinin, yangın söndürme cihazlarının,  ve toplanma yerlerinin farklı işaretlerle gösterilerek o sayfanın boş bir yerinde işaretler ve anlamlarının açıklanması  (renkli kalemler kullanılabilir) krokilerin normal dosya kağıdına çizilmesi,

5.    Servis personelinin görevlendirilmesinde sayılara dikkat edilerek çizelgeye sayılarının doğru olarak işlenmesi,

6.    Bir serviste görev alan personele başka bir serviste görev verilmemesi,

7.    Yangın ekiplerinde görevlendirilen personelin ilgili servislerde görevlendirilmesi,

8.    Servislerde görev verilen personele görevleri imza karşılığı duyurularak, imzaların plan dosyalarında saklanması,

9.    I. Bölüm (Genel Durum) 6. Maddesi (b) fıkrasına …………..Mahallesi Kılavuzluğu, ……….Karakolu Baş kılavuzluğu, İl Emniyet Müdürlüğü Şef Kılavuzluğu içerisindedir. 

10.    Kat planlarının ve arkasına çevre planı gelecek şekilde Sivil Savunma Tedbirler Planının en sonuna eklenmelidir.
11.    II. Bölümün sonuna  yangın  ve sığınak  talimatı eklenmesi,

12.    IV. Bölümün sonuna karşılıklı yardımlaşma ve işbirliği protokolünün eklenmesi,

13.    Planlarda fotokopi kullanılmayacak. Şayet bilgisayar varsa yüklenmesi, güncelleştirmelerde kolaylık olacaktır. (Sayfa sayfa güncelleştiğinden ) Ancak bu işlemlerinin gizlilik derecesi taşıdığı unutulmamalıdır.

14.    VI. bölümdeki örnekte gösterilen sütunlar (Nev’i),malzeme veya işin çeşit,miktar ve özelliklerine göre detaylandırılabilir..

15.    Örnek planın sol taraf sütunlarındaki yazılan aynı sıra ve başlıklar halinde yazılacak, sağ taraftaki yazılar ise açıklama içindir. Bunlar aynen yazılmayıp, bunlara ve okulun durum ve özelliklerine göre gerekli açıklamalar madde madde yazılacaktır.

16.    Okullarda Sivil Savunma Planı  Tedbirler gereği Sivil Savunma servisleri kurulmuşsa yangın yönergesi ile ayrıca söndürme , kurtarma, koruma ve ilkyardım ekipleri kurulmayacak, bu ekiplerin görevlerini Sivil Savunma Planındaki İlgili  Servisler  yapacaklardır. İlgili yerlere bu servisler yazılacaktır.
17.    Kontrol Mrk. Ve Karargğah Servisi en az 3 kişiden ve idareciden olacak, Emn. Kılavuz servisi en az 4  kişi, İtfaiye Servisi 8-10 kişi, Kurtarma Servisi 8 kişi, İlkyardım Servisi 7 kişiden olacak şekilde hazırlanacak. 


GİZLİ

( İL İÇİN ONAY SAYFASI )

..................................................... Müdürlüğünün Sivil Savunma Tedbirler Planı 6/3150 Karar Sayılı “Sivil Savunma İle İlgili Şahsi Mükellefiyet, Tahliye ve Seyrekleştirme, Planlama ve Diğer Hizmetler Tüzüğü” ile “Sivil Savunma ile İlgili Teşkil ve Tedbirler Tüzüğü” ve bunlara dayanılarak çıkarılmış bulunan “Daire ve Müesseseler için Sivil Savunma İşleri Kılavuzu”nun 15. Maddesi gereğince uygun görülmüştür.


ONAY MAKAMI

    

ONAYLAYANIN ADI SOYADI    

İMZA - MÜHÜR    

 TARİHİ


..………………………..
OKUL MÜDÜRLÜĞÜ


    

      ..................................
Okul Müdürü        

………………………..
İLÇE MİLLİ EĞİTİM
MÜDÜRLÜĞÜ

            


ADANA
İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ


    


…………….
İl Milli Eğitim Müdürü        

SİVİL  SAVUNMA  KOMİSYONU


       BAŞKAN                                             ÜYE                                          ÜYE                      

    
Okul  Müdürü                                        Müdür Yardımcısı                        Müdür Yardımcısı                       


        ÜYE                                 ÜYE                                               ÜYE

Müdür Yardımcısı                                S.S.Kulüp Öğrt.                               Öğretmen 

                                               KOMİSYONUN GÖREVLERİ

a-BARIŞTA; 

    Müessesenin Sivil Savunma planının hazırlanmasını, onaylanmasını, gerçekleştirilmesini sağlar. Bu planla tespit olunan;

1-    Sivil Savunma ekiplerinin kurulmasını, yetiştirilmesini, değişikliklerinin de yerlerine yenilerinin seçilerek daima tamam bulundurulması.

2-    Okulun özellikleri göz önünde tutularak Sivil Savunma bakımından gerekli teşkilat, tesisat ve tedbirlerin tespiti ve planlanması ile uygulanmasını sağlamak.

3-    Kontrol Merkezinin, alarm irtibat sisteminin kurulmasını ve diğer hazırlık tedbirlerinin alınmasını, bunların yapılması için gerekli ödenek ihtiyaçlarını ve işleri tespit, Sivil Savunma Komisyonuna veya müessese amirine teklif ve sonuçlandırılmalarını Donatım ve eğitim işlerinin gerçekleştirilmesi ve tamamlanması için yapılacak faaliyetleri tespit, koordine ve kontrol etmek.

4-    Şehirle veya civar müesseselerle ilgili hususlarda, mahalli Sivil Savunma idare kademeleri ve müesseselerin Sivil Savunma amirleriyle temas ve koordinasyonu sağlar.

5-    Bu konularda üyeler arasında gerekli iş bölümü ve işbirliği düzenlemek.

b-Olağanüstü hal, seferberlik ve savaş halinde; 
Sivil Savunma teşkilat ve tedbirlerini bir kere daha gözden geçirerek herhangi bir taarruza karşı en son hazırlık tedbirlerini almak.

c-Taarruzdan sonra; 
Hasar durumuna göre okulun işler hale getirilmesi, kullanılan ve zayi olan malzemenin ikmali için gerekli çare ve tedbirlere baş vurmak.

6-    Kurtarma  servisinde görevli personelin ilde ve civar illerde oluşabilecek acil durumlarda, il acil kurtarma ve yardım ekiplerine takviye amacıyla gerekli işbirliği ve işbölümünü düzenlemek.

3


SİVİL SAVUNMA AMİRİNİN GÖREVLERİ

a)    Barışta;    müessesenin  sivil    savunma    planının   hazırlanmasını,    onaylanmasını,
gerçekleşmesini sağlar. Planda tespit olunan;

aa)    Sivil  Savunma  ekiplerinin  kurulmasını,  yetiştirilmesini,  değişikliklerinde  yerlerine
yenilerinin seçilerek daima tamam bulundurulmasını;

ab) Malzeme ve teçhizatın tedarik, bakım ve saklanmalarını;

ac)  Kontrol merkezinin, alarm irtibat sisteminin kurulmasını ve diğer hazırlık tedbirlerinin
alınmasını, bunların yapılması için gerekli ödenek ihtiyaçlarını ve işlerini tespit, Sivil Savunma Komisyonuna veya Müessese amirine teklif ve sonuçlarını takip eder.
    
         ad) Şehirle veya civar müesseselerle ilgili hususlarda, mahalli sivil savunma idare kademeleri ve müesseselerin sivil savunma amiriyle temas ve koordinasyonu sağlar.

b)    Olağanüstü halde ve seferde; müessesedeki sivil savunma teşkilat, tesisat ve
hazırlıklarını bir daha gözden geçirerek noksanların giderilmesi veya ikmali için sivil savunma komisyonuna veya müessese amirine teklifte bulunur.

Bu meyanda;
ba)  Sivil Savunma kontrol merkezi ve karargah servisini, ikaz, alarm ve irtibat araç, gereç
ve tesislerini işe hazırlar, personeli göreve çağırır.

bb)    Diğer servisler personelini yoklamadan geçirerek her an göreve hazır şekilde bulunmalarını tembih eder. Eğitimi noksan olanların mümkünse kısa bir eğitimden geçirilmesini sağlar.

bc)  Servislerin  malzeme ve  teçhizatlarını   seferi  yerlerinde  ve derhal  işe hazır şekilde
bulundurur. Ekip personelinin yanlarında bulunması gerekli olanların kendilerine dağıtılmasını sağlar.

bd)  Koruyucu  hazırlık tedbirlerini   bölümünde yazılı   sığınak  yerleri, yangınlara karşı
korunma, makine, malzeme ve tesislerin ve malların korunması ve yedeklenmesi, gizleme gibi hususlarda tespit ve planlanan tedbirler aldırır.

be)  İkaz alarm, taarruz   sonrası  devrelerde kontrol   merkezinin görev   ve   faaliyetlerini
yürütür.  


 


II.BÖLÜM
KORUYUCU HAZIRLIK TEDBİRLER

    

A- İNŞAİ KORUNMA VE SIĞINAKLAR

1.Bina ve tesislerin inşai özellikleri.
   Kargir,betonarme,ahşap,saç vb.bina ve
   Tesislerin inşai özellikleri                                            .....................................................


2.Sığınak Yerleri.                       Özel olarak yapılmış bir sığınak bulun-         
   a)Sığınak olmaya elverişli yerleri,                mamaktadır. Gerektiğinde sığınak olma-
    buralarda alınan veya alınacak               ya elverişli yerler sığınak olarak kullanı-
    takviye tedbirler,koruma faktörleri,           lacaktır.
    kapasite ve nitelikler.  
                                               
b)Sığınak olarak yapılmış veya               1 nolu sığınak..........kişiyi
      yapılacak yerler,koruma faktörleri           2 nolu sığınak..........kişiyi
      kapasiteleri,nitelikleri.                                            3 nolu sığınak..........kişiyi barındırabilecek  
                                                                                      kapasitededir.

3.Sığınakların bakım ve muhafazaları
   halen ne gibi hizmetlerde kullanıldığı,          1.nolu sığınak.............amaçlı 
   bakım ve muhafazasının ne şekilde          2.nolu sığınak.............amaçlı
   yapılmakta olduğu.                      3.nolu sığınak.............amaçlı  kullanılmaktadır.


4. Sığınakların donatımı.                    
a)    Döşeme                    Sığınak tüzüğüne göre bulunması gereken malze-
b)    Haberleşme                meler yoktur. Olağanüstü halin ilanında (kurtarma,
c)    Kurtarma                    yiyecek-içecek, sağlık) gerekli malzemeler temin
d)    Yiyecek, içecek                edilerek sığınakta hazır bulundurulacaktır. Okulu-
e)    Sağlık, yardım                muza ait ............... numaralı telefon sığınma yerine
(kontrol merkezine) çekilecektir. Dışarıdan bilgi almayı sağlamak için pilli radyo mevcuttur. Yedek
pillerle radyo sığınma yerlerine götürecektir. (şeklinde yazılabilir.)

5. Sığınak personeli ve görevleri.            Tespit edilen sığınaklar için sığınak Amiri ve sığı-
                            nak Amir Yardımcısı belirlenmiştir. Görevlilerin 
                            listesi bu bölümün sonuna eklenmiştir.

6. Sığınaklara gidiş ve hareket tarzı            a ) Sığınak talimatı hazırlanmıştır. Bu bölümün 
                            sonuna eklenmiştir.
                            b) Personelin kaç numaralı sığınaklara gidecekleri
                            sığınak amiri tarafından belirlenir.
                            74. maddeye göre okulumuzda harp gücünü des-
                            tekleyen makine, santral, depo gibi hassas bölüm-
                            ler bulunmadığından gömme ve yedekleme yapıl-
                            mamıştır.

8


SIĞINAK TALİMATI

1.    AMAÇ :

Milli Eğitim Müdürlüğü Okul, Kurum/Kuruluş  ve tesislerinde sığınak olarak kullanılabilecek bodrum ve zemin katlarında bulunan; depo, garaj, atölye, tamirhane, arşiv, yemekhane ve benzeri amaçlarla kullanılan yerlerin gerektiğinde sığınak olarak kullanılmak üzere düzenlenmesini, sığınaklarda bulunması gerekli döşeme, haberleşme, kurtarma, yiyecek, içecek ve ilkyardım gibi donatım ihtiyaç malzeme ve maddelerinin temini hususu ile bu gibi yerlerde bulunacak personelin hareket tarzlarını belirlemektir.

2.    DAYANAK :

Bayındırlık ve İskan Başkanlığınca; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 36 ve 44. maddeleri gereğince hazırlanan; 09.05.1985 gün ve 18749 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan İmar Kanununa istinaden çıkarılan 02.11.1985 gün ve 18916 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Yönetmeliklere ektir.

3.    KAPSAM :

Bu talimat Milli Eğitim Bakanlığı Taşra Teşkilatında bulunan bina ve tesislerde uygulanacaktır.

4.    SORUMLULUK :

Milli Eğitim Bakanlığı Taşra Teşkilatında bulunan bina ve tesislerinde sığınak olarak planlanan yerlerin olağanüstü hal ve savaş durumunda sığınak olarak düzenlenmesi ile sığınaklarda bulundurulması gerekli malzeme ve maddelerin temininden ……………………….. koordinatörlüğünde ………………………………. Amirleri sorumludur.

5.    SIĞINAĞIN TARİFİ :

-    Nükleer ve Konvansiyonel silahlarla,
-    Kimyasal, biyolojik ve radyolojik serpinti yağışlarının tesirlerinden ve 
-    Tabii afetlerden,
-    İnsanlarla, insanların yaşaması ve 
-    Memleketin harp gücünün devamı için
-    Zaruri canlı ve cansız kıymetleri korumak
Maksadıyla kullanılan veya bu maksatla inşa edilen emin yerlere SIĞINAK denir.

6.    SIĞINAKLARIN BAKIM VE MUHAFAZASI :
Sığınak olarak planlanan yerlerin bakım ve muhafazasından;

1.    ……………………………
2.    ……………………………
3.    …………………………… sorumludurlar.


                            9


7.    SIĞINAK AMİRLERİ VE YARDIMCILARI :

Barış zamanında seçilen Sığınak Amirleri sığınağın İdare ve Disiplin Amiridir.
50 kişiden büyük sığınaklarda bir amir yardımcısı ile yeteri kadar personelden oluşan bir emniyet ve işletme ekibi kurulur.
Görevleri barış zamanında hazırlanacak özel talimatlarla belirlenir.


8.    SIĞINAK AMİRLERİNİN GÖREVLERİ :

Sığınak Amirleri:

-    sığınağın işletme,

-    emniyet ve idari konularda hazırlanacak özel talimata göre

-    sevk ve idaresinden sorumludur.

-    Hazırlanacak özel talimat sığınağın iç kısmına personelin rahatlıkla görebileceği bir yere asılır.

-    Sığınağa girecek personel bu talimata harfiyen uymaya mecburdur.

-    Sığınaklara girecek personelin hangi sığınağa gireceği barış zamanında tespit edilir ve ilgililere bildirilir ki, alarm verildiğinde bir karışıklığa meydan verilmesin.

-    Sığınak amirleri barıştan itibaren sığınağın bakım ve onarımını yaptırır, noksanlarını tamamlatır. Olağanüstü hal ve seferde lüzumlu donatımı (yiyecek, içecek, ilaç, haberleşme malzemesi, maske ve yedek piller) tamamlatır.

-    Sığınak her an açık ve kullanıma hazır bulundurulur.

1.    Sığınak amirinin tehlike ikazı sırasındaki görevleri :

a)    Sığınağın ışıklarını yaktırmak ve sığınağa girmeyi temin etmek.

b)    Lüzumsuz eşyayı ve hayvanları sığınağa sokmamak.

c)    Sığınağa girenleri saymak ve sığınağın alabildiğinden fazla girişe müsaade etmemek, dolunca sığınağın kapılarını kapatmak, giremeyenlerin hangi sığınağa gideceğini bildirmek.

d)    Sığınağa girenleri, tutulacak özel deftere kaydetmek. Sığınak Talimatını topluca okumak, sığınakta sükunet ve nizamı temin etmek. Kimsenin kimseyi rahatsız etmemesini ve boş durmayarak bir şeyle meşgul olmalarını sağlamak.

e)    Hasta, hamile ve sakatları mümkünse ayrı bölgelere yerleştirmek ve onlara bakıcılar tahsis etmek, küçük çocukların ihtiyaçları ile ilgilenmek.

f)    Sığınak içerisindeki tesislerin bozulmamasını ve korunmasını sağlamak.

10

g)    İçeride moral bozucu sözler konuşulmamasına çalışmak ve sığınaktakilerin maneviyatını yükseltici konuşmalar yapmak.

h)    Sivil Savunma Yetkilileri tarafından radyo ile verilecek talimatları dinlemek. Kontrol merkezi ve emniyet teşkilatı ile işbirliği yapmak.

i)    Kıymetli eşyaları makbuz karşılığında teslim alarak emniyet altında bulundurmaktır.

2.    Sığınak amirinin tehlike geçti ikazından sonraki görevleri :

a)    Taarruzdan sonra yapılacak yayınları takip ederek, dışarıda radyoaktif serpinti ve zehirli gaz veya mikroplu sis bulunup bulunmadığını tespite çalışmak ve bunlar tespit edilmeden sığınak kapılarının açılmasına ve sığınaktakilerin dışarı çıkmasına mani olmak.

b)    Sığınağın genel durumunun tetkik edilerek herhangi bir kısmının yıkılmış ve sığınak bütünü ile koruma kabiliyetini kaybetmiş ise;

c)    Tehlike geçti ikazından sonra sığınak sağlam kalmış ve dışarıda da tehlikeli maddeler tespit edilmemiş ise, sığınağı boşaltmak ve yeni bir ikaz için sığınağı havalandırıp temizleterek her an kullanılacak halde bulundurmak.

d)    Sığınağın boşaltılmasında sırasıyla; hastalar, sakatlar, hamile bayanlar ve bayanlara önceliği ve özel ihtimama tabi tutmak.

e)    Her ikaz ve taarruzda  sonra mahalli koruma kılavuzuna veya sivil savunma yetkililerine DURUM RAPORU vermek, varsa insan zayiatını, hasta veya yaralananları, moral durumunu ve sığınağın korunma kabiliyetini bildirmektir.

9.    SIĞINAK AMİR YARDIMCISININ GÖREVLERİ :

a)    Sığınak amirine görevlerinde yardımcı olmak.

b)    Sığınak amirinin vereceği görevleri yapmak.
10.    SIĞINAKLARDA HAREKET TARZI :

a)    Sığınağa giren her şahıs Sığınak Talimatına ve Sığınak Amirinin vereceği emirlere uymaya mecburdur.

b)    Sığınaklarda devamlı olarak ayakta durulmaz, lüzumsuz ve gelişigüzel konuşulmaz, alkollü içki, tütün, pipo ve puro içilmez.

c)    Sığınak içerisinde gürültü çıkaracak oyunlar oynanmaz, korkutucu ve moral bozucu şekilde bağırarak konuşulmaz.

d)    Sığınak amirinin müsaadesi olmadan sığınaktan dışarıya çıkılmaz.

e)    Kapı, havalandırma, elektrik v.b. teçhizat ve tesisatla oynanmaz.

f)    Hastalananlar hastalığını saklamaz. Elektrik ve gaz sobası ancak Sığınak Amirinin izni ile yakılabilir.

g)    Sığınağa girerken üzerinde fazla miktarda para ve mücevherat bulunduranlar arzu ettikleri takdirde senet karşılığı Sığınak Amirine teslim edebilirler.

11


11.    SIĞINAKLARDA ALINACAK TEDBİRLER ve BULUNDURULACAK MALZEMELER :

1.    Alınacak Tedbirler :

Sığınaklarda dışarıdaki radyoaktif serpinti tehlikesinin geçmesi için bir iki hafta, hatta daha fazla kalmak mecburiyeti olabilir.
Bu sebeple bütün ihtiyaçlar önceden düşünülerek sığınak içindeki hayat ona göre organize edilmelidir. Saldırı ve Radyoaktif Serpinti ikazı verildiği zaman bu sığınaklara girilecek ve çıkma müsaadesi verilinceye kadar içeride kalınacaktır.

Şu kadar ki, 2-3 günden sonra radyasyon dozundaki azalmaya göre zaruri ihtiyaçlar için kısa sürelerle dışarı çıkılıp dönülebilir.

Sığınaklarda; dışarıdan haber almayı temin için pilli radyo bulundurulmalı ve yerleşmeyi uygun şekilde sağlamak amacıyla ikili, üçlü ranzalar kullanılmadır. Bazı basit yemekler yapmak için bir piknik tüpü , ısıtma için küçük bir gaz sobası bulundurulmalıdır.

Gerekli hijyen tedbirleri alınmalı ve bunun için plastik torbalar temin edilmelidir.

2.    Bulundurulacak Malzemeler :

A)    Yiyecek ve İçecek maddeleri :

Sığınaklarda en az 14 günlük gıda maddesi ve su stoku bulundurulur. Bozulacak maddeler dayanma süresine göre zaman zaman değiştirilir. Bunların 3 günlüğü tahliye için kapalı kaplarda ve her an taşımaya hazır halde bulundurulur.

Bu maddeler Seferberlik ve Savaş halinde verilecek talimatlara göre temin ve stok edilir.

Günde kişi başına en az 2 Litre su üzerinden yapılacak içme suyu stoku için gerekli malzemeler bulundurulur. Bu malzemelerin üstü kapalı ve altı musluklu olmasına dikkat edilir.

Bir kişi için 14 gün yetecek miktardaki yiyecek ve içecek maddelerinin cins ve miktarı şunlardır.

SU            : 28 lt. içme suyu ve 28 lt. kullanma suyu.
KONSERVE        : 6 kutu sebze konservesi (250-300 gr.lık.)
HAZIR ÇORBA    : 5 Paket
BİSKÜVİ        : Günde 100 gr. Hesabıyla paket bisküvi.
ET            : Günde 125 gr. hesabıyla kavurma ve kıyma
BAKLİYAT        : Günde 100 gr. Hesabıyla,
              (kuru, fasulye, nohut, mercimek, pirinç, bulgur.)
PEYNİR        : Günde 1 paket hesabıyla gravyer peynir.
ZEYTİN        : 1 kg.
YAĞ            : Bir kavanoz (1/2) margarin veya sıvı yağ.
ŞEKER        : 1 kg. toz veya kesme şeker.
TUZ            : Yeteri kadar.

12

B)    Tıbbi Malzemeler :


CİNSİ :                    ADEDİ :

Pens, Makas                    1 adet
Tıbbi Derece                    2 adet
Enjektör (kişi başına)                1 adet
Flaster (kişi başına)                3 adet
Emaye Küvet                    1 adet
Çengelli İğne                          20 adet
Sabun                        5 adet
Çeşitli ateller                    yeteri kadar
Üçgen sargı bezi                      10 adet
Silindir sargı bezi                      10 adet
Hidrofil pamuk                3 adet
İyot formlu gazlı bez                      10 adet
Sodyum bikarbonat                    250 adet
Tendürdiyot                          20 adet
Alkol                            200 adet
Oksijenli su                    1 lt.lik bir şişe
Yanık merhemi                2 tüp

C. Yangın Söndürme Malzemeleri :

CİNSİ :                        ADEDİ :

Yangın söndürme cihazı                1 adet
(Karbon tetra klorürlü olmayan)
Su varili veya kovası                    yeteri kadar
Hortum (plastik veya lastik)                yeteri kadar
İki parçalı eldiven                    1 adet
Kum torbası                         yeteri kadar
Kazma                            1 adet
Kürek                            1 adet

Kaynak: Webdeöğren.com

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

banner13

Uzman Öğretmenlik ve Başöğretmenlik Grubumuza Üye olarak Tüm Gelişmelerden Haberdar Olabilirsiniz