9. Sınıf Tarih 2. Dönem 1. Yazılı Soruları ve Cevapları

2020- 2021 Yılı 9.Sınıf Tarih Dersi 1.Dönem 1.Yazılı Sınav Soruları

S 1) Aşağıda verilen terimleri açıklayınız(Her terim 4 Puan).
-Nimüzmatik:

-Onomastik:

-Heredot:

-Ay Yılı Esaslı Takvim:

-Anatolia:

S3) A-Aşağıda verilen açıklamaların sonuna uygun olan Doğru (D) veya Yanlış(Y) harflerini koyunuz(Her şık 1 Puan).

a)Yazının icadından önceki dönemlere Tarih Öncesi Dönemler, yazının kullanılmaya başladığı günden günümüze kadar geçen dönemlere de Tarih Devirleri denir( ).
b)Konya?nın Çumra ilçesi yakınında bulunan Çatalhöyük dünyanın ilk şehri kabul edilmektedir( )
c)Günümüzde geçerli olan tarih çeşidi Bilimsel Tarihtir ( ).
d)Güneş Yılı Esasına Göre Düzenlenen Takvimler Dünyanın Güneş ekseni etrafında 12 kez dönmesiyle oluşur( ).

e)Yazıyı ilk kez kullanarak Tarih Devirleri sona erdiren Mezopotamya medeniyeti Mısır dır( ).

S4) Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruları cevaplayınız(Her soru 4 Puan).

A) Eski bir yerleşim yerinde yapılan kazıda M.Ö. 3000’li yıllara alt kültürel kalıntı katlarıyla M.Ö. 2000’li yıllara alt kültürel kalıntı katları arasında yoğun kültürel kalıntılar bulunmuş, ayrıca aynı yerleşim yerinde M.Ö. 2000’li yılların başlarına ait, topraktan yapılmış yeni bazı buluntular çıkarılmıştır.

Bu durum aşağıdakilerden hangisine bir kanıt olabilir?
A)Bölgenin uzun süren saldırılar nedeniyle terk edildiğine
B)Günümüzden dört-beş bin yıl önce bölgede
yerleşim olduğuna
C)Bölgede köklü iklim değişiklikleri olduğuna
D)Bölgede yaşayanların metali tanımadığına
E)Kültürel kalıntıların aynı topluluğa ait olduğuna

B) Birbirini izleyen iki tarihsel olaydan birinin, ötekinin nedeni sayılıp sayılamayacağını ortaya çıkarmak için neye bakılmalıdır?
A) Sonrakinin nedenlerinin, öncekinin sonuçları arasında olup olmadığına
B) İki olayda da ayni kişilerin etkin olup olmadığına
C) İki olayın da ayni yerde geçip geçmediğine
D) İki olayın konuları arasında bir benzerlik olup olmadığına
E) Olayların sonuçları arasındaki benzerliğe

C) Aşağıdakilerden hangisinin oluş zamanı diğerlerine göre daha belirgindir?

A)Türkiye, Şubat ayının 28’inde NATO’ya girmiştir
B) Atatürk, XIX. ve XX. yüzyıllarda yasamıştır.
C) Kars Antlaşması, Ekim ayı?nın birinci yarısında imzalanmıştır.
D) Yazı, günümüzden yaklaşık beş bin yıl önce bulunmuştur.
E) Türkiye, 1932 yılında Milletler Cemiyeti’ne üye olmuştur.

D) Cilalı Tas Devri’nde yiyecek olarak kullanılmak üzere çeşitli bitkiler yetiştirilmeye başlanmış, su kıyılarında birbirine bitişik bahçeli evler yapılmış, taslardan yapılan
alet ve silahlar daha kesici hale getirilmiş, bitki liflerinden giysiler, yiyecekleri saklamak için topraktan çanak çömlek yapılmıştır.
Bu açıklamada, Cilalı Tas Devri’nde aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmiş olduğunu gösteren bir kanıt yoktur?
A) Yerleşik HangiSoru.coma geçilmezi
B) Topraktan eşya yapılması
C) Kullanılan silahların geliştirilmesi
D) Tarım üretimine geçilmezi
E) Yazının bulunması

E) Tarih öncesinin devirlere ayrılmasında aşağıdaki gelişmelerden hangisi daha çok etkili olmuştur?
A) Bazı hayvanları evcilleştirme
B) Giyim kuşamda değişme
C) Tarımla uğraşma
D) Toplumsal dayanışma
E) Araç ve gereç yapma

S5) Aşağıda Verilen Klasik Soruları Cevaplayınız(Her Soru 6 Puandır).
a) Tarih Biliminin tanımını yapınız.
CEVAP:

b) Yazılı kaynaklarlara beş tane örnek yazınız.
CEVAP: –
c)Türklerin kullandığı takvimleri yazınız.
CEVAP:

d)12 Hayvanlı Takvim hakkında bilgi veriniz.
CEVAP:

e) Tarih Öncesi Devirlerden Cilalı(Yenitaş/ Neoliltik) Taş Devrinin genel özelliklerini yazınız.
CEVAP:

Cevapları

Nimüzmatik: Eski paraları inceler.Bu paraların hangi döneme ait olduklarını inceleyerek tarihe yardımcı olur.

Onomastik: Yer adlarını inceleyen bilimdir.Yer isimlerinin anlamlarının toplumların akraba olup olmadığının koydukları yer isimleri ile tespit etmeye yarar.

Heredot: Hikayeci tarihin öncüsüdür.

Ay Yılı Esaslı Takvim: Hicri Takvim

Anatolia: Bilmiyorum

Doğru Yanlış
a)D
b)D
c)D
d)Y
e)Y

Sorular
1)E
2)Boş
3)A
4)E
5)E

Klasik Sorular
a) İnsanların zaman ve mekan çerçevesinde meydan getirdikleri her türlü faaliyet ve ilerlemeleri,sebep-sonuç ilişkisi içerisinde belgelere dayalı ve tarafsız bir şekilde inceleyen sosyal bir bilimdir.

b)
1.Anıtlar
2.Kitabeler
3.Tabletler
4.Mühürler
5.Paralar

c)
1. 12 Hayvanlı Türk Takvimi
2. Hicri Takvim
3. Celali Takvim
4. Rumi takvim
5. Miladi takvim

d)
1. Her yıl bir hayvan adıyla anılır.
2. 1 yıl 365 gün 5 saat olarak kabul edilmiştir.
3. 12 yılda 1 devir yapar.Yıllar hayvan adıyla gösterilir.
4. Aylar sayılarla belirtilmiştir.
5. Bu takvim türklerden başka çinliler.tibetliler tarafından da kullanılmıştır.

e)
1. Yerleşik HangiSoru.coma geçmişlerdir.
2. Çatıdan girilen evler yapmışlardır.
3. Tarım yapmışlardır.
4. Hayvanları evcilleştirmişlerdir.
5.Topraktan çanak,çömlek yapmışlardır.

—————————————————————————

2017-2018 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI BULANCAK LİSESİ
                               9.SINIF(A-B-C-D-E-F-G) TARİH DERSİ I. DÖNEM I. YAZILI SINAVI
                                                     SORULARIDIR.(ORTAK SINAV)


Adı-Soyadı         :…………………………………………………………….                    TARİH:
Numarası–Sınıfı     :…………………………………………………………                                      A  GRUBU

I.BÖLÜM
Aşağıdaki ifadelerin doğru yada yanlış olduklarını parantez içinde D veya Y olarak  belirtiniz.(7×2=14 puan) 
Aşağıda verilen cümlelerin sonuna doğru ise (D),  yanlış İse (Y) koyunuz. 
1- Tarih bilimi geçmişteki olayları yer ve zaman belirterek incelemelidir. (     )
2- Tarihi devirler Hz. İsa’nın doğumu ile başlar. (     )
3- Konya-Çatalhöyük, Anadolu’da  Orta Taş Devri için önemli bir yerleşim merkezidir .(      )
4-Toplanan bilgilerin doğru olup olmadığının araştırılması-
na  “tasnif ” adı verilir.(      )
5-Eski Taş (Paleolitik) Çağ buzları erimeye başladığı ve dönemin sonlarına doğru ateşin bulunduğu çağdır.(    )
6-Tarih öncesi devirlerin aydınlatılmasında yazısız kaynaklardan yararlanılır. (   ) 
7-1453 yılı XIII .yüzyıldır(   )
II.BÖLÜM
Aşağıdaki yer alan ifadelerde boşluklara ilgili kelimeleri yazınız.(6×3=18 puan)
8-Tarih biliminin yönteminde elde edilen verilerin kaynak ve bilgi yönünden yeterli olup olmadığı  .. ………………… aşamasında kontrol edilir.
9- Olayların  sonuçlarına  bağlı  olarak  ortaya  çıkan  uzun  süreli  gelişmelere…………………..denir.
10- Hikayeci tarih yazıcılığının ilk temsilcisi………………
 11- İlk tarih yazıcılığına  ……………………başlatmıştır.              
12-Yakınçağ tarihi, Fetret Devri,15. yy Tarihi, Fatih devri tarihin………………………göre sınıflandırılmasıdır.
13- Zamanı  Aylara , Günlere, Yıllara  bölen  sistemlere  …………………..denir.

III.BÖLÜM
Aşağıdaki soruları alttaki boşluklara cevaplayınız 
14-Tarih kavramını tanımlayınız(5 puan)

 15-Tarih bilimini diğer bilimlerden ayıran en önemli özelliği nedir?(5puan)

16-Tarihi kaynak nedir ? Yazılı kaynaklara beş tane örnek veriniz(10 puan)
    
 17- Eski Taş (Paleolitik) devir özelliklerini maddeler halinde sıralayınız?(10puan)

IV.BÖLÜM(5×2= 10 puan)
18- “ Araştırma yapan bir Tarihçi Çin Tarihi ile ilgili olarak sırasıyla; eski yazıyı okumak,kazılar yapmak,Çin dilini incelemek ve resmi yazışmaları incelemek istemektedir.”Bu Tarihçi tarihe yardımcı bilim dallarından sırasıyla hangilerini  kullanmalıdır?

19-“Hun Devleti,hayvancılığa elverişli bozkırlarda kurul -muştur.Tarıma uygun toprakların azlığı nedeniyle ekono -minin temeli hayvancılığa dayanır. İklim ve arazi şartlarından dolayı genellikle at, koyun, sığır, deve gibi hayvanlar yetiştirmişlerdir.”
(Türkler Ansiklopedisi,C.2,s.874)
Yukarıdaki paragraf hangi tür kaynaktan alınmıştır?Ve tarihin faydalandığı hangi bilimden yararlanılmıştır?

V.BÖLÜM(7×4=28 puan)
Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplandırınız .
20-Aşağıdakilerden hangisi Türklerin bugüne kadar kullandıkları takvimlerden biri değildir?
A.   Hicri Takvim
B.   12 Hayvanlı Türk Takvimi
C.   Güneş Takvimi
D.   Rumi Takvim
E.   Miladi Takvim

21-Mezopotamya tarihi üzerine çalışan tarihçiler, bu medeniyeti kuranların “yuvarlak kafalı, esmer tenli ve orta boylu insanlar olup, Orta Asya’dan geldiklerini” söylemişlerdir Bu tarihçilerin  yukarıda  belirtilen hükme, aşağıdakilerden hangisi ile ulaştıkları  söylenebilir? 
A) Antropolojik veriler      
B) Kültürel değerler            
C) Yazılı belgeler   
D) Coğrafya bilgisi   
E) Fen bilimleri

22-Aşağıdakilerden hangisi tarihin çağlara ayrılmasında etkili olan gelişmelerden biri değildir? 
  A)Yazının kullanılması          
  B)Kavimler göçü              
  C)İstanbul’un fethi
  D) Fransız ihtilali                                 
  E) Reform hareketleri   

23- Aşağıdaki tarihlerden hangisi günümüze en uzaktır?
   A- M.Ö. 600              
   B- M.Ö. 750                  
   C- M.S. 120             
   D- M.S.  60               
   E-M.S.1566

24) Lozan Antlaşması’nın maddelerini inceleyen bir ta-rihçi, aşağıdaki bilimlerden hangisinden yaralan¬ması olayı tarafsız ve doğru bir şekilde açıklaması¬nı sağlayabilir?

A) Arkeoloji             B) Filoloji            C) Diplomatik
                  D) Antropoloji           E) Coğrafya

25)Tarih Öncesi dönemlerde,
    I.  Tekerleğin icadı      
   II.  Ateşin bulunması
   III. Bakır  madeninin işlenmesi
durumları aşağıdakilerden hangisinde verilen  kronolojik sıraya göre yaşanmıştır?
   A)  I, II,  III                       
   B)  I,  III,  II                  
   C)  II, I,  III           
   D)  II,  III, I                    
   E)  III, II, I

26)Anadoludaki   önemli kültür merkezleriyle tarih öncesi  devirler eşleştirilmiştir.
Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
A.   Eski taş-Karain ve Beldibi
B.   Orta taş-Macunçay ve Baradiz
C.   Yeni taş-Çatalhöyük ve Çayönü
D.   Kalkolatik-Truva ve Alacahöyük
E.   Bakır-Biblos ve Ninova

           Not Baremi: Puanlama sorularla birlikte belirtilmiştir. 
  I.BÖLÜM:  14 PUAN 
 II.BÖLÜM: 18PUAN
III.BÖLÜM: 30 PUAN
IV.BÖLÜM: 10 PUAN
V. BÖLÜM:  28 PUAN

          Süre:1 ders saatidir. ( 40 dk. )

Süper Gençlere Başarılar 

ZÜMRE ÖĞRETMENLERİ

 
Tülay ABAKAY MINDIZ              Selim KAÇMAZ

                        CEVAP ANAHTARI

I.BÖLÜM
Aşağıdaki ifadelerin doğru yada yanlış olduklarını parantez içinde D veya Y olarak  belirtiniz.(7×2=14 puan) 
Aşağıda verilen cümlelerin sonuna doğru ise (D),  yanlış İse (Y) koyunuz. 
1- Tarih bilimi geçmişteki olayları yer ve zaman belirterek incelemelidir. (  D   )
2- Tarihi devirler Hz. İsa’nın doğumu ile başlar. (  Y   )
3- Konya-Çatalhöyük, Anadolu’da  Orta Taş Devri için önemli bir yerleşim merkezidir .( Y     )
4-Toplanan bilgilerin doğru olup olmadığının araştırılması-
na  “tasnif ” adı verilir.(   Y   )
5-Eski Taş (Paleolitik) Çağ buzları erimeye başladığı ve dönemin sonlarına doğru ateşin bulunduğu çağdır.(   Y )
6-Tarih öncesi devirlerin aydınlatılmasında yazısız kaynaklardan yararlanılır. ( D  ) 
7-1453 yılı XIII .yüzyıldır(Y   )
II.BÖLÜM
Aşağıdaki yer alan ifadelerde boşluklara ilgili kelimeleri yazınız.(6×3=18 puan)
8-Tarih biliminin yönteminde elde edilen verilerin kaynak ve bilgi yönünden yeterli olup olmadığı  …Tahlil (Çözümleme – Analiz) ……. aşamasında kontrol edilir.
9- Olayların  sonuçlarına  bağlı  olarak  ortaya  çıkan  uzun  süreli  gelişmelere…olgu …..denir.
10- Hikayeci tarih yazıcılığının ilk temsilcisi…Heredot…
 11- İlk tarih yazıcılığına  …Hititliler…başlatmıştır.              
12-Yakınçağ tarihi, Fetret Devri,15. yy Tarihi, Fatih devri tarihin……zamana……göre sınıflandırılmasıdır.
13- Zamanı  Aylara , Günlere, Yıllara  bölen  sistemlere  …takvim…..denir.

III.BÖLÜM
Aşağıdaki soruları alttaki boşluklara cevaplayınız 
14-Tarih kavramını tanımlayınız(5 puan)

İnsanların geçmişteki her tür faaliyetlerini,olayların birbirleri ile olan ilişkilerini,sebep -sonuç ilişkisi kurarak,yer ve zaman göstererek,belgelere dayalı olarak inceleyen bir bilim dalıdır.

 15-Tarih bilimini diğer bilimlerden ayıran en önemli özelliği nedir?(5puan)

Tarih biliminin en önemli özelliği, tekrar edilememesi, deney ve geçmiş olaylarda gözlemlerin yapılamamasıdır.

16-Tarihi kaynak nedir ? Yazılı kaynaklara beş tane örnek veriniz(10 puan)

Tarihi bir olayla ilgili bilgi veren her türlü malzemeye kaynak denir.

-Ferman
-Mühür
-Para
-Gazete
-Hatıra

 
 17- Eski Taş (Paleolitik) devir özelliklerini maddeler halinde sıralayınız?(10puan)


 Yüz binlerce yıl süren bu dönem insanlık tarihinin en uzun dönemidir.
-Genellikle çakmak taşlarının yontulmasıyla şekillendirilmiş  kesici , delici ve kazıcı aletler bu dönemin en belirgin buluntularıdır.
Tarihin bu döneminde insanlar tamamen doğaya bağlı kalmış ,avcılık ve toplayıcılık ile hayatlarını sürdürmüşlerdir. 
-Hayvan postlarından giysi yaparak soğuktan korunmuşlardır.
Mağara ve kaya sığınıklarını barınak olarak kullanmışlardır.
 -Mağara duvarlarını hayvan resimleriyle süslemişlerdir. Böylece sanat tarihi başlamıştır.

IV.BÖLÜM(5×2= 10 puan)
18- “ Araştırma yapan bir Tarihçi Çin Tarihi ile ilgili olarak sırasıyla; eski yazıyı okumak,kazılar yapmak,Çin dilini incelemek ve resmi yazışmaları incelemek istemektedir.”Bu Tarihçi tarihe yardımcı bilim dallarından sırasıyla hangilerini  kullanmalıdır?
-Paleografya
-Arkeoloji
-Filoloji
-Diplomatik

19-“Hun Devleti,hayvancılığa elverişli bozkırlarda kurulmuştur.Tarıma uygun toprakların azlığı nedeniyle ekono -minin temeli hayvancılığa dayanır. İklim ve arazi şartlarından dolayı genellikle at, koyun, sığır, deve gibi hayvanlar yetiştirmişlerdir.”
(Türkler Ansiklopedisi,C.2,s.874)
Yukarıdaki paragraf hangi tür kaynaktan alınmıştır?Ve tarihin faydalandığı hangi bilimden yararlanılmıştır?

I.Elden Kaynak/Yazılı kaynak 
Coğrafya

V.BÖLÜM(7×4=28 puan)
Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplandırınız .
20-Aşağıdakilerden hangisi Türklerin bugüne kadar kullandıkları takvimlerden biri değildir?
A.   Hicri Takvim
B.   12 Hayvanlı Türk Takvimi
C.   Güneş Takvimi
D.   Rumi Takvim
E.   Miladi Takvim

21-Mezopotamya tarihi üzerine çalışan tarihçiler, bu medeniyeti kuranların “yuvarlak kafalı, esmer tenli ve orta boylu insanlar olup, Orta Asya’dan geldiklerini” söylemişlerdir Bu tarihçilerin  yukarıda  belirtilen hükme, aşağıdakilerden hangisi ile ulaştıkları  söylenebilir? 
A) Antropolojik veriler      
B) Kültürel değerler            
C) Yazılı belgeler   
D) Coğrafya bilgisi   
E) Fen bilimleri

22-Aşağıdakilerden hangisi tarihin çağlara ayrılmasında etkili olan gelişmelerden biri değildir? 
  A)Yazının kullanılması          
  B)Kavimler göçü              
  C)İstanbul’un fethi
  D) Fransız ihtilali                                 
 E) Reform hareketleri   

23- Aşağıdaki tarihlerden hangisi günümüze en uzaktır?
   A- M.Ö. 600              
   B- M.Ö. 750                  
   C- M.S. 120             
   D- M.S.  60               
  E-M.S.1566

24) Lozan Antlaşması’nın maddelerini inceleyen bir tarihçi, aşağıdaki bilimlerden hangisinden yaralan¬ması olayı tarafsız ve doğru bir şekilde açıklamasını sağlayabilir?

A) Arkeoloji             B) Filoloji            C) Diplomatik
                  D) Antropoloji           E) Coğrafya

25)Tarih Öncesi dönemlerde,
    I.  Tekerleğin icadı      
   II.  Ateşin bulunması
   III. Bakır  madeninin işlenmesi
durumları aşağıdakilerden hangisinde verilen  kronolojik sıraya göre yaşanmıştır?
   A)  I, II,  III                       
   B)  I,  III,  II                  
  C)  II, I,  III           
   D)  II,  III, I                    
   E)  III, II, I

26)Anadoludaki   önemli kültür merkezleriyle tarih öncesi  devirler eşleştirilmiştir.
Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
A.   Eski taş-Karain ve Beldibi
B.   Orta taş-Macunçay ve Baradiz
C.   Yeni taş-Çatalhöyük ve Çayönü
D.   Kalkolatik-Truva ve Alacahöyük
E.   Bakır-Biblos ve Ninova

Not Baremi: Puanlama sorularla birlikte belirtilmiştir. 
  I.BÖLÜM:  14 PUAN 
 II.BÖLÜM: 18PUAN
III.BÖLÜM: 30 PUAN
IV.BÖLÜM: 10 PUAN
V. BÖLÜM:  28 PUAN

          Süre:1 ders saatidir. ( 45’ )

Süper Gençlere Başarılar 

ZÜMRE ÖĞRETMENLERİ

 
Tülay ABAKAY MINDIZ              Selim KAÇMAZ
 

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol