Uzman Öğretmenlik ve Başöğretmenlik Soru Bankası

Öğretmen haberleri ve gelişmelerden hemen haberdar olmak için Telegram kanalımıza katılın!

Soru 1: Öğretimde öğrenciye görelik ilkesine bakıldığında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A- Öğretimde temel olan öğrencidir
B- Aynı yaş grubundaki öğrenciler aynı fizyolojik özelliklere sahiptir
C- Aynı yaş grubundaki öğrenciler aynı gelişim seviyesine sahiptir
D- Çoklu zeka yöntemini en çok savunan ilkedir
E- Öğrencinin gelişim seviyesine uygun Bilgi ve materyallerin seçilmesi gerektiğini belirtir

DOĞRU CEVAP: C Aynı yaş grubundaki öğrenciler aynı gelişim seviyesine sahiptir

Soru 2: İş birliğine dayalı öğrenmeyi başarılı bir şekilde uygulamak için 6 temel ilkeye uymak gerekir. Hangisi bunlardan biri değildir?
 

A- Yüz yüze etkileşim
B- Kişisel sorumluluk
C- Eşit başarı ilkesi
D- Homojen gruplar
E- Sosyal beceriler

DOĞRU CEVAP: D Homojen Gruplar

Soru 3- Geleneksel sınıflardaki öğrencilerin yarışına ve rekabetine son vermeyi amaçlayan ve başarıya birlikte ulaşmayı hedefleyen bir yaklaşım hangisidir?
A- Proje tabanlı öğretim yaklaşımı
B- Yaşam boyu öğrenme yaklaşımı
C- Harmanlanmış öğrenme yaklaşımı
D- Tam öğrenme yaklaşımı
E- İşbirlikçi öğrenme yaklaşımı

DOĞRU CEVAP: E İşbirlikçi öğrenme yaklaşımı

Soru 4- Bilginin sadece birey tarafından oluşabileceğini savunan yapılandırmacılık aşağıdakilerden hangisidir?
A- Bilişsel yapılandırmacılık
B- Sosyal yapılandırmacılık
C- Radikal yapılandırmacılık
D- Proje tabanlı yapılandırmacılık
E-  Nesnel yapılandırmacılık

DOĞRU CEVAP: C Radikal yapılandırmacılık
 

Soru 5- Öğretmenin kullandığı dilin açık ve anlaşılır olması ya da öğrenmede birden çok duyu organına hitap edilmesidir.

A- Ayanilik

B- Aktüalite

C- Hayatilik

D- Transferde ilkesi

E- Motivasyon

DOĞRU CEVAP: A Ayanilik

Soru 6- Okul dışı öğrenme faaliyetleri sonrasında kullanıcılabilecek çeşitli ölçme ve değerlendirme araçları vardır.

Aşağıdakilerden hangisi sözü edilen ölçme ve değerlendirme araçlarından değildir?
A) Portfolyo
B) Metin çözümlemesi
C) Bulmacalar
D) Zihin haritaları
E) Poster/ broşür/gazete hazırlama

Cevap: A

Soru 7- Problem çözme yönteminde kullanılan işlem basamakları 8 madde şeklinde sıralanmaktadır.

1- Problemi hissetme
2-Problemi tanıma
3- Problemle ilgili bilgilerin toplanması
4- Problemle ilgili hipotezler kurma
5- Hipotezleri test etme
6- Veri toplama
7- Problemin çözümü
8- Sonucu raporlaştırma

Yukarıda verilen sıralamanın doğru olması için hangi iki madde birbiriyle yer değiştirmelidir?


A) 5 ve 6
B) 6 ve 7
C) 1 ve 2
D) 3 ve 4
E) 4 ve 5

Cevap: A

Soru 8- Aşağıdakilerden Hangisi Yapılandırmacı Öğrenme Yaklaşımının özelliklerinden birisi değildir?

A) Yapılandırmacılıkta öğrenme, deneyime bağlı anlam oluşturma sürecidir. Bu süreçte öğrenci aktiftir.
B) Öğrencilerin ön bilgilerinin farkında olmaları çevre ile etkileşime geçmeleri, üst düzey düşünme becerileri öğretmen tarafından sağlanmalıdır.
C) Yapılandırmacılıkta kavram öğretimi esastır. Kavramlar tematik öğrenme yaklaşımı ile öğretilmektedir.
D) Değerlendirme öğretim sonucuna göre yapılmaktadır. Öğrencinin öğrenme sonucunda ortaya koyduğu her şey değerlendirilir.
E) Sınıfta etkin olan öğrencidir. Öğretmen asla ne öğrenileceğini söylemez, öğrenenlere bilgiye ulaşma yollarını keşfetmede yardımcı olur.

Cevap:D

Soru 9- Tam öğrenme modelinde Öğrenci Niteliği değişkeni : Bilişsel Giriş Davranışları ve Duyuşsal Giriş Davranışları olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.

Aşağıdakilerden hangisi duyuşsal giriş davranışlarıdır?

A) Dinleme Becerisi - Sözel işitsel yetenekler - Problem Çözme Becerisi
B) İlgi - Tutum - Akademik öz güven
C) Anlama - Problem Çözme Becerisi - Ön Koşul Bilgiler
D) Bilgi - Beceri - Yetenekler
E) Pekiştirme- İpucu - Dönüt- Düzeltme


Cevap: B

Soru 10- Tam öğrenmenin 3 temel değişkeni vardır.
Bunlar:
1- Öğrenci Niteliği
2- Öğretim Hizmetinin Niteliği
3- Öğrenme Ürünleri

Aşağıdakilerden hangisi Öğretim Hizmetinin Niteliklerinden birisi değildir?

A) Pekiştirme
B) İpucu
C) Ön Koşul Bilgiler
D) Dönüt- Düzeltme
E) Etkin Katılım


Cevap: C

Soru 11- Kavram öğretiminde ve kavram yanılgıları tespitinde kullanılabilecek çeşitli araçlar/ materyaller tasarlanmıştır.

"1980'li yıllarda D. Bob Gowin ve arkadaşları tarafından geliştirilmiştir. Başlangıçta amacı fen bilimi alanında laboratuvar araştırmalarının daha etkili olması içindir. Hazırlanan raporlar da öğrencilerin teorik bilgiler ile uygulamalar arasında bağlantı kurmalarına yardımcı olmaktır. "

Yukarıda sözü edilen araç/ materyal aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kavram Haritaları
B) Zihin Haritaları
C) Kavram Karikatürleri
D) V diyagramları
E) İki / üç aşamalı testler


Cevap: D

Soru 12- Farklılaştırılmış bir sınıfta öğretmenlerin öğrencilerine hem bireysel hem de bir bütün olarak tutarlı bir şekilde iletmesi beklenen mesajlar vardır.

"Bu sınıfta ve dünyada önemli olduğunuzdan, olabildiğince hızlı ve çok büyümenize yardımcı olmak için çok çalışacağım. Başarınız çabanızdan kaynaklanacağı için sizden de çok çalışmanızı isteyeceğim." şeklinde ifade mesaj aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kalıcılık mesajı
B) Davet mesajı
C) Fırsat mesajı
D) Düşünme mesajı
E) Yatırım mesajı


Cevap: E

Soru 13- Dünya Ekonomik Forumuna göre 2025 yılında çalışanların sahip olması gereken 10 temel beceri vardır.

Aşağıdakilerden hangisi sözü edilen becerilerden birisi değildir?
A) Liderlik ve Sosyal Etki
B) Karmaşık Problem Çözme
C) Rekabet
D) Teknoloji Kullanımı
E) Analitik Düşünme

Cevap: C

Soru 14-  Not verme amacı taşımayan, hazırbuluşluk testi adıyla da anılan muafiyet sınavı, seviye tespit sınavı gibi örnekleri olan değerlendirme türü aşağıdakilerden hangisidir?
 

A) Tanıma Yerleştirmeye Yönelik Değerlendirme
B) Biçimlendirici Yetiştirmeye Yönelik Değerlendirme
C) Değer Biçmeye/ Düzey Belirlemeye Yönelik Değerlendirme
D) Rehberlik Amaçlı Değerlendirme
E) Program Değerlendirme

Cevap: A

Soru 15- "Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı" olarak ifade edilen Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) tarafından üçer yıllık dönemler hâlinde, 15 yaş grubundaki öğrencilerin kazanmış oldukları bilgi ve becerileri değerlendiren araştırma aşağıdakilerden hangisidir ?
A) PİSA
B)TIMMS
C) TMF
D) PIRLS
E) İBBS

Cevap: A

Soru 16- Aşağıdakilerden hangisi etkili geri bildirimin özelliklerinden birisi değildir?
A) İlerlemeyi ve farkı göstermelidir.
B) Pozitif unsurları içermelidir.
C) Kişiye yönelik olmalıdır.
D) Biçimlendirici olmalıdır.
E) Sözlü ve yazılı olmalıdır.

Cevap: C
Açıklama
: Kişiye değil ürüne yönelik olmalıdır

Soru 17- PDR hizmetlerini meslek ya da program seçimi ve kriz durumlarına müdahele ile sınırlayan geleneksel modellere tepki olarak doğan , temelini gelişimsel rehberlik yaklaşımdan alan rehberlik hizmeti aşağıdakilerden hangisidir?


A) Hizmetler Modeli
B) Süreç Modeli
C) Görevler Modeli
D) Kapsamlı Psikolojik Danışma ve Rehberlik Modeli
E) Parsons Modeli

Cevap: D

Soru 18- Kapsamlı Psikolojik Danışma ve Rehberlik programının 4 süreçsel ögesi vardır. Bunlar: Bireysel Planlama, Müdahale Hizmetleri, Sistem Desteği ve Rehberlik Müfredatıdır.

"PDR programının oluşturulması, sürdürülmesi ve geliştirilmesini sağlayacak yönetimsel ve eğitsel etkinliklerden oluşur. Bu unsur profesyonel gelişimi personel ve çevreyle ilişkileri öğretmenlere müşavirlik danışma kurulları, topluma ulaşma, program yönetimi ve yürütülmesi, araştırma-geliştirme alanlarında yapılacak etkinlikleri içerir "

Sözü edilen süreçsel öge aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bireysel Planlama
B) Müdahele Hizmetleri
C) Sistem Desteği
D) Rehberlik Müfredatı

Cevap: C

Soru 19- Aşağıdakilerden hangisi Okul Rehberlik Hizmetleri Yürütme Komisyonunda (RHYK) görev almaz?
A) Müdür ya da görevlendireceği yardımcısı
B) Ödül ve Disiplin Kurulu temsilcisi
C) Okul aile birliği başkanı
D) Öğrenci temsilcisi
E) Sivil Toplum kuruluşları temsilcileri

Cevap: E

Soru 20- Aşağıdakilerden hangisi Kapsamlı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Programının Genel Özelliklerinden birisi değildir?
A) Sonuç temellidir.
B) Standart temellidir.
C) Başarı temellidir.
D) Veri tabanlıdır.
E) Gelişimsel ve kapsamlıdır.

Cevap: C

Soru 21- Okullarda verilecek RPD hizmetleri önceden hazırlanmış bir programa dayalı olarak yürütülmektedir. Bu program 3 hedef doğrultusunda hazırlanır.

Aşağıdakilerden hangisinde sözü edilen hedefler doğru verilmiştir?
A) Genel hedef- Yerel Hedef - Özel Hedef
B) Genel hedef- Uzak Hedef -Yakın Hedef
C) Yerel Hedef - Yakın Hedef - Özel Hedef
D) Uzak Hedef-Yakın Hedef - Özel Hedef
E) Yerel Hedef - Uzak Hedef - Yakın Hedef

Cevap: A

Soru 22- Ebeveynlik tarzları,
• Demokratik anne baba
• Otoriter anne baba
• İzin verici anne baba
• İhmalkâr anne baba olarak verilmektedir.

Buna göre,

"Çocuklarıyla yakından ilgilenirler ancak onlardan pek bir şey istemezler, kural koymazlar, cezalandırmadan kaçınırlar. Genellikle tutarsız ve güvensizdirler."
şeklinde ifade edilen ebveynlik tarzı nedir?


A) Demokratik anne baba
B) Otoriter anne baba
C) İzin verici anne baba
D) İhmalkâr anne baba

E) Sorumsuz anne baba


Cevap: C

Soru 23- Aşağıdakilerden hangisi Rehberlikte test dışı tekniklerden "kendini anlatma teknikleri" içerisinde yer almaz?
A) Otobiyografi
B) Arzu Listesi
C) Zaman Cetveli
D) Problem Tarama Listesi
E) Özellik Kayıt Listeleri

Soru alanı: Rehberlik
PDF 'de sayfa 152
Cevap: E

Soru 24- Bir sosyal iletişim bozukluğudur.
Öğrenciler, sosyal etkileşimin ilk basamağı olan göz kontağından kaçınırlar ya da gözlerinin kenarlarından bakabilirler.

Bu öğrenciler, isimlerine tepki vermeyebilir, diğer insanlara karşı ilgisiz görünebilir
ya da çok az ilgi gösterebilirler.

Beden dilini kullanma ve anlama konusunda çeşitli sorunlar yaşayabilir, sosyal durumlarda ses tonunu veya yüz ifadesini anlamakta zorluk çekebilir. Sosyal durumlarda gülümsemeyebilir ya da komik bir şey olmadığında gülebilirler.Sözü edilen durum aşağıdakilerden hangisidir?
A) Zihinsel Yetersizlik
B) Otizm
C) Öğrenme Güçlüğü
D) Dil ve Konuşma Bozukluğu
E) İşitme Yetersizliği

Cevap- B

Soru 25- Devam eden öğretim programını takip etmede güçlük yaşayan öğrencilerin fark edilmesi değerlendirme sürecinin başlangıcını oluşturur. Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilere yönelik nitelikli özel eğitim hizmetlerinin sunulması için öğrencilerin ilgilerinin, gereksinimlerinin ve çeşitli alanlardaki eğitsel performanslarının ortaya konmuş olması gerekmektedir. Öğrenci hakkında bilgi toplama ve toplanan bu bilgilerden bir yargıya varma süreci genel olarak "değerlendirme" olarak tanımlanmaktadır.

Değerlendirme Süresi:

1- İlk Belirleme
2- Gönderme Öncesi
3- Gönderme
4- Ayrıntılı Değerlendirme ( a. Eğitsel Değ. b.Tanılama)
5- BEP hazırlama
6- Özel Eğitim Hizmetlerine Uygunluğına Karar verme
7- İzleme ve Değerlendirme
basamakların oluşmaktadır.

Değerlendirme sürecinin basamaklarının doğru olması için hangi iki madde birbiriyle yer değiştirmelidir?

A) 1 ve 2
B) 3 ve 4
C) 5 ve 6
D) 6 ve 7
E) 4 ve 5

Cevap: C

Soru 26- Bir yetersizlik sonucunda bireyin toplumsal yaşamda akranlarının gerçekleştirebildiği rolleri gerçekleştirememe durumuna ne ad verilir?
A) Zedelenme
B) Yetersizlik
C) Engel
D) Sapma
E) Ayrıcalıklı

Cevap : C

Soru 27-"Araştırmacının müdahale etmediği, ortamda var olan, değişkendir. Nitel veya nicel olabilir. Örneğin; Cinsiyet, yaş, okula devam durumu."

Sözü edilen bağımsız değişken türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Değiştirilebilen
B)Seçilmiş
C) Düzenleyici
D) Dışsal
E) İçsel

Cevap: B
Eğitimde Araştırma ve Ar-Ge Çalışmaları

Soru 28- "Bağımlı değişken ve bağımsız değişken arasındaki ilişkiyi düzenleyen veya etkileyen değişkendir. İkinci düzey bağımsız değişken de denir. Örneğin; Sınav kaygısının sınav performansına olan etkisinin incelendiği çalışmada sınav deneyimi".

Sözü edilen bağımsız değişken türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Dışsal
B) Seçilmiş
C) Değiştirilebilen
D) Düzenleyici
E) İçsel

Cevap: D
Eğitimde Araştırma ve Ar-Ge Çalışmaları

Soru 29- Aşağıdakilerden hangisi sürekli değişkene örnektir ?
A) Din
B) Cinsiyet
C) Milliyet
D) Medeni Durum
E) Sıcaklık

Cevap: E
Açıklama: Örneğin medeni durum sadece bekar ve evli değerleri alabilir. Bu nedenle süreksizdir. Ancak sıcaklık İki değer arasında sonsuz küçüklükte ölçülebilir.

Soru 30- Belli bir zamanda mevcut durumun var olduğu şekliyle betimlenmesi amacıyla yürütülen tarama araştırması nedir?
A) Anlık tarama
B) Kesitsel tarama
C) Boylamsal tarama
D) Geçmişe dönük tarama
E) Geleceğe dönük tarama

Cevap: A

Soru 31- İki ya da daha çok değişken arasındaki ilişkinin herhangi bir şekilde bu değişkenlere müdahale edilmeden incelendiği araştırmalardır. Bu araştırmalarda sadece değişkenlerin birlikte değişimleri incelenir. Ayrıca, değişkenler arasındaki ilişkilerin açığa çıkarılmasını, bu ilişkilerin düzeylerinin belirlenmesinde etkili ve bu ilişkilerle ilgili daha üst düzey araştırmaların yapılması için gerekli ipuçlarını sağlayan araştırmalardır.

Yukarıda sözü edilen araştırma aşağıdakilerden hangisidir?
A) Nedensel Karşılaştırma
B) Korelasyonel Araştırma
C)Deneysel Araştırma
D) Nitel Araştırma
E) Durum Çalışması

Cevap: B
Eğitimde Araştırma ve Ar-Ge Çalışmaları

Soru 32- Özel Eğitimde hazırlanan müdahale programında bazı alanlara uyarlamalar yapılması gerekmektedir.

"Öğrencinin öğrenme sürecini kolaylaştırmaya ya da daha etkili hâle getirmeye dönük yapılan uyarlamalardır. Bu kapsamda öğretmenler sundukları öğretim yöntemlerini ve materyalleri çeşitlendirebilir. Öğretim sürecine ilişkin daha somut, görsel, dokunsal ya da işitsel materyaller kullanabilir." şeklinde ifade edilen uyarlama türü nedir?
A) Program Hedeflerinde Uyarlama
B) Öğretimsel Süreçlerde Uyarlama
C)Sınıf Yönetiminde Yapılacak Uyarlamalar
D) Çevresel Uyarlamalar
E) Okuldaki Uyarlamalar

Cevap: B

Soru 33- Ülkemizde özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin devam edebilecekleri eğitim ortamları karışık olarak verilmiştir.

1-Yatılı özel eğitim okul ve kurumları
2-Özel eğitim sınıfı
3-Yarı zamanlı kaynaştırma/bütünleştirme
4-Gündüzlü özel eğitim okul ve kurumları
5-Tam zamanlı kaynaştırma/bütünleştirme

Yukarıda karışık olarak verilen eğitim ortamları en fazla kısıtlayıcı olandan en az kısıtlayıcı olana doğru sıralandığında hangi seçenek doğru olur?

A) 1-2-4-5-3
B)4-1-2-5-3
C)1-4-2-3-5
D)4-2-3-5-1
E)2-1-4-3-5

Cevap: C

Soru 34- Aşağıdakilerden hangisinde BEP'in özellikleri yanlış verilmiştir?
A) Öğretim yöntemleri ve destekleyici stratejileri belirtir.
B) Düzenli olarak gözden geçirilmelidir.
C) Öğrenci ve ailesiyle paylaşılmaz.
D) Yıllık olarak hazırlanır.
E) Bireyselleştirilmiştir.

Cevap: C

Soru 35- Aşağıdakilerden hangisi Özel Eğitimde hazırlanan kısa dönemli hedeflerde yer almaz ?
A) Birey
B) Ölçüt
C) Davranış
D) Koşul
E) Beceri

Cevap: E

Soru 36- Öğretimin bireyselleştirilmesi, öğrenmeye etki eden tüm faktörlerin öğrenci özellikleri çerçevesinde düzenlenmesidir. Bireyselleştirilmiş eğitim planının (BEP) parçası olan düzenlemeleri ve değişiklikleri içerir (Snell & Janney, 2005). Öğretimini öğrencilere göre uyarlamak isteyen bir öğretmen çeşitli alanlarda düzenlemeler yapabilir. Bu düzenlemeleri gerçekleştiren bir öğretmenin sınıf yönetimi de olumlu yönde etkilenecektir (Kargin, 2010)

Aşağıdakilerden hangisi öğretimini öğrencilere göre uyarlamak isteyen bir öğretmenin yapacağı düzenlemelerden birisi değildir?

A) Fiziksel düzenlemeler
B) Sürece yönelik düzenlemeler
C) Sınıf iklimine yönelik düzenlemeler
D) Öğretimsel düzenlemeler
E) Okul iklimi ile ilgili düzenlemeler

Cevap: E

Soru 37- Renzulli tarafından ortaya konan Özel Yetenek kuramıdır. Özel yeteneğin bazı bileşenlerden oluştuğunu öne sürer.Bunlar ortalama üstü yetenek, yaratıcılık ve motivasyondur. Bireyde bu bileşenlerin biri eksik olursa özel yetenek ortaya çıkamaz. Ortalama üstü yetenek, genel veya özel yetenek şeklinde karşımıza çıkabilir. Sözel veya sayısal muhakeme genel yeteneklere, yabancı dil veya istatistik gibi spesifik alanlarsa özel yeteneklere örnek olarak verilebilir. Yaratıcılık bileşeni akıcı, esnek, özgün düşünmeyle, merakla, yeniliklere açık olmayla ilgilidir. Motivasyon ise kişinin çalıştığı alana tutkuyla bağlanmasıyla, odaklanabilmesiyle ilgili bir bileşendir.

Yukarıda sözü edilen Özel Yetenek kuramı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Beşgen Kuramı
B) Üçlü Halka Kuramı
C) Bulanık Kuram
D) Ayrımsal Üstün Zeka ve Üstün Yetenek Kuramı
E) Gelişimsel Zeka Kuramı

CEVAP: B

Soru 38- Kişinin kendisini açması, duygularını daha yoğun yaşaması, kendisinde var olan çatışmaları çözmesi, kendisini kabul etmesi için cesaretlendirmesi olarak tanımlanan dinleme türü aşağıdakilerden hangisidir?


A) Empatik Dinleme
B) Derinlemesine Dinleme
C) Çözümleyici dinleme
D) Etkin Dinleme
E) Eleştirel Dinleme

CEVAP: A

Soru 39- Dinleyen kişinin duyduklarını tekrar etmesi, özümlemesi ve yansıtması olarak tanımlanan dinleme türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Vurgulu Dinleme
B) Kapsamlı Dinleme
C) Dikkatle Dinleme
D) Katılımcı Dinleme
E) Derinlemesine Dinleme

Cevap: D

Soru 40- Öğrenme ve bilgiyi hatırlamaya odaklanılan dinleme türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Çözümleyici Dinleme
B) Taktir Edici Dinleme
C) Kapsamlı Dinleme
D) Etkin Dinleme
E) Kritik Değerlendiren Dinleme

Cevap: C

Soru 41- "Var olan içeriklerin dijital ortama aktarımını kapsamaktadır." şeklinde ifade edilen terim aşağıdakilerden hangisidir?
A) Dijital Dönüşüm
B) Dijitalleştirme
C) Dijitalleşme
D) Dijital Okuryazarlık
E) Dijital Beceri

Cevap: B

Soru 42- Günlük yaşamda bir sorunu çözmek için bilgi teknolojisi becerisini kullanma ve uygulama olarak tanımlanan terim aşağıdakilerden hangisidir?
A) Dijital Okuryazarlık
B) Dijital Dönüşüm
C) Dijital Beceri
D) Dijitalleşme
E) Dijitalleştirme

Cevap: C

Soru 43- Dijital çağın bir parçası olan bankacılık hizmetleri, vergi ve yasal süreçleri çevrim içi ortamlardan ve uzaktan gerçekleştirilmesini sağlayan terim aşağıdakilerden hangisidir?


A) Dijitalleşme
B) Dijitalleştirme
C) Dijital Dönüşüm
D) Dijital Beceri
E) Dijital Okuryazarlık

Cevap: A

Soru 44- Küresel rekabette daha güçlü olmayı, sürdürülebilir ekonomik kalkınmayı ve toplumsal refah artışını sağlamak amacıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından "2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi” hazırlanmıştır. Bu belgede, Türkiye'nin "Millî Teknoloji Güçlü Sanayi” vizyonunu gerçekleştirmede yol haritası çizilmektedir.

Aşağıdakilerden hangisi sözü edilen Sanayi ve Teknoloji Stratejisi ana bileşenlerinden birisi değildir?

A) Yüksek Teknoloji ve İnovasyon
B) Altyapı
C) Beşerî sermaye
D) Girişimcilik
E) Nitelikli İnsan Gücü

Cevap: E

Soru 45-  "Bireylerin mesleği ile dogrudan ilgili alanda derinlemesine bilgi sahibi olmasının yanı sıra farklı disiplinlerde de bilgi ve beceri sahibi olması gerekmektedir.Örneğin bir kimya öğretmeni, kimya öğretimi ile ilgili alan bilgisi hakkında derinlemesine bilgi ve beceri sahibi olarak kimya öğretim faaliyetlerini gerçekleştirirken kimya öğretiminde materyal geliştirme, kimya öğretiminde bilişim teknolojileri kullanımı veya kimya öğretiminde sanal laboratuvarlar oluşturma konularında da farkındalık seviyesinde bile olsa çalışan bilgiye sahip olmalıdır."

Bu parçada açıklanan bilgiler Gardner'in hangi zihin alanına işaret etmektedir?
A) Alan bilgisinde zihin
B) Sentezleyen zihin
C) Yaratıcı zihin
D) Saygı duyan zihin
E) Etik zihin


Cevap: B

Soru 46- Farklılaştırılmış bir sınıfta öğretmenlerin öğrencilerine iletmeleri beklenen belirli mesajlar vardır.
"Her zaman ilk denemenizde her şeyi doğru yapamayabilirsiniz. Ben de sizin için ve sizinle birlikte başarınızı geliştirecek yaklaşımlar bulmak için çalışacağım. Sizden asla vazgeçmeyeceğim." şeklinde ifade edilen mesaj aşağıdakilerden hangisidir?
A) Davet mesajı
B) Yatırım mesajı
C) Kalıcılık mesajı
D) Fırsat mesajı
E) Düşünme mesajı

Cevap: C

Soru 47- Aşağıdakilerden hangisi öğrenme için temel ilkelerden sayılamaz?
A) Öğrenme bilginin örgütlenmesidir.
B) Öğrenme stratejiktir ve gelişimden etkilenir.
C) Öğrenme , başlayıp biten bir olaydır.
D) Öğrenme, hedefe yöneliktir.
E) Öğrenme ön bilgi ile yeni bilgi arasında bağ kurmaktır.

CEVAP : C

Soru 48- Aşağıdakilerden hangisi Kapsayıcı eğitim konusunda dezavantajlı gruplara yönelik düzenlemeleri beraberinde getirmiştir?
A) 1971 BM Zihinsel Engelli Bireylerin Hakları Bildirgesi
B) 1981 UNESCO Sundberg Bildirgesi
C) 1990 Herkes İçin Eğitim Dünya Konferansı
D) 1994 Salamanca Konferansı
E) 2000 Dünya Ekonomik Formu Dakar Çerçevesi

Cevap: E

Soru 49- Kapsayıcı eğitimde öğrenme sürecinin farklılaştırılması aşamasında geri bildirimlerin kullanılması çok önemlidir.

Öğretmenin bir öğrencisine "Ayşe ile oyuncaklarını çok güzel paylaştın, onunla oynadığın için Can çok mutlu oldu, harikasın!" şeklinde yaptığı geri bildirim hangi türden bir geri bildirimdir?

A) Düzeltici geri bildirim
B) Betimleyici geri bildirim
C) Çaba geri bildirim
D) Çözümü gösteren geri bildirim
E) Genel geri bildirim

Cevap: B

Soru 50- Geleneksel sınıflar ile Kapsayıcı eğitimde öğretimin uyarlandığı sınıflarla ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi hatalıdır?


A) Geleneksel sınıflarda öğretim görevleri sınıf düzeyindeki standartlara uyumludur.
B) Kapsayıcı eğitimin uygulandığı sınıfta öğretmen bilgileri sunmak için çeşitli materyaller ( bilgisayar yazılımı , birden fazla sınıf düzeyinden ders kitapları)kullanır.
C) Kapsayıcı eğitimin uygulandığı sınıfta öğretmen öğrencilere birkaç ödev seçeneği sunar.
D) Geleneksel sınıflarda eğitimin öğretim genel olarak küçük grup etkinlikleri şeklinde yapılır.
E) Kapsayıcı eğitimin uygulandığı sınıfta öğretim öğrenci merkezlidir.

Cevap: D

Soru 51- Kowalski, Petersen ve Fusarelli'ye göre okul gibi kurumların doğasında bazı iletişim sorunları bulunmaktadır.

Aşağıdakilerden hangisi söz konusu sorunlardan birisi değildir?


A) Elitizm
B) Erişilemezlik
C) Zayıf dinleme becerileri
D) Duygu yoksunluğu
E) Aşırı bilgi yüklenmesi

Cevap: D

Soru 52- Türkiye özelinde bakıldığında, engelli çocuklar, ruhsal ve davranışsal bozukluğu olan çocuklar, istismara maruz kalan çocuklar, az gelişmiş bölgelerdeki/kırsal kesimdeki çocuklar ve gençler, okula gitmeyen/okulu terk eden çocuklar, yoksul kent/mahallelerdeki çocuklar ve gençler, Romanlar, çatışma ortamındaki çocuklar ve gençlere ek olarak anadili Türkçe olmayan çocuklar ve uluslararası göçmenler de dezavantajlı gruplar arasında gösterilmektedir.Bu değerlendirme bir sınıflamaya tabi tutularak gruplandırmalar yapılmaktadır.

Aşağıdaki sınıflamadan hangisinin yanındaki açıklama yanlıştır?


A) Erişim sınırlıkları (mülteciler, coğrafi dağılım)
B) Dil bariyeri (mülteci ve göçmenler, anadili farklı çocuklar)
C) Düzey çeşitliliği (mevsimlik tarım işçiliği , mücbir sebepler)
D) Sosyal duygusal gelişim sınırlıkları (mülteciler-dönemsel farklılıklar )
E) Fiziki sınırlıklar (özel eğitim gereksinimi olan bireyler)

Cevap: C

Soru 53- Kapsayıcı eğitimde dezavantajlı gruplara yönelik olarak kullanılan bazı kavramlar vardır.

"Farklı sosyal sınıf ya da grupların özelliklerine ilişkin kaynaksız ve genellemeci inançlara denir. Örneğin belli bir grubun her durumda nasıl davranacaklarına ilişkin yargılayıcı kanaatlerimizin olmasıdır."


A) Ön yargı
B) Kalıp yargı
C) Damgalama
D) Ayrımcılık
E) Ötekileştirme

CEVAP: B

Soru 54- "Bir kişiyi diğerlerinden ayıran ve onun istenmeyen, hoş karşılanmayan bir niteliğe sahip olduğunu belirtmeye ayarayan «
Yukarıda sözü edilen kavram nedir?

A) Damgalama
B) Ötekileştirme
C) Ön yargı
D) Kalıp yargı
E) Ayrımcılık

Cevap: A

Soru 55- Bir azınlık grubu «diğer» olarak görmeye denilir. Biz'in farklı olanıdır, zıddıdır. Medya gibi araçlarla sıradanlaştığında hak ihlallerini kolaylaşır ve dezavantajlı gruplar için sosyal hayatı daha zorlu ve tehlikeli bir hâle gelir. Örneğin medyada sunulan bir haberde suça karışan birisinin etnik kimliği üzerine yapılan bir vurgu, suça karışmış diğerinin ait olduğu toplumsal grupları açık bir hedef hâline getirebilir.

Sözü edilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ayrımcılık
B) Damgalama
C) Kalıp yargı
D) Ön yargı
E) Ötekileştirme

Cevap: E

Soru 56- I. Öğretmen Öz Değerlendirme Rubriği
II. Sevgili Günlük
III. Benim Eşsiz Sınıfım
IV. Sevgili Meslektaşım

Yukarıda maddelerden hangisi bir öğretmenin öz değerlendirmede kendi oluşturduğu araçlardan birisi değildir?

A) I ve II
B) III ve IV
C) Yalnız IV
D) I ve III
E) Yalnız II

CEVAP: C

Soru 57- "Yerküre/ atmosfer ortak sisteminin enerji dengesine yaptığı pozitif katkı" aşağıdakilerden hangisiyle isimlendirilir?
A) Işınımsal Zorlama
B) Kuvvetlenen Sera Etkisi
C) Milankoviç Döngüleri
D) Rotasyon
E) Presesyon

Cevap: B

Soru 58- Aşağıdakilerden hangisi sera gazı salınımını yavaşlatmak, iklim değişikliğinde olumlu yöne gitmek adına yapılan çalışmalardan birisi değildir?
A) Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi
B) Kyoto Protokolü
C) Paris Antlaşması
D) Marekeş Uzlaşmaları
E) Uluslararası Enerji Ajansı Dünya Enerji Görünümü 2021 Raporu

Cevap: E

Soru 59- Sürdürülebilir kalkınma kavramı ilk kez nerede geçmektedir?
A) Brundtland Raporu
B) Bin Yıl Zirvesi
C) Glasgow Konferansı
D) Bonn Antlaşması
E) Rio Zirvesi

Cevap: A

Soru 60- Özel eğitimde geçen "yazılı anlatım bozukluğu" aşağıdakilerden hangisidir?
A) Disleksi
B) Disgrafi
C) Diskalkuli
D) Semantik
E) Fonoloji

Cevap: B

Soru 61- Aşağıdakilerden hangisi görme yetersizliği bulunan öğrencilerle ilgili yanlış bir bilgidir?

A) Görme yetersizliği öğrenciler öğrenme özellikleri, işlevsel görmeleri, kültürel geçmişleri, görme kaybının başlangıç yaşı, ve bilişsel yetenekleri bakımından birbirlerinden farklıdırlar.
B) Görme yetersizliği olan öğrenciler öğrenme deneyimlerini dokunarak ve işiterek edinebilmektedir.
C) Görme yetersizliği olan öğrencilerin çevrelerinde hareket etme yeterlikleri sınırlı olabilir ve bu durum öğrencinin deneyimlerini, sınırlayabilir
D) Eğitimciler günümüzde bilişsel gelişimin yaşamın ilk yıllarındaki deneyimlerden önemli ölçüde etkilendiğini bu nedenle görme kaybı öğrencinin bilişsel gelişimi engelleyebilecek bir durum olduğunu ifade etmektedirler.
E) Görme yetersizliği olan öğrencilerin dil ve iletişim becerileri gören akranlarından farklıdır . Yani görme kaybı ya da bozukluğu bu öğrencilerin günlük dil kullanımını veya iletişim becerilerini olumsuz etkilenir.

Cevap: E

"Rıfat Zengin" Öğretmenimizin Hazırladığı Sorularıdır

1.Aşağıdaki rehberlik ilkelerinden hangisi bireyin özgür seçimler yapabilmesiyle daha çok ilişkilidir?
A) Rehberlikte gizlilik esastır.
B) Rehberlik uygulamaları okulun amaç ve ihtiyacına göre farkldaşabilir.
C) Rehberlik hizmetleri yaşam boyu sunulur.
D) Rehberlik hizmetleri hem bireye hem de topluma karşı sorumludur.
E) Rehberliğin temelinde demokratik ve insancıl bir anlayış vardır. 

2.7. sınıf öğrencisi Ali. öğretmenlerinin gözüne girmek ve arkadaşları tarafından sınıfın en çalışkan öğrencisi olarak değerlendirilmek için sürekli pamuk kaldırmakta ve derslerde ön planda olmaya çalışmaktadır. Buna göre Ali'nin davranışları öncelikle aşağıdaki ihtiyaçlardan hangisini karşılamaya yöneliktir? 
A) Fizyolojik
B) Bilme anlama
C) Sevgi
D) Saygı- statü
E) Güvenlik 

3.Bireyin içerisinde bulunduğu mesleki gelişim döneminin ödevlerini yerine getirmesi ve kendine uygun meslek seçebileoek düzeyde olması aşağıdaki kavramlann bangisiyle en doğru şekilde açıklanabilir? 
A) Yetenek
B) Değer
C) Öz yetkinlik
D) Mesleki olgunluk
E) Statü 

4.Ülkemiz. her zaman farklı ülkelerden göç almaktadır. Bunun sonucunda da bazı bölgelerimizde dc okullarda göçmen sayısı anmaktadır. Buna göre öğretmenin, öğrencilerinin göçmenlere karşı duygu, düşünce ve davranışlarıyla ilgili bilgi sahibi olmalarını sağlamak için aşağıdaki tekniklerin hangisinden yararlanması uygundur? 
A) Kişilik envanteri
B) Basan testi
C) Tutum envanteri
D) İlgi envanteri
E) Yetenek testi 

5.Ailesinin baskıları nedeniyle kendine uygun meslek seçmekte zorlanan öğrenciye hangi hizmet sunulmalıdır?
A) Müşavirlik
B) Çevre ile ilişkiler
C) Aile ile ilişkiler
D) Psikolojik danışma
E) Bilgi verme 

6.Lise son sınıftan bir grup öğrencinin birinci sınıfa yeni başlayan öğrencilere okulu, okul personelini, okulun çevresini tanıtmakla görevlendirilmesi aşağıdaki hizmetlerden hangisine örnekti?
A) Grup rehberliği
B) Akran ara buluculuğu
C) Akran danışmanlığı
D) Çevre ile İlişkiler
E) Süpervizyon 

7.Bir anne, çocuğuna grip aşısı vurdurmuk istemektedir. Ancak çocuğu iğne vunılmaktan korktuğu için aşı vunılmak istememektedir. Anne, aşağıda vailen ifadekrden hangisini kullanırsa "ben dili"ne uygun bir tepki vermiş olur? 
A) Aşı olmaktan korkuyorsun.
B) Ben de çocukken aşı olmaktan korkardım.
C) Aşı olmazsan hasta olursun.
D) Aşı olmazsan kışın grip olduğunda hastalığının ağır geçmesinden endişeleniyorum
E) Aşı olursan erkenden eve gidebileceksin ve yarın da tatil yapacaksın. 

8.Yaptığı bir araştırma kapsamında öğrencilerinin "Orman arazilerinin imam açılmasına yönelik duygu. düşünce ve davranış eğilimIerini" belirmek isteyen bir öğretmenin aşağıdaki tekniklerden hangisine başvurması en uygundur? 
A) Problem tarama listesi
B) Kişilik testi
C) Tutum ölçeği
D) Soru listesi
E) Arzu listesi 

9.Aşağıdakilerden hangileri öğrencilerin kendileri hakkındaki bilgileri yine kendilerinin yazarak serbestçe rapor etmesi tekniğidir? 
A) Otobiyografi
B) Kimdir bu?
C) Sosyometri
D) Başarısızlık nedenleri anketi
E) Problem tarama listesi 

10.Sınıfında özel eğitime muhtaç bir öğrencinin olduğunu bilen bir öğretmen öğrencinin sorunlarının tanımlanması ve öğrencinin sınıf içinde varlığını sürdürmesi için önemli görevler düşmektedir. Öğretmenin, özel eğitime muhtaç öğrencilerine yardım için aşağıdakilerden hangisini yapması beklenmez?
A) Özel eğitime muhtaç çocukların tanılanmasında, tedavisinde ve yöneltme boyutunda gerekli çalışmaları yürütmesi
B) Çocukların kendilerini rahatça ifade etmelerine fırsat vererek onların duygularını yaşayobilmelerine yardımcı olması
C) Engelli öğrencilerin yeteneklerini en üst düzeyde sergileyebilecekleri yarışmalar, projeler geliştirmesi
D) Ana babanın çocuklarını kabullenmelerine ilişkin duygularının geliştirilmesine yardım etmesi
E) Okuldaki diğer branş veya sınıf öğretmenleriyle bir araya gelerek daha etkin ve sürekli hizmet vermenin yollarını araması 

11.Özel bir okul yöneticisi, iş başvurusunda bulunan birkaç aday öğretmenle görüşmüş ve bu görüşmede izlenimlerini önceden hazırladığı bir derecelendirme ölçeğine kaydetmiştir. Daha sonra derecelendirme ölçeklerini gözden geçirdiğinde adaylara çoğunlukla düşük puanlar verdiğini fark etmiştir. Buna göre, okul yöneticisinin adaylara düşük puanlar vermesi, derecelendirme ölçeklerinin kullanılmasında karşılaşılan hata türlerinden hangisiyle açıklanabilir? 
A) Genelleme
B) Mantık
C) Anlam
D) Yetersiz gözlem
E) Kişisel yanlılık 

12.Özel bir okul yöneticisi Ahmet Bey, iş başvurusunda bulunan birkaç aday öğretmenle görüşmüş ve görüşme sırasındaki izlenimlerini önceden hazırladığı bir derecelendirme ölçeğine kaydetmiştir. Bununla birlikte, ölçekte yer alan bazı özellikleri adaylarda tam olarak görememiş, bu özellikleri adayların diğer özelliklerinden yordamak zorunda kalmıştır. Ahmet Bey, görüşme sonunda bir adayı işe almasına karşın, seçtiği öğretmenin aradığı niteliklere tam olarak sahip olduğundan emin olamamıştır. Buna göre, Ahmet Bey'in uygun adayı seçmekte zorlanması, dereceleme ölçeklerinin kullanılmasında karşılaşılan hata türlerinden hangisiyle açıklanabilir? 
A) Genelleme
B) Mantık
C) Sosyal kabul
D) Gözlem yetersizliği
E) Kişisel yanlılık 

13.Özel eğitim hizmetleri yönetmeliğine göre, aşağıdakilerden hangisi kaynaştırma eğitiminin ilkelerinden deijildir? 
A) Özel eğitim gerektiren her bireyin akranlarıyla birlikte aynı kurumda eğitim görme hakkı vardır. 
B) Kaynaştırma eğitimine devam eden öğrenciler, özel gereksinimlerin göre birkaç sınıfta toplanırlar. 
C) Bütün bireyler öğrenebilir ve öğretilebilir.
D) Karar verme süreci; aile-okul-eğitsel tanımlama, izleme ve değerlendirme ekibi dayanışmasına dayalı olarak gerçekleşir. 
E) Hizmetler bireyin yetersizliğine göre değil, bireylerin eğitim gereksinimine göre planlanır. 

14.Nakil gelen öğrenci toplu dosyaları hangi rehberlik görevlisi tarafından incelenir ve değerlendirilir?
A) Sınıf Rehber Öğretmenleri
B) Okul Müdürü
C) Rehberlik hizmetlerinden sorumlu Müdür Yardımcısı
D) Koordinatör Rehber Öğretmen
E) Müdür Baş Yardımcısı 

15.Psikolojik danışma etkinliği sürecinde çözüm ve alternatiflerin üretilmesi hangi basamağın içinde yer alır?
A) Teşhis-tanı
B) Analiz
C) Prognoz
D) Sentez
E) izleme 

Cevaplar: 1-E 2-D 3-D 4-C 5-D 6-C 7-D 8-C 9-A 10-A 11-E 12-D 13-B 14-A 15-A 

Osman Cem Çakmak Deneme Sınavı 1

Osman Cem Çakmak  Deneme Sınavı 2

1) Aşağıdakilerden hangisi, araştırılabilir nitelikte iyi bir problemin ve soruların özelliklerinden biri değildir?

A) Orijinal ve özgün olmalıdır.
B) Tartışmalı sorular olabilir.
C) Akla yatkın olmalıdır.
D) Anlamlı olmalıdır.
E) Etik olmalıdır.

3) Aşağıdakilerden hangisi birincil kaynaklardan değildir?

A) Tezler
B) Araştırma raporları
C) Ansiklopediler
D) Araştırma makalelerinin yayınlandığı dergiler
E) Özgün kitaplar

6) Diğer internet sitelerine bağlantıların, genellikle alfabetik olarak listelendiği site aşağıdakilerden hangisidir?

A) Web sitesi
B) Bilimsel dizinler
C) Sosyal ağ
D) Arama Motoru
E) Portal

8)  Evrenin özelliklerini belirlemek, tahmin etmek amacıyla onu temsil edecek uygun örnekleri seçmeye yönelik süreci ve bu süreçte gerçekleştirilen tüm işlemlerin adı nedir?

A) Sayım
B) İstatistik
C) Örneklem
D) Örnekleme
E) Örneklem birimi

10) Çorum’da lise öğrencilerinin dijital oyun bağımlılığını belirlemeye yönelik bir araştırma için “lise düzeyinde eğitim gören öğrenciler” aşağıdakilerden hangisidir?

A) Evren birimi
B) Parametre
C) Evren değer
D) Sayım
E) Evren

1) Öğrencilerin çalışmalarını, projelerini, raporlarını ve hedeflere ulaşma yollarını gösterdiği; diğer belgeleri sergileyebildiği, dijital bir değerlendirme olan teknik aşağıdakilerden hangisidir?

A) E-portfolyo B) Portfolyo C) Simit Tekniği  D) Evet-Hayır Kartları E) Döngüsel Yansıma

2) Portfolyo ile ilgili verilen bilgilerden aşağıdakilerden hangisi yanlış?

A) Başarının kanıtlarını sunabilir  B) Portfolyoda öğretmen yer alamaz C) İlk aşaması ürünlerin toplanmasıdır D) İkinci aşaması ürünlerin seçimidir E) Ölçme ve değerlendirmeyi destekleyebilir

KAYNAK: ZEKİHABER.COM

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

banner13