Eğitim Araştırmaları ve Ar-Ge Çalışmaları Test Soruları

Öğretmen haberleri ve gelişmelerden hemen haberdar olmak için Telegram kanalımıza katılın!

1. Akademisyenler, öğretmenler, eğitimciler, veliler, öğrenciler olarak bizler merak ettiğimiz, ihtiyaç duyduğumuz bilgiyi farklı şekillerde elde ederiz.
Aşağıdakilerden hangisi bu yöntemlerden biri değildir?

  Duyularımızla ve mantık kullanarak
  Kendimiz dışında diğer kişilerle görüş birliği yaparak
  Uzman görüşüne başvurarak               Araştırma ve Bilim     Hayal kurarak
2. Doğru ve güvenilir bilgiye ulaşmanın en temel yolu aşağıdakilerden hangisidir?
  Duyularımızla hareket ederek        Kendimiz dışında diğer kişilerle görüş birliği yapmak
  Uzman görüşüne başvurmak
  Araştırma ve Bilim                              Mantık kullanmak
3. Aşağıdakilerin hangisi bilimsel araştırma sürecinin aşamalarından değildir?
  Problemi tanımlama                                   Yöntemi belirleme
  Mantık kurma                      Uygulama ve analiz                         Raporlama
4. Bilimsel araştırmada ilk basamak aşağıdakilerden hangisidir?
  Soru               Problem          Cevap          Duygu                    Mantık
5. Hangisi araştırılabilir nitelikte iyi bir problemin ve soruların özelliklerinden biri değildir?
  Akla yatkın olmalıdır.                       Anlamlı olmalıdır.
  Açık ve anlaşılır olmalıdır.                    Sınanabilir, test edilebilir, ölçülebilir olmalıdır.
  Çok geniş veya çok dar kapsamlı olmalıdır.
6. Aşağıdakilerden hangisi araştırma problemini tanımlarken kullanılan başlıklardan değildir?
  Sonuç bilgisi                            Giriş bilgisi             Gelişme (Detaylandırma)
  Bilgileri özetleme                        Problem durumuna işaret etme
7. Araştırma probleminin doğru şekilde tanımlanabilmesi için detaylı olarak yapılması gereken çalışma aşağıdakilerden hangisidir?
  Araştırma fikrine                   Özetlere          Giriş bilgisine
  Alanyazın taramasına                               Sonuç bilgisine
8. “Örneğin öğrencilerin genel akademik başarıları sosyo-ekonomik düzeylerine göre değişmekte midir?” şeklinde belirlediğimiz bir araştırma sorusu için genel akademik başarı öğrenciden öğrenciye değişim gösterecektir. Yine öğrencilerin sosyo-ekonomik düzeyleri de öğrenciden öğrenciye değişiklik gösterecektir. 
Bu durumda araştırma sorusunda yer alan bu kavramlar hangisini tarif etmektedir?
  Düzey        Değişken      Akademik başarı        Sosyo-ekonomik düzey   Örnek
9. Sınav puanı, kardeş sayısı ve ağırlık ölçüleri hangi tür değişkendir?
  Nicel değişken          Nitel değişken            Karışık değişken                                              Doğal değişken                             Normal değişken
10.Cinsiyet, uygulanan öğretim yöntemleri, medeni durum, doğum yeri, öğrenim görülen bölüm gibi değişkenler ne tür değişkenlerdir?
  Nicel değişken               Nitel değişken              Karışık değişken
  Doğal değişken                        Normal değişken

Eğitim Araştırmaları ve Ar-Ge Çalışmaları Test 2
1. İki ölçüm arasında sonsuz sayıda değer alabilen değişkenler nelerdir?
  Nicel değişken              Nitel değişken            Karışık değişken
  Sürekli değişken                     Süreksiz değişken
2. “Medeni durum sadece bekar ve evli değerleri alabilir.”           Bu durum hangi değişkene örnektir?
  Nicel değişken                  Nitel değişken              Karışık değişken
  Sürekli değişken                         Süreksiz değişken
3. Aşağıdakilerden hangisi bağımsız değişkenlerin sınıflandırılma türlerinden değildir?
  Değiştirilebilen        Seçilmiş    Seçilmemiş     Düzenleyici      Dışsal (Kontrol)
4. Cinsiyet, Yaş, Okula devam durumu hangi tür bağımsız değişkene örnektir?
  Değiştirilebilen Bağımsız Değişken               Seçilmiş Bağımsız Değişken
  Düzenleyici Bağımsız Değişken                  Dışsal Bağımsız Değişken
  Değiştirilebilen Bağımlı Değişken
5. Bağımlı değişken ve bağımsız değişken arasındaki ilişkiyi düzenleyen veya etkileyen değişkendir. İkinci düzey bağımsız değişken de denir.        Yanda yer alan açıklamalar hangi kavramı ifade eder?
  Değiştirilebilen Bağımsız Değişken                Seçilmiş Bağımsız Değişken
  Düzenleyici Bağımsız Değişken      Dışsal Bağımsız Değişken     Değiştirilebilen Bağımlı Değişken
6. Bağımlı değişkenle ilişkisi olan ancak araştırmada etkisi test edilmeyen değişkendir.
Yukarıda yer alan açıklamalar hangi kavramı ifade eder?
  Değiştirilebilen Bağımsız Değişken      Seçilmiş Bağımsız Değişken      Düzenleyici Bağımsız Değişken     Dışsal Bağımsız Değişken     Değiştirilebilen Bağımlı Değişken
7. “Öğretmenlerin dijital okuryazarlık düzeyleri nedir?’’ sorusu hangi tür araştırma sorusudur?
  Korelasyonel                Betimsel         Karşılaştırmalı      Hipotez     Karşılaştırmasız
8. ‘’Öğrencilerin bilgisayar başında geçirdiği süre ile oyun bağımlılığı arasında korelasyon (ilişki) var mıdır?’’ sorusu hangi tür araştırma sorusudur?
  Korelasyonel      Betimsel     Karşılaştırmalı     Hipotez           Karşılaştırmasız
9. ‘’Çocukların sosyal becerileri arasında cinsiyete göre fark var mıdır?’’ sorusu hangi tür araştırma sorusudur?
  Korelasyonel          Betimsel      Karşılaştırmalı       Hipotez     Karşılaştırmasız
10. Araştırmanın amacına yönelik olarak alt amaçlar hipotez olarak da yazılabilir. Araştırmada test edilmek üzere oluşturulan ifadelere ne denir?
  Korelasyonel            Betimsel       Karşılaştırmalı      Hipotez        Karşılaştırmasız

Eğitim Araştırmaları ve Ar-Ge Çalışmaları Test 3
1. I. Oyun bağımlılığı yüksek ve düşük düzeyde olan çocukların akademik başarıları arasında fark yoktur.
II. Oyun bağımlılığı düzeyi ile çocukların akademik başarıları arasında ilişki yoktur.
Hangi hipotez türüne örnektir?
  Yönsüz Hipotez           Sıfır (null) hipotezi    Araştırma (alternatif) hipotez
  Yönlü (tek yönlü) hipotez             Yönsüz (iki yönlü) hipotez
2. İlişkinin (korelasyonun veya farkın) yönü belli ise ne tür hipotezdir?
  Yönsüz Hipotez                    Sıfır (null) hipotezi        Araştırma (alternatif) hipotez
  Yönlü (tek yönlü) hipotez           Yönsüz (iki yönlü) hipote
3. Araştırmaya temel alınan ve doğruluğunun ispatlanmasına gerek duyulmadan kabul edilen önermelere ne nedir?         Araştırmanın sınırlılıkları                   Araştırmanın Sayıltısı
  Araştırmanın tanımları                   Araştırmanın raporları        Araştırmanın anlamı
4. Araştırmacının kontrol edemediği ancak araştırma sonuçlarını negatif olarak etkileyebileceğini düşündüğü noktalar nedir?
  Araştırmanın sınırlılıkları                      Araştırmanın Sayıltısı
  Araştırmanın tanımları                  Araştırmanın raporları    Araştırmanın anlamı


5. Araştırmanın hangi bölümünde, araştırma kapsamında pek fazla bilinmeyen veya yoruma açık olabilecek kavramlar tanımlanır?
  Araştırmanın sınırlılıkları                       Araştırmanın Sayıltısı
  Araştırmanın tanımları             Araştırmanın raporları        Araştırmanın anlamı
6. Problemi; (a) belirli bir durumda istenen bir eylem engellendiğinde ortaya çıkan ve (b) sorgulama için sorulan bir soru olarak sınıflandıran bilim insanı kimdir?
  Wallas        Hadamard        Getzels      Osborn          Parnes
7. Örneğin, derse geç kalan bir öğretmen.
Bu örnekte, istenen eylem (derse yetişmek) birkaç nedenden dolayı (örneğin, trafik sıkışıklığı, arabada bir sorun, alarmın zamanında kurulmaması vb.) gerçekleşememiştir.
Buradaki tek çözüm kendi yerine derse girecek bir başka öğretmen bulmaktır.
Bu örnek hangi tür bir probleme örnek olabilir?
  Yüzeysel problem             Araştırmacı problem            Kuramsal problem
  İyi tanımlanmış problem                 İyi tanımlanmamış problem
8. Yaratıcılık, süreç olarak tanımlanmaya başlandığından bu yana birçok düşünür bu süreci 4-6 adımda tanımlar olmuştur ve hepsinin ilk adımı problemin belirlenmesidir.
Bu ilk adımı ‘hazırlık’ olarak ifade eden bilim insanları kimlerdir?
  Wallas ve Hadamard               Osborn ve Parnes       Basadur ve Momford
  Osborn ve Torrance               Wallas ve Parnes
9. Aşağıdakilerden hangisi yaratıcı problem bulma stratejilerinden değildir?
  Temel ihtiyaçların araştırılması
  Kasıtlı sınırları olan bir problem alanı tanımlamak
  Probleme kasıtlı olarak farklı bakış açıları uygulamak
  Sorgulamayı bir problemin bağlamına ve paydaşlarına doğru genişletmek
  Temel ihtiyaçların araştırılmaması
10. İnsan düşüncesinin doğrusal olmadığını dolayısıyla alt alta not tutma stratejisinin düşünmenin akışına ters olduğunu ifade eden ve bu nedenle zihin haritası tekniğini öneren kimdir?
  Tony Buzan             Parnes         Basadur       Wallas             Osborn


 

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol