Öğrenme Ve Öğretme Süreçleri Deneme Sınavı

Öğretmen haberleri ve gelişmelerden hemen haberdar olmak için Telegram kanalımıza katılın!

ÖĞRENME VE ÖĞRETME SÜREÇLERİ DENEME 1
SORU 1:
Farklılaştırılmış öğretim yaklaşımı
aşağıdakilerden hangisine/hangilerine
dayanmaktadır?

1-Piaget'in bilişsel gelişim kuramı
2-Vygotsky'nin yakınsal gelişim alanı
3-Gardner'ın çoklu zekâ kuramı
A) 1-2 B) 1-3 C) 2-3 D) 1-2-3 E) Hiçbiri
SORU 2:
Sınıfında farklılaştırılmış öğretimi uygulamak isteyen
bir öğretmenin yararlanabileceği çok sayıda strateji
bulunmaktadır.’
Aşağıdakilerden hangisi bunlardan birisi
değildir?

A) İstasyon
B) Merkezler
C) Ajanda
D) Karmaşık öğretim
E) Kavram Haritaları
SORU 3:
Farklılaştırmanın Temel Ögeleriyle ilgili aşağıdaki
bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Temel ögeler içerik, süreç, ürün, öğrenme ortamı
ve değerlendirmedir.
B) Girdi, öğretilmesi beklenen konuların bütünü
oluşturur.
C) Süreç, öğrencilerin bilgiyi aktif olarak işleyip
anlamlandırmaya çalışmalarıyla başlar.
D) İçerik, öğretim programları tarafından tanımlanır.
E) İçerik, öğretim sürecinin “girdisi”dir.
SORU 4:
‘Her zaman ilk denemenizde her şeyi doğru
yapamayabilirsiniz. Ben de sizin için ve sizinle birlikte
başarınızı geliştirecek yaklaşımlar bulmak için
çalışacağım. Sizden asla vazgeçmeyeceğim.’
Farklılaştırılmış bir sınıfta öğretmenin yukarıdaki
sözleri aşağıdaki hangi mesajı vermek içindir?

A) Davet mesajı
B) Yatırım mesajı
C) Kalıcılık mesajı
D) Fırsat mesajı
E) Düşünme mesajı
SORU 5:
Türk Eğitim Derneği (TEDMEM, 2015) tarafından hazırlanan “Ulusal Eğitim Programı 2015-2022” adlı program hangi program türüne örnek teşkil etmektedir?

A) Önerilen program:
B) Ekstra program
C) Karşıt program
D) Test edilen program
E) Dolaylı program.
SORU 6:
Program değerlendirmeyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Program değerlendirmede de anahtar sözcük
“karar verme”dir.
B)Program geliştirme ve değerlendirme, iç içe
yürütülen bir süreçtir.
C)Program değerlendirme, bir program geliştirme
faaliyetinin önemli bir aşamasıdır ve sürekli bir
yönünü oluşturur.
D) Program değerlendirmenin son aşaması veri
toplamadır.
E) Program değerlendirme, bilimsel temelleri olan
bilgi toplama sürecidir.
SORU 7 :
Aşağıdakilerden hangisi informal
değerlendirmenin özelliklerinden biri değildir?

A) Sistematik bir özellik taşımaz.
B) Çoğunlukla günlük yaşamda karşılaşılan olaylarda
ortaya çıkar
C) Öznel bir nitelik taşıma durumu söz konusudur.
D) Yapılandırılmış bir değerlendirme türüdür.
E) Deneyimler, içgüdüler oldukça önemli verilerdir.
SORU 8 :
Aşağıdakilerden hangisi Program Değerlendirme
Yaklaşımlarından birisi değildir?

A) Hedefe Dayalı Değerlendirme
B) Yönetime Dayalı Değerlendirme
C) Program Odaklı Değerlendirme
D) Tüketici / Yararlanıcı Odaklı Değerlendirme
E) Katılımcı Odaklı Değerlendirme
SORU 9 :
Aşağıdakilerden hangisi kavramın özelliklerinden
birisi değildir?

A) Öğrenilebilirlik
B) Kullanılabilirlik
C) Açıklık
D) Görecelilik
E) Güçlülük
SORU 10 :
Aşağıdakilerden hangisi Kavram öğretiminde ve kavram yanılgıları tespitinde kullanılabilecek araçlardan değildir?

A) Kavram haritaları
B) Zihin haritaları
C) Kavram karikatürleri
D) Metaforlar ve analojiler
E) Kavram testleri
SORU 11 :
Aşağıdakilerden hangisi Kavram haritaları ile ilgili aşagidaki bilgilerden hangisi yanlıştır.?
A)Tek bir akış diyagramı şeklinde hazırlanmalıdır.

B)Özel isimler kavram değildir, yazılmaz.
C)Her kavram bir defa kullanılmalıdır.
D)Belli bir grup kavramlar renklendirilebilir.
E)Ayırt edilebilirlik sağlar.
❖ 1980’li yıllarda D. Bob Gowin ve arkadaşları
tarafından geliştirilmiştir.
❖ Başlangıçtaki amacı özellikle fen bilimi alanında
laboratuvar araştırmalarının daha etkili olması
içindir.
❖ Hazırlanan raporlar da öğrencilerin teorik bilgiler
ile uygulamalar arasında bağlantı kurmalarına
yardımcı olmaktadır.
SORU 12 :
Yukarıdaki bilgiler hangi kavram öğretim aracına
aittir?

A) Kavram Haritaları
B) V-Diyagramları
C) Kavram Karikatürleri
D) Zihin Haritaları
E)Yörünge Çalışmaları
‘Teknolojik bir uygulamadır. Bunun için ayrıca bir
uygulama aparatı gerekir. Derste tahta veya herhangi
bir perdeye doğrudan cevap oranları yansıtılabilir.’
SORU 13 :
Yukarıdaki bilgiler hangi Akran öğretiminin
uygulanmasında öğrencilerden gelen yanıtların
alınmasında kullanılan yönteme aittir?

A) El kaldırma
B) Flaş kartlar:
C) Tarama formları
D) Clickers
E) Çevrim içi yanıt sistemleri
SORU 14 :
Aşağıdakilerden hangisi Etkili Geri Bildirim
Sürecinde kullanılabilecek Web 2.0 Araçları
araçlardan değildir?

A) Kahoot,
B) Formative,
C) ActiveCollab
D) Edmodo,
E) Actively
‘Bireyin doğuştan getirmiş olduğu bir uyarıcıya karşı
belli ve basit bir davranış gösterme eğilimi olarak
tanımlanır’
SORU 15 :
Yukarıdaki bili hangi kavramın tanımıdır?

A) İçgüdü
B) Refleks
C) Yaşantı
D) Geçici Davranış
E) Davranış Örüntüsü
SORU 16 :
Aşağıdakilerden hangisi Sunuş yoluyla öğretimin
özelliklerinden biridir?

A) Sunuş yoluyla öğretimde konular işlenirken
ardışıklık, aşamalılık, bilinenden bilinmeyene
ilkelerine uygun hareket edilir.
B) Öğrenci, bilgiye kendisi ulaşmalı ve bilgiyi
keşfetmelidir.
C)Tümevarım yöntemi kullanılır
D) Bu yaklaşımın en önemli özelliği öğrencinin
öğrenme güdüsünü artırmasıdır
E) Öğrencinin kavrama ulaşması için ön bilgilerinin
olması gerekmektedir.
SORU 17:
Aşağıdakilerden hangisi Buluş yoluyla öğretimin
sınırlılıklarından biridir?

A) Sadece bilgi düzeyinde hedeflerin öğretiminde
kullanılır.
B) Üst düzey hedeflerde kullanılmaz.
C) Öğrenci aktivitesi düşüktür.
D) Ön bilgiler yoksa amacına ulaşmaz.
E) Ezber öğrenmeler gerçekleşebilir
SORU 18:
J. DEWEY ile ilşkilendirilen öğretim stratejisi
hangisidir?

A) Sunuş yoluyla öğretim
B) Buluş yoluyla öğretim.
C) Araştırma -İnceleme
D) Tam Öğrenme
E) Yaşamboyu Öğrenme
SORU 19:
Aşağıdakilerden hangisi İşbirlikçi öğrenmenin
temel ilkelerinden biri değildir?

A) Yüz yüze etkileşim
B) Eşit başarı
C) Sosyal beceriler
D) Kişisel sorumluluk
E) Akran Değerlendirme
❖ Eğitim-öğretimin en önemli amacı bireyi hayata
hazırlamasıdır.

❖ Okul, hayatın bir parçası olmalıdır.
❖ Ders konuları, sorunlar, araç gereçler, örnekler
yakın çevreden yani hayattan alınmalıdır.
SORU 20 :
Yukarıdaki bilgiler hangi öğretim ilkesi ile
ilgilidir?

A) Transfer
B) Yaparak Yaşayarak Öğrenme
C) İşevurukluk
D) Aktüalite (Güncellik)
E) Sosyallik İlkesi
CEVAPLAR
1- D 2-E 3-A 4-C 5-A
6-D 7-D 8-C 9-D 10-E
11-A 12-B 13-D 14-C 15-B
16-A 17- D 18-C 19-E 20-C

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

#Uzman öğretmenlik #Telegram #Başöğretmenlik #Deneme sınavı #Çalışma kağıdı #Soru cevap #Örnek sorular #Meb #Öğretmen #Uzman öğretmenlik soruları #Başöğretmenlik sorular #UZMAN ÖĞRETMENLİK DENEME #Öğretmenlik Deneme Sınavları Tüm Modüller İçin #Ölçme Ve Değerlendirme Soru Föyleri – Denemeleri #Öğrenme Ve Öğretme Süreçleri Mini Denemeler #2022 Uzman Öğretmenlik Deneme Sınavı PDF #2022 Uzman Öğretmenlik Deneme Sınavı PDF Indir #ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME DENEME VE FÖYLERİ #ÖĞRENME VE ÖĞRETMEN SÜREÇLERİ DENEME VE FÖYLERİ #Uzman Öğretmenlik 12. Modül Föy Ve Denemeler #Uzman Öğretmenlik 11. Modül Föy Ve Denemeler #Uzman Öğretmenlik 10. Modül Föy Ve Denemeler #Uzman Öğretmenlik 9. Modül Föy Ve Denemeler #Uzman Öğretmenlik 8. Modül Föy Ve Denemeler #Uzman Öğretmenlik 7. Modül Föy Ve Denemeler #Uzman Öğretmenlik 6. Modül Föy Ve Denemeler #Uzman Öğretmenlik 5. Modül Föy Ve Denemeler #Uzman Öğretmenlik 4. Modül Föy Ve Denemeler #Uzman Öğretmenlik 3. Modül Föy Ve Denemeler #Uzman Öğretmenlik 2. Modül Föy Ve Denemeler #Uzman Öğretmenlik 1. Modül Föy Ve Denemeler #Uzman Öğretmenlik 4. Modül Föy Ve Denemeler #Uzman Öğretmenlik 3. Modül Föy Ve Denemeler #Uzman Öğretmenlik 2. Modül Föy Ve Denemeler #Uzman Öğretmenlik 1. Modül Föy Ve Denemeler #Uzman Öğretmenlik Deneme Sınavları Tüm Modüller İçin #Uzman Öğretmenlik Deneme Sınavları #Uzman Öğretmenlik Deneme Sınavı