LGS Sınav Görevlendirme İşlemleri

Öğretmen haberleri ve gelişmelerden hemen haberdar olmak için Telegram kanalımıza katılın!

MEB Merkezi Sistem Sınav Yönergesi.
b) Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav Başvuru ve Uygulama Kılavuzu.
c) Bakanlığımız ile İçişleri Bakanlığı arasında imzalanan Sınav Güvenliği İş Birliği Protokolü. 2022 Yılı Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezî Sınav, ilgi (a)
Yönerge ve ilgi (b) Kılavuz hükümleri gereğince, 05 Haziran 2022 Pazar günü yurt içi ve yurt dışı sınav merkezlerinde Türkiye saati ile birinci oturum 09.30’da, ikinci oturum 11.30’da aynı anda başlayacaktır.
2022 Yılı Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezî Sınavda görev alacak salon başkanları ve gözetmenlerin MEBBİS/Sınav İşlemleri Modülünden belirlenen planlamaya göre;
• Öğretmenlerin görev başvuru başlangıç tarihi: 09.05.2022,
• Öğretmenlerin son görev başvuru tarihi: 20.05.2022 saat 23.59,
• Sınav yapılacak bina ve salon bilgilerinin MEBBİS’e yüklenmesi: 12.05.2022,
• Öğretmenlerin birinci görevlendirme son onay tarihi: 22.05.2022 saat 23.59,
• Öğretmenlerin ikinci görevlendirme son onay tarihi: 24.05.2022 saat 23.59,
 • Millî Eğitim Müdürlüklerince resen görevlendirme işlemleri başlangıç tarihi: 25.05.2022 saat 09.00 olarak belirlenmiştir.
2022 Merkezi Sınavın uygulanması ve sınav güvenliğinin sağlanması amacıyla bu sınavda görev alacak personelin belirlenmesinde dikkat edilmesi gereken hususlar aşağıda belirtilmiştir. Buna göre;
1- İl/İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri bünyesinde;
a) Bölge sınav koordinasyon kurulu; İlgi (a) Yönergenin 13 üncü maddesinde tanımlanan unvanlardan en fazla 3 kişi,
b) Bölge sınav yürütme komisyonu başkan ve üyeleri; Merkezi Sistem Sınav Yönergesinin 15 inci maddesinde tanımlanan unvanlardan en fazla 3 kişi,
c) Bölge sınav yürütme komisyonu destek görevlileri; Merkezi Sistem Sınav Yönergesinin 16 inci maddesinde tanımlanan unvanlardan en fazla 2 kişi, Gün içinde yapılacak iki oturum için aynı isimlerden oluşturulacak ve görev almaları halinde kendilerine çoklu oturum sınav ücreti ödenecektir.
2- Bina sınav sorumlusu (İl Temsilcisi); İlgi (a) Yönergenin 22 inci maddesinde tanımlanan unvanlardan olmak üzere, ilgili Millî Eğitim Müdürlüklerince resen görevlendirilecektir.
İl/İlçe Millî Eğitim Müdürlüklerince ihtiyaç duyulması halinde, ilçe merkezinde sınav yapılan okul/kurum sayısının üçte biri kadar personel bina sınav sorumlusu olarak görevlendirilebilir. Bina sınav sorumlularına görev aldıkları her oturum için ayrı sınav ücreti ödenecektir.
Bina sınav sorumlusu görevlendirmelerinde ilk defa sınav yapılan okullar ile özel okullara öncelik
verilecektir.
İlçede görevlendirilecek bina sınav sorumlusu sayısı hesaplanırken, ilçede sınav yapılan resmî ve özel okul sayısı toplanacak, bu toplam üçe bölünerek görevli sayısı belirlenecektir. Ev veya hastane,
cezaevi, çocuk ıslah evi gibi okul dışı kurumlar toplama dahil edilmeyecektir. Evde veya hastanede yapılan sınavlar için bina sınav sorumlusu görevlendirmesi yapılmayacaktır.
İlgili valilik, kaymakamlık veya millî eğitim müdürlüğünce ihtiyaç duyulması halinde, sınav iş ve işlemlerini denetlemek üzere aynı personel birinci oturumunda bir okulda, ikinci oturumda farklı bir okulda bina sınav sorumlusu olarak görevlendirilebilir. Bu şekilde görevlendirilen bina sınav sorumlusuna da yine iki oturum sınav ücreti ödenecektir.
Bina sınav sorumlusunun görev yaptığı ilçe dışında bir ilçe merkezinde görevlendirilmesi halinde kendisine yolluk ve yevmiye gideri ödenmeyecektir.
3- Bina sınav komisyonu; İlgi (a) Yönergenin 17 nci maddesinde tanımlanan unvanlardan olmak üzere, ilgili Millî Eğitim
Müdürlüklerince resen görevlendirilecektir.
 a) Bina yöneticisi (okul müdürü, komisyon başkanı) (1 kişi)
 b) Bina yönetici yardımcısı ( müdür yardımcısı, komisyon üyesi) (en fazla 2 kişi)
Sınav yapılacak her bina için, bir bina yöneticisi ve iki bina yönetici yardımcısından oluşmak üzere bina sınav komisyonu oluşturulabilir. Bina sınav komisyonu, gün içinde yapılacak iki oturum için aynı isimlerden oluşturulacaktır. Bina sınav komisyonu başkan ve üyelerine görev almaları halinde her oturum için ayrı sınav ücret ödenecektir.
Özel okullarda yapılan sınavlarda görev alacak bina sınav komisyonu, ilgili İl/İlçe Millî Eğitim
Müdürlüğünce resmî okul/kurum müdür ve müdür yardımcıları arasından belirlenecektir. İlgili Millî Eğitim Müdürlüğünce personel temininde güçlük çekilmesi durumunda resmî ve özel okullarda veya aynı binada hizmet veren okullarda bir başkan ve bir üye olmak üzere iki kişiden bina sınav komisyonu oluşturulabilir.
4- Salon Görevlileri;
a) Salon Başkanı ve Gözetmenler;
2022 Yılı Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezî Sınavda görev alacak öğretmenler, kadrolu veya görevlendirme görev yaptıkları okullarda salon başkanı, gözetmen ve yardımcı engelli gözetmeni olarak görev alamaz.
Öğretmenler görev yaptıkları okullar dışında, gün içinde yapılacak iki oturum için aynı okul/kurum ve salonda görevlendirilecektir. Görev almaları halinde öğretmenlere her oturum için ayrı sınav ücreti ödenecektir. İlgi (a) Yönergenin 15 inci ve 23 üncü maddesi gereğince, salon başkanı ve gözetmenler MEBBİS Sisteminden belirlenmiş olup öğretmenlerin görev onay işlemleri sona ermiştir. Başvuru onay işlemi sonunda eksik kalan salon başkanı ve gözetmenler, ilgili Millî Eğitim
Müdürlüklerince resen yapılacak görevlendirmeler ile tamamlanacaktır. Salon başkanı ve gözetmen temininde yeteri kadar öğretmen bulunmaması durumunda, İlgi (a)
Yönergenin 15 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (a) bendi gereğince “...millî eğitim müdürlüklerinde görevli il millî eğitim müdür yardımcısı, şube müdürü, tesis müdürü, uzman, mühendis veya en az lisans mezunu personelden, yeterli personel bulunamaması durumunda ise lisans veya ön lisans mezunu diğerkamu personelinden de” görevlendirme yapılabilir.
b) Yardımcı engelli gözetmeni;  İlgi (a) Yönergenin 24 üncü maddesi gereğince;
Evde veya hastanede sınava girecek öğrenciler ile tek kişilik salonda sınava girecek öğrencilerin
bulunduğu salonlarda; sayısal bölüm için matematik branşından bir (1) , sözel bölüm içim ise öğrencinin yabancı diline uygun alan öğretmenlerinden bir (1) kişi olmak üzere toplam iki (2) yardımcı engelli gözetmeni MEBBİS sisteminden görevlendirilmiş olup öğretmenlerin görev onay işlemleri sona ermiştir.
Başvuru onay işlemi sonunda eksik kalan yardımcı engelli gözetmenleri, ilgili Millî Eğitim
Müdürlüklerince resen yapılacak görevlendirmeler ile tamamlanacaktır. Bu salonlara; sayısal bölüm için matematik, sözel bölüm içim ise öğrencinin yabancı diline uygun alan öğretmenleri arasından ilgili Millî Eğitim Müdürlükleri tarafından resen görevlendirme yapılacaktır. Evde veya hastanede yapılan sınavlarda, oturum başlangıç ve bitiş saatlerine özen gösterilecek, soru kitapçıkları dahil sınava ait hiçbir evrak evde veya hastanede bırakılmayacaktır.
Yardımcı engelli gözetmenleri gün içinde yapılacak iki oturum için aynı ev, hastane veya salonda görevlendirilecek ve kendilerine görev aldıkları her oturum için ayrı ücret ödenecektir. Tek kişilik salonda sınava girecek adayın sınava girmemesi durumunda, yardımcı engelli gözetmenliği işi fiilen yapılmamış olduğundan bu görevlilere ait ödemeler salon başkanı ve gözetmen üzerinden yapılacaktır.
5- Hizmetli; Salon sayısı ondan fazla olan okul veya binalarda her on salon için bir hizmetli görevlendirilecektir. Ayrıca, bölge sınav yürütme komisyonu bünyesinde her oturum için bir hizmetli görevlendirilecektir.
Hizmetli görevlendirmelerinde, gün içinde yapılacak iki oturum için aynı kişilere görev verilecektir. Görev almaları halinde hizmetlilere, görev aldıkları her oturum için ayrı ücret ödenecektir.
6- Taşıyıcı; Bölge sınav yürütme komisyonu bünyesinde, her oturum için bir taşıyıcı görevlendirilecektir. Taşıyıcı görevlendirmelerinde, gün içinde yapılacak iki oturum için aynı kişilere görev verilecektir. Görev almaları halinde taşıyıcılara, görev aldıkları her oturum için ayrı ücret ödenecektir.
7- Sınav Evraklarının Nakli ve Güvenliği; Sınav evrakının mahallinde teslim alınması, sınav günü ve saatine kadar korunması, sına yapılacak okul/kurumlara dağıtılması ve geri toplanması ile ilgili süreçler ilgili Millî Eğitim Müdürlükleri ve kolluk kuvvetlerinin iş birliğinde yürütülecektir.
Araç ve personel temininde güçlük çekilmesi, sınav evrakının nakil süresinin ve mesafesinin fazla olması ve ilgili valilik, kaymakamlık veya Millî Eğitim Müdürlüğünce ihtiyaç duyulması halinde, gün içinde yapılacak iki oturuma ait sınav evrakları, sınav yapılacak okul/kurumlara tek seferde götürülüp geri getirilebilir.
Sınav evrakının sınav yapılacak okul/kurumlara dağıtılması ve geri toplanması sürecinde görev alan taşıyıcı, şoför ve şehir içi sınav evrakı nakil görevlileri iki oturum için aynı isimlerden oluşturulacak ve kendilerine her oturum için ayrı ücret ödenecektir.
8- Sınav Evraklarının Dağıtım Planı; 2022 Merkezî Sınava ait sınav evraklarının, sınav yapılacak binalara götürülüp geri getirilmesi için ilgili Millî Eğitim Müdürlüklerince aşağıda belirtildiği şekilde işlem yapılacaktır.
1) İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri, sınav yapılacak okul/kurumların konumuna göre sınav  evraklarının 05 Haziran 2022 günü en geç saat 08.15 de bina sınav komisyonuna teslim  edileceği şekilde dağıtım planlarını hazırlayacaktır.
2) İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri, hazırladıkları dağıtım planlarını ilgili emniyet birimleri ile istişare ederek güvenlik ile ilgili tedbirlerin alınmasını sağlayacaktır.
3) İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri, yaptıkları dağıtım planlarına göre gerekli araç ve personel  temini işlemlerini yapacaktır.
4) 5 Haziran 2022 gününden önce hiçbir sebeple sınav yapılacak okullara sınav evrakı nakli ve  teslimatı yapılmayacaktır.
 5) İlçe Millî Eğitim Müdürlüklerince hazırlanan dağıtım planlarında, 5 Haziran 2022 günü
saat 07.00 den önce hareket edecek araçlar varsa, sadece bu araçlara ait planlama Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. https://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden ea20‐4d7f‐3bb2‐a73c‐5b4e kodu ile teyit edilebilir. ilgili il millî eğitim müdürlüğüne bildirilecektir. İl Millî Eğitim Müdürlüğünce uygun görülmesi halinde bu plan doğrultusunda hareket edilecektir.
 6) İl Millî Eğitim Müdürlükleri, İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri tarafından hazırlanan planlara göre, 5 Haziran 2022 günü saat 07.00 den önce hareket edecek araçları tek bir liste halinde MEB DYS üzerinden toplu olarak Genel Müdürlüğümüze bildirilecektir.
 7) 5 Haziran 2022 günü saat 07.00 den sonra hareket edecek araçlar için Genel  Müdürlüğümüze bildirim yapılmayacaktır.
9- Emniyet görevlileri;
Bu sınavda görev alacak emniyet görevlileri ilgi (c) İş Birliği Protokolü hükümlerine uygun şekilde belirlenecek olup görev almaları halinde kendilerine iki oturum ücret ödenecektir.
Sınava girecek öğrencilerin üst araması yapılmayacağından sınav başladıktan sonra binada görevli emniyet görevlilerince (bina güvenlik görevlileri) okul bahçesi ve çevresinde gerekli tedbirlerin alınması sağlanacaktır.
 a) Sınav güvenlik koordinatörü; sınav yapılan her il ve ilçe merkezine bir kişi,
 b) Sınav güvenlik amiri; sınav yapılan her 10 (on) bina için 1 (bir) kişi ve sonraki her on bina  için ilave bir kişi,
 c) Sınav evrakı koruma güvenlik görevlisi; sınav evrakının teslim saatlerine uygun olacak  şekilde her sekiz saat için 2 kişi,
d) Bina güvenlik görevlisi; öğrenci sayısı 350’ye kadar olan binalarda biri kadın üç (3), öğrenci sayısı 351-600 olan binalarda toplam dört (4), 601-900 olan binalarda toplam altı (6), 901 ve  üzeri olan binalarda toplam sekiz(8) bina güvenlik görevlisi, görevlendirilecektir.
10- Görevlendirme ve Ücret Tahakkuk İşlemleri; Bu sınavda görev yapacak bina sınav komisyonu başkan ve üyeleri, salon başkanları, gözetmenler, yardımcı engelli gözetmenleri ile yedek salon görevlilerine ait sınav ücretleri Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sisteminden (KBS) ödenecektir. Diğer sınav görevlilerinin ücretleri ise Bakanlığımız Döner Sermaye İşletmesi tarafından ödenecektir.
Bu sınavda görev alacak personele ödenecek sınav ücretlerinin Haziran ayı aylık katsayısı üzerinden ödenebilmesi için ücret tahakkuk işlemlerinin en geç 11 Haziran 2022 tarihine kadar tamamlanması gerekmektedir.
5 Haziran 2022 tarihinde yapılacak Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezî Sınavda görev alacak görevlilerin belirlenmesinde yukarıda belirtildiği şekilde işlem yapılması, sınav güvenliğinin sağlanması için gerekli tedbirlerin alınması, MEBBİS modüllerinde gerekli güncelleme, yenilik ve yetkilendirmelerin yapılması için ilgili birim ve personele bilgi verilmesi hususunda,
Bilgilerinizi ve gereğini arz/rica ederim.

Murat İLİKHAN
Bakan a.
Genel Müdür

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

banner13

Uzman Öğretmenlik ve Başöğretmenlik Grubumuza Üye olarak Tüm Gelişmelerden Haberdar Olabilirsiniz