PANDEMİ DÖNEMİNDE ÖĞRETMENE YÖNELİK DAYATMALAR VE ANGARYA KABUL EDİLEMEZ


1. Ögretmene ikinci nöbet görevi verilemez:
26.07.2014 Tarihli ve 29072 Sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin “Öğretmenlerin nöbet görevi” başlıklı 44. maddesinde ve 07.09.2013 Tarihli ve28758 Sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’nin “Öğretmenlere nöbet görevi verilmesinin esasları” başlıklı 91. Maddesinde yer alan hükümler uyarınca öğretmenlere nöbet görevi verilmektedir. 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'nun “Öğretmenlik” başlıklı 43/1 maddesinde, öğretmenlik mesleği; Devletin eğitim, öğretim ve bununla ilgili yönetim görevlerini üzerine alan özel bir ihtisas mesleği olarak tanımlanmaktadır.23.08.2015 Tarih Ve 29454 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2016 ve 2017 Yıllarını Kapsayan 3. Dönem Toplu Sözleşmesinin, İkinci Bölümü Eğitim, Öğretim Ve Bilim Hizmet Koluna İlişkin Toplu Sözleşmesinin“Örgün eğitim kurumlarında ek ders ücreti” başlıklı 22. .maddesindeki; “(1) Örgün eğitim kurumlarında (mesleki eğitim merkezleri dâhil) ders yılı süresi içinde eğitim ve öğretimin fiilen yapıldığı normal çalışma günleri için ilgili mevzuatına göre kendilerine nöbet görevi verilen ve bu görevi de fiilen yerine getiren müdür yardımcıları ile öğretmenlere, 2016 yılında haftada 2 saati ve 2017 yılında ise haftada 3 saati geçmemek üzere ek ders ücreti ödenir.” hükümlerine göre öğretmenlere Ocak 2016 tarihinden itibaren nöbet görevine binaen ek ders ücreti ödenmektedir. Bu durumda haftada bir günden fazla ücret ödenemeyeceği içinhaftada iki defa nöbet verilmesi tamamen imkânsız hale gelmiştirevzuat hükümlere göre; Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları ile Ortaöğretim Kurumlarındaki öğretmenlere yukarıdaki mevzuatlarda açıkça düzenlenmeyen haftada birden fazla güne nöbet konusunda kıyaslama yoluyla öğretmenlere haftada birden fazla güne nöbet görevi verilemez.


NÖBETE HAFTADA BİR KEZ EK DERS ÜCRETİ ÖDENECEĞİNE GÖRE ÖĞRETMENLERE HAFTADA BİRDEN FAZLA GÜNE NÖBET GÖREVİ VERİLEMEZ
ANAYASAMIZDA ANGARYA YASAKTIR
ULUSLARARASI SÖZLEŞMELERDE ANGARYA YASAKTIR
BAZI VALİLİKLERİN HAFTADA BİRDEN FAZLA GÜNE NÖBET GÖREVİ VERİLEMEYECEĞİNE DAİR GÖRÜŞ YAZILARI VARDIR
Örneğin,Bilecik Valiliği Bozhöyük Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ise "Mevzuatta açıkça düzenlenmeyen bir konuda çalışanlara ikinci bir görev vermenizde mümkün değildir. Anayasada belirtilen zorla çalıştırma yasağını ihlal etmiş olursunuz." açıklamasında bulunmuştur.
SONUÇ OLARAK; YÖNETMELİĞE GÖRE ÖĞRETMENLERE HAFTADA BİRDEN FAZLA NÖBET VERİLEMEZ ! Aynı hafta içinde verilen ikinci nöbetleri yerine getirmemek üzerine sendikamızın eylem kararı vardır.Hem yukarıda bahsettiğimiz sebepler hem de aldığımız eylem kararı gereği hiçbir idareci öğretmenlerimizi ikinci nöbete zorlayamaz.


2. Bir diğer konuda okulda yardımcı hizmetli personelin olmaması sebebiyle öğretmenlerden para toplayarak okula yardımcı hizmetli personel alınması.Bu konuyu sendika olarak çok önemsiyoruz.Öncelikle okulda öğretmenden yasal olmayan yöntemlerden para toplamak hem idari anlamda suçtur hem de Türk Ceza Kanuna göre suçtur.Diğer önemli konu ise okul kantininden tutun okul servisinde çalışan insanların hepsi güvenlik soruşturmasından geçer.Bu insanlar resmi kanallardan İl –İlçe Milli Eğitime çalışmak istediği bildirilmeli , bildirildikten sonra onay gelirse çalışmalıdır.Okullarda tutulan bu yardımcı hizmetli personeller idare tarafından resmi kanallarla gerekli yerlere bildirilmemekte ve bir çoğu da sigortasız çalıştırılmaktadır.Sigortasız işçi çalıştırmak suçtur aynı zamanda büyük bir emek sömürüsüdür.Bu konuda hiçbir öğretmenimiz sigortasız işçi çalıştırmaya ve yasal olmayan yöntemlerle baskı kurularak para vermeye mecbur bırakılamaz.Sendikamızın bu yönde de eylem kararı bulunmaktadır.

3. Pandemi Döneminde Ögretmenler veli ziyaretlerine zorlanamaz.Gerek Milli Eğitim Bakanlığının pandemi döneminde kamuoyu ile paylaştığı genelgeler gerek okul idaresi tarafından alınan kararlarla veliler önemli bir konu olmadıkça okula alınmayacak , pandemi olduğu için görüşmeler okul içinde değil dışında yapılacak veli toplantıları sınıfta ya da okul içinde değil bahçede yapılacak şeklinde bir talimat verilmiştir.Pandeminin yarattığı olumsuz sağlık koşulları düşünüldüğünde okul idaresi tarafından istenen veli ziyaretleri sağlık açısından risk teşkil ettigi gibi Aynı zamanda;
a) T.C. Anayasası
b) 26.07.2014 Tarih Ve 29072 Sayılı Resmi Gazete Yayınlanan MEB Okul Öncesi Eğitim Ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği

c) 07.09.2013 Tarih ve 28758 Sayılı Resmi Gazete Yayınlanan MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği

d) 14.07.1965 Tarih ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu göre de
veli ziyaretleri öğretmenin çalışma hayatıyla ilgili hukuka uygun değildir. Ne 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu ne de 7 Eylül 2013 Tarihli Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği İle 26 Temmuz 2014 Tarihli Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim Ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde öğretmenin görevleri arasında veli ziyareti yapması bulunmamaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve ilköğretim Kurumları Yönetmeliğinin “Öğretmen” başlıklı 43.maddesinin 1. fıkrası da ev ziyaretine engeldir. Çünkü anılan fıkrada öğretmene sınıftaki görevinin dışında okuldaki eğitim-öğretim işlerine katılma yükümlülüğü getirilmiştir. Yine aynı maddenin 6. fıkrasında öğretmenlere eğitim-öğretim ve yönetim görevlerinden başka bir görev verilemeyeceği kuralı öngörülmüştür. Yine Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun, Ev ziyaretlerini de kapsayan Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Genel Müdürlüğü’nün 25.08.2011 tarih ve 2011/47 sayılı genelgesini 2012/617 sayılı kararı ile iptal ettiği net biçimde görülebir. Ayrıca MEB Temel Eğitim Genel Müdürlüğünün 23.11.2018 tarih ve 22542465 sayılı yazılarında; “Öğretmenlerin ev ziyaretleri ile ilgili olarak 2002 yılında yayımlanan 2002/27 sayılı “Okul-Veli İşbirliği Genelgesi” 2017/20 no’lu Bakanlık genelgesi ile yürürlükten kaldırılmış olup öğretmenlerin zorunlu olarak ev ziyareti ve aile eğitimi konularında görevlendirilmeleri mümkün bulunmamaktadır.” Şeklindeki açıklamada ve MEB Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün 28.03.2017 tarih ve 4136334 sayılı yazılarında; “Öğretmenlerimiz bu anlayış ve bakış açısı kapsamında gerçekleştirecekleri veli ziyaretlerini görevleri gereği ve istemeleri halinde yapmaktadırlar. …Yönetmeliklerde “mesai saatleri dışında öğretmenlere yüklenen ev ziyaretlerine ilişkin herhangi bir hüküm mevcut değildir…” açıklaması ile böyle bir zorunluluk bulunmadığı açıkça belirtiliyor.


Elbette;Veli-öğretmen işbirliği eğitimin önemli parçasıdır ve öğrencinin davranışı ve başarısı hakkında bir araya gelerek eşgüdüm dahilinde hareket etmeleri faydalıdır. Ancak öğretmen ile velinin kaynaşma ve işbirliği ortamı okuldur. Yıl içerisinde gerek veli toplantılarıyla gerekse de ihtiyaç olan sair zamanlarda okulda bu görüşmeler gerçekleşmektedir. Ayrıca ev ortamının özel bir alan olması hasebiyle risk barındıran bir ortam olduğu unutulmamalıdır. Öğretmenlerin kötü muameleye veya iftiraya maruz kalmaları durumunda sorumluluğu kim üstlenecektir ? Öğretmenin olası olumsuz durumlarda güvenliği nasıl sağlanacaktır ? Ev ziyaretlerine yönelik öğretmenlerin ulaşımı nasıl sağlanacaktır ? Öğretmen orada kaç saat kalacaktır , bu süreçte yeme içme işini nasıl yapacaktır ? Sağlık açısından pandemi dönemi olduğu için öğretmenden veliye ya da veliden öğretmene covid bulaşması ve birinin hayatının kaybetmesi ile sonuçlanacak bir durumda bu sorumluluğu kim üstlenecektir ?Bu konularla alakalı da mevzuat ve yönetmelikler de açıkça bir ifade yoktur ve mesai saati dışındaki bu ev ziyaretine yönelik yol harıcahı verilecek mi yapılan görüşmenin saat karşılığı ek dersi ödenecek mi bu yönde de somut bir açıklama mevzuatta ve yönetmelikte bulunmamaktır.


En önemlisi ise pandemi dönemi olması ve bakanlığın yayınladığı genelgeyi de göz önünde bulundurursak aşı yaptırmayan öğretmenin haftada iki kere pcr testi yaptırması , velilerin okul içine zorunlu durumlar olmadıkça alınmaması , pandemi çıkan sınıflar ile alakalı düzenlemeler ve kararları da göz önünde bulundurduğumuzda öğretmenin pandemi döneminde ev ziyaretleri yapması bakanlığın büyük bir çaba ve özveri ile eğitimi devam ettirmeye çalışmasına karşı bütün bu çalışmaları bozabilecek , covid vakasını sınıfa taşıyabilecek bir durumdadır .Öğretmen ,velinin aşı olup olmadığını bilmediği için ve bunu elinde test edecek imkanları da olmadığı için sağlık açısından ve bakanlığın aldığı kararlara karşı büyük bir tezatlık içermektedir.


Pandemi dönemimde veli ziyaretlerinin sağlık açısından risk teşkil etmesi ve yukarıda bahsettiğimiz gerçeklikler üzerine sendikamız TÖB SEN veli ziyaretlerinin yapılmaması yönünde eylem kararı almıştır.Okullara veli ziyaretleri ile alakalı resmi yazı gönderilmeden de hiçbir üyemiz veli ziyaretlerini yerine getirmeyecektir.

Buradan sendikalı sendikasız bütün öğretmenlere sesleniyoruz.Yalnız değilsiniz.Töbsen sizin sendikanızdır.Okullarda yasal olmayan yöntemlerle para toplayan , öğretmenleri sigortasız işçi çalıştırmaya zorlayan ve öğretmene baskı uygulayarak okulda tutulan yardımcı hizmetli personel için öğretmenden para alan , hukuken ikinci nöbet mümkün değilken öğretmenleri ikinci ya da üçüncü nöbete zorlayan , yine pandemi döneminde sağlık bakanlığının ve milli eğitim bakanlığının genelgeleri ortadayken öğretmenleri veli ziyaretlerine zorlayan idareciler hakkında örgütsel , hukuksal ve eylemsel mücadelemiz sonuna kadar devam edecek bu kişiler hakkında gerek basın gerekse haklarında suç duyurusunda bulunarak sendikalı sendikasız bütün öğretmenlere sahip çıkacağımız bilinmelidir.Bu konuda sıkıntı yaşayan öğretmenlerimiz sendikamızın sosyal medya hesapları ve web sitesinden ya da sendikamıza gelerek bize ulaşırsa ücretsiz avukat desteğine kadar yanlarında olacağımız bilinmelidir.


TÖB SEN MOBİNG VE DAYATMALARA KARŞI ÖGRETMENİN YANINDADIR

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol