Eylül Ayı Mesleki Çalışma Raporu

Öğretmen haberleri ve gelişmelerden hemen haberdar olmak için Telegram kanalımıza katılın!

SEMİNER KONUSU:YENİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINA HAZIRLIK OLACAK ŞEKİLDE ÖĞRETİM PROGRAMLARI, DERS KİTAPLARI, YARDIMCI VE KILAVUZ KİTAPLAR İLE DİJİTAL (EBA, ÖBA, OGM MATERYAL, DOGM MATERYAL VB.) PLATFORMLARIN İNCELENMESİ VE EĞİTİM-ÖĞRETİM FAALİYETLERİNDE KULLANIMINA İLİŞKİN DEĞERLENDİRİLMESİ.
ÖĞRETİM PROGRAMLARI, DERS KİTAPLARI, YARDIMCI VE KILAVUZ KİTAPLARIN İNCELENMESİ VE EĞİTİM-ÖĞRETİM FAALİYETLERİNDE KULLANIMINA İLİŞKİN DEĞERLENDİRİLMESİ.
ÖĞRETİM PROGRAMI VE KAZANIMLAR 

Eğitim sürecinin en önemli unsurlarından biri, kuşkusuz öğretim programlarıdır. Yaşamın başarılı bir biçimde sürdürülmesini sağlayacak becerilerin öğrencilere kazandırılmasında, öğretim programları kılavuzluk etmelidir.Bir öğretim programı, hedeflediği alanda, kişinin kısa ve uzun vadede sahip olması gereken becerileri öngörebilmeli, bu becerilerin kişilere kazandırılmasının geçerli yollarını öğretmenlere sunabilmelidir.Öğretim programı, yaşamda ihtiyaç duyulabilecek bilgi ve becerileri öngörerek, bunları belirli sürelerde öğrencilere kazandırmayı hedefler.Öğretim programı, okullardaki eğitim-öğretim etkinliklerinin belirleyicisidir. “Toplumsal dinamizm eğitim programlarının da dinamik olmasını gerektirmektedir.”
HAYAT BİLGİSİ DERSİ PROGRAMI 
Hayat bilgisi dersi, Çocukların hem kendilerini hem de içinde yaşadıkları toplumu ve dünyayı tanımaları için toplu öğretim yaklaşımına dayalı olarak oluşturulmuş bir derstir. Öğrenmekten keyif alan, Kendisiyle, toplumsal çevresiyle ve doğa ile barışık, Kendini, milletini, vatanını ve doğayı tanıyan, koruyan ve geliştiren, Gündelik yaşamda gereksinim duyulan temel bilgilere, yaşam becerilerine ve çağın gerektirdiği donanıma sahip, Değişikliklere dinamik bir biçimde uyum sağlayabilecek kadar esnek, Mutlu bireyler yetiştirmektir.Programdaki tema adları Okulumuzda Hayat , Evimizde Hayat, Sağlıklı Hayat, Güvenli Hayat, Ülkemizde Hayat, Doğada Hayat
Hayat Bilgisi Dersi Programında temalar seçilmesinde rol oynayan unsurlar şunlardır:  

1.Bireysel farklılıkları olan öğrenciler için motivasyon kaynağı olup, öğrencilerin çalışmalarına olan ilgi ve kendilerine olan güvenlerinin diğer derslere de yansımasına yardımcı olmaktadır.

2. Öğrencilerin, başkalarının bakış açısını daha iyi anlamalarını ve onlara saygı duymalarını sağlamaktadır. 

3. Öğrencilerin yaşadıkları çevreyle olan bağlarını ve farkındalıklarını artırmaktadır.

4. Öğrencilerin etkinliklere katılarak değişik bilgi ve beceriler edinmelerini sağlamaktadır. 

5. Öğrencilerde ekip ruhu geliştirmektedir. 

6. Öğrencilerin tutumlarında ve çalışma alışkanlıklarında iyileşme sağlamaktadır.

7. Öğrencilerin okula yönelik tutumlarının iyileşmesine yardımcı olmaktadır.
 

Hayat bilgisi dersi programında insan, biyolojik, psikolojik, sosyal ve kültürel yönleriyle bir bütün olarak ele alınmıştır. Bu noktadan hareketle “birey”, “toplum” ve “doğa” olmak üzere üç ana öğrenme alanı belirlenmiş, değişim de bütün bu öğrenme alanlarını kuşatan daha genel bir boyut olarak düşünülmüştür.
Program ile öğrencilerin şu becerileri kazanmalarına yardımcı olunacaktır Eleştirel düşünme Yaratıcı düşünme Araştırma İletişim Problem çözme Bilgi teknolojilerini kullanma Girişimcilik Türkçeyi doğru, etkili ve güzel kullanma Karar verme Kaynakları etkili kullanma Öz yönetim Bilimin temel kavramlarını tanıma.
İlkokul 1. sınıf seviyesinde öğrencilerden; okulu ve okulun işleyişini tanıma, okul kurallarına uyma, okulda ve evde başkalarıyla iletişim kurma, kişisel bakım ve temizliğine dikkat etme, sağlığını korumak için alınması gereken önlemleri fark etme, okulda, evde ve yolculukta güvenlik kurallarına uyma; ülkesinin genel özelliklerini tanıma, Atatürk’ün hayatı, millî ve dinî bayramlar, yakın çevrede bulunan bitki ve hayvanlar, mevsimler ve özellikleri ile geri dönüşüm gibi konular hakkında bilgi, beceri ve değer sahibi olmaları beklenmektedir.
TÜRKÇE DERSi PROGRAMI 
Türkçe Dersi Öğretim Programında Yapılandırıcı yaklaşım, öğrenci merkezli öğrenmeyi temel almakta, öğrenme sürecine öğrenci katılımının sağlanmasına, iş birliğine dayalı öğrenmenin gerçekleşmesine ve öğrenme öğretme sürecinde öğretmenin rehberliğine önem vermektedir.
 Öğretim Programı Türkçeyi doğru, güzel ve etkili kullanan, Kendini ifade eden, iletişim kuran, iş birliği yapan, girişimci ve sorun çözen, Bilimsel düşünen, anlayan, araştıran, inceleyen, eleştiren, sorgulayan, yorumlayan, Haklarını ve sorumluluklarını bilen, çevresiyle uyumlu, şartlandırmaya karşı duyarlı, Okumaktan ve öğrenmekten zevk alan, Bilgi teknolojilerini kullanan, üreten ve geleceğine yön veren bireylerden oluşan bir toplum hedeflenmektedir.
Türkçe Dersi Öğretim Programı’nda ilk okuma yazma öğretimine ayrı bir önem verilmiş ve “Ses Esaslı İlk Okuma Yazma Öğretimi” benimsenmiştir. İlk okuma yazma öğretimi tırnaksız dik temel harflerle gerçekleştirilir. İlk okuma yazma öğretimi, temel düzeyde okuma ve yazma becerileri ile sınırlı değildir. Düşünme, anlama, sıralama, sınıflama, sorgulama, ilişki kurma, analiz sentez yapma ve değerlendirme gibi zihinsel becerilerin geliştirilmesinde ilk okuma yazma öğretiminin önemli bir işlevi vardır. Bu bağlamda Türkçeyi doğru, güzel ve etkili kullanmaya dönük becerilerin kazandırıldığı bir ilk okuma yazma öğretimi amaçlanmaktadır.Türkçe Dersi Öğretim Programı’nın uygulanması sürecinde  sınıf düzeyinde 8 tema işlenmesi öngörülmüştür. Bu temalardan; “Erdemler”, “Millî Kültürümüz”, “Millî Mücadele ve Atatürk” temalarının işlenmesi zorunlu tutulmuştur.Kazanımlar dinleme/izleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerine göre gruplandırılarak sınıf düzeylerine göre farklı başlıklar altında verilmiştir. Bazı kazanımların gerçekleştirilmesinde dikkat edilmesi gereken hususlar, ilgili kazanımların altında açıklama olarak belirtilmiştir. Ayrıca sınıf düzeylerine göre sınırlılıklara da kazanım açıklamalarında yer verilmiştir.
 MATEMATİK DERSi PROGRAMI 
Matematik programı, “Her çocuk matematiği öğrenebilir.” ilkesine dayanmaktadır. Bu derste; temel kavram ve beceriler kazanılmasının yanı sıra düşünmeyi, problem çözme stratejileri kavramayı ve matematiğin gerçek yasamda önemli bir araç olduğunu takdir etmeyi de içermektedir.Hayatında matematiği kullanabilen, problem çözebilen, çözümlerini ve düşüncelerini paylaşabilen, ekip çalışması yapabilen, öz güven duyabilen ve olumlu tutum geliştiren bireyler yetiştirmektir.
 KAZANIMLAR “öğretim süreci içerisinde planlanmış yaşantılarla öğrencide görülmesi beklenen bilgi, beceri, tutum ve değerlerdir” Eğitim öğretimde önceleri öğretmen merkezli yaklaşım ağırlıklı iken son yıllarda öğrenci merkezli yaklaşıma dönülmüştür. Öğretmen merkezli yaklaşımda; öğretmen ne öğreteceğine, nasıl öğreteceğine, nasıl değerlendireceğine karar vermekte, ders tanımları öğrencinin kazanacaklarına odaklı olarak değil içeriğe bağlı olarak yapılmaktaydı. Oysa öğrenci merkezli yaklaşım; programında öğrencilerin kendilerinden beklenilen yeterliliklerden neleri yapabildikleri ile ilgilenmektedir. Bundan dolayı bu yaklaşıma çoğunlukla “kazanım merkezli yaklaşım” denilmektedir.Öğretmen Merkezli Yaklaşım öğretmene odaklanan ve önem veren bir yaklaşım iken, Kazanım Merkezli Yaklaşım öğrenciye odaklanan ve önem veren bir yaklaşımdır.  Öğrenme kazanımları ile öğretimin değerlendirilmesi arasında ilişki kurmak öğrenim deneyimini öğrenciler için daha şeffaf ve anlamlı kılmaktadır.  Öğrenciler o ders için kendilerinden göstermeleri umulan beklentilerin farkında olurlarsa başarıları artmaktadır.  Değerlendirme teknik ve ölçütlerin açıkça belirlenmesi öğrencilerin öğrenme kazanımlarını anlayabilmesinde yardımcı olacak en etkili yoldur.  Öğrenme kazanımlarını bilmek öğrencinin öğrenme sorumluluğunu arttırmaktadır.
Doğal sayılar alt öğrenme alanında kazanımlar rakamların öğretimi ile başlamakta, sınıf seviyesi arttıkça daha büyük sayılar ve basamakların öğrenilmesi hedeflenmektedir. 1. sınıfta rakamların öğrenilmesinden sonra 20’ye kadar olan sayılar onluk ve birlik şeklinde parçalara ayrılarak basamak kavramına hazırlık yapılmaktadır. Toplama ve çıkarma işlemlerini destekleyici nitelikte parça, parça-bütün ilişkisi de sunulmaktadır. Sayılar ile ilgili kazanımlarda 20’den küçük sayılar ile çalışılması istenmekle birlikte, 100’e kadar ritmik saymalar da yaptırılmaktadır.
Toplama ve çıkarma işlemleri, 1. sınıftan itibaren başlamaktadır. Her iki işlemin farklı anlamlarının modellerle ele alınması, aralarındaki ilişkinin belirtilmesi, toplama ve çıkarmanın temel özellikleri, stratejiler kullanılarak zihinden işlemler yapılması, Program'ın ana hedeflerindendir.
Geometri kazanımları Program'ın tüm sınıf seviyelerinde yer almaktadır. Geometrik cisimler ve şekiller alt öğrenme alanında yer alan kazanımlarda 1. sınıfta öğrencilerden şekilleri köşe ve kenar sayılarına göre sınıflandırarak üçgen, kare, dikdörtgen ve çemberi adlandırmaları, tanımaları ve model oluşturmaları beklenmektedir. Geometrik cisimleri günlük hayattan verilen örneklerle (matematiksel adlandırılma yapılmadan) sınıflandırmalar da hedeflenmiştir.Uzamsal ilişkiler alt öğrenme alanında ise 1. sınıfta öğrencilerin yer ve yön bildiren ifadeleri günlük hayat durumları ile ilişkilendirerek kullanmaları beklenmektedir.1. sınıfta önce nesneleri uzunluklarına göre sıralayıp sonra standart olmayan uygun bir araçla birimleri tekrarlı kullanarak ölçme işlemini gerçekleştirmeye yönelik kazanımlara yer verilmektedir. 
GÖRSEL SANATLAR DERSİ
Birinci sınıfta öğrencilerin, duygu ve düşüncelerini Görsel Sanatlar yoluyla nasıl ifade edilebildiğini öğrenmeleri üzerinde durulmuş. Öğrencilere yaptıkları görsel sanat çalışmasının değerli olduğu ,Öğrencilerin çalışmalarını ortaya koyarken hikâyelerden, oyunlardan, olaylardan ve yaratıcı üretim araçlarından yararlanmaları sağlanması amaçlanmış. Ayrıca insanların sanat eserlerini farklı algılayabilecekleri konusuna vurgu yapılmıştır. Kazanımlar, disiplinler arası yaklaşım kapsamında Matematik dersi geometrik şekiller konusu ve diğer ilgili olan derslerin kazanımlarıyla ilişkilendirilebilir.
BEDEN EĞİTİMİ VE OYUN
Beden Eğitimi ve Oyun dersi, ilkokul 1. sınıflarda okuyan öğrencilerin oyun oynamalarına, fiziki etkinliklere katılmalarına ve bu süreçlerde bedensel, zihinsel, kişisel, duygusal ve sosyal becerilerini geliştirmelerine katkı sağlayacak tüm eğitim süreçlerini içerir. Bu doğrultuda Beden Eğitimi ve Oyun dersi, ilkokul 1. sınıflar düzeyindeki öğrencilerin gelişim ihtiyaçları ve eğitim öncelikleri göz önüne alınarak “Hareket Yetkinliği” ve “Aktif ve Sağlıklı Hayat” olmak üzere iki temel öğrenme ve gelişim alanı üzerine tasarlanmıştır . 

MÜZİK
Müzik dersinin, zevkli ve eğlenceli bir şekilde işlenerek öğrencilerin kazanımlara ulaşabilmesi hedeflenmiş. Müziğin, erken yaşlardan başlayarak kültürel kimliğin oluşmasında ve hayatın her aşamasında etkin bir olgu olduğu gerçeğini ile hazırlanmıştır. 
1.SINIF DERS KİTAPLARINI  İNCELEME RAPORU

          TÜRKÇE DERS KİTABI 
          İlke Basım Yayım-1.Sınıf
•    OLUMLU YÖNLERİ

•    Ders ve çalışma kitaplarının bir kitapta toplanması son derece olumlu bulunmuştur.
•    Öğrencilerin bağımsız iş yapabilmeleri bakımından olumludur.
•    Etkinlikler, görseller renkli hazırlanmış.
•    Metin uzunlukları önceki yıllara göre kısaltılmış.
•    Üniteler için karekodlara yer verilmesi oldukça faydalı olmuş.
•    Kitabımızı tanıyalım bölümünün olması ,tanıtım açısından faydalı olacaktır.

•    OLUMSUZ YÖNLERİ
•    Kitaplar öğrencilerin araştırma yapmasına yönelik olarak hazırlanmalı.
•    Akıllı tahtaya uyumlu ve etkileşimli olması gerekir.
•    Etkinlik ve soru sayısı arttırılabilir.


MATEMATİK DERS KİTABI
Meb Yayınları-1.Sınıf
OLUMLU YÖNLERİ

•    Ders ve etkinliklerin bir kitapta toplanması son derece olumlu bulunmuştur.
•    Üniteler için karekodlara yer verilmesi oldukça faydalı olmuş.
•    Kitabımızı tanıyalım bölümünün olması ,tanıtım açısından faydalı olacaktır.

•     OLUMSUZ YÖNLERİ
•    Ders kitabında konular çok yüzeysel anlatılmış.
•    Ders kitabında yeterli etkinlik yok.
•    Konularla ilgili örnekler çok az.
•    Sayıların öğretimi ile ilgili kitapta yeterli  çalışmaya yer verilmemiştir.
•    Akıllı tahtaya uyumlu olması gerekir.

HAYAT BİLGİSİ DERS KİTABI
İhsan Yayıncılık-1.Sınıf
•    OLUMLU YÖNLERİ

•    Hayat Bilgisi dersi öğrenci seviyelerine uygun, görsellerle metin bir bütünlük sağlıyor.
•    Hayat Bilgisi ders kitapları öğrencilerin konuşup yorum yapmalarına imkan sağlıyor.
•    Kitapta araştırmaya yönelik bir dil kullanılmış,bu olumlu olmakla birlikte konularla ilgili daha net bilgiler de verilmelidir. 
•    Konular ilgilerini çektiği için  etkinlikleri zevkle yapıyorlar.
•    Üniteler için karekodlara yer verilmesi oldukça faydalı olmuş.
•    Kitabımızı tanıyalım bölümünün olması ,tanıtım açısından faydalı olacaktır.

•    OLUMSUZ YÖNLERİ
•    Belirli gün ve haftalarla ilgili daha çok konuya yer verilmelidir.
•    Tekrar eden etkinliklerden öğrenciler sıkılıyor.Bulmaca ve boyama gibi eğlenceli etkinliklere daha çok yer verilmelidir..
•    Akıllı tahtaya uyumlu olması gerekir.
•    İlk konularda metin ve konuşma balonları azaltılabilir.

MÜZİK  DERS KİTABININ  İNCELENMESİ
Meb Yayınları-1.Sınıf
•    OLUMLU YÖNLERİ
Bol etkinlikli olması çok güzel.
Kitap seviyeye uygun hazırlanmış.
EBA içeriklerine ait karekodların olması olumlu.
e-İçerikler için karekodların ilgili sayfada olması oldukça faydalı olmuş
•    Kitabımızı tanıyalım bölümünün olması ,tanıtım açısından faydalı olacaktır.


          İLKOKUMA YAZMA  DERS KİTABININ  İNCELENMESİ
          İlke Basım Yayım-1.Sınıf
•    OLUMLU YÖNLERİ
•    Harflerin yazılış yönleri belirtilmiş..
•    Açık ve kapalı heceler yapılmış.
•    Hecelerden kelimeler üretilmiş.
•    Metinler oluşturulmuş.
•    EBA karekod uygulamasının olması oldukça faydalı. EBA uygulamasına ulaşımı kolaylaştırıyor.
•    Kitabımızı tanıyalım bölümünün olması ,tanıtım açısından faydalı olacaktır.

•    OLUMSUZ YÖNLERİ
•    Sesi hissettirme CD si oluşturulup okullara gönderilebilirdi. 
•    Yeterli etkinlik yok.
•    Konularla ilgili örnekler çok az.
•    Akıllı tahtaya uyumlu ve etkileşimli olması gerekir.

-DİJİTAL (EBA, ÖBA, OGM MATERYAL, DOGM MATERYAL VB.) PLATFORMLARIN İNCELENMESİ VE EĞİTİM-ÖĞRETİM FAALİYETLERİNDE KULLANIMINA İLİŞKİN DEĞERLENDİRİLMESİ.
Günlük yaşantıda meydana gelen hızlı ve fark edilebilir dijitalleşme, eğitim ve öğretim sürecinde de değişime olan ihtiyacın farkına varılmasını sağlamıştır. Yeni toplumda dijitalleşmenin sunduğu imkânların insanların yaşamlarını her anlamda daha uyumlu, sürdürülebilir, kolaylaştırıcı, ulaşılabilir, konforlu ve güvenli hâle getirmesine işaret edilmektedir. Bu diğer alanlarda olduğu gibi eğitim ortamlarında da ihtiyaç duyulan miktarda ve zamanda, daha konforlu, daha erişilebilir bir öğrenme deneyimidir. Teknolojinin bir tehdit olarak algılanmasına neden olan olumsuzluklardan öte, sağlayacağı katkı ve faydalar eğitim sistemlerinin bu süreçte etkin bir şekilde dijital dönüşümüyle mümkün olabilir. Söz konusu dönüşüm Eğitim 4.0 olarak isimlendirilmekte ve içinde bulunduğumuz inovasyon çağında toplumun ihtiyaçlarını karşılayacağı ve eğitimden daha fazlası olduğu düşünülmektedir.
Eğitim 4.0 bağlamında bakıldığında eğitimde dönüşüm sürecinde öğrencilerin ihtiyaç duyacakları bilgi, beceri ve yeteneklerin eğitim sürecinde kazandırılması aşamasında birçok yaklaşımın öğretim sürecinde kullanılacağı vurgulanmaktadır. Her zaman her yerde eğitim anlayışı, görsel öğrenme, öğrencilerin beceri ve yeteneklerine göre uyarlanabilir kişiselleştirilmiş eğitimler, oyun ve senaryo tabanlı öğrenme, bağlantıcılık, proje tabanlı öğrenme ve çalışma, öğrencilerin kendi tercihleri doğrultusunda şekillendirebildikleri eğitim programları (harmanlanmış öğrenme, sınıfsız öğrenme, kendi cihazları ile öğrenme gibi), öğretmen ve öğrencilerin birlikte ders içeriklerini üretmesi, alan uzmanı ders mentorlarından faydalanma (sanal mentor), artırılmış gerçeklik gibi yaklaşımların öğretim sürecinde kullanılması sıralanabilir
Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak ilan edilen yeni tip koronavirüs salgını (Covid-19) nedeniyle dünyanın farklı kıtalarında 192 ülkedeki okullarda yüz yüze eğitime ara verilmiş, yaklaşık 1,5 milyardan fazla öğrenci yüz yüze eğitimden uzak kalmıştır (Unesco, 2020). Türkiye’de de ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite düzeyinde yüz yüze eğitime kısmen ara verilmiş olup, öğrencilerin eğitim süreçlerine ilişkin aksaklıkların en düşük düzeyde kalabilmesi adına eş zamanlı  ve eş zamanlı olmayan  uygulamalarla eğitimin uzaktan devam edilebilmesini sağlayacak uygulamalara gidilmiş ve bu uygulamalar Mart 2020 itibariyle yürürlüğe konulmuştur . Çevrimiçi eğitim süreci 2019-2020 öğretim yılı bahar dönemi boyunca devam etmiştir. Eğitimde gerçekleşmesi amaçlanan dijital dönüşüm bağlamından bakıldığında, Covid-19 Pandemisi’nin tüm dünya ile birlikte, ülkemizde de dijitalleşmeyi hızlandırdığı açıktır
Eğitimin odağındaki kurum ve kuruluşlarda dijital dönüşüm ihtiyacının fark edilerek uygulama sürecinde bilinçli şekilde ele alınması önemlidir. Bu süreçte stratejilerin belirlenmesi ve bir yol haritasının çizilmesi gerekmektedir. Dolayısı ile Türkiye’de dijital dönüşüm sürecinde formal-informal öğrenme sürecinde nasıl bir dönüşüm gerçekleşeceği; eğitim-öğretim kurumlarının bu sürece uyum aşamasındaki yaklaşım ve tercihleri önemlidir. Ülkemizde eğitimde dijital dönüşümün varlığı kabul edilmekte ve dönüşüme yönelik K12 düzeyinde “Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi (FATİH) Projesi”, EBA uygulamaları, “Üniversitelerde Dijital Dönüşüm Projesi” gibi çeşitli girişimlerin yapıldığı görülmektedir (MEB, 2020a; Şener & Gündüzalp, 2018). Okul dışı eğitim kapsamında ise eğitimde dijital dönüşümü destekleyecek niteliğe sahip, kamu desteği ile yürütülen Deneyap Teknoloji Atölyeleri, Tasarım-Beceri Atölyeleri, 81 İlde 81 Siber Kahraman projeleri ve birçok kamu ve özel sektör kurumunun katıldığı dünyanın en büyük teknoloji festivali olan TEKNOFEST oluşumu dikkat çekmektedir. Aynı zamanda Mart 2020 itibari ile ilan edilen pandemi sürecinde Türkiye’de ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite düzeyinde yapılan girişimler, eğitimde dijital dönüşüm kapsamında önemli bir değere sahiptir.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yayınlanan “Dijital Türkiye Yol Haritası” isimli çalışmadaki bileşenlerden ilki “İnsan-Eğitim Altyapısının Geliştirilmesi ve Nitelikli İşgücünün Yetiştirilmesi” olarak belirtilmektedir (Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 2018). Eğitim altyapısının geliştirilmesinde öne çıkan kurumlardan olan MEB’in dijital dönüşüm uygulamaları mevcuttur. Geleneksel sistemden dijitale dönüşümde ilk olarak kaynak, altyapı sorunları ve öğrenci, öğretmen, veli ilişkisi karşımıza çıkmaktadır. Öncelikle bu sıkıntıları çözmek için MEB Bilişim Sistemi (MEBBİS) ve e-okul sistemleri kurulmuştur. MEBBİS ile kaynak yönetimi yapılabiliyorken, e-okul sistemi ile veli öğretmen iletişimi sağlanabilmekte, hizmet içi eğitimler uzaktan verilebilmektedir. İkinci olarak İnternet kullanımının artması, mobil cihazların yaygınlaşması, eğitim kaynaklarında dijital içerik ve kaynak talebini ortaya çıkarmıştır. Başlangıçta basılı kitaplar dijitale çevriliyorken günümüzde interaktif ortamda oluşturulan artırılmış gerçeklik uygulamalarınauygun içerikler üretilmiştir ve üretim artarak devam etmektedir. MEB bu konuda öğrencilerin ve öğretmenlerin uzaktan erişim yoluyla faydalanabileceği, içeriğinde test, konu anlatımı, e-kurs modülleri barındıran EBA’dan faydalanmaktadır .Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü bünyesinde 2012 yılında yayın hayatına başlayan EBA, kullanıcı adı ve şifre ile girilerek, öğrencilerin ve öğretmenlerin kullanımına ücretsiz bir biçimde sunulmuş çevrimiçi bir sosyal eğitim platformudur. EBA’da öğretmen ve öğrencilerin kullanımına sunulan hazır eğitsel içerikler bulunmakta ayrıca öğretmenler de içerik üretip öğrenci ve meslektaşları ile paylaşabilmektedirler. Eğitimde dijital dönüşüm uygulamalarından bir diğeri FATİH Projesi’dir. Proje, eğitim ve öğretimde fırsat eşitliğini sağlamak ve okullardaki teknolojiyi iyileştirmek amacıyla bilişim teknolojileri araçlarının öğrenme-öğretme sürecinde daha fazla duyu organına hitap edilecek şekilde, derslerde etkin kullanımı için başlatılmıştır (MEB, 2020b). FATİH Projesi kapsamında, formal K-12 eğitimi düzeyinde her okul için VPN - geniş bant İnternet erişimi, altyapı, yüksek erişim hızı; her derslik için etkileşimli tahta, kablolu/kablosuz İnternet erişimi; her öğretmen için EBA uygulamaları, EBA market, bulut hesabı, ders notları paylaşımı; her öğrenci için EBA uygulamaları, EBA market, bulut hesabı, dijital kimlik, ödev paylaşımı, bireysel öğretim materyallerinin sağlanması hedeflenmiştir. EBA platformu üzerinde sunulan içerikler her geçen yıl artmakta ve bu durum bilgiye ulaşımı kolaylaştırmaktadır.Diğer yandan ÖBA platformunun kurulup öğretmen eğitimlerinin buradan yapılması öğretmenlerin mesleki gelişimlerini arttırmakta ve bilgiye ulaşımını kolaylaştırmaktadır.
 Teknolojinin yaygınlaşıp her alanda kullanılmaya başlaması ve küreselleşmenin bir getirisi olarak dijital dönüşüm kavramı konuşulmaya başlanmıştır. Süreç içerisinde birçok alandaki ihtiyaçlara daha etkin ve verimli çözümler sunabilmek amacıyla dijital dönüşümün yaşanması kaçınılmaz hale gelmiştir. Yeni teknolojik gelişmelerin eğitim alanında kullanımı ve eğitimi kökten değiştirebileceği ya da sorunlarına çözüm olacağı beklentisi yıllardır vardır. İnternet’in ortaya çıkması ile de tüm dünyada bu beklentiler hızlanmıştır. Dahası, eğitimde teknoloji kullanımının, aksi takdirde ulaşılması zor olacak bir dizi fırsatı sağlayabildiği de çeşitli çalışmalarla bilinmektedir (Hew & Brush, 2007). Toplumda farklı alanlarda gerçekleşen dönüşüm, eğitim alanında da dönüşümü kaçınılmaz hale getirmektedir. Dolayısı ile eğitimde dijital dönüşüm kavramı dikkate alınıp incelenmesi gereken kritik konulardan bir tanesidir. Bu çalışmada toplum 5.0 sürecinde eğitimde dijital dönüşüm kavramı incelenmiş, dijital dönüşüm sürecinde değişen öğretmen ve öğrenci rolleri değerlendirilmiş, eğitim teknolojileri bağlamında dijital dönüşüm sürecine bakılmış, dünyada dijital dönüşüm süreç ve uygulamaları ve Türkiye’de dijital dönüşüm sürecinde yapılan uygulama ve çalışmalar boyutları ile ele alınmıştır. Bu çalışma ile eğitimde dijital dönüşüm konusunda, bahsedilen konuları içeren bilgiler özetlenerek sentez yapılmıştır.
Sonuç olarak dijital platformların (EBA, ÖBA, OGM Materyal, DOGM Materyal vb.) eğitim-öğretim faaliyetlerinde kullanılması eğitime olumlu katkı sağlamakta , bilgiye ulaşımı kolaylaştırmakta ve kalıcı öğrenmeyi sağlamaktadır. Bu platformlarda yapılacak olan yenilikler ve güncellemeler hızla devam etmeli , öğrenci- öğretmen – veli kullanımları teşvik edilmelidir.
HAZIRLAYAN:
     ……………………………….   
     1- … Sınıfı  Öğretmeni
    1.Sınıf Zümre Başkanı

2023-2024 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
…………………. İLKOKULU
4-8 EYLÜL  MESLEKİ ÇALIŞMA RAPORU


KONU: Yeni eğitim-öğretim yılına hazırlık olacak şekilde öğretim programları, ders kitapları, yardımcı ve kılavuz kitaplar ile dijital (EBA, ÖBA, OGM Materyal, DOGM Materyal vb.) platformların incelenmesi ve eğitim-öğretim faaliyetlerinde kullanımına ilişkin değerlendirilmesi.


HAZIRLAYAN: 
………………………..
1.SINIF ZÜMRE BAŞKANI

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

Threads beğeni satın al

backlink Spor haberleri fen bilimleri vozol 10000 Likit

Bosna Hersekde Üniversite Okumak