ÖĞRETMENLİK MESLEĞİ KANUNU TEKLİFİ

Öğretmen haberleri ve gelişmelerden hemen haberdar olmak için Telegram kanalımıza katılın!


BİRİNCİ BÖLÜM
Başlangıç Hükümleri
Amaç
MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; eğitim öğretim hizmetlerini yürüten öğretmenlerin
seçilmelerini, yetiştirilmelerini, atanmalarını, haklarını, ödev ve sorumluluklarını, ödül ve
cezalarını, kariyer basamaklarında ilerlemelerini ve öğretmenlik mesleğine ilişkin diğer
hususlar ile Millî Eğitim Akademisinin kurulması, görevleri, teşkilat yapısı ve personeline
ilişkin konuları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Kanun;
a) Millî Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarında görev yapan öğretmen ve
yöneticileri,
b) Özel kanunlarındaki hükümler saklı kalmak kaydıyla 5 inci, 6 ncı, 20 nci, 24 üncü, 25
inci ve 33 üncü madde hükümleri bakımından özel öğretim kurumlarında görev yapan
öğretmenler ile bu kurumlarda öğretmenliğe atanma şartını taşıyan yöneticileri,
c) 20 nci ve 33 üncü madde hükümleri bakımından Millî Eğitim Bakanlığı dışında diğer
kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan öğretmenleri,
ç) Millî Eğitim Akademisinin kuruluşu, organları, hizmet birimleri, görevleri ve
personeline ilişkin hususları,
kapsar.
Tanımlar
MADDE 3- (1) Bu Kanunda geçen;
a) Akademi: Millî Eğitim Akademisini,
b) Alan: Öğretmenlerin mezun oldukları öğretim programına bağlı olarak atandıkları
öğretmenlik alanını,
c) Bakan: Millî Eğitim Bakanını,
ç) Bakanlık: Millî Eğitim Bakanlığını,
d) Ders yılı: Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî eğitim kurumlarında derslerin başladığı
günden derslerin kesildiği güne kadar geçen süreyi,
e) Dönem: Programı ve takvimi Bakanlıkça belirlenen öğretmenliğe hazırlık eğitiminin
10 haftadan az 14 haftadan fazla olmayacak şekilde planlanan her bir bölümünü,
f) Eğitim kurumu: Bakanlığa bağlı her kademe ve türdeki resmî örgün ve yaygın eğitim
faaliyetlerinin yürütüldüğü kurumlar ile bu kurumlarda yürütülen eğitim öğretim etkinlikleri
için program hazırlama, eğitim araç ve gereci üretme, inceleme, değerlendirme, öğrenci ve
öğrenci adaylarına uygulanacak seçme ve/veya yarışma sınavları için gerekli iş ve işlemleri
yürütme, rehberlik ve sosyal hizmetler verme yoluyla yardımcı ve destek olan Bakanlığa bağlı
resmî kurumları,
g) Eğitim öğretim yılı: Ders yılının başladığı tarihten, ertesi ders yılının başladığı tarihe
kadar geçen süreyi,
ğ) Eğitim personeli: Millî Eğitim Akademisinin eğitim faaliyetlerini yürütmek üzere bu
Kanunun 30 uncu maddesi kapsamında istihdam edilenleri,
h) Eğitim ve uygulama merkezi: Akademinin görev alanına giren eğitim faaliyetlerinin
yürütüldüğü merkezi,
ı) Hazırlık eğitimi: Millî Eğitim Akademisi tarafından teorik ve uygulamalı olarak verilen
öğretmenlik mesleğine hazırlık amaçlı eğitimi,
i) İlçe grubu: İllerde coğrafi özellikler ve ulaşım imkânları dikkate alınarak iki veya daha
fazla ilçenin bir araya getirilmesiyle oluşturulan grubu,
j) Kademe: Eğitim kurumlarının anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise şeklindeki
düzeylerini,
k) Norm kadro: Millî Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarında bulunması gereken
yönetici ve öğretmen sayısını,
l) Öğretmen: Millî Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarında 14/7/1965 tarihli ve 657
sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (A) ve (B) fıkraları kapsamında
öğretmen kadro ve pozisyonlarında görev yapanlar ile bu Kanunda münhasıran belirtilen
hükümler bakımından özel öğretim kurumlarında 8/2/2007 tarihli ve 5580 sayılı Özel Öğretim
Kurumları Kanunu kapsamında görev yapan öğretmenleri, bu kurumlarda öğretmenliğe atanma
şartlarını taşıyan yöneticileri ve Millî Eğitim Bakanlığı dışındaki kamu kurum ve kuruluşlarında
görev yapan öğretmenleri,
m) Öğretmen adayı: Akademide hazırlık eğitimine alınanları,
n) Tür: Aynı kademedeki eğitim kurumlarından farklı eğitim programı uygulayan eğitim
kurumlarını,
o) Yönetici: Öğretmen kadro ve pozisyonlarında görev yapanlardan Millî Eğitim
Bakanlığına bağlı resmî eğitim kurumları ile Akademiye bağlı eğitim ve uygulama
merkezlerinde müdürlük ve müdür yardımcılığı görevlerini ikinci görev kapsamında
yürütenleri,
ifade eder.
Temel ilkeler
MADDE 4- (1) Öğretmen ve yöneticilerin;
a) Nitelikleri ile görev, yetki ve sorumluluklarının öğretmenlik mesleğinin gereklerine
uygun olarak belirlenmesi,
b) Atama, görevlendirme ve meslek içinde ilerlemelerinde liyakat ve kariyer esaslarına
uyulması,
c) Eğitim öğretim faaliyetleri ve meslekleriyle ilgili kararlara katılımlarının teşvik
edilmesi ve bunun için uygun ortamların sağlanması,
ç) Mesleğe giriş öncesinde yetiştirilmelerinin ve meslek içinde sürekli gelişimlerinin
sağlanması,
esastır.
İKİNCİ BÖLÜM
Hak, Ödev ve Sorumluluklar
Öğretmenlerin hak, ödev ve sorumlulukları
MADDE 5- (1) Öğretmenler:
a) Öğrencilerini; Anayasada ifadesini bulan temel ilkelere bağlı, Türk Milletinin millî,
manevi, ahlaki ve kültürel değerlerini benimsemiş, ülkesine, içinde yaşadığı topluma ve
insanlığa karşı sorumluluk hisseden erdemli insanlar olarak yetiştirir.
b) Öğrencilerin bedensel, zihinsel, duygusal, sosyal ve ahlaki bakımdan gelişimi için çaba
gösterir, bu doğrultuda meslektaşları, aile ve veli ile iş birliği yapar.
c) Öğrencilerin öğrenme biçimleri ile ilgi ve yeteneklerini dikkate alır ve kişilik haklarına
saygı gösterir.
ç) Öğrencilerin, eğitim öğretim ortamında her türlü olumsuz söz, tavır ve davranışlardan
korunmaları için çaba gösterir.
d) Bakanlıkça belirlenen öğretim programları çerçevesinde öğrencilerin gelişim
özelliklerine ve öğrenme ihtiyaçlarına uygun eğitim araç ve gereçlerini seçer, bu özellik ve
ihtiyaçlara uygun öğretim yöntem ve tekniklerini uygular.
e) Eğitim öğretim faaliyetlerini, 14/6/1973 tarihli ve 1739 sayılı Millî Eğitim Temel
Kanununda düzenlenen Türk millî eğitiminin genel amaçları ve temel ilkeleri ile Bakanlıkça
belirlenen öğretim programlarına uygun olarak planlar ve yürütür.
f) Eğitim öğretim faaliyetlerinin etkili bir şekilde yürütülebilmesi için okul içi ve dışı
imkânları kullanır.
g) Eğitim öğretim faaliyetlerinin niteliğinin artırılması için meslektaşlarıyla iş birliği
yapar ve eğitim kurumu yönetimine destek verir.
ğ) Görev yaptığı eğitim kurumundaki eğitim öğretim faaliyetlerini ve sorumluluklarını
aksatmadan mesleki açıdan kendini geliştirir.
(2) Öğretmenler; derse girmek, nöbet tutmak, merkezî veya mahallî yapılan sınavlarda
görev almak, kurul ve komisyonlara, tören ve toplantılara, öğrencilere yönelik düzenlenecek
etkinlikler ile kulüp faaliyetlerine katılmak, öğrenci rehberlik hizmetlerini yürütmek, uygulama
gerektiren eğitimleri koordine etmek ve eğitim öğretim süreçlerine ilişkin diğer iş ve işlemleri
yürütmekle görevlidir.
(3) Öğretmenler mevzuatta açıkça belirlenen hususlar ile olağanüstü hâl, genel afet ve
salgın hastalık durumları haricinde meslekleriyle ilgili olmayan iş ve faaliyetlerde rızaları
dışında görevlendirilemez.
(4) Öğretmenlerin bu maddede belirtilen hak, ödev ve sorumluluklarına ilişkin usul ve
esaslar ile eğitim öğretim süreçlerindeki diğer görevleri okul tür ve kademelerine göre
Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.
Yöneticilerin ödev ve sorumlulukları
MADDE 6- (1) Yöneticiler:
a) Anayasa, kanunlar ve ilgili diğer mevzuat hükümleri doğrultusunda Türk millî
eğitiminin genel amaç ve temel ilkelerine uygun olarak yönetim ve denetim görevlerini yürütür.
b) Eğitim öğretim programlarının amaçlarına uygun yürütülmesini sağlar ve öğrencilerin
bedensel, zihinsel, duygusal, sosyal ve ahlaki bakımından gelişimine yönelik çalışmalara
liderlik eder.
c) Eğitim öğretim faaliyetlerinin sağlıklı, güvenli ve huzurlu bir ortamda yürütülmesi için
gerekli tedbirleri alır.
ç) Eğitim kurumunun sürekli gelişim göstermesi ve eğitim öğretimin kalitesinin
yükselmesi için çaba gösterir ve bu amaçlar doğrultusunda tüm kaynakların etkin, etkili ve
verimli kullanılmasını sağlar.
d) Öğretmen ve diğer çalışanların ilgi ve yeteneklerini, görev ve sorumluluklarını esas
alarak iş bölümü yapar ve tüm çalışanlara görevlerinin ifasında rehberlik eder.
(2) Yöneticilerin bu maddede belirtilen ödev ve sorumluluklarına ilişkin hususlar okul tür
ve kademelerine göre Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Öğretmenlerin Nitelikleri, Seçimi, Hazırlık Eğitimi,
Öğretmenliğe Atama ve Yer Değiştirme
Öğretmenlerin nitelikleri ve seçimi
MADDE 7- (1) Öğretmenlik; genel kültür, özel alan eğitimi ve öğretmenlik meslek bilgisi
bakımından hazırlığı gerektiren özel bir ihtisas mesleğidir.
(2) Öğretmen olarak istihdam edilecekler, öğretmenlik mesleğine kaynak teşkil eden en
az lisans düzeyinde yükseköğretim programlarından veya bunlara denkliği kabul edilen yurt
dışı yükseköğretim programlarından mezun olan ve hazırlık eğitiminde başarılı olanlar
arasından seçilir.
(3) Öğretmen olarak istihdam edileceklerde genel kültür, özel alan eğitimi ve öğretmenlik
meslek bilgisi bakımından aranacak nitelikler ile öğretmenlik alanlarına kaynak teşkil edecek
yükseköğretim programları, söz konusu nitelikler esas alınarak Bakanlıkça belirlenir.
Hazırlık eğitimi
MADDE 8- (1) Öğretmenlik mesleği yeterlikleri çerçevesinde belirlenen teorik ve
uygulamalı derslerden oluşan hazırlık eğitimi, Akademi tarafından verilir.
(2) Öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği bilgi, beceri, tutum ve değerleri içeren
öğretmenlik mesleği yeterlikleri Bakanlıkça belirlenir.
(3) Hazırlık eğitiminin süresi dört dönemdir. Bu süre, öğretmen adayının mezun olduğu
yükseköğretim programına göre üç dönem olarak uygulanabilir.
(4) Hazırlık eğitiminin içeriği, süresi ve hazırlık eğitimine ilişkin diğer hususlar
Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.
Hazırlık eğitimine alınacakların belirlenmesi
MADDE 9- (1) Hazırlık eğitimine alınacaklarda;
a) Türk vatandaşı olmak,
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
c) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen
süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis
cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu
düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik,
güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma,
suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, uyuşturucu veya uyarıcı madde
imal ve ticareti, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma, kullanmak için
uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu
veya uyarıcı madde kullanmak, hayâsızca hareketler, müstehcenlik ve fuhuş suçları ile cinsel
dokunulmazlığa karşı suçlardan mahkûm olmamak,
ç) Devlet memurluğundan çıkarılmamış veya bu Kanunun 25 inci maddesine göre
öğretmenliği sona ermemiş olmak,
d) Askerlikle ilgisi bulunmamak, muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muvazzaf
askerlik hizmeti ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
e) Öğretmenliğe atanacağı alan için Bakanlıkça belirlenen yükseköğretim
programlarından mezun olmak,
f) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından yapılan sınavlardan
alanlara göre Bakanlıkça belirlenecek sınav puanına sahip olmak,
g) Sağlık durumu yönünden öğretmenlik görevini yapmasına engel bir durumu olmamak,
şartları aranır.
(2) Hazırlık eğitimine alınacak adaylar, atama izni verilen pozisyon sayısını geçmemek
üzere, birinci fıkranın (f) bendinde belirtilen sınav puanı üstünlüğüne göre belirlenir.
(3) 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu, 24/5/1983 tarihli ve 2828
sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu ve millî sporcu kapsamındaki öğretmen adaylarının hazırlık
eğitimine alınmasında, birinci fıkranın (f) bendinde belirtilen şart dışındaki diğer şartlar aranır.
(4) Hazırlık eğitimine alınacaklara 7/4/2021 tarihli ve 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması
ve Arşiv Araştırması Kanununa göre güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılır.
Hazırlık eğitiminde başarı
MADDE 10- (1) Hazırlık eğitiminde her bir teorik dersten en az iki yazılı sınav yapılır.
Her bir dersten not ortalaması 100 üzerinden 60 ve üzerinde olanlar başarılı sayılır. Teorik
derslerden başarısız olanlara, başarısız oldukları her bir ders için ek bir sınav hakkı verilir. Ek
sınavdan 60 ve üzerinde puan alanlar ilgili dersten başarılı sayılır. Ek sınavlar sonunda herhangi
bir dersten başarısız olanların Akademiyle ilişiği kesilir.
(2) Hazırlık eğitiminde edinilen bilgi, beceri, tutum ve davranışların eğitim öğretim
ortamına yansıtılmasındaki başarı düzeyini belirlemek amacıyla öğretmen adayı üç defa
değerlendirmeye tabi tutulur. Söz konusu değerlendirme, uygulamadan sorumlu eğitim
personeli, uygulamanın yapıldığı eğitim kurumunun müdürü ve uygulama öğretmeni
tarafından; Bakanlıkça belirlenen öğretmenlik mesleği yeterlikleri esas alınarak Akademi
tarafından öğretmenlik atama alanlarına göre oluşturulan değerlendirme formu üzerinden
yapılır. Uygulamadan sorumlu eğitim personeli, eğitim kurumu müdürü ve uygulama
öğretmeni tarafından ayrı ayrı doldurulan değerlendirme formlarında verilen puanların
aritmetik ortalaması alınarak değerlendirme puanı belirlenir. Birinci değerlendirme puanının
yüzde yirmisi, ikinci değerlendirme puanının yüzde otuzu, üçüncü değerlendirme puanının
yüzde ellisi alınarak uygulamalı ders başarı puanı belirlenir. Öğretmen adaylarından uygulamalı
ders başarı puanı 100 üzerinden 70 ve üzerinde olanlar başarılı sayılır. Uygulamalı derslerde
başarısız olanların Akademiyle ilişiği kesilir.
(3) Hazırlık eğitiminin sonunda, teorik derslerin başarı notlarının aritmetik ortalamasının
%40’ı, uygulamalı derslerin başarı notlarının aritmetik ortalamasının %60’ı toplanarak atamaya
esas başarı puanı belirlenir.
(4) Hazırlık eğitimine devam zorunludur. Öğretmen adaylarından belgeye dayalı sağlık
mazeretleri sebebiyle hazırlık eğitimi süresince toplam yirmi gün ve üzeri hazırlık eğitimine
katılamayan veya katılamayacak olanların, mazeretlerinin ortadan kalkmasını takip eden ilk
hazırlık eğitimi programına tekrar alınmak üzere kayıtları dondurulur. Belgeye dayalı sağlık
mazeretleri dışında öğretmen adaylarına mazeretlerine bağlı olarak hazırlık eğitimi süresince
on güne kadar izin verilebilir.
(5) Uygulama öğretmeninin, öğretmen adayıyla aynı alanda olmak şartıyla uygulamalı
eğitimin yapıldığı eğitim kurumundaki sırasıyla; başöğretmen, uzman öğretmen, en fazla
hizmet süresi bulunan öğretmenler arasından belirlenmesi esastır. Öğretmen adayının
uygulamalı eğitime katıldığı eğitim kurumunda aynı alanda öğretmen bulunamaması hâlinde
aynı sıralama dikkate alınarak farklı alandan uygulama öğretmeni görevlendirilir.
(6) Bu maddenin uygulanmasına ilişkin hususlar Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle
belirlenir.
Akademi ile ilişiğin kesilmesi
MADDE 11- (1) Öğretmen adaylarından;
a) 9 uncu maddenin birinci fıkrasında düzenlenen şartlardan herhangi birini taşımadığı
sonradan anlaşılanların veya hazırlık eğitimi sırasında bu şartlardan herhangi birini
kaybedenlerin,
b) Disiplin soruşturması sonucunda Akademiden çıkarma ile tecziye edilenlerin,
c) Hazırlık eğitiminde başarısız olanların,
Akademi ile ilişiği kesilir.
Disiplin cezaları ve disiplin cezası gerektiren fiil ve davranışlar
MADDE 12- (1) Öğretmen adaylarına uygulanacak disiplin cezaları ile bu cezalara
karşılık gelen fiil ve davranışlar şunlardır:
a) Kınama; öğretmen adayına, fiil ve davranışında kusurlu olduğunun bildirilmesidir.
Kınama cezasını gerektiren fiil ve davranışlar şunlardır:
1) Ders, seminer, sınav, uygulama ve diğer eğitim öğretim ortamlarında yürütülen
çalışmaların düzenini bozmak; bu çalışmalara geç gelmeyi veya erken ayrılmayı alışkanlık
hâline getirmek.
2) Sınavlarda kopya çekmeye teşebbüs etmek.
3) Hazırlık eğitimine mazeretsiz olarak toplam iki gün katılmamak.
4) Akademinin sunduğu imkânlardan hakkı olmaksızın yararlanmak veya bu imkânlardan
başkasını yararlandırmak.
5) Akademi personelini ya da öğretmen adaylarını kaba veya yaralayıcı sözle rencide
etmek.
6) Akademinin düzen ve işleyişini olumsuz etkileyen davranışlarda bulunmak.
7) Akademide yürütülen eğitim faaliyetlerine ilişkin ses veya görüntüleri ilgili
mevzuatında belirlenmiş usuller dışında paylaşmak.
b) Ödeme kesintisi; 14 üncü maddede düzenlenen ödemeden 1/10 oranında kesinti
yapılmasıdır. Ödeme kesintisi gerektiren fiil ve davranışlar şunlardır:
1) Akademi yetkililerince istenilen bilgileri kasıtlı olarak eksik veya gerçeğe aykırı
bildirmek.
2) Akademiye ait alanlarda alkollü içki içmek veya Akademiye sarhoş gelmek.
3) Hazırlık eğitimine mazeretsiz olarak toplam dört gün katılmamak.
4) Kasıtlı olarak Akademi bünyesinde mevcut bina, demirbaş eşya ve benzeri malzemeyi
tahrip etmek veya bilişim sistemine zarar vermek.
5) Kişilerin şeref ve haysiyetini zedeleyen söz, davranış veya yazılı eylemlerde
bulunmak.
6) Akademi personelini veya öğretmen adaylarını tehdit etmek.
7) Sınavlarda kopya çekmek veya çektirmek.
c) Akademiden çıkarma; öğretmen adayının, Akademiden ilişiğinin kesilmesidir.
Akademiden çıkarmayı gerektiren fiil ve davranışlar şunlardır:
1) Terör örgütlerine veya Devletin millî güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar
verilen yapı, oluşum veya grupların siyasi ve ideolojik görüşleri doğrultusunda propaganda
yapmak, eylem düzenlemek veya düzenlenmiş eylemlere etkin biçimde katılmak.
2) Bölücü, yıkıcı, ahlak dışı veya şiddeti özendiren sesli, sözlü, yazılı veya görüntülü
içerikleri oluşturmak veya bunları çoğaltmak.
3) Akademinin faaliyetlerini engelleyici eylemlerde veya saldırıda bulunmak.
4) Akademi görevlilerine veya öğretmen adaylarına karşı cebir ve şiddet kullanmak.
5) Uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri temin etmek, kullanmak, taşımak, bulundurmak,
başkalarına vermek, bunların imal veya ticaretini yapmak.
6) Akademide 10/7/1953 tarihli ve 6136 sayılı Ateşli Silah ve Bıçak ile Diğer Aletler
Hakkında Kanuna aykırı olarak ateşli silahlarla mermilerini ve bıçaklarla saldırı ve savunmada
kullanılmak üzere özel olarak yapılmış bulunan diğer aletleri, patlayıcı maddeleri taşımak veya
bulundurmak.
7) Akademinin bilişim sistemine yasal olmayan yollarla girerek kendisine veya
başkasının yararına haksız bir çıkar sağlamak ya da kişilerin mağduriyetine neden olmak.
8) Cinsel davranışlarda bulunmak suretiyle kişilerin vücut dokunulmazlıklarını ihlal
etmek.
9) Hazırlık eğitimine giriş başvurusunda veya hazırlık eğitimi sürecinde istenilen
belgeleri gerçeğe aykırı düzenlenmiş veya tahrif edilmiş olarak sunmak.
10) Hazırlık eğitimine mazeretsiz olarak toplamda altı gün katılmamak.
11) Kendi yerine başkasını sınava sokmak veya başkasının yerine sınava girmek.
12) Soruşturma ile görevlendirilenleri tehdit etmek veya bunlara saldırıda bulunmak.
13) Yüz kızartıcı ve utanç verici fiil ve davranışlarda bulunmak.
(2) Birinci fıkrada sayılan ve disiplin cezası verilmesini gerektiren fiil ve davranışlara
nitelik ve ağırlıkları itibarıyla benzer eylemlerde bulunanlara da aynı neviden disiplin cezaları
verilir.
Disiplin kurulu ve disiplin cezalarının uygulanmasına ilişkin hususlar
MADDE 13- (1) Disiplin Kurulu; Akademi Başkanı tarafından Akademik Kurul üyeleri
arasından üç, Akademide görevli daire başkanları arasından iki üye olmak üzere her bir eğitim
programı süresi için belirlenecek beş üyeden oluşur. Aynı usulle beş yedek üye belirlenir.
Disiplin Kurulu ilk toplantısında kendi üyeleri arasından bir üyeyi başkan olarak seçer.
a) Disiplin Kurulunun çalışma usulü:
1) Akademiden çıkarma cezası için eğitim ve uygulama merkezi müdürü tarafından
yaptırılan soruşturmaya ait dosya, disiplin kuruluna tevdi edilir.
2) Disiplin Kurulu, Disiplin Kurulu Başkanının çağrısı üzerine belirlenecek yer, gün ve
saatte toplanır.
3) Toplantı gündeminin hazırlanması, ilgililere duyurulması, kurul çalışmalarının düzenli
yürütülmesi Disiplin Kurulu Başkanı tarafından sağlanır.
4) Disiplin Kurulu üye tam sayısı ile toplanır. Mazereti nedeniyle toplantıya katılamayan
üyenin yerine yedek üye toplantıya katılır.
5) Disiplin Kurulunda raportörlük görevi, başkanın görevlendireceği üye tarafından
yürütülür. Raportör üye, havale edilecek dosyanın incelenmesini en geç on gün içinde tamamlar.
6) Kurulda öncelikle raportörün açıklamaları dinlenir. Disiplin Kurulu, kendine intikal eden
dosyaların incelenmesinde, gerekli gördüğü takdirde, soruşturma konusuna ilişkin her nevi
evrakı incelemeye, ilgili eğitim ve uygulama merkezi ve kurumlardan bilgi almaya, yeminli
tanık ve bilirkişi dinlemeye veya niyabeten dinletmeye, mahallen keşif yapmaya veya
yaptırmaya yetkilidir.
7) Hakkında Akademiden çıkarma cezası istenen öğretmen adayı soruşturma evrakını
inceleme, tanık dinletme, disiplin kurulunda sözlü veya yazılı olarak kendisi veya vekili
vasıtasıyla savunma yapma hakkına sahiptir.
8) Görüşmelerin bitiminde oylama yapılır ve karar başkan tarafından açıklanır.
b) Disiplin Kurulunun oylama ve karar şekli:
1) Disiplin Kurulu, soruşturmada eksiklik olduğunun tespiti hâlinde bu eksikliklerin
giderilmesi talebiyle dosyayı iade edebilir.
2) Disiplin Kurulu oy çokluğu ile karar alır.
3) Disiplin Kurulu üyeleri, soruşturmasını yürüttüğü dosyanın toplantılarına katılamaz ve oy
kullanamaz.
(2) Disiplin soruşturması başlatma ve ceza verme yetkisi:
a) Öğretmen adaylarının işledikleri disiplin suçlarından dolayı soruşturma açmaya eğitim
ve uygulama merkezi müdürü yetkilidir. Soruşturma, yetkili eğitim ve uygulama merkezi
müdürü veya Akademi Başkanının, eğitim ve uygulama merkezi yönetici veya eğitim personeli
ya da Akademi Başkanlığı personeli arasından belirleyeceği muhakkikler eliyle yürütülür.
b) Eğitim ve uygulama merkezi müdürü, gerekçesini belirtmek suretiyle Akademi
Başkanından eğitim ve uygulama merkezi dışından muhakkik görevlendirilmesini talep
edebilir. Akademi Başkanı talebi uygun gördüğü takdirde muhakkik görevlendirir.
c) Kınama ve ödeme kesintisi cezaları eğitim ve uygulama merkezi müdürü; Akademiden
çıkarma cezası Disiplin Kurulu tarafından verilir.
ç) Eğitim ve uygulama merkezi müdürü, muhakkikler tarafından önerilen disiplin
cezasını aynen verebilir, hafifletebilir veya reddedebilir.
d) Disiplin Kurulu teklif edilen cezayı kabul eder veya reddeder. Ret hâlinde eğitim ve
uygulama merkezi müdürü ret kararının gerekçesini de göz önüne alarak söz konusu ceza
teklifini yetkisi sınırlılığında hafifletebilir veya tamamen kaldırabilir.
(3) Disiplin soruşturmasına, disipline konu olay öğrenilince derhâl başlanılması ve
soruşturmanın soruşturmaya başlanılmasından itibaren en geç otuz gün içinde
sonuçlandırılması esastır. Soruşturma bu süre içinde tamamlanamaz ise muhakkikler gerekçeli
olarak ek süre talep edebilir. Eğitim ve uygulama merkezi müdürü sunulan gerekçeyi ve
zamanaşımı sürelerini de dikkate alarak otuz güne kadar ek süre verebilir. Akademi Başkanı
tarafından yapılan görevlendirmelerde ek süre verilmesi hâlinde Akademi Başkanına bilgi
verilir.
(4) Disiplin soruşturmasında uyulması gereken hususlar:
a) Disiplin soruşturmasında gizlilik esastır.
b) Muhakkik, savunma isteme ve disiplin cezası verme yetkisi hariç olmak üzere
soruşturma konusuyla sınırlı her türlü evrakı incelemeye, hakkında soruşturma yapılanın
ifadesini almaya, soruşturma yapılan tarafından gösterilen veya bilgisi olabileceğini
değerlendirdiği kişilerden bilgi istemeye ve/veya bunları dinlemeye yetkilidir. İfade alınırken
tanığa ve bilirkişi tayini durumunda bilirkişiye yemin ettirilir; tanığın veya bilirkişinin kimliği,
adresi ve benzeri açıklayıcı bilgiler belirtilir. İfade tutanağı, soruları ve cevapları belirtecek
şekilde düzenlenir; muhakkik, görevlendirilmesi hâlinde katip ve ifade sahibi tarafından
imzalanır.
c) Akademi personeli, muhakkiklerin istedikleri her türlü bilgi, dosya ve başka belgeleri
hiçbir gecikmeye mahal bırakmaksızın verir ve istenecek yardımları yerine getirir.
ç) Muhakkikler, hakkında soruşturma açılan kişi ve eylemlerle sınırlı olmak üzere
soruşturmayı yürütür ve tamamlar. Soruşturma esnasında soruşturulan eylemin dışında başka
disiplin suçlarının işlendiğini veya aynı suç kapsamında başka öğretmen adaylarının
soruşturmaya dâhil edilmesi gerektiğini tespit eden muhakkikler, durumu eğitim ve uygulama
merkezi müdürüne bildirerek ek soruşturma onayı talep ederler.
d) Öğretmen adayının, disiplin suçunu işledikten sonra Akademiden her ne sebeple olursa
olsun ayrılmış olması, soruşturma açılmasına, soruşturmanın devamına ve disiplin cezalarının
uygulanmasına engel teşkil etmez.
e) Soruşturma sonuçlandığında bir rapor düzenlenir. Raporda soruşturma onayı, fiilin
işlendiği tarih, soruşturmaya başlama tarihi, soruşturulanın kimliği, isnat edilen suç konuları,
soruşturmanın safhaları, deliller ve alınan ifadeler özetlenir. İsnat edilen suçun sabit olup
olmadığı tartışılır ve sabit bulunması hâlinde eyleme uyan disiplin cezası teklif edilir.
Soruşturmayla ilgili belgelerin asıl veya suretleri bir dizi pusulasına bağlanarak rapora eklenir.
Soruşturma raporu, dosya ile birlikte soruşturmayı açan merciye tevdi edilir.
f) Aynı olaydan dolayı, öğretmen adayı hakkında ceza kovuşturmasının başlamış olması,
disiplin soruşturmasını geciktirmez. Öğretmen adayı hakkında ceza kovuşturması açılmış
olması, mahkûm olması veya olmaması disiplin cezasının verilmesine engel teşkil etmez.
(5) Disiplin cezalarını verme süresi:
a) Eğitim ve uygulama merkezi müdürü soruşturmanın tamamlandığı günden itibaren
kınama ve ödeme kesintisi cezalarını on gün içinde vermek zorundadır.
b) Akademiden çıkarma cezası soruşturmaya ait dosyanın disiplin kuruluna tevdi
edilmesinden itibaren azami bir ay içinde disiplin kurulu tarafından karara bağlanmak
zorundadır.
(6) Disiplin cezası verme zamanaşımı:
a) Hazırlık eğitimi süresinde işlenen disiplin cezasını gerektiren fiil ve davranışların
öğrenildiği tarihten itibaren;
1) Kınama ve ödeme kesintisi gerektiren fiil ve davranışlarda altı ay,
2) Akademiden çıkarma cezası gerektiren fiil ve davranışlarda bir yıl,
içinde disiplin cezası verilmediği takdirde ceza verme yetkisi zamanaşımına uğrar.
b) Disiplin cezasını gerektiren fiil ve davranışların işlenildiği tarihten itibaren nihayet iki
yıl içerisinde disiplin cezası verilmediği takdirde ceza verme yetkisi zamanaşımına uğrar.
c) Disiplin cezasının yargı kararıyla iptal edilmesi hâlinde, kararın tebliğ edildiği tarihten
itibaren bir ay içerisinde kararın gerekçelerine göre yeni bir disiplin cezası tesis edilebilir veya
dosya işlemden kaldırılabilir.
(7) Akademiden çıkarma cezası gerektiren bir fiil ve davranış nedeniyle hakkında disiplin
soruşturması yürütülen öğretmen adaylarının, soruşturma tamamlanıncaya kadar sözleşmeli
öğretmenlik pozisyonlarına istihdamı ertelenir. Akademide hazırlık eğitimini tamamladıktan
sonra Akademiden çıkarma cezası uygulananlar sözleşmeli öğretmen olarak istihdam edilmez.
Sözleşmeli öğretmen olarak istihdam edildikten sonra Akademiden çıkarma cezası
uygulananların sözleşmesi feshedilir.
(8) Savunmanın alınması:
a) Disiplin cezaları öğretmen adayının savunması alındıktan sonra verilir. Savunma için
verilen süre on günden az olamaz.
b) Akademiden çıkarma cezalarına ilişkin savunma isteminde öğretmen adayının talebi
veya Disiplin Kurulunun kararı üzerine sözlü savunma yapılabilir. Sözlü savunma yapmak için
Disiplin Kurulu tarafından davet edilen öğretmen adayları, savunmalarını, davet bildiriminin
kendilerine ulaştığı tarihten itibaren on gün içerisinde isterlerse yazılı olarak da sunabilir.
c) Savunma isteminde;
1) İsnat edilen fiil, teklif edilen ceza ve ispat araçlarının nelerden ibaret olduğu,
2) Yazılı savunmanın verilen süre içerisinde yapılması,
3) Sözlü savunma yapılacaksa belirlenen gün, saat ve yerde hazır bulunulması,
4) Belirtilen süre içerisinde yazılı savunma sunulmadığı veya sözlü savunma yapılmak
üzere belirlenen gün, saat ve yerde hazır bulunulmadığı takdirde savunma hakkından vazgeçilmiş
sayılacağı ve mevcut bilgi ve belgelere dayanılmak suretiyle karar verileceği,
yazılı olarak bildirilir.
ç) Geçerli bir özür bildiren veya mücbir sebep dolayısıyla yazılı savunma vermediği veya
sözlü savunma davetine uymadığı anlaşılan öğretmen adaylarına uygun bir süre verilir.
(9) Disiplin cezalarına itiraz:
a) Öğretmen adayı tarafından, cezanın tebliğini izleyen beş iş günü içinde, eğitim ve
uygulama merkezi yönetimi aracılığıyla;
1) Kınama ve ödeme kesintisi cezasına karşı Disiplin Kuruluna,
2) Akademiden çıkarma cezasına karşı Akademik Kurula,
itiraz edilebilir.
b) Disiplin cezalarına itirazlar;
1) Disiplin Kurulu tarafından yirmi gün,
2) Akademik Kurul tarafından otuz gün,
içerisinde karara bağlanır.
c) Disiplin Kurulu üyesi olan Akademik Kurul üyeleri, Akademik Kurula yapılan
itirazlara ilişkin toplantılara katılamaz ve oy kullanamazlar. Akademik Kurul oy çokluğuyla
karar alır. Oyların eşitliği hâlinde başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.
ç) Disiplin Kurulu ve Akademik Kurul itirazı kabul veya ret kararı verir. İtirazın kabul
edilmesi hâlinde verilen ceza kaldırılır. İtirazın kabul edilmesi durumunda, eğitim ve uygulama
merkezi müdürü 15 gün içerisinde kabul gerekçesini de dikkate almak suretiyle fiile uygun alt
ceza takdir edebilir.
(10) Disiplin cezası verilmesine sebep olmuş bir eylemin, hazırlık eğitimi süresi
içerisinde tekerrüründe bir derece ağır ceza uygulanır. Ancak, hazırlık eğitimi süresi içerisinde
aynı derecede cezayı gerektiren, farklı fiil veya davranışlar nedeniyle verilen disiplin
cezalarının üçüncü uygulamasında bir derece ağır ceza verilir.
(11) Disiplin soruşturmasının sonucunun bildirilmesi ve cezaların uygulanması:
a) Disiplin soruşturmasının sonucu, hakkında disiplin soruşturması yürütülen öğretmen
adayı ile varsa mağdura bildirilir.
b) Disiplin cezaları verildikleri tarihten itibaren uygulanır.
c) Öğretmen adaylarına tebligat, 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu
hükümlerine göre yapılır.
(12) Disiplin kurullarının görev ve sorumlulukları ile disiplin cezalarının uygulanmasına
ilişkin diğer hususlar Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.
Öğretmen adaylarına ilişkin mali ve sosyal hükümler
MADDE 14- (1) Öğretmen adaylarına, hazırlık eğitimi sürecinde her ay (18.650)
gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda ödeme yapılır.
Bu ödeme, damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz. 10 uncu maddenin
dördüncü fıkrası kapsamında kaydı dondurulanlara bu süre boyunca ödeme yapılmaz.
(2) Öğretmen adaylarından askerlik yükümlülüğü bulunanların askerlik hizmetleri,
Akademideki eğitimleri süresince ertelenir.
(3) Öğretmen adayları hazırlık eğitim sürelerinde 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal
Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında genel sağlık sigortalısı sayılırlar. Bu
kişiler adına Sosyal Güvenlik Kurumuna ödenecek primler, öğretmen adaylarına birinci fıkrada
öngörülen ödemeden bağımsız olarak Bakanlık bütçesinden karşılanır.
Sözleşmeli öğretmenlikte istihdam
MADDE 15- (1) Hazırlık eğitimini başarıyla tamamlayanlar, bu Kanunun 9 uncu
maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c), (ç), (d) ve (g) bentlerinde belirlenen şartları taşımak
ve 7315 sayılı Kanuna göre güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılmış olmak kaydıyla
657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak
istihdam edilir. Bunların eğitim kurumlarına yerleştirilmeleri 10 uncu maddenin üçüncü
fıkrasına göre belirlenen atamaya esas başarı puanı esas alınarak tercihleri doğrultusunda
yapılır. Tercihte bulunmayanlar ile tercihlerine yerleşemeyenlere boş kalan eğitim kurumları
için yeniden tercih hakkı verilir. İkinci tercih döneminde tercihte bulunmayanlar ile tercihlerine
yerleştirilemeyenler Bakanlıkça kura ile yerleştirilir. Yerleştirildikleri eğitim kurumlarında
mazeretsiz olarak göreve başlamayanlar ile göreve başladığı hâlde mazeretsiz olarak
görevlerinden ayrılanlar, hazırlık eğitimi sonunda aldıkları atamaya esas başarı puanıyla
sözleşmeli öğretmenlik için yeniden başvuruda bulunamaz ve yerleştirildikleri tarih itibarıyla
üç yıl süreyle hazırlık eğitimine alınmazlar.
(2) Sözleşmeli öğretmenler, can güvenliği ve sağlık mazeretleri hariç olmak üzere, üç yıl
süreyle başka bir yere atanamaz. Aile birliği mazeretine bağlı yer değiştirmelerde sözleşmeli
olarak istihdam edilen öğretmenin eşi bu öğretmene tabidir.
(3) Sözleşmeli öğretmenlikte istihdam ve bu maddenin uygulanmasına ilişkin diğer
hususlar Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.
Kadrolu öğretmenliğe atama
MADDE 16- (1) Üç yıllık çalışma süresini tamamlayan sözleşmeli öğretmenler talepleri
hâlinde görev yaptıkları yerde öğretmen kadrolarına atanır. Öğretmen kadrolarına atananlar
mazerete bağlı olarak yapılacak yer değiştirmeler hariç olmak üzere bir yıl süreyle yer
değiştiremezler.
(2) Bu madde hükümlerine göre öğretmen kadrolarına atananların sözleşmeli öğretmen
pozisyonlarında geçirdikleri hizmet süreleri, öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri
dereceleri aşmamak kaydıyla kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinin tespiti ile hizmet
puanı hesaplamasında dikkate alınır. Bunlar, atandıkları kadronun mali ve sosyal haklarına
göreve başladığı tarihi takip eden ay başından itibaren hak kazanır ve önceki pozisyonlarında
aldıkları mali ve sosyal haklar hakkında herhangi bir mahsuplaşma yapılmaz.
(3) Bu madde kapsamında öğretmen kadrolarına atananlara iş sonu tazminatı ödenmez.
Bunların önceden iş sonu tazminatı ödenmiş süreleri hariç, iş sonu tazminatına esas olan toplam
hizmet süreleri, 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu
uyarınca ödenecek emekli ikramiyesine esas toplam hizmet süresinin hesabında dikkate alınır.
(4) Bu madde kapsamında öğretmen kadrolarına atanan sözleşmeli öğretmenler hakkında
657 sayılı Kanunda düzenlenen adaylık hükümleri uygulanmaz.
(5) Bu maddenin uygulanmasına ilişkin diğer hususlar Bakanlıkça çıkarılacak
yönetmelikle belirlenir.
Hizmet puanı
MADDE 17- (1) 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (A) fıkrası kapsamında görev
yapan öğretmen ve yöneticilere, görev yerlerinin coğrafi durumu, ekonomik ve sosyal yönden
gelişmişlik düzeyi, görev yaptığı eğitim kurumunun özellikleri, ulaşım şartları ile hizmet
gereklerinin karşılanması hususları göz önünde bulundurularak, görev yaptıkları her takvim yılı
karşılığında hizmet puanı verilir.
(2) Hizmet puanına ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.
Öğretmenlerin yer değişikliği
MADDE 18- (1) Öğretmenlerin yer değiştirme suretiyle atamaları, her yıl yapılan atama
plan ve programları çerçevesinde eğitim öğretim faaliyetlerini etkilemeyecek şekilde
sonuçlandırılır.
(2) Öğretmenlerin sağlık ve can güvenliği mazeretlerine bağlı yer değiştirmeleri yıl
içerisinde yer değiştirme takvimine tabi olmaksızın, diğer mazeretlere bağlı yer değiştirmeleri
ise yarıyıl ve/veya yaz tatilinde yapılır.
(3) Öğretmenlerin mazeret durumlarına ve isteğe bağlı yer değiştirmeleri, Bakanlığın
öğretmen ihtiyacı ve öğretmenin tercihi dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılır.
(4) Mazeret durumlarına bağlı yer değiştirme istekleri hizmet puanı yetersizliği nedeniyle
yerine getirilemeyenlere, 657 sayılı Kanunun 72 nci maddesi kapsamına girenlerin hakları saklı
kalmak kaydıyla, talepleri hâlinde istekte bulundukları yere atanmaya hak kazanıncaya kadar
aylıksız izin verilebilir. Bu şekilde aylıksız izin verilen öğretmenler, bağlı bulundukları il/ilçe
millî eğitim müdürlüklerine bu amaçla tahsis edilmiş bulunan boş öğretmen kadrolarına aylıksız
izinli olmak şartıyla atanır. Bunların atandıkları bu kadrolar aylıksız izin süresiyle sınırlı olarak
saklı tutulur. Ancak aylıksız izne ayrılan öğretmenler, üçüncü yılın sonuna kadar istedikleri
yere atamalarının yapılamaması hâlinde durumlarına uygun boş öğretmen kadrolarına öncelikle
atanır.
(5) Öğretmenlerin atamaları, Bakanlıkça il/ilçe emrine veya doğrudan eğitim kurumuna
yapılır. Bakanlıkça il/ilçe emrine atama yapılması hâlinde öğretmenlerin atandıkları ildeki
görev yerleri, hizmet puanları dikkate alınarak il millî eğitim müdürünün teklifine göre valilerce
belirlenir.
(6) Kadrolarının bulunduğu eğitim kurumlarında norm kadro fazlası olan öğretmenler, il
içerisinde boş norm kadrosu bulunan eğitim kurumlarına yer değiştirme talebinde bulunabilir.
Hizmet puanı yetersizliği nedeniyle talepte bulundukları eğitim kurumlarına atanamayanlar ile
talepte bulunmayanların atamaları, öncelikle aynı ilçe grubu içerisinde boş norm kadrosu
bulunan eğitim kurumlarına olmak üzere ilgili valilerce il içerisinde resen yapılabilir.
(7) Öğretmenlerin isteğe ve mazeret durumlarına bağlı yer değiştirme suretiyle atamaları
ile hizmet bölgeleri, hizmet alanları, ilçe grupları ve bu maddenin uygulanmasına ilişkin diğer
hususlar Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Mesleki Gelişim, Kariyer ve Yönetici Görevlendirme
Mesleki gelişim
MADDE 19- (1) Bakanlıkça öğretmen ve yöneticilerin mesleki gelişimlerinde sürekliliği
sağlamak üzere planlı, sürdürülebilir, izlenebilir ve mesleki uygulamalarla bütünleşik mesleki
gelişim faaliyetleri düzenlenir. Bu faaliyetler, merkezî veya mahallî olarak gerçekleştirilebilir.
(2) Öğretmen ve yöneticilere yönelik düzenlenecek mesleki gelişim faaliyetleri; talep ve
ihtiyaçlara, eğitim alanında yaşanan değişim ve gelişmeler ile Bakanlık politikalarına uygun
olarak belirlenir.
(3) Bakanlıkça öğretmen ve yöneticilerin kişisel ve mesleki gelişimleri için görev
yaptıkları okul türü ve kademesi ile atama alanları dikkate alınarak beşer yıllık dönemleri içeren
bireysel mesleki gelişim planları hazırlanır.
(4) Mesleki gelişim faaliyetleri düzenli olarak izlenir, değerlendirilir ve değerlendirme
sonuçları planlanacak mesleki gelişim faaliyetlerinde dikkate alınır.
(5) Öğretmen ve yöneticilerin mesleki gelişimlerine ilişkin oluşturulacak planlar,
programlar, uygulama ve uygulamaların değerlendirilmesine ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça
çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.
Öğretmenlik mesleğinde kariyer
MADDE 20- (1) Öğretmenlik mesleği; öğretmen, uzman öğretmen ve başöğretmen
olmak üzere üç kariyer basamağından oluşur.
(2) Öğretmenlerden; öğretmenlikte en az on yıl hizmeti olan, kademe ilerlemesinin
durdurulması cezası bulunmayan ve Akademi tarafından uzman öğretmenlik için düzenlenen
eğitimi tamamlayanlara uzman öğretmen ünvanı verilir.
(3) Uzman öğretmenlerden; uzman öğretmenlikte en az on yıl hizmeti olan, kademe
ilerlemesinin durdurulması cezası bulunmayan ve Akademi tarafından başöğretmenlik için
düzenlenen eğitimi tamamlayanlara başöğretmen ünvanı verilir.
(4) Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası almış olanlar, cezaları özlük dosyasından
silindikten sonra uzman öğretmen veya başöğretmen ünvanı için başvuruda bulunabilir.
(5) Öğretmen ünvanından, bu göreve atanmanın atamaya yetkili amir tarafından
onaylandığı tarihten, uzman öğretmen veya başöğretmen ünvanından ise uzman
öğretmen/başöğretmen sertifikasının düzenlendiği tarihten itibaren yararlanılır.
(6) Uzman öğretmen veya başöğretmen ünvanı alanlara her ünvan için ayrı ayrı olmak
üzere bir derece verilir.
(7) Öğretmenlik mesleği kariyer basamaklarında ilerlemede başvuru, sertifikaların
düzenlenmesi ile uygulamaya ilişkin diğer hususlar Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle
belirlenir.
Yönetici görevlendirme
MADDE 21- (1) Eğitim kurumu müdürü veya müdür yardımcısı olarak ilk defa
görevlendirilecek adaylar, Akademi tarafından düzenlenen yönetici yetiştirme programına
alınır. Bu programa katılacak yönetici adayları yazılı ve/veya sözlü sınavlardan 60 ve üzerinde
puan alanlar arasından puan üstünlüğüne göre belirlenir. Yazılı ve sözlü sınavın birlikte
yapılması hâlinde başarı puanı, yazılı ve sözlü sınav puanının aritmetik ortalaması alınarak
belirlenir.
(2) Yönetici yetiştirme programına alınanlardan bu program sonunda yapılan yazılı
sınavda 60 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılır. Bunlar tercihleri de dikkate alınarak bu
fıkraya göre yapılan yazılı sınavda alınan puan üstünlüğüne göre vali onayı ile yönetici olarak
görevlendirilir.
(3) Yöneticiler dört ders yılı için görevlendirilir. Yöneticiler aynı eğitim kurumunda aynı
ünvanla en fazla sekiz ders yılı görev yapabilir.
(4) Yöneticilerin aynı eğitim kurumunda veya bir başka eğitim kurumuna yeniden
yönetici olarak görevlendirilmelerinde Bakanlıkça belirlenecek başarı ölçütleri dikkate alınır.
Bu madde kapsamındaki görevlendirmeler özlük hakları, atama ve terfi yönünden kazanılmış
hak doğurmaz.
(5) Yönetici olarak görevlendirileceklerde aranacak şartlar, yöneticilerin aynı eğitim
kurumunda veya bir başka eğitim kurumuna yeniden yönetici olarak görevlendirilmeleri ve bu
görevlendirmelerde esas alınacak başarı ölçütleri, Akademi tarafından verilecek eğitimler,
uygulanacak sınavlar ile bu maddenin uygulanmasına ilişkin diğer hususlar Bakanlıkça
çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.
Özel program ve proje uygulanan eğitim kurumlarına yönetici görevlendirme ve
öğretmen atama
MADDE 22- (1) Yurt içi veya yurt dışında, yerli veya yabancı kurum ve kuruluşlarla
veya başka ülkelerle iş birliği anlaşması çerçevesinde kurulan ve ulusal veya uluslararası proje
yürüten okul ve kurumlara, Bakan onayı ile özel program ve proje uygulayan okul ve kurum
olarak seçilenler ile Bakan onayıyla doğrudan Bakanlık merkez teşkilatına bağlanan kurumlara
yapılacak öğretmen atamaları ve yönetici görevlendirmeleri Bakan tarafından yapılır.
(2) 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 38 inci maddesi
kapsamında üniversitelerde görev yapan öğretim elemanlarına birinci fıkra kapsamında okul
müdürlüğü görevi verilebilir.
(3) Öğretim elemanları ile Bakanlık kadrolarında görev yapmakta olan öğretmenlerin bu
madde kapsamındaki okul ve kurumlara atanma ve görevlendirilmelerinde bu Kanun, 657 sayılı
Kanun ve diğer mevzuatın sınavlar ve atanmaya ilişkin hükümleri uygulanmaz. Bu madde
kapsamındaki okul ve kurumlara yönetici görevlendirmeleri özlük hakları, atanma ve terfi
yönünden kazanılmış hak doğurmaz.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Ödül ve Disiplin
Başarı ve üstün başarı belgesi ile ödül
MADDE 23- (1) Öğretmen ve yöneticilere 657 sayılı Kanunun 122 nci maddesi
kapsamında başarı belgesi, üstün başarı belgesi ve ödül verilebilir.
Disiplin hükümleri
MADDE 24- (1) Öğretmen ve yöneticiler hakkında 657 sayılı Kanunun disiplin
hükümleri uygulanır. Ancak öğretmen ve yöneticilerden;
a) Öğrencilere ve eğitim süreçlerine ilişkin ses veya görüntüleri ilgili mevzuatında
belirlenmiş usuller dışında paylaşanlara kınama,
b) İlgili mevzuatı gereği yapılanlar dışında öğrencilere menfaat karşılığında özel ders
veren veya özel ders için yönlendirme yapanlara, öğretmenlik mesleğiyle bağdaşmayacak
şekilde öğrencilere olumsuz örnek teşkil edecek söz, davranış, hâl ve hareketlerde bulunanlara,
öğrencilerin ders başarılarının değerlendirilmesinde taraflı davrananlara, eğitim öğretim
sürecinde Bakanlıkça onaylanan öğretim programının belirlediği amaç ve hedeflere aykırı
faaliyet ve uygulamalar yapanlara aylıktan kesme,
cezası verilir.
Öğretmenliğin sona ermesi
MADDE 25- (1) 657 sayılı Kanunun ilgili hükümleri saklı kalmak kaydıyla, 5237 sayılı
Kanunda düzenlenen uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, uyuşturucu veya uyarıcı
madde kullanılmasını kolaylaştırma, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın
almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak,
hayâsızca hareketler, müstehcenlik ve fuhuş suçları ile cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan
mahkûm olanların öğretmenliği sona erer.
ALTINCI BÖLÜM
Millî Eğitim Akademisinin Kuruluşu ve Görevleri
Kuruluş
MADDE 26- (1) Öğretmen adaylarının mesleğe hazırlanması, öğretmen, yönetici ve
diğer personelin mesleki gelişimi, kariyer basamaklarında ilerlemeleri ve görevde yükselmeleri
için eğitim programları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek üzere Bakanlığa bağlı Millî
Eğitim Akademisi kurulur.
(2) Gerekli görülen yerlerde Akademi bünyesinde eğitim ve uygulama merkezleri
açılabilir.
(3) Akademinin personel, denetim, bakım ve onarım, koruma ve güvenlik, taşınır ve
taşınmaz, araç, gereç, malzeme, demirbaş ve taşıtlar ile benzeri ihtiyaçları için gerekli iş ve
işlemler Bakanlığın ilgili birimleri tarafından yerine getirilir. Akademinin giderleri için
öngörülen ödenekler Bakanlık bütçesinde yer alır.
Akademinin görevleri
MADDE 27- (1) Akademinin görevleri şunlardır:
a) Öğretmenlik mesleğine hazırlık eğitimi programlarını hazırlamak ve uygulamak.
b) Yönetici yetiştirme programlarını hazırlamak ve uygulamak.
c) Öğretmen, yönetici ve diğer personelin kariyer basamaklarında ilerlemeleri ve görevde
yükselmelerine yönelik eğitim programlarını hazırlamak ve uygulamak.
ç) Öğretmen, yönetici ve diğer personelin sahip olması gereken yeterlikleri belirlemek ve
gelişen şartlara göre güncellemek.
d) Öğretmenlere; öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği bilgi, beceri, tutum ve değerler ile
dijital yeterlikleri kazandıracak eğitim faaliyetleri planlamak ve uygulamak.
e) Öğretmen, yönetici ve diğer personelin eğitim ihtiyaçlarını belirlemek, bu ihtiyacı
karşılayacak eğitim programlarını hazırlamak, uygulamak ve eğitimlerin etkinliğini izlemek.
f) Talepleri uygun görülmesi hâlinde, giderleri kurumlarınca veya kendilerince
karşılanmak kaydıyla özel öğretim kurumlarında görev yapan personele eğitim vermek.
g) Talepleri uygun görülmesi hâlinde, giderleri kurumlarınca veya kendilerince
karşılanmak kaydıyla diğer kamu kurum ve kuruluşlarının personeline eğitim vermek.
ğ) Eğitim öğretim alanında bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip etmek; görev alanına
giren konularda yayın yapmak, araştırma, geliştirme, proje faaliyetleri ve bilimsel çalışmalar
yürütmek.
h) Görev alanıyla ilgili konularda yurt içi veya yurt dışı üniversiteler ve diğer kurum ve
kuruluşlarla iş birliği gerçekleştirmek.
ı) Bakan tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.
Akademi İzleme ve Yönlendirme Kurulu
MADDE 28- (1) Akademi İzleme ve Yönlendirme Kurulu; Bakanın ya da Bakanın
görevlendireceği bir bakan yardımcısının başkanlığında, Akademi Başkanı, Özel Öğretim
Kurumları Genel Müdürü, Personel Genel Müdürü, bir Yükseköğretim Kurulu üyesi, Bakan
tarafından diğer kamu kurum ve kuruluşları ile üniversitelerden belirlenecek birer temsilciden
olmak üzere yedi kişiden oluşur. Üniversitelerden belirlenecek üyenin görevlendirilmesi ilgili
mevzuat uyarınca yapılır. Gündeme göre ilgili Bakanlık hizmet birimi amirleri başkanın daveti
üzerine toplantılara katılır.
(2) Akademi İzleme ve Yönlendirme Kurulu Akademinin görev alanına giren konularda
politika ve stratejileri belirler; gerçekleştirilen çalışmaları izler ve değerlendirir.
(3) Akademi İzleme ve Yönlendirme Kurulu, yılda en az iki kez toplanır.
(4) Akademi İzleme ve Yönlendirme Kurulunun sekretarya hizmetleri Akademi
Başkanlığı tarafından yürütülür.
Akademi Başkanlığı ve Akademik Kurul
MADDE 29- (1) Akademi Başkanlığı; Akademi Başkanı, Akademik Kurul ve sayısı onu
geçmemek üzere hizmet birimlerinden oluşur.
(2) Akademi Başkanı, Akademinin en üst amiri olup doğrudan Bakana bağlı olarak görev
yapar.
(3) Akademi Başkanı, Akademinin temsil ve yönetiminden, Akademi faaliyetlerinin
yürütülmesi ve denetiminden sorumludur.
(4) Akademik Kurula Akademi Başkanı başkanlık eder. Akademik Kurul bir başkan ve
on kurul üyesinden oluşur.
(5) Akademik Kurul Akademinin görev alanına giren konularda Akademi İzleme ve
Yönlendirme Kurulu tarafından belirlenen politikaların uygulanmasına ilişkin standartları,
öğretmen, yönetici ve diğer personelin sahip olması gereken yeterlikleri, Akademi tarafından
düzenlenecek eğitimlerin programlarını ve Akademinin yıllık çalışma planını hazırlar ve Bakan
onayına sunar.
(6) Akademik Kurul, Akademiden çıkarma cezalarına karşı yapılan itirazları inceleyerek
karara bağlar.
Eğitim personeli
MADDE 30- (1) Bakanlık, Akademi hizmet birimlerinde görevlendirmek ve Akademinin
eğitim faaliyetlerini yürütmek üzere 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası
hükümleri çerçevesinde eğitim personeli istihdam edebilir.
(2) Kamu kurum ve kuruluşlarının kadrolarında 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin
(A) fıkrasına tabi kadrolar ile 11/10/1983 tarihli ve 2914 sayılı Yükseköğretim Personel
Kanununa tabi öğretim elemanı kadrolarında bulunanların bu madde kapsamında sözleşmeli
personel pozisyonlarında istihdam edilmesi hâlinde kadrolarıyla ilişiği kesilir. Bunlardan, 5510
sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesi uyarınca haklarında 5434 sayılı Kanun hükümleri
uygulanmaya devam edilenlerin, emekli kesenekleri kendilerince, kurum karşılıkları Bakanlık
tarafından karşılanmak suretiyle söz konusu Kanun ile ilgileri devam ettirilir ve haklarında iş
sonu tazminatı hükümleri uygulanmaz. Bu şekilde 5434 sayılı Kanunla ilgileri devam
ettirilenlerin emeklilik hak ve yükümlülüklerinin tespitinde, önceden emeklilik hak ve
yükümlülüklerine esas alınmakta olan kadro, görev veya pozisyonları aynı şekilde dikkate
alınmaya devam olunur. Ayrıca, bu şekilde geçen süreleri kıdem aylıkları ile 5434 sayılı
Kanunun mülga ek 68 inci ve mülga ek 73 üncü maddelerinde belirtilen sürelerin hesabında
dikkate alınır ve bunların emeklilik keseneğine esas aylık kazanılmış hak aylık derece ve
kademeleri de genel hükümler çerçevesinde yükseltilmeye ve ilerletilmeye devam olunur. Bu
fıkra kapsamında istihdam edilenler, kendisinin sözleşmeyi feshetmesi veya Bakanlıkça
sözleşmesinin feshedilmesi hâlinde fesih işlemi ile birlikte başka bir işleme gerek kalmaksızın
yönetici kadroları dışında önceki kadrosuna kendiliğinden atanmış sayılır. Bunların
durumlarına uygun boş kadro bulunmaması hâlinde atama işlemi ile birlikte söz konusu
kadrolar kendiliğinden ihdas edilmiş sayılır. Bu kadroların herhangi bir nedenle boşalması
hâlinde herhangi bir işleme gerek olmaksızın söz konusu kadrolar kendiliğinden iptal edilmiş
sayılır. Bu madde uyarınca önceki kurumlarına dönen kişilerin Akademide geçen hizmetleri
kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinde değerlendirilir ve bunların Akademide geçen
süreleri diğer özlük işlemleri bakımından kendi kurumlarında geçmiş sayılır. Bunlara
sözleşmenin feshi durumunda iş sonu tazminatı ödenmez ve bunların Akademide sözleşmeli
personel pozisyonunda geçen süreleri emeklilik ikramiyesinin hesabında dikkate alınır. Bu fıkra
kapsamında istihdam edilenlerden, sözleşmeli personel pozisyonunda iken emekliye
ayrılanların veya vefat edenlerin sözleşmeli personel pozisyonuna atanmadan önceki
kadrolarında 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında
geçen sürelerine emekli ikramiyesi ödenmez ve bu süreler ödenecek iş sonu tazminatının
hesabında dikkate alınır.
(3) Bu madde kapsamında sözleşmeli personel olarak istihdam edilecek kişi ile Bakan
veya yetkili kılması hâlinde Akademi Başkanı arasında hizmet sözleşmesi imzalanır.
Sözleşmeli personelin; görev yeri, görevi dâhilinde yapacağı işlerin tanımları, uyacakları
mesleki ve etik kurallar, ödev, yetki ve sorumlulukları ile diğer hususlar hizmet sözleşmesinde
belirtilir. Hizmet sözleşmesi yazılı olarak bir yıllık yapılır. Bu süre sonunda tekrar sözleşme
imzalanabilir. Sözleşme süresinin sona ermesi hâlinde yeni sözleşme yapılıncaya kadar
sözleşme süresi üç aya kadar uzatılabilir.
(4) Akademide eğitim personeli olarak istihdam edilenlerden;
a) Profesör, doçent ve doktor öğretim üyesi ünvanına sahip olanlar haftada asgari on saat
ders vermekle yükümlüdür. Bunlara, haftada on saati aşan ders görevleri için bu ders
görevlerinin fiilen yapılması şartıyla haftada en çok yirmi saate kadar ek ders ücreti ödenir.
b) (a) bendi kapsamında bulunmayanlar haftada asgari on beş saat ders vermekle
yükümlüdür. Bunlara, haftada on beş saati aşan ders görevleri için bu ders görevlerinin fiilen
yapılması şartıyla haftada en çok on beş saate kadar ek ders ücreti ödenir.
(5) Fiilen yapmış oldukları ders görevleri karşılığında eğitim personelinden;
a) Profesör ünvanına sahip olanlara ders saati başına 320,
b) Doçent ünvanına sahip olanlara ders saati başına 270,
c) Doktor öğretim üyesi ünvanına sahip olanlara ders saati başına 220,
ç) (a), (b) ve (c) bentleri kapsamında bulunmayanlara ders saati başına 160,
gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutarda ek ders
ücreti ödenir.
(6) Sözleşmeli personelden, araştırma, proje, yayın ve benzeri bilimsel çalışmalarda
görevlendirilenlere haftada 5 saati geçmemek kaydıyla ayrıca ders ücreti ödenir.
(7) Sözleşmeli personel kazanç getirici başka bir iş yapamaz, resmî veya özel herhangi
bir müessesede maaşlı, ücretli veya sözleşmeli olarak görev alamaz, 657 sayılı Kanunda Devlet
memurları için yasaklanmış bulunan fiil ve eylemlerde bulunamaz ve siyasi partilere üye
olamazlar.
(8) Sözleşmeli personel, istihdam edildiği hizmet biriminde, yönetici olarak
görevlendirilebilir. Bu görevleri yürüttükleri sürece kendilerine, bu görevlerinden dolayı ilave
bir ücret ödenmez.
Akademide görevlendirme
MADDE 31- (1) Akademide, yükseköğretim kurumlarıyla iş birliği yapılarak 2547 sayılı
Kanunun 38 inci maddesi hükümlerine göre geçici olarak öğretim elemanı görevlendirilebilir.
(2) Birinci fıkra kapsamında istihdam edilen personelin Akademideki çalışma süresi
yükseköğretim kurumlarında geçmiş sayılır.
(3) Eğitim personeli dışında, yüksek öğrenimli olmak koşuluyla Akademide ders vermek
üzere görevlendirilenlere, haftada 30 saate kadar ek ders görevi verilebilir. Bunlara, fiilen
yapmış oldukları ders görevleri karşılığında ders saati başına ünvanları dikkate alınarak 30 uncu
maddenin beşinci fıkrasında belirlenmiş gösterge rakamları üzerinden ek ders ücreti ödenir.
Yönetmelikler
MADDE 32- (1) Akademinin hizmet birimlerinin görev dağılımı, Akademik Kurul ve
Akademi İzleme ve Yönlendirme Kurulunun çalışma usul ve esasları ile bu bölümde
düzenlenen diğer hususlara ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça çıkarılacak yönetmeliklerle
belirlenir.
YEDİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Eğitim çalışanlarının şiddetten korunması
MADDE 33- (1) Bakanlığa bağlı resmî eğitim kurumlarında yönetici, öğretmen, usta
öğretici, yabancı uyruklu öğrencilerin eğitimine yönelik Bakanlık tarafından yürütülen
projelerde öğretici/öğretmen veya rehber danışman; özel öğretim kurumlarında yönetici,
öğretmen, uzman öğretici ve usta öğretici olarak görev yapanlar ile Bakanlığa bağlı resmî
eğitim kurumları ve özel öğretim kurumlarında ders ücreti karşılığı ders okutanlara ve diğer
kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan öğretmenlere karşı görevleri sebebiyle işlenen 5237
sayılı Kanunun 86 ncı maddesi kapsamındaki kasten yaralama, 106 ncı maddesi kapsamındaki
tehdit, 125 inci maddesi kapsamındaki hakaret ve 265 inci maddesi kapsamındaki görevi
yaptırmamak için direnme suçlarında:
a) İlgili maddelere göre tayin edilecek cezalar yarı oranında artırılır.
b) 5237 sayılı Kanunun 51 inci maddesinde düzenlenen hapis cezasının ertelenmesi
hükümleri uygulanmaz.
Hizmet sınıfının değiştirilmesi
MADDE 34- (1) Bakanlık müfettişi veya eğitim müfettişi tarafından haklarında yapılan
denetim ve inceleme sonucunda öğretmenlik mesleği yeterlikleri çerçevesinde görevini yerine
getirmede yetersizliği tespit edilen kadrolu öğretmenler, Akademi tarafından eğitime alınır.
Bunlar, düzenlenen eğitimin tamamlanmasını takip eden eğitim öğretim dönemi içerisinde ilk
denetimde görev almayan Bakanlık veya eğitim müfettişlerince yeniden değerlendirmeye
alınır. İkinci değerlendirme sonucunda da yetersizliği tespit edilenler, genel idare hizmetleri
sınıfında durumlarına uygun kadrolara atanır.
Diğer kanun hükümleri
MADDE 35- (1) Bu Kanunda hüküm bulunmayan hâllerde hazırlık eğitimi alan öğretmen
adayları hariç bu Kanun kapsamındaki personel bakımından 657 sayılı Kanun ve ilgili diğer
mevzuat hükümleri uygulanır.
Değiştirilen hükümler
MADDE 36- (1) 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (VI)
sayılı cetvelin 45 inci sırasından sonra gelmek üzere aşağıdaki satırlar eklenmiştir.
“46 Millî Eğitim Akademisi Başkanı Bakanlık Genel Müdürü
47 Millî Eğitim Akademik Kurul Üyesi Talim ve Terbiye Kurulu üyesi”
(2) 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 100 üncü maddesinin
üçüncü fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.
“k) Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî eğitim kurumlarında yönetici, öğretmen, usta
öğretici, yabancı uyruklu öğrencilerin eğitimine yönelik Millî Eğitim Bakanlığı tarafından
yürütülen projelerde öğretici/öğretmen veya rehber danışman; özel öğretim kurumlarında
yönetici, öğretmen, uzman öğretici ve usta öğretici olarak görev yapanlar ile Millî Eğitim
Bakanlığına bağlı resmî eğitim kurumları ve özel öğretim kurumlarında ders ücreti karşılığı
ders okutanlara ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan öğretmenlere karşı
görevleri sırasında veya görevleri sebebiyle işlenen kasten yaralama suçu.”
(3) 5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“Öğretmenlik Mesleği Kanunu kapsamında Millî Eğitim Bakanlığı tarafından Millî
Eğitim Akademisinde hazırlık eğitimine alınan öğretmen adayları, eğitim gördükleri süre içinde
genel sağlık sigortalısı sayılırlar. Bu kişilerin genel sağlık sigortası primleri, 82 nci maddeye
göre belirlenen prime esas günlük kazanç alt sınırının otuz günlük tutarı üzerinden Millî Eğitim
Bakanlığı bütçesinden ödenir. Bu kişilerin 3 üncü maddenin birinci fıkrasının (10) numaralı
bendine göre tespit edilecek eş ve çocukları ile ana ve babaları da, bakmakla yükümlü olunan
kişi sıfatıyla genel sağlık sigortasından yararlandırılır.”
(4) 25/8/2011 tarihli ve 652 sayılı Özel Barınma Hizmeti Veren Kurumlar ve Bazı
Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 31 inci maddesinin beşinci fıkrasının
birinci cümlesinde yer alan “eğitim fakültelerinin ilgili” ibaresi “Millî Eğitim Bakanlığınca
belirlenen” şeklinde değiştirilmiştir.
(5) 25/6/2019 tarihli ve 7179 sayılı Askeralma Kanununun 20 nci maddesinin dördüncü
fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.
“f) Öğretmenlik Mesleği Kanunu kapsamında Millî Eğitim Bakanlığı tarafından Millî
Eğitim Akademisinde hazırlık eğitimine alınan öğretmen adaylarından askerlik yükümlülüğü
bulunanların askerlik hizmetleri, Millî Eğitim Bakanlığının teklifi üzerine Millî Eğitim
Akademisindeki eğitimleri süresince ertelenir.”
Yürürlükten kaldırılan hükümler
MADDE 37- (1) 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 37 nci maddesinin üçüncü,
dördüncü, beşinci, altıncı, sekizinci, dokuzuncu ve onuncu fıkraları yürürlükten kaldırılmış,
aynı maddenin yedinci fıkrasında yer alan “, Okul ve Kurum Müdürü, Müdür Başyardımcısı ve
Müdür Yardımcısı” ibaresi fıkra metninden çıkarılmış ve aynı Kanun Hükmünde Kararnamenin
ek 4 üncü maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
(2) 3/2/2022 tarihli ve 7354 sayılı Öğretmenlik Meslek Kanunu yürürlükten kaldırılmıştır.
GEÇİCİ MADDE 1- (1) 1/9/2025 tarihine kadar yapılacak sözleşmeli öğretmen
istihdamında, kadrolu öğretmen atamalarında ve yönetici görevlendirilmelerinde, bu Kanunla
yürürlükten kaldırılan mevzuat hükümleri uygulanır.
(2) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla Bakanlık Öğretmen Yetiştirme ve
Geliştirme Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmekte olan ve bu Kanun ile Akademiye verilen
görevler 1/1/2025 tarihine kadar anılan Genel Müdürlük tarafından ilgili mevzuat hükümleri
kapsamında yürütülmeye devam edilir.
GEÇİCİ MADDE 2- (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte aday öğretmen olarak
görev yapanlar ile bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten 1/9/2025 tarihine kadar aday
öğretmen olarak istihdam edilecek olanlar, mesleğe, memuriyete, görev yaptığı kuruma ve
içinde bulunduğu sosyal çevreye en iyi şekilde hazırlanmaları amacıyla;
a) Kişisel ve mesleki gelişimlerine katkı sağlayan, memuriyete ve mesleğe hazırlığı içeren
ve en az 240 ders saati olacak şekilde planlanan hizmet içi eğitimden,
b) Görev alacağı kurumun faaliyet alanları esas alınarak belirlenecek temel görevleri
gözlemleyeceği ve bir danışman nezaretinde kendisinin de tatbik edeceği uygulamalardan,
oluşan Aday Öğretmen Yetiştirme Programına tabi tutulur. Adaylık süreci bir yıldan az
iki yıldan çok olamaz. Aday Öğretmen Yetiştirme Programını tamamlayan ve bir yıllık görev
süresini dolduran aday öğretmenlerin adaylıkları, adaylık süreci sonunda kaldırılarak
öğretmenliğe atamaları yapılır.
(2) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte sözleşmeli öğretmen olarak görev yapanlardan
adaylık sürecini tamamlamayanlar, birinci fıkra kapsamında aday öğretmenler için öngörülen
adaylık sürecine tabi tutulur. Adaylık sürecini tamamlayan sözleşmeli öğretmenlerden
sözleşme gereği üç yıllık çalışma süresini tamamlayarak öğretmen kadrosuna atananlar
hakkında adaylık hükümleri uygulanmaz.
(3) Aday öğretmenlikte geçen süreler, uzman öğretmen ve başöğretmen ünvanlarının
verilmesinde öğretmenlikte geçmiş sayılır.
GEÇİCİ MADDE 3- (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte görevde bulunan
öğretmen ve uzman öğretmenler, öğretmenlikte ve/veya uzman öğretmenlikte yirmi yıllık
çalışma süresini tamamlamaları ve 20 nci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen şartlardan
uzman öğretmenlikte en az on yıl hizmeti olma şartı hariç diğer şartları sağlamaları kaydıyla
başöğretmen ünvanı için başvuruda bulunabilir.
Yürürlük
MADDE 38- (1) Bu Kanunun;
a) 7 nci, 8 inci, 9 uncu, 10 uncu, 11 inci, 12 nci, 13 üncü, 14 üncü, 15 inci ve 21 inci
maddeleri 1/9/2025 tarihinde,
b) 26 ncı, 27 nci, 28 inci, 29 uncu, 30 uncu, 31 inci ve 32 nci maddeleri 1/1/2025 tarihinde,
c) Diğer maddeleri yayımı tarihinde,
yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 39- (1) Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.
GENEL GEREKÇE
Bilimsel alandaki gelişmeler, bireyleri ve toplumları derinden etkilemekte, onların her
bakımdan donanımlı olarak yetiştirilmelerini zorunlu kılmaktadır. Bilginin baş döndürücü hızı
ve zenginliği karşısında geri kalmama ve gelişmiş ülkeler arasındaki yarışta öne çıkabilmek, bu
zorunluluğun yerine getirilmesiyle mümkün olabilecektir. Bilgi toplumunu meydana getirecek
genç kuşaklara millî ve evrensel düzeyde değer ve düşünceler ile üstün becerilerin kalıcı bir
biçimde kazandırılması ise ancak eğitim yolu ile sağlanabilir.
Ekonomik gelişimini tamamlamış ülkelerin kalkınmada eğitim sistemlerini araç olarak
kullandıkları bilinmektedir. Ekonomik stratejilerin başarılı olmasında yetişmiş insan kaynağına
sahip olmanın belirleyiciliği açıktır. Ekonomik gelişmeye daima eğitim ve kültürdeki
gelişmelerin eşlik ettiği ve bunların birbirlerini tamamladıkları göz önüne alındığında, başarılı
bir eğitim sisteminin önemi daha da artmaktadır.
Toplumsal hayatın her alanı ve her evresiyle iç içe olan eğitimin en önemli aktörü hiç
kuşkusuz öğretmenlerdir. Bu nedenle eğitim öğretim hizmetini yürüten öğretmenlerin günümüz
koşullarında ihtiyaç duyulan bilgi, beceri ve tutumları kazanmış olarak yetiştirilmeleri
gerekmektedir. Eğitim sistemimizin bütünü üzerinde yapılan inceleme ve araştırmalarda en kilit
sorun alanlarından birinin, öğretmenlerin nitelik ve statüleri olduğu görülmektedir.
Topluma istenilen bilgi, beceri ve değerlerin kazandırılması için ülkemizde eğitime
devasa bütçeler ayrılmakta ve bu bütçeler ile toplumun ihtiyaç duyduğu becerileri kazandıracak
müfredat geliştirilmektedir. Geliştirilen müfredatla uyumlu materyal, araç-gereç ve teknolojik
donanım sağlanarak eğitim sisteminin yararlanıcılarının hizmetine sunulmaktadır. Başta
müfredat olmak üzere eğitim sistemi için yapılan her yatırımın anlam kazanması bu yeniliklerin
sınıflara taşınması ile mümkün olacaktır. Bu yenilikleri sınıflara taşıyacak olan
öğretmenlerimizdir. Bu açıdan bakıldığında, eğitim sistemimize yapılacak yatırımların
karşılığının alınabilmesi iyi yetiştirilmiş öğretmen kadroları ile mümkündür.
İlerlemenin temel taşı, ekonomik, sosyal ve kültürel alanda büyümenin sürükleyicisi
olan öğretmenlerimizin; üstün niteliklere sahip olarak yetişmelerini sağladığımız, sorunlarını
çözebildiğimiz, her türlü maddi ve manevi sıkıntıdan uzak bir şekilde görev yapmalarını temin
ettiğimiz ölçüde eğitimdeki başarımızın artacağı kuşkusuzdur.
Eğitim sistemi için önemi bu denli yüksek olan öğretmenlerden beklenen faydanın
sağlanabilmesi için onların meslek öncesinde yetiştirmelerinden mesleğe kabullerine, mesleki
gelişimlerinden kariyer basamaklarında ilerlemelerine kadar meslekle ilgili tüm aşamaların bir
bütünlük içerisinde yeniden tasarlanması gerekmektedir.
Türk eğitim sisteminde; 1 milyon 030 bin 424 resmî eğitim kurumlarında, 199 bin 978’i
özel öğretim kurumlarında olmak üzere toplam 1 milyon 230 bin 402 öğretmen ve okul
yöneticisi görev yapmaktadır. Bu öğretmenlerin 477 bini 35 ve daha alt yaştadır.
Öğretmenlerimizin tamamının yaş ortalaması 40’ın altındadır. Bu durum, hâlihazırda görevde
olan öğretmenlerimizin ortalama olarak en az 25 yıl daha görev yapacağı anlamına gelmektedir.
Bir öğretmenin aldığı üniversite eğitimi ile yaklaşık 40 yıl süren meslek yaşamını
sağlıklı sürdürebilmesi beklenemez. Görev yapan öğretmenlerin mesleklerini gerektiği gibi
yerine getirebilmeleri için gelişen ve değişen müfredat, eğitim teknolojisi, eğitim materyali,
ölçme ve değerlendirme anlayışı, pedagojik bilgi vb. hususlarda sürekli desteklenmesi
gerekmektedir. Toplam sayısı bir milyonu aşan öğretmenlerin ihtiyaç duyulan alanlarda hizmet
içi eğitimlerinin sağlanması yalnızca merkezi bir organizasyonla ve kamusal hiyerarşi içinde
tamamlanması mümkün değildir. Ülkemizde oldukça yetkin ve akademik olarak güçlü
üniversitelerin ve özellikle eğitim fakültelerinin destek ve katkılarının alınması oldukça
önemlidir. Bu Kanunla kurulan Millî Eğitim Akademisi ile Akademiye bağlı oluşturulacak
Eğitim ve Uygulama Merkezlerinde istihdam edilecek uzman eğitim kadrosu aracılığıyla
sistematik, sürdürülebilir ve birbirini tamamlayan mesleki eğitimler düzenlenmesi ve bu süreçte
ilgili akademisyenlerin desteklerinin alınması mümkün olacaktır.
Görev başındaki öğretmenlerin mesleki gelişimi kadar göreve kabul edilecek öğretmen
adaylarının nasıl yetiştirileceği hususu da önemli bir konudur. Ülkemizde öğretmen yetiştirme
konusunda tek bir model yoktur. Türkiye’de sadece 6 alanda öğretmen yetiştirme işi eğitim
fakülteleri eliyle yapılmaktadır. Çoğunluğu lise düzeyi alanlarda olmak üzere 20 alanda eğitim
fakülteleri ve fen edebiyat fakülteleri başta olmak üzere diğer fakülteler öğretmen
yetiştirmektedir. İstihdam edilen 62 alanın öğretmenleri ise eğitim fakülteleri dışındaki
fakültelerde yetişmektedir.
Eğitim fakülteleri dışındaki fakültelerde yetişen öğretmen adayları öğretmen olmak için
ayrıca Pedagojik Formasyon olarak bilinen öğretmenlik meslek bilgisi derslerini seçmeli olarak
veya mezuniyet sonrası katıldıkları sertifika programları aracılığıyla almaktadırlar.
Başarılı bir öğretmen yetiştirme sürecinde öğretmenlerin görev öncesinde mesleğe
olabildiğince hazır olarak gelmesi beklenir. Bu hazırlık sürecinin önemli bir parçası da
öğretmenlik uygulamalarıdır. Öğretmenlik uygulaması/staj meslek öncesi yetiştirmede
adaylara öğretmenlik deneyimini kazandırılmasında kilit önemi haiz bir süreçtir. Bazı ülkelerin
öğretmenlik uygulaması/staj süreleri incelendiğinde ülkemizdeki sürelerden belirgin bir şekilde
farklılaşma görülmektedir (Bakınız Tablo-1).
Tablo-1: Okul Uygulaması Ülke Karşılaştırmaları
Ülke Okul Uygulaması (Saat)
Fransa 216
Belçika 160
İspanya 550
Hollanda 370
İtalya 550
Türkiye 96
Eğitim paydaşlarının çok geniş bir düzeyde katılım sağladığı Millî Eğitim Şûralarında
öğretmenlerin meslek öncesi eğitimleri sürekli eleştiri konusu olmuş ve özellikle yeterince
uygulama içermemesi yönüyle programların yetersizliği dile getirilmiştir. Bu konuda son
düzenlenen dört Şûrada alınan kararlardan örnekler aşağıda gösterilmektedir.
XX. Millî Eğitim Şûrasında (2021); “Öğretmen yetiştirme programlarında öğretmenlik
uygulamalarının etkinliği, verimliliği ve çeşitliliği artırılmalıdır. Bu kapsamda
öğretmen yetiştiren kurumlar ile Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî ve özel öğretim
kurumları arasında güçlü iş birlikleri kurulmalıdır.”
XIX. Millî Eğitim Şûrasında (2014); “Öğretmen yetiştirmeye yönelik öğretim
programlarında uygulama derslerinin oranının %50’ye yaklaştırılması,”
XVIII. Millî Eğitim Şûrasında (2010); “Öğretmen yetiştiren yükseköğretim
kurumlarındaki son sınıf öğrencilerinin, yaparak yaşayarak deneyim kazanmaları için
okullarda alan uygulama eğitimlerini, öğretim elemanları ve öğretmenlerin
rehberliğinde, aday öğretmenlik uygulaması şeklinde öğretim yılı boyunca yapmaları
sağlanmalıdır.”
XVII. Millî Eğitim Şûrasında (2006); “Hizmet öncesinde öğretmenlik meslek eğitimi
gerçek yaşama yaklaştırılmalı, sürecin bu yönde zenginleştirilmesi sağlanmalıdır. Aday
öğretmen yetiştirme sürecinin niteliğinin yükseltilmesi için, ilgili eğitim fakültesi, MEB
ve uygulama okulları arasında etkili bir iş birliği ve eş güdüm sağlanmalıdır.”
Yeterince uygulama yapılmaması öğretmen yetiştirme modelimizin teorik ders ağırlıklı
bir yapısının olduğunu göstermektedir. Etkileşimli ders içeriği hazırlama ve sunma, öğretim
yöntem ve tekniklerini profesyonelce işe koşma, ders araç ve gerecinin kullanımı, sınıf
yönetimi, ölçme ve değerlendirme, özel gereksinimli öğrencilere eğitim gibi birçok öğretmenlik
becerisi uygulama olmadan sağlıklı gelişmeyecektir. Bu becerilerden yoksun öğretmen
adaylarının öğretmenliğe atandıktan sonra, mesleğe ilişkin hususları deneme-yanılma yoluyla
yaşayarak öğrenmeleri eğitim öğretimi olumsuz etkilemektedir.
Nitelikli bir eğitim için nitelikli öğretmen yetiştirme modelinin kurulması zorunluluk
hâline gelmiştir. Bu amaçla, öğretmen adaylarının, öğretmenlik alanına kaynak teşkil eden bir
yükseköğretim programını tamamladıklarında bu Kanun ile kurulacak olan Millî Eğitim
Akademisi (Akademi) aracılığıyla yükseköğretimde aldıkları eğitimleri tamamlayacak nitelikte
akademik eğitimlerine göre 3 veya 4 dönemlik “Mesleğe Hazırlık Eğitimine” alınması
planlanmaktadır. Akademide mesleğe hazırlamaya yönelik verilen eğitimlerle; öğretmenlik
meslek bilgisi ve özel alan bilgisi başta olmak üzere bir öğretmende bulunması gereken bütün
yeterlikler esas alınarak yürütülecek teorik ve uygulamalı dersler yoluyla öğretmen adaylarının
en iyi şekilde yetiştirilmesi hedeflenmektedir. Akademi eğitiminin bir bölümünün dünya
örneklerinden az olmayacak şekilde okul uygulamasına ayrılarak adayların uygulama eksiğinin
giderilmesi sağlanacaktır.
Öğretmen yetiştirme ve geliştirme sürecinin yürütülmesi için Bakanlığa bağlı bir
Akademi kurulması geçmişten beri talep edilen bir husustur.
Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında 179 Sayılı Kanun Hükmünde
Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair 385 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin
(3.11.1989), Millî Eğitim Bakanlığının bağlı kuruluşlarını düzenleyen 21’inci maddesinde
“Millî Eğitim Akademisi” ne yer verilmiştir.
30.4.1992 tarih ve 3797 Sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri
Hakkında Kanunun 55’inci maddesinde “Millî Eğitim Akademisi”, Millî Eğitim Bakanlığının
bağlı kuruluşu olarak yer almıştır.
Millî Eğitim Şûrası Kararlarında da bu talep dile getirilmiştir. XIV. Millî Eğitim Şûrası
(1993), XV. Millî Eğitim Şûrası (1996), XVI. Millî Eğitim Şûrası (1999), XVII. Millî Eğitim
Şûrası (2006), XIX. Millî Eğitim Şûrası (2014) ve en son düzenlenen XX. Millî Eğitim Şûrası
(2021) kararlarında Millî Eğitim Akademisinin kurulması talebi yer almıştır.
Millî Eğitim Akademisinin kurulmasıyla öğretmenler başta olmak üzere, eğitim
yönetimi ve denetimi alanlarında görev alacak ve hâlen çalışmakta olan personelin, bilimsel
ölçütler ve bilimsel gelişmeler doğrultusunda meslek içinde eğitimlerinin yapılması,
kariyerlerinin geliştirilmesi ve eğitim kurumu yöneticilerine yöneticilik formasyonunun
kazandırılması hedeflenmektedir. Bakanlığın merkez ve taşra teşkilâtında bir üst göreve
atanmada; öğretmenlerin görev öncesinde yetiştirilmesi ve diğer personelin Akademide
alacakları eğitimle kazanacakları ehliyet, kariyer ve liyakatin dikkate alınacak olması, Millî
Eğitim Akademisini kurumsal anlamda işlevsel yapacağı gibi, millî eğitim kadrolarında görev
alacak personeli de çok daha güçlü ve donanımlı kılacaktır.
Bilindiği üzere, öğretmenlik mesleğinin devlet memurlarına ilişkin genel kurallar
bütünü içinde sorunlarının çözümü ve buna bağlı olarak da statülerinin güçlendirilmesinin
mümkün olamayacağı düşüncesiyle 3/2/2022 tarih ve 7354 sayılı Kanun ile öğretmenlere
münhasır Kanun düzenlenmiştir. 7354 sayılı Öğretmenlik Meslek Kanunu; öğretmenlerin
nitelikleri ve seçimi, aday öğretmenlik süreci ile öğretmenlik kariyer basamaklarını
düzenlemekteydi. Ancak, Anayasa Mahkemesi 13/7/2023 tarihli ve E: 2022/47, K: 2023/124
sayılı Kararı ile 7354 sayılı Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun, 5. maddesinin (3) numaralı
fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan “...Adaylık Değerlendirme Komisyonu tarafından yapılan
değerlendirme sonucunda...” ibaresinin, (4) numaralı fıkrasının (ç) bendinin, (6) numaralı
fıkrasının ve 6. maddesinin (1) numaralı fıkrasının (b) bendinin, (2) numaralı fıkrasının birinci
cümlesinde yer alan “…ve mesleki gelişim alanlarında başöğretmenlik için öngörülen
çalışmaları tamamlayanlar…” ibaresi ile (8) numaralı fıkrasının Anayasa’ya aykırı olduğuna
ve iptaline, iptal hükümlerinin kararın Resmî Gazete’de yayımlanmasından başlayarak dokuz
ay sonra yürürlüğe girmesine karar vermiştir.
Anayasa Mahkemesinin mezkûr kararı ile 7354 sayılı Öğretmenlik Meslek Kanununa
dayalı olarak yürütülen “aday öğretmenlik uygulaması” ile “öğretmenlik kariyer basamakları”
uygulamaları yasal dayanaktan yoksun hâle gelmiştir. Anayasa Mahkemesince verilen ek süre
27 Haziran 2024 tarihinde dolmaktadır. Bu tarihten önce Anayasa Mahkemesinin iptal kararı
dikkate alınarak yeni bir düzenleme yapılması gerekmektedir.
Diğer taraftan, 7354 sayılı Öğretmenlik Meslek Kanunu başta öğretmenler olmak üzere
eğitimin ilgili paydaşlarının beklentilerini artırmıştır. Bu doğrultuda, kamuoyunun
beklentilerini karşılamak amacıyla adaylık ve kariyer yanında öğretmenlik mesleğine ilişkin
diğer hususları da içeren daha geniş bir düzenleme yapılmıştır.
MADDE GEREKÇELERİ
MADDE 1- Madde ile öğretmenlerin seçilmelerini, yetiştirilmelerini, atanmalarını,
haklarını, ödev ve sorumluluklarını, mesleki gelişimlerini ve meslek içinde ilerlemelerini özel
olarak belirlemek ve öğretmenlerin statülerini güçlendirmek amaçlanmaktadır. Bu amaç
doğrultusunda öğretmen, yönetici ve diğer personelin yetiştirilmeleri ve mesleki gelişimlerine
yönelik hizmetleri yürütmek üzere Millî Eğitim Akademisinin kurulması, görevleri ve teşkilat
yapısına ilişkin hususlar düzenlenmektedir.
MADDE 2- Madde ile Kanunun kapsamı belirlenmektedir.
MADDE 3- Madde ile Kanunda geçen bazı ifadelerin tanımları yapılmaktadır.
MADDE 4- Madde ile temel ilkeler belirlenmektedir.
MADDE 5- Madde ile öğretmenlerin; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda tüm
devlet memurları için belirlenen hak, ödev ve sorumluluklarının yanında öğretmenlik mesleğine
özgü hak, ödev ve sorumlulukları belirlenerek genel bir çerçeve çizilmektedir.
MADDE 6- Madde ile eğitim kurumu yöneticilerinin eğitim öğretimle ilgili ödev ve
sorumlulukları belirlenerek genel bir çerçeve çizilmektedir.
MADDE 7- Madde ile öğretmenliğin genel kültür, özel alan eğitimi ve öğretmenlik
meslek bilgisi bakımından hazırlığı gerektiren özel bir ihtisas mesleği olduğu; öğretmen olarak
istihdam edileceklerin, öğretmenlik mesleğine kaynak teşkil eden en az lisans düzeyinde
yükseköğretim programlarından mezun olan ve Millî Eğitim Akademisi tarafından verilen
öğretmenlik mesleğine hazırlık eğitiminde başarılı olanlar arasından seçilebileceği yönünde
düzenleme yapılarak öğretmenlik mesleği yeterliğine ilişkin genel çerçeve oluşturulmaktadır.
MADDE 8- Madde ile öğretmenlik mesleğine hazırlık eğitiminin Millî Eğitim
Akademisi tarafından verileceğine; hazırlık eğitiminin Bakanlıkça belirlenen öğretmenlik
mesleğinin gerektirdiği bilgi, beceri, tutum ve değerleri içeren öğretmenlik mesleği yeterlikleri
çerçevesinde belirlenen teorik ve uygulamalı derslerden oluşacağına yönelik düzenleme
yapılarak, öğretmenlik meslek bilgisi ve özel alan bilgisi başta olmak üzere bir öğretmende
bulunması gereken bütün yeterlikler esas alınarak yürütülecek teorik ve uygulamalı dersler
yoluyla öğretmen adaylarının en iyi şekilde yetiştirilmesi hedeflenmektedir.
MADDE 9- Madde ile öğretmenlik mesleğine hazırlık eğitimine alınacaklarda aranacak
şartlar belirlenmekte, hazırlık eğitimine alınacakların Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi
Başkanlığı tarafından yapılan sınavlardan alanlara göre Bakanlıkça belirlenecek sınav puanı
üstünlüğüne göre belirleneceğine yönelik düzenleme yapılmaktadır.
MADDE 10- Madde ile öğretmenlik mesleğine hazırlık eğitiminde teorik ve uygulamalı
derslerden başarının belirlenmesine ilişkin kriterler oluşturularak, başarının belirlenmesinde
tarafsızlığı ve objektifliği sağlayacak şekilde düzenleme yapılmaktadır.
MADDE 11- Madde ile Millî Eğitim Akademisinde öğretmenlik mesleğine hazırlık
eğitimine alınanların hangi hâllerde Millî Eğitim Akademisi ile ilişiklerinin kesileceğine
yönelik düzenleme yapılmaktadır.
MADDE 12- Madde ile Millî Eğitim Akademisinde öğretmenlik mesleğine hazırlık
eğitimine alınan öğretmen adaylarına ilişkin disiplin cezaları ile disiplin cezası gerektiren fiil
ve davranışlar düzenlenmektedir.
MADDE 13- Madde ile öğretmenlik mesleğine hazırlık eğitimine alınan öğretmen
adaylarına yönelik disiplin kurulu ve disiplin cezalarının uygulanmasına ilişkin hususlar
düzenlenmektedir.
MADDE 14- Madde ile Millî Eğitim Akademisinde öğretmenlik mesleğine hazırlık
eğitimine alınanların mali ve sosyal hakları düzenlenmektedir. Hazırlık eğitimine alınan
öğretmen adaylarına eğitim süresi boyunca (18.650) gösterge rakamının memur aylık katsayısı
ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda ödeme yapılması öngörülmekte; bunların genel sağlık
sigortalısı sayılmaları ile askerlik yükümlülüğü bulunanların eğitim süresince askerlik
hizmetlerinin ertelenmesine yönelik düzenleme yapılmaktadır.
MADDE 15- Madde ile Millî Eğitim Akademisinde öğretmenlik mesleğine hazırlık
eğitiminde başarılı olanlardan belirlenen şartları taşıyanların, hazırlık eğitiminin sonunda,
teorik derslerde elde edilen başarı notlarının aritmetik ortalamasının %40’ı ve uygulamalı
derslerden elde edilen başarı notlarının artimetik ortalamasının %60’ının toplanmasıyla oluşan
atamaya esas başarı puanı üstünlüğüne göre tercihleri de dikkate alınarak sözleşmeli öğretmen
olarak istihdam edilmelerine yönelik düzenleme yapılmaktadır.
MADDE 16- Madde ile üç yıllık çalışma süresini tamamlayan sözleşmeli öğretmenlerin
talepleri hâlinde görev yaptıkları yerde öğretmen kadrolarına atanacakları; öğretmen
kadrolarına atananların mazerete bağlı olarak yapılacak yer değiştirmeler hariç olmak üzere bir
yıl süreyle yer değiştiremeyecekleri ile kadrolu öğretmenliğe atamaya ilişkin diğer hususlar
düzenlenerek eğitim öğretimin aksamadan yürütülmesi hedeflenmektedir.
MADDE 17- Madde ile kadrolu öğretmen ve eğitim kurumu yöneticilerine, görev
yerlerinin coğrafi durumu, ekonomik ve sosyal yönden gelişmişlik düzeyi, görev yaptığı eğitim
kurumunun özellikleri, ulaşım şartları ile hizmet gereklerinin karşılanması hususları göz
önünde bulundurularak, görev yaptıkları her takvim yılı karşılığında hizmet puanı verilmesine
yönelik düzenleme yapılmaktadır.
MADDE 18- Madde ile öğretmenlerin yer değiştirme suretiyle atanmalarına ilişkin
düzenleme yapılmaktadır.
MADDE 19- Madde ile öğretmen ve eğitim kurumu yöneticilerinin mesleki
gelişimlerinin planlı, programlı ve bütüncül bir şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla branş
bazlı mesleki gelişim planlarının hazırlanmasına ve mesleki gelişim faaliyetlerinden tüm
öğretmen ve yöneticilerin eşit bir şekilde yararlanmasına yönelik düzenleme yapılmaktadır.
MADDE 20- Madde ile öğretmenlerin, her alandaki değişme ve gelişmeleri izlemeleri,
bilgilerini sürekli güncel tutarak bunları yeni nesillere aktarmaları amacıyla, meslek içerisinde
kariyer ve liyakat esasına uygun olarak ilerlemeleri ve mesleki gelişimlerinde sürekliliğin
sağlanması için kariyer basamakları oluşturularak, meslek içinde kariyer basamaklarında
ilerlemelerine bağlı olarak da özlük haklarının iyileştirilmesine yönelik düzenleme
yapılmaktadır.
MADDE 21- Madde ile eğitim kurumu müdür veya müdür yardımcılığına ilk defa
görevlendirileceklerin görevlerini en iyi şekilde yürütebilmeleri amacıyla; yazılı ve/veya sözlü
sınav puanı üstünlüğüne göre Millî Eğitim Akademisi tarafından yapılacak yönetici yetiştirme
programına alınmalarına, bu program sonunda yapılacak yazılı sınavda başarılı olanların bu
sınav sonucu aldıkları puan üstünlüğüne göre eğitim kurumu yöneticiliklerine valiliklerce
görevlendirilmelerine yönelik düzenleme yapılmakta, yönetici seçimi ve görevlendirmesinde
kariyer ve liyakat esaslarının işletilmesi hedeflenmektedir.
MADDE 22- Madde ile özel program ve proje uygulanan eğitim kurumlarında
uygulanan program ve proje çalışmalarını amacına ulaştıracak yönetici ve öğretmenlerin
seçilebilmesi için bu okullara özel yönetici görevlendirme ve öğretmen atamalarına ilişkin
düzenlenme yapılmaktadır.
MADDE 23- Madde ile öğretmen ve eğitim kurumu yöneticilerine 657 sayılı Devlet
Memurları Kanununun 122 nci maddesi kapsamında başarı belgesi, üstün başarı belgesi ve ödül
verilmesine yönelik düzenleme yapılmaktadır.
MADDE 24- Madde ile öğretmen ve eğitim kurumu yöneticilerine, 657 sayılı Devlet
Memurları Kanununda belirlenen disiplin cezası gerektiren fiil ve hâllerin yanında, öğretmenlik
mesleğine özgü fiil ve hâller ile bu fiil ve hâllere uygulanacak disiplin cezaları belirlenmektedir.
MADDE 25- Madde ile öğretmenlik mesleğinin kendine özgü şartları ve verilen
hizmetin hassasiyeti dikkate alınarak, maddede belirtilen suçlardan mahkûm olanların, ceza
türü ve süresine bakılmaksızın öğretmenliğinin sona ereceğine yönelik düzenleme yapılarak
Bakanlığa bağlı resmî eğitim kurumları ile özel öğretim kurumlarında öğretmenlik
yapmalarının engellenmesi suretiyle öğrencilerin korunması ve öğretmenlik mesleğinin
saygınlığının muhafaza edilmesi hedeflenmektedir.
MADDE 26- Madde ile öğretmen adaylarının mesleğe hazırlanması, öğretmen, yönetici
ve diğer personelin mesleki gelişimi, kariyer basamaklarında ilerlemeleri ve görevde
yükselmeleri için eğitim programları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek üzere Millî
Eğitim Bakanlığına bağlı Millî Eğitim Akademisi kurulması; gerekli görülen yerlerde Millî
Eğitim Akademisi bünyesinde eğitim ve uygulama merkezleri açılmasına yönelik düzenleme
yapılmaktadır.
MADDE 27- Madde ile Millî Eğitim Akademisinin görevleri belirlenmektedir.
MADDE 28- Madde ile Millî Eğitim Akademisinin görev alanına giren konularda,
Bakanlığın ihtiyaç ve genel uygulamalarıyla uyumlu politika ve stratejilerinin belirlenmesi
amacıyla bir üst kurul oluşturularak Akademi İzleme ve Yönlendirme Kurulunun, Bakan veya
Bakanın uygun göreceği bakan yardımcısının başkanlığında Bakanlığın ilgili birimleri ile
Bakanlık dışı ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından belirlenecek üyelerden teşkiline yönelik
düzenleme yapılmaktadır.
MADDE 29- Madde ile Akademi Başkanlığının; Akademi Başkanı, Akademik Kurul
ve hizmet birimlerinden oluşacağı öngörülerek bunların görev ve sorumlulukları belirlenmekte;
Akademik Kurulun oluşumuna yönelik düzenleme yapılmaktadır.
MADDE 30- Madde ile Akademi hizmet birimlerinde görevlendirmek ve Akademinin
eğitim faaliyetlerini yürütmek üzere 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası
hükümleri çerçevesinde Bakanlıkça eğitim personeli istihdam edilebileceği düzenlenmektedir.
Üniversitelerde görev yapan öğretim elemanları ile kamu kurumlarında 657 sayılı Kanunun 4
üncü maddesinin (A) fıkrası kapsamında görev yapanların bilgi birikimi ve deneyimlerinden
yararlanmak amacıyla; bu madde kapsamında sözleşmeli eğitim personeli olarak istihdam
edilebilmelerine ve bu durumda olanların özlük haklarına yönelik düzenleme yapılmaktadır.
Ayrıca maddede sözleşmeli eğitim personeli olarak istihdam edilenlerin yararlanacakları ders
ücretlerine ilişkin gösterge rakamları belirlenmektedir.
MADDE 31- Madde ile Akademide, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 38 inci
maddesi hükümlerine göre geçici olarak öğretim elemanı görevlendirilebilmesine yönelik
düzenleme yapılmaktadır. Ayrıca maddede, eğitim personeli dışında Akademinin görev alanına
giren eğitimlerde ders vermek üzere görevlendirileceklerin yararlanacakları ders ücretleri
belirlenmektedir.
MADDE 32- Madde ile Millî Eğitim Akademisinin hizmet birimlerinin görev dağılımı,
Akademik Kurul ve Akademi İzleme ve Yönlendirme Kurulunun çalışma usul ve esasları ile
Millî Eğitim Akademisine yönelik düzenlenen diğer hususlara ilişkin usul ve esasların
yönetmeliklerle belirleneceğine yönelik düzenleme yapılmaktadır.
MADDE 33- Madde ile eğitim öğretimde güven ve huzur ortamının sağlanması ile eğitim
çalışanlarının şiddetten korunması amacıyla; Bakanlığa bağlı resmî eğitim kurumlarında
yönetici, öğretmen, usta öğretici, yabancı uyruklu öğrencilerin eğitimine yönelik Bakanlık
tarafından yürütülen projelerde öğretici/öğretmen veya rehber danışman; özel öğretim
kurumlarında yönetici, öğretmen, uzman öğretici ve usta öğretici olarak görev yapanlar ile
Bakanlığa bağlı resmî eğitim kurumları ve özel öğretim kurumlarında ders ücreti karşılığı ders
okutanlara ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan öğretmenlere karşı görevleri
sebebiyle işlenen 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 86 ncı maddesi kapsamındaki kasten
yaralama, 106 ncı maddesi kapsamındaki tehdit, 125 inci maddesi kapsamındaki hakaret ve 265
inci maddesi kapsamındaki görevi yaptırmamak için direnme suçlarında; ilgili maddelere göre
tayin edilecek cezaların yarı oranında artırılması ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 51 inci
maddesinde düzenlenen hapis cezasının ertelenmesi hükümlerinin uygulanmaması yönünde
düzenleme yapılmaktadır.
MADDE 34- Madde ile Bakanlık müfettişi veya eğitim müfettişi tarafından haklarında
yapılan denetim ve inceleme sonucunda öğretmenlik mesleği yeterlikleri çerçevesinde görevini
yerine getirmede yetersizliği tespit edilen öğretmenlerin Akademide eğitime alınması, eğitim
sonrasında ilk denetim ve incelemeyi yapanlar dışındaki Bakanlık müfettişi veya eğitim
müfettişi tarafından yapılan yeni denetim ve inceleme sonucunda da yetersizliği tespit
edilenlerin hizmet sınıflarının değiştirilmesine yönelik düzenleme yapılmaktadır. Bu
düzenlemeyle tüm öğrencilere nitelikli eğitim verilerek eğitimde imkân ve fırsat eşitliğinin
sağlanması ve çeşitli nedenlerle görevini yapamayacak hâle gelen öğretmenlerin korunması
amaçlanmaktadır.
MADDE 35- Madde ile uygulamada yaşanabilecek tereddütleri gidermek amacıyla; bu
Kanunda hüküm bulunmayan hâllerde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ve ilgili diğer
mevzuat hükümlerinin uygulanacağına yönelik düzenleme yapılmaktadır.
MADDE 36- Madde ile:
(1) 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (VI) sayılı cetvelinde, Akademi
Başkanının Genel Müdüre; Akademik Kurul üyesinin Talim ve Terbiye Kurulu üyesine denk
olacak şekilde özlük haklarının belirlenmesine yönelik düzenleme yapılmaktadır.
(2) 33 üncü maddeyle ilişkili olarak eğitim çalışanlarının şiddetten korunması amacıyla
5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 100 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında değişiklik
yapılarak öğretmenlere ve 33 üncü maddede belirlenen eğitim çalışanlarına karşı görevleri
sırasında veya görevleri sebebiyle işlenen kasten yaralama suçu tutuklama sebebi hâline
getirilmektedir.
(3) Millî Eğitim Akademisinde öğretmenlik mesleğine hazırlık eğitimine alınanların
genel sağlık sigortalı sayılmalarına yönelik 5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinde düzenleme
yapılmaktadır.
(4) 25/8/2011 tarihli ve 652 sayılı Özel Barınma Hizmeti Veren Kurumlar ve Bazı
Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 31 inci maddesinin beşinci
fıkrasında değişiklik yapılarak mahallinden sözleşmeli statüde öğretmen istihdamında
üniversitelerin eğitim fakültelerinden mezun olma şartı Millî Eğitim Bakanlığınca belirlenecek
üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olma olarak düzenlenerek mevcut uygulamaya
uyumlu hâle getirilmektedir.
(5) Millî Eğitim Akademisinde öğretmenlik mesleğine hazırlık eğitimine alınan öğretmen
adaylarından askerlik yükümlülüğü bulunanların askerlik hizmetlerinin ertelenebilmesi
amacıyla 25/6/2019 sayılı ve 7179 sayılı Askeralma Kanununun 20 nci maddesinin dördüncü
fıkrasında değişiklik yapılmaktadır.
MADDE 37- Madde ile yürürlükten kaldırılan hükümler düzenlenmektedir.
GEÇİCİ MADDE 1- Madde ile 1/9/2025 tarihine kadar öğretmen atama ve yönetici
görevlendirme uygulamalarının kesintiye uğramamasını teminen yapılacak öğretmen
atamalarında ve yönetici görevlendirilmelerinde, bu Kanunla yürürlükten kaldırılan mevzuat
hükümlerinin uygulanması ile Bakanlık Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü
tarafından yürütülmekte iken Kanun ile Millî Eğitim Akademisine verilen görevlerin, anılan
Genel Müdürlük tarafından 1/1/2025 tarihine kadar yürütülmesi yönünde düzenleme
yapılmaktadır.
GEÇİCİ MADDE 2- Madde ile Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte aday öğretmen olarak
görev yapanlar ile Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten 1/9/2025 tarihine kadar aday öğretmen
olarak istihdam edileceklerin adaylık sürecinin nasıl yürütüleceğine ilişkin Anayasa
Mahkemesinin iptal kararı da gözetilerek düzenleme yapılmaktadır.
GEÇİCİ MADDE 3- Madde ile Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte görevde bulunan
öğretmen ve uzman öğretmenlerin, 20 yıllık çalışma süresini tamamlamaları hâlinde doğrudan
başöğretmen ünvanı için başvuruda bulunabilmeleri yönünde düzenleme yapılmaktadır. Bu
düzenlemeyle geçmiş düzenlemelerdeki kontenjan ve benzeri nedenlerle uzman öğretmen veya
başöğretmen ünvanı alamayanlara hak verilerek uygulamada eşitliğin sağlanması
amaçlanmaktadır.
MADDE 38- Yürürlük maddesidir.
MADDE 39- Yürütme maddesidir.
 

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

Threads beğeni satın al

backlink Spor haberleri fen bilimleri vozol 10000 Likit

Bosna Hersekde Üniversite Okumak