Öğretmenlerin Öğretim İşlerinde Yapması Gereken Ödevler

Öğretmenlerin öğretim işlerinde ödevleri şunlardır öğretmenler, her ders yılı başında müfredat programlarının, ders uygulamalarının (Çevre, tarihi eser, müze, teknik kurumlar v.b. incelemeleri) ve deneylerin aylara dağıtılmasını gösterir bir plân hazırlıyarak derslere başlamadan önce bir örneğini okul müdürüne verirler.
 Öğretmenler, derslerini yararlı bir şekilde vermek için, derslere hazırlıklı girmek Ve okulda bulunan ders araçlarından ve okul ki ­
taplığında bulunan kitaplardan öğrencilerini yararlandırmakla yükümlüdürler.
 Öğretmenler, öğrencilerini kişisel çalışmalara yöneltmek için tedbirler alırlar (Bu hususta yerine göre tabii çevreden, eski eserlerden, müzelerden, kitaplıklardan, işlik ve lâboratuvarlardan, disertasyon ve
ödevlerden, okulda düzenlenecek müsamere, müzik, spor ve bahçe çalışmalarından, okulda bütün öğretmenlerin elbirliğiyle yaratıp yaşatacakları çalışma havasından yararlanılır. İnceleme gezintilerinin bi r plâna
göre yapılması, gidilecek kuruma önceden haber verilerek gereken tedbirlerin alınması, öğrencilere görecekleri ve inceliyecekleri konular üzerinde bir plân verilmesi gerektir.)
 Aynı dersi okutan zümre öğretmenleri ve aynı sınıfta ders okutan öğretmenler sık sık toplanarak aralarında işbirliği yaparlar. B u toplantılardan ilk i ders yılı başında yapılarak bu maddenin (a) fıkrasındaki
plânlar incelenir, Öğretmenler, derslerde öğrencilerine «yazılı öğrenci ödevleri yönetmeliği» hükümlerine göre ödev vermek ve bunları düzelterek öğrencilerine geri vermekle yükümlüdürler.
 Öğretmenler, imtihan yönetmeliğiyle kendilerine verilen ödevleri yapmak, ayırtman seçildikleri okulların imtihanlarında hazır bulunmak zorundadırlar.
 Öğretmenler, verdikleri dersleri, yaptırdıkları ödevleri, yaptıkları deneyleri ve yoklama konularını her derste sınıf defterine yazarak imza ederler.
Öğretmenler, derste, lâboratuvarlarda ya da bir gezide yaptıkları ve yaptırdıkları deney ve uygulamayı her hafta sonunda müdüre bir
raporla bildirirler. öğretmenler, derse girince yoklamayı kendileri yapar, derste
bulunmıyanları ve bunların sayısını yazarak yoklama kâğıdını imzalarlar. Öğretmenler, not defterlerini her zaman yanlarında taşımak, derse kaldırdıkları öğrencilere takdi r edecekleri notları mürekkeple bu deftere yazarak o ders içinde öğrenciye bildirmek zorundadırlar. Yazılı yoklama kâğıtlarına ve ödevlere takdir edilen notlar da bu defterlere aynı suretle
geçirilerek öğrencilere bildirilir. 

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol