Öğretmenlerin Nöbet Görevlerine İlişkin Danıştay'dan Karar

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün “Belletici Öğretmen Görevlendirilmesi” konulu 30/01/2013 tarih ve 2013/3 sayılı Genelgesi’nin 5. paragrafının 1/a bendinde yer alan “Okulda görevli öğretmenler arasından” ibaresinin, “istekli olanlar arasından” biçiminde bir düzenlemeye yer verilmemesi nedeniyle eksik düzenlendiğinden bahisle iptali istenilmiştir.
Danıştay İkinci Dairesinin 27/02/2019 tarih ve E:2016/604, K:2019/851 sayılı karar ile bunu reddetmiş ve İDDK da bu kararı onamıştır.
İDDK’ya göre;

Okullara bağlı bulunan pansiyonlarda öncelikle, öncelikli olarak o okulun kadrolu öğretmenlerinin belletici öğretmen olarak görevlendirilmesinin ve bu görevlendirmenin de resen yapılmasının kamu yararı ve hizmet gereklerine uygun olduğu sonucuna varılmıştır.
Belletici görevlendirmesine ilişkin üst norm olan Milli Eğitim Bakanlığı Okul Pansiyonları Kanununda öğretmenlerin istekliliğine ilişkin bir ölçüt yoktur.HUKUKİ DEĞERLENDİRME:
Okullara bağlı bulunan pansiyonlarda öncelikle ve çoğunlukla pansiyonun bağlı bulunduğu okulun kayıtlı öğrencilerinin kalmakta olduğu göz önünde bulundurulduğunda; okulun ve pansiyonun fiziki koşulları, pansiyon ile ilgili yaşanabilecek olası sorunlarda okul ve pansiyon yönetimi ile iletişim, öğrenci talepleri ve öğrenci öğretmen iletişimi gibi hususlar dikkate alınarak, öncelikli olarak o okulun kadrolu öğretmenlerinin belletici öğretmen olarak görevlendirilmesinin ve bu görevlendirmenin de resen yapılmasının kamu yararı ve hizmet gereklerine uygun olduğu sonucuna varılmıştır.

Belletici görevlendirmesine ilişkin üst norm olan Milli Eğitim Bakanlığı Okul Pansiyonları Kanunu’nun 5. maddesinin, görevlendirilecek öğretmenlerin istekliliğine ilişkin bir ölçüt barındırmadığı ve bu Kanun uyarınca yürürlüğe konulan Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul Pansiyonları Yönetmeliği’nin 10. maddesinde de öncelikle okulda görevli öğretmenlerden görevlendirme yapılacağı, yeterli sayıda öğretmen olmaması durumuna münhasır olarak diğer eğitim kurumlarında görevli öğretmenler arasından, istekli olanlara öncelik verilerek görevlendirme yapılacağının belirtildiği anlaşıldığından dava konusu, Genelge hükmünde anılan Kanun hükmüne ve hukuka aykırılık görülmemiştir.
Bu durumda, davanın reddi yolunda verilen, ancak kanuni dayanak gösterilmeksizin ve Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul Pansiyonları Yönetmeliği’nin işlem tarihinde yürürlükte bulunan hali yerine ilk haline yer verilerek kurulan Daire kararında sonucu itibarıyla hukuka aykırılık bulunmamaktadır.
KARAR SONUCU:
Açıklanan nedenlerle;

1. Davacının temyiz isteminin reddine,
2. Davanın reddine ilişkin Danıştay İkinci Dairesinin temyize konu 27/02/2019 tarih ve E:2016/604, K:2019/851 sayılı kararının, yukarıda belirtilen gerekçeyle ONANMASINA,
3. Kesin olarak, 02/11/2020 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol