Öğretmenlerin Görev ve Sorumlulukları

1.    Sınıf düzeninden ve yönetiminden sorumlu olan öğretmen, eğitim ve öğretimin gerektirdiği fiziksel ve psikolojik ortamı hazırlar. İzleyeceği programı, yöntem ve teknikleri öğrenciye açıklar. Öğrencilerin araştırarak, yaparak ve yaşayarak öğrenmelerini sağlayacak eğitim ve öğretim teknikleri ile teknolojik kaynakları kullanır. 

a.    Kendi dersliğin donatım, düzen ve temizlik kontrolünü sağlar.
b.    Derslikte; işlenen etkinlik ile ilgili çalışmalar ile tarih şeridi kullanımı için gerekli panoları oluşturur.

2.    Öğretmenler, okul veya kurumun her türlü eğitim ve öğretim çalışmalarında görev alır.

3.    Eğitim ve öğretim standartlarının geliştirilmesi, okul veya kurum ve çevre ilişkisinin kurulması ve gelişmesine katkı sağlar, işleyişte yönetime yardımcı olur, kılık, kıyafet, söz ve davranışlarıyla öğrencilere örnek olur. 

4.    Ünitelendirilmiş yıllık plan ve günlük ders planlarını yapar; kendilerine verilen dersleri okutur. 

a.    Okuttuğu dersin en güncel programını kullanma ve ders araç-gereçlerini temin eder.
b.    Okuttuğu derslerden seviye ve hazırbulunuşluk tespitini yapar.
c.    Kazanım ve etkinlikleri dersin güncel programından alma ve işleniş zamanlarına uygun olarak ünitelendirilmiş yıllık plana yerleştirilişini yapar.
d.    Plana, konu-temaların alt başlık ve şıklarını, etkinliklerin içeriğini programdaki işaretlemeye uygun olarak yazar.
e.    Ünitelendirilmiş yıllık planı, bireysel veya zümre olarak ve 2551 Say. Tebliğler Dergisindeki formata uygun olarak hazırlar.
f.    Konu-tema, kazanım-etkinlikleri programdaki ifadeleri ve numaralarıyla plana yazar.
g.    Yöntem ve teknikleri, kaynak, araç–gereçleri, gezi,  gözlem ve deneyleri belirtir.
h.    Sınav günlerini plana yazar.
i.    Ünitelendirilmiş yıllık planda, işlenecek konuların ay, hafta ve saat olarak zamanını belirtir.
j.    Ünitelendirilmiş yıllık planların bir örneğini idareye kâğıt ve bilgisayar ortamındaki örneğini teslim eder.
k.    Derste öğrencilerin de aktif olarak yer aldığı araştırma, uygulama ve deneylerin yapılmasını sağlar.

5.    Öğrencilerin inceleyerek, araştırarak, yaparak ve yaşayarak öğrenmelerini sağlar. Bağımsız ve yaratıcı düşünmelerine, edinilen bilgilerden sonuçlar çıkarmalarına, tartışmalarda görüşlerini özgürce belirtmelerine ve hoşgörülü olmalarına yönelik gerekli ortamı hazırlar. Öğrencilerin eğitim ve öğretim çalışmalarında her türlü imkândan yararlanmasını sağlar. 

a.    Dersin işlenişinde etkinliklere uygun yöntem ve teknikler kullanır.
b.    Dersin işlenişinde, etkinliğin yapılmasında kaynak, araç-gereç ve materyal kullanır.
c.    Ünite süresince öğrencilerle yapılan çalışmaları, örnek etkinlikleri köşe ve panolarda sergiler.
d.    Ünite ve temalarla ilgili kazanımları gerçekleştirir.
e.    Öğrenci gözlem formlarını düzenler.
f.    Davranış notlarını dönem başından sonunda kadar hazırladığı çizelgeye haftalık olarak işler ve dönem sonunda davranış notunu bu çizelgeye uygun olarak verir.
g.    Değerlendirme bölümüne ilgili kazanımları ölçen sorular yazar ve dersin değerlendirmesini yapar.
h.    Planın değerlendirme bölümüne, ünite-tema süreci ile ilgili aksaklıkları, değişiklikleri, olumlu-olumsuz görüşleri yazar.
i.    Gözlem, inceleme ve deney yapar ve deney planı–raporu tutar.
j.    Sınıf hâkimiyetini sağlar ve öğrencileri derste aktif tutar.
k.    Geziler yapar, gezi planlarını hazırlar ve gezi izinlerini alır.

6.    Özel eğitim gerektiren öğrencilerin yetiştirilmesi için Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğinde belirtilen görevleri yapar.

a.    Okuttuğu sınıflarda bulunan kaynaştırma öğrencileri için BEP hazırlama sürecine katılır, hazırladığı bireysel eğitim planını okul yönetimine teslim eder.

7.    Öğrencilerin kişisel ve grupla çalışma alışkanlığı kazanmalarına önem verir.

8.    Sorumluluğuna verilen öğrenci kulüpleri ve toplum hizmeti çalışmaları ile ilgili görevleri yapar. 

9.    Sınıf rehber öğretmenliği görevlerini, Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği ile Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak yürütür.

a.    Okul–Şube Rehberlik planını programa göre uygular.
b.    Her öğrenci için bir Rehberlik amaçlı öğrenci tanıma çizelgesi düzenleyip sürekli işler.
c.    Rehberlik hizmetlerinde kullanılacak test, envanter, anket ve bilgi formlarını uygular.
d.    Derlediği öğrenci bilgilerini e-okuldaki öğrenci dosyalarına işleyerek bilgileri günceller.
e.    Öğrencilerin dersler ile ilgili sorunlarının çözümü için Zümre Öğretmenler Kuruluna/Şube Öğretmenler Kuruluna katılır.
f.    Kaynaştırma öğrencileri ile ilgili işleri yürütür.
g.    Rehberlik dosyasını, öğrenci gözlem formlarını ve sınıfı ile ilgili yılsonu raporunu rehberlik servisine veya idareye iletir.
h.    Öğrencileri eğitim–öğretim, rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri hakkında bilgilendirir.
i.    Rehberlik programının uygulanmasında idareci,  öğretmen ve velilerle iş birliği yapar.
j.    Sorumlu olduğu birim ile ilgili yılsonu rehberlik raporunu hazırlar. (TD. 2524)

10.    Öğrencilere rehberlik ederek ders dışı eğitim ve öğretim faaliyetleri ile proje ve ödevlerle ilgili iş ve işlemleri yürütür. 

11.    Müdürün hazırlayacağı bir program dâhilinde, aday öğretmenlerin yetiştirilmesine yardımcı olur.

12.    Sınavlarla ilgili iş ve işlemleri usulüne uygun olarak yürütür.

a.    Yazılı ve uygulamalı sınav soruları kapsam bakımından; bilgi yanında, öğrencilerin kavrama, uygulama, analiz, sentez ve değerlendirme yapabilme düzeyindeki davranışları/kazanımları ile becerilerini ölçebilecek nitelikte olmalıdır.
b.    Sınavları ve ortak sınavları yönetmeliğe göre yapma, Sınav evrakını saklar.
c.    Sınav sorularını seviyeye, program hedeflerine ve kazanımlara uygun hazırlar.
d.    Sınav cevap anahtarını, şıklara puan vererek ayrıntılı hazırlama
e.    Ders ve etkinliklere katılım çalışmalarını değerlendirir.
f.    Projeleri yönetmeliğe göre verip değerlendirir.
g.    Eğitim öğretim yılının sonunda sınav ve proje evrakları ile not çizelgelerini idareye teslim eder.
h.    Değerlendirme sürecinde ölçekler kullanır, notları e-okula girerek ortalamasını alır ve belgelere işler.

13.    Derse başlamadan önce yoklama yaparak yoklama sonucunu deftere yazar ve imzalar.

a.    Sınıf defterini, son ders derse giren öğretmen müdür yardımcısına teslim eder.

14.    Kazanım, etkinlik, yazılı yoklama gibi derste işlenenleri dersin sonunda ders defterine yazarak imzalar.


15.    İnceleme ve araştırma gezileri için gezi planı hazırlar. Öğrencilerin gezi ile ilgili görüş ve izlenimlerini tartışıp değerlendirmelerini sağlayarak sonucu bir raporla okul veya kurum müdürüne sunar.

16.    Görevlendirildikleri kurul, komisyon, ekip, öğrenci kulübü, sınıf rehberlik, toplum hizmeti çalışmalarına, millî bayram ve mahallî günlere, tören ve toplantılara, kurs ve seminerlere katılır. Çalışma takviminde belirtilen tarihlerde okul veya kurum hazır bulunur ve verilen görevleri yapar ve çalışma evrak ve belgelerini okul yönetimine teslim eder.

17.    Öğretmenler Kurulu, zümre öğretmenler kurulu ve diğer kurul toplantılarına katılır ve kendilerine verilen görevleri yerine getirir.

a.    Öğretmenler kurulunda sınıfı, dersi ve öğrenci problemleri ile ilgili konuları dile getirip çözüm arar.
b.    Zümre Öğretmenler Kurulu toplantılarını yönetmeliğin 95. maddesine ve 2002/18 sayılı genelgeye göre yapıp tutanakların bir suretini idareye teslim eder.
c.    Şube Öğretmenler Kurulları toplantılarında, öğrencilerin durumlarını tek, tek görüşüp alınan kararları uygular ve tutanakları saklar.

18.    Alanı ile ilgili bilimsel ve teknolojik yenilikleri izleyerek bunları eğitim-öğretime yansıtır.

19.    İhtiyaç duyulan ders araç ve gereç ve materyallerinin temini için okul yönetimi ile iş birliği yapar. Sorumluluğuna verilen ders araç ve gereç ve materyallerinin amacı doğrultusunda kullanılmasını ve korunmasını sağlar.

a.    Derste kullandığı teknolojik araçları dersin sonunda muhafaza eder.
b.    Etkileşimli tahtaları dersin sonunda kapatır ve muhafazasını sağlar.
c.    Kütüphane, bilgisayar sınıfı, laboratuvar vb. derslikleri kullanacak öğretmenler bunun için idareden gerekli izni alır, sorumlu öğretmenin koordinesinde bu alanları güvenlik önlemlerini alarak kullanır. 
d.    Kullanılan dersliklerde güvenlik yönünden sorunların tespiti halinde derhal okul yönetimine bilgi verir.
e.    Kullandığı dersliği, düzenli bir şekilde bırakır.


20.    Elektronik ortamda yürütülen işlemlerden kendisi ve görev alanı ile ilgili kayıtları takip eder, yeni bilgi girişi ve güncelleme işlemlerini yapar. Onay gerektiren belgeleri müdüre sunar.

a.    Okul idaresi tebliğ edeceği belge, yönergeleri vb. evrakları öğretmenin okulda olduğu durumlarda gerekli evrakı ve imza karşılığı tebliğ eder.
b.    Okul idaresi tebliğ edeceği belge, yönergeleri vb. evrakları öğretmenin okulda bulunmadığı durumlarda kişisel MEBBİS hesabında bulunan iletişim bilgileri doğrultusunda telefon, sms, e-posta vb. iletişim araçları vasıtasıyla tebliği eder. Bu sebeple öğretmenler cep telefonun mesajlarını ve e-postalarını düzenli olarak kontrol etmelidir.
c.    Öğretmenler, kişisel MEBBİS hesabında bulunan cep telefonu numarasını, e-posta adresi vb. bilgilerinin kontrolünden kendileri sorumlu olmakla beraber eksik ve hatalı bilgileri derhal okul yönetimine bildirmekle yükümlüdürler.


21.    Eğitim ve öğretimle ilgili her türlü mevzuat düzenleme ve değişikliklerini takip eder.

22.    Öğrencinin davranış ve başarı durumları konusunda veliler ile işbirliği yapar.

23.    Öğretmenler kendilerine verilen görevler dışında yarıyıl ve yaz tatili süresince izinli sayılır. Bu süre içerisinde bulunacakları adres ve iletişim bilgilerini okul yönetimine bildirmekle yükümlüdür.

24.    Kendine ait bir yıllık çalışma programını, aylık ve haftalık olarak hazırlar.

25.    Mesleki yayınları ve kaynak kitapları okuma ve bulundurur, mevzuat değişikliklerini, yenilikleri izler ve uygular.

26.    Gelen yazıları okuyup imzalar, öğretmenler odası duyuru panolarını, Tebliğler Dergilerini, www.meb.gov.tr internet sitesini takip eder, yapması gerekenleri yapar.

27.    Okuttuğu ders ve sınıflarla ilgili defter, kayıt ve dosyaları tutar,. 

28.    İş günü takvimini hazırlar.

29.    Veli toplantılarının ne zaman yapılacağını yıllık çalışma planında belirtir. Veli toplantılarını yapmadan yedi gün önce okul yönetimini bilgilendirir, bu toplantıları zamanında ve gündemli olarak yapar, tutanakları saklar. (T.D. 2535)

30.    Danışmanı olduğu kulüp çalışmalarını, MEB İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliğine göre yapar, kulüp dosyası, karar defteri ve diğer evrakı tutar.

31.    Haftalık ders ve çizelgelerine uyar ve derslere zamanında girer.

32.    Nöbetçi öğretmen, nöbet görevini Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği 44. Maddesine ve öğretmenler kurulunca belirlenen ve okul idaresi tarafından hazırlanan “Nöbetçi Öğretmen Talimatnamesine” göre yapar.

a.    Nöbetçi olduğu gün/günler okula derse giriş saatinden 20 dakika önce gelir; okul çıkış saatinden 20 dakika sonra gider.
b.    Nöbetçi olduğu kat, sınıf, bahçe vb. alanları temizlik, güvenlik vb. durumları ile dersi olup okula gelmeyen öğretmenleri kontrol eder, nöbet defterine bu kontrollerini yazar, eksiklik ve tehlike arz eden durumlarda gerekli tedbirleri alır ve nöbetçi müdür yardımcısını konu ile ilgili bildirir.
c.    Nöbetçi öğretmenler okul giriş ve çıkışlarında öğrenci servislerini günlük olarak denetlerler, okula gelmeyen veya geç gelen, kurallara uymayan öğrenci servis plaka ve sürücü bilgilerini okul yönetimine bildirirler.
d.    Taşımalı eğitim imza çizelgelerini yaptıkları denetim sonrasında imzalarlar.
e.    Nöbetçi öğretmen boş geçen sınıf/sınıflara girip öğrenci yoklamasını alır, öğrencileri görevlendirir. Nöbetçi öğretmenin dersi varsa kendi dersine girer; dersi yoksa dersi boş olan sınıfta bulunur ve sınıf defterinin ilgili bölümünü durumu işler ve imzalar.
f.    Öğlen teneffüsünden 5 dakika önce nöbetçi öğretmenler görev yerine geçer. Bina nöbetçisi öğretmen öğlen yemeğini en kısa sürede yiyip(en geç saat 12.00) bahçe nöbetçisi öğretmenden görevi devralır. Bahçe nöbetçisi öğretmen de yemeğini en kısa sürede yiyip(12.15) görev yerinde nöbet tutmaya devam eder. Bina nöbetçisi öğretmen de görev yerine geçer.
g.    Namaz kılmak isteyen nöbetçi öğretmenler görevi diğer nöbetçi öğretmene devrederek ibadetini yerine getirir. Nöbet değişiminden okul yönetimini bilgilendirir.
h.    Binada bulunan nöbetçi öğrencilerin sorumluluğu nöbetçi öğretmene aittir.
i.    Nöbetçi öğretmen, nöbetçi öğrencilerin görevlerinin icrasını ve takibini sağlar.
j.    Öğlen teneffüsünde nöbetçi öğrenci, bahçede, nöbetçi öğretmenin vereceği nöbetle ilgili görevleri(izinsiz dışarı çıkmaya çalışan öğrencileri kontrolü, bahçede oynarken düşen öğrencilerin tespiti vb.) yapar.
k.    Öğlen teneffüsünde okul dışına çıkmak isteyen öğrencilerden sadece “Öğle Arası Dışarı Çıkış Kartı” olan öğrencilerin çıkışları sağlanır,  diğer öğrencilerin çıkışlarına her ne sebeple olursa olsun izin verilmez. İzni olmadan dışarı çıkan öğrencilerin bütün sorumluluğu nöbetçi öğretmene aittir.
l.    Yağışlı ve hava durumunun uygun olmadığı zamanlarda, bahçe nöbetçisi öğretmen bodrum ve zemin katta nöbet tutarken bina nöbetçisi öğretmen 1., 2. Ve 3. katta nöbet tutar.
m.    32. madde f ve g bendi haricinde her ne sebeple olursa olsun nöbet alanları kesinlikle terk edilmez.
n.    Her öğretmen okul yönetimi tarafından belirlenen çizelgedeki nöbet görevini belirtilen alanlarda yapar. Çizelgede belirtilen nöbet alanı dışında başka bir yerde bulunamaz.
o.    Bahçe nöbetçisi öğretmen bahçenin tümünü denetleyebileceği bir alanda bulunur, ara ara bahçenin arka bölümlerini de kontrol eder. Bina nöbetçisi öğretmen koridorlar, sınıflar, tuvaletler vb. alanların kontrolünü ve denetimini sağlar. 
p.    Okul yönetiminin nöbetçi öğretmen/öğretmenlere nöbetle ilgili vereceği diğer iş ve işlemleri yapar.
q.    Nöbet alanını 32. madde f ve g bendi haricinde terk eden ve nöbet görevinin gereğini icra etmeyen öğretmen/öğretmenler hakkında gerekli yasal işlem yapılır.


31.    Törenlere, toplantılara katılır, okul etkinliklerinde görev alır.

32.    Öğretmenler, yöneticiler ve diğer personelle işbirliği yapar.

33.    Yukarıdaki hususlarla ilgili evrakları okulda bulundurur.

34.    Okul yönetimince verilen eğitim ve öğretim faaliyetleri ile ilgili diğer görevleri yapar.

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol