Norm Fazlası Kılavuz

Öğretmen haberleri ve gelişmelerden hemen haberdar olmak için Telegram kanalımıza katılın!

1.    İLGİLİ MEVZUAT
1.1.    Bu kılavuz, İstanbul ilindeki norm kadro fazlası öğretmenlerin başvuru ve atama işlemlerini kapsamaktadır.
1.2.    Yer değiştirmelerde aşağıdaki mevzuatlar esas alınacaktır.
1.3.    17.04.2015 tarihli ve 29329 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği,
1.4.    25.10.2016 tarihli ve 29899 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurumların Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelik,
1.5.    Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın Şubat 2014 Tarihli ve 9 Sayılı Kararı 
2.    İLKELER
2.1.    Norm kadro fazlası öğretmenlerimizin yer değiştirme işlemlerinde;
2.2.    Eğitim kurumlarının atama yapılacak alanlarında, norm kadro açığının bulunması gerekmektedir.
2.3.    Norm kadro fazlası öğretmenlerin belirlenmesinde, eğitim kurumlarına ait Bakanlık onaylı en son norm kadro tespit çizelgeleri esas alınacaktır.
2.4.    İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri emrindeki öğretmenlerimiz de norm kadro fazlası olarak başvuru yapacaklardır.
2.5.    Hizmet puanı hesaplanmasında, başvuruların son günü olan 26.12.2022 tarihi esas alınacaktır.
2.6.    Norm kadro fazlası öğretmenlerimizin yer değiştirmeleri; Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 53. Maddesi doğrultusunda yapılacaktır.
3.    GENEL AÇIKLAMALAR
3.1.    Norm kadro fazlası öğretmenlerimiz, İstanbul İl Millî Eğitim Müdürlüğünün (https://istanbul.meb.gov.tr/norm)internet adresinden başvuru yapacaklardır. 
3.2.    Tercihte bulunanların hizmet puanı hesabında başvuruların son günü esas alınacaktır.
3.3.    Norm kadro fazlası öğretmenlerimiz öncelikli olarak I. Aşamada kadrosunun bulunduğu ilçedeki eğitim kurumlarını tercih edeceklerdir. 
3.4.    II. Aşamada; kadrosunun bulunduğu ilçe ile diğer ilçelerdeki eğitim kurumlarını tercih edeceklerdir. 
3.5.    Başvurular, Müdürlüğümüzün https://istanbul.meb.gov.tr/norminternet sayfası üzerindeki modülden kılavuzdaki açıklamalar doğrultusunda 25 tercih belirlenerek yapılacaktır. 
3.6.    Yer değişikliği işlemleri; tercihler doğrultusunda hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılacak olup hizmet puanı eşitliği halinde öğretmenlikte geçen süreler dikkate alınacaktır.
3.7.    Norm kadro fazlası öğretmenlerden herhangi bir eğitim kurumuna atanmak üzere başvuruda bulunmayanlar ile tercihlerine atanamayanların görev yerleri; ilçe içerisinde Valiliğimizce hizmet puanı düşük olandan başlayarak (engelli öğretmenler ve ağır engelli raporlu eşi veya bakmakla yükümlü olduğu birinci derece kan hısımları bulunan öğretmenler hariç) re’sen belirlenecektir.
3.8.    Spor Liseleri ve Güzel Sanatlar Liseleri dışındaki eğitim kurumlarında görevli Görsel Sanatlar, Müzik ve Beden Eğitimi Alan Öğretmenlerimizden daha önce ilgili mevzuatına göre Spor Liseleri ile Güzel Sanatlar Liselerine atanmış olanlar, ayrıldıkları tarihten itibaren aradan beş yıldan fazla süre geçmemiş olması şartıyla bu eğitim kurumlarını tercih edebilecektir.
3.9.    Bilişim Teknolojileri alan öğretmenlerinden “Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği”, “Matematik-Bilgisayar Bölümü”, “İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri”, “Bilgisayar Teknolojisi Bölümü / Bilgisayar Teknolojisi ve Bilim Sistemleri Bölümü” ve “Bilgi Teknolojileri” mezunları, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarını tercih edemeyecektir.
3.10.    Eğitim Kurumu Müdürlüklerimizce norm kadro fazlası olarak tespiti yapılan öğretmenler, Müdürlüğümüz internet sayfasındaki modüle (https://istanbul.meb.gov.tr/norm) norm kadro fazlası olarak işlenecek ve İlçe Millî Eğitim Müdürlüklerince kontrolleri yapıldıktan sonra onay işlemi yapılacaktır.
3.11.    Norm kadro fazlası olarak belirlenen öğretmenlerimize okul / kurum müdürlüklerince imza karşılığı tebliğ yapılacak ve tebliğ-tebellüğ belgeleri istendiğinde sunulmak üzere eğitim kurumlarında muhafaza edilecektir.
3.12.    Aylıksız izinde bulunan öğretmenlerden norm kadro fazlası olanlar; aylıksız izinleri 03.02.2023 tarihine kadar bitenler ve 03.02.2023 tarihinde sonlandırıp göreve başlayacaklarını belgelendirenler başvuru yapacaklardır.
3.13.    Haklarında adli veya idari işlem yapılarak görevlerinden uzaklaştırılan norm kadro fazlası öğretmenlerin yer değiştirme işlemleri yapılacak olup, göreve iadelerinden sonra ayrılma işlemleri yapılacaktır. 
3.14.    Münhal ilân edilen eğitim kurumlarına takvim süreci içerisinde yargı kararı, soruşturma, atama iptal, Bakanlık ataması vb. nedenlerle atama yapılması durumunda söz konusu eğitim kurumlarına atama yapılmayacaktır.
3.15.    Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 50. Maddesinin 2. Fıkrasında; ‘’Sağlık durumu hariç olmak üzere, haklarında yapılan adli ve idari soruşturma sonucunda görev yerleri; il içinde değiştirilenler daha önce görev yaptıkları ilçeye, ilçe içinde değiştirilenler ise daha önce görev yaptıkları eğitim kurumuna aradan üç yıl geçmeden atanma isteğinde bulunamaz.’’denildiğinden başvuruda bulunan öğretmenlerin kadrosunun bulunduğu eğitim kurumu müdürlüklerinin yapacağı onay işlemlerinde bu maddenin dikkate alınması gerekmektedir.
3.16.    Norm kadro fazlası öğretmenlerimiz,yaptıkları tercihlerini gösteren başvuru formunu elektronik ortamda eğitim kurumu müdürlüğüne gönderecektir. 
3.17.    Eğitim Kurumu Müdürü,başvuru formunu onaylandıktan sonra elektronik ortamda bir nüshasını öğretmene geri gönderecek, bir örneğini de özlük dosyasında muhafaza edecektir.
3.18.    Atamalar gerçekleştikten sonra iptal istekleri kabul edilmeyecektir.
3.19.    Bakanlığımızca herhangi bir atama veya yer değiştirme takvimi yayınlanması ya da duyuruyu etkileyecek mevzuat değişikliği olması durumunda yer değiştirme işlemleri Valiliğimizce ertelenebilecektir.
3.20.    Yukarıda belirtilen açıklamalarda yer almayan hususlarda ilgili mevzuat hükümleri esas alınacaktır.
4.    BİLGİLERİN KONTROL EDİLMESİ
4.1.    NormKadroFazlasıÖğretmenlerimizinyerdeğiştirmeişlemlerinietkileyecek;
4.2.    Kimlik bilgileri,
4.3.    Sözleşmeli / Kadrolu görev kaydı,
4.4.    Geçici görevlendirme kaydı,
4.5.    Hizmet puanını etkileyen hizmet birleştirme kayıtları,
4.6.    Hizmet puanı,
4.7.    Bakanlık atama alanı,
4.8.    Öğrenim bilgileri,
4.9.    Norm kadro fazlası olup olmadığı,
4.10.    Bilgilerinin öğretmen tarafından kontrol edilmesi, varsa yanlışlıkların belgeye dayalı olarak düzeltilmesi sağlanacaktır.
4.11.    Başvurular bittikten sonra eksik / hatalı bilgi nedeniyle puan eksikliği itirazı kabul edilmeyecektir.
5.    BAŞVURULARIN GEÇERSİZ SAYILACAĞI DURUMLAR
5.1.    Gerekli şartları taşımadan yapılan başvurular,
5.2.    Asılsız, gerçeğe aykırı, yanlış bilgi ve belgeyle yapılan başvurular,
5.3.    Öğretmenin kendisi tarafından yapılmayan başvurular,
5.4.    Süresi içinde usule uygun yapılmayan başvurular,
5.5.    Alanına uygun olmayan kurum tercihi ile yapılan başvurular,
5.6.    Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile Bilişim Teknolojileri alanındaki öğretmenlerin, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın 9 sayılı kararı ekindeki çizelgede belirtilen öğrenim bilgileri şartına uygun olmayan tercihleri ile yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır.
6.    TERCİHLER
6.1.    Müdürlüğümüze bağlı resmî eğitim kurumlarında norm kadro fazlası olan öğretmenlerin yer değiştirmeleri; Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 53. maddesi kapsamında aşağıda belirtilen takvim çerçevesinde I. Aşama ilçe içinde ve II. Aşama ilçeler arası olmak üzere iki aşamada yapılacaktır.
6.2.    Norm kadro fazlası öğretmenler I. Aşamada öncelikle kadrosunun bulunduğu ilçe içerisindeki ihtiyaç bulunan eğitim kurumlarından en fazla 25 eğitim kurumu tercih edebileceklerdir.
6.3.    II. Aşamada; I. Aşamada atanamayan öğretmenler ile başvuruda bulunmayan / bulunamayan öğretmenler, il içerisinde ihtiyaç olan eğitim kurumlarından en fazla 25 eğitim kurumu tercih edebileceklerdir.
7.    EĞİTİM KURUMLARININ YAPACAĞI İŞ VE İŞLEMLER
7.1.    Herhangi bir mağduriyete meydan vermemek için bu kılavuz titizlikle okunacaktır.
7.2.    Norm kadro fazlası öğretmenlerimize ait bilgilerin sisteme doğru olarak yazılması için azami derecede özen gösterilecektir.
7.3.    Yer değiştirme kılavuzu tüm öğretmenlere imza karşılığında duyurulacaktır.
7.4.    İmza sirküsü ve norm kadro fazlası öğretmenlerin tebliğ-tebellüğ belgeleri, daha sonra istendiğinde ibraz etmek üzere okulda / kurumda saklanacaktır.
7.5.    Diğer eğitim kurumlarında geçici görevlendirilen norm kadro fazlası öğretmenlerimiz başvuru ile ilgili iş ve işlemleri; tebliğ dahil olmak üzere kadrosunun bulunduğu okul/kurum müdürlüğü tarafından yürütülecektir.
7.6.    Atamayı etkileyen bilgilerde hata ve eksiklik olması durumunda; gerekli düzeltmeler İlçe Millî Eğitim Müdürlüklerimizce yapılacaktır.
7.7.    Yer değiştirme işlemi yapılan öğretmenlerimizin ayrılma ve başlama işlemleri; yer değiştirme takviminde belirtilen süreler içinde yapılacaktır.
7.8.    Ayrılma / başlama tarihleri MEBBİS Atama (Eğitim / Öğretim) Modülü ekranına işlenerek resmî yazı ile ilgili İlçe Millî Eğitim Müdürlüğüne bildirilecektir.
7.9.    Yer değiştirme işlemleri; kişilerin hizmet puanlarına göre yapılacağından eğitim kurumu müdürlüklerince elektronik başvuru formuna yazılan hizmet puanı ile MEBBİS modülündeki hizmet puanının aynı olup olmadığı kontrol edilecektir.
7.10.    Başvuru yapan öğretmenlerin tercihleri kontrol edilerek onay / red işlemi yapılacaktır.
7.11.    Elektronik başvuru formları özlük dosyasında muhafaza edilecektir.
7.12.    Engelli öğretmenler ve ağır engelli raporlu eşi veya bakmakla yükümlü olduğu birinci derece kan hısımları bulunanların bilgileri modüle doğru işlenecektir,
7.13.    Bilişim Teknolojileri alan öğretmenlerinden “Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği”, “Matematik-Bilgisayar Bölümü”, “İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri”, “Bilgisayar Teknolojisi Bölümü / Bilgisayar Teknolojisi ve Bilim Sistemleri Bölümü” ve “Bilgi Teknolojileri” mezunlarının bilgileri modüle doğru işlenecektir.
7.14.    Norm kadro fazlası olarak belirlenen öğretmenlerin; tüm bilgileri (atama alanı vb) modüle doğru işlenecektir.
7.15.    Norm kadro fazlası olarak belirlenen öğretmenlere; tebliğler / tebligatlar, 7201 Sayılı Tebligat Kanunu ile Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik hükümlerine göre yapılacaktır.
8.    İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİNİN YAPACAĞI İŞ VE İŞLEMLER
8.1.    Herhangi bir mağduriyete meydan vermemek için bu kılavuz titizlikle okunacaktır.
8.2.    Norm kadro fazlası öğretmenlerimize ait bilgilerin sisteme doğru olarak yazılması için azami derecede özen gösterilecektir.
8.3.    Norm kadro fazlası belirlemelerinin doğru yapılıp yapılmadığı,
8.4.    Engelli öğretmenler ve ağır engelli raporlu eşi veya bakmakla yükümlü olduğu birinci derece kan hısımları bulunanların modüle doğru işlenip işlenmediği,
8.5.    Bilişim Teknolojileri alan öğretmenlerinden “Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği”, “Matematik-Bilgisayar Bölümü”, “İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri”, “Bilgisayar Teknolojisi Bölümü / Bilgisayar Teknolojisi ve Bilim Sistemleri Bölümü” ve “Bilgi Teknolojileri” mezunlarının modüle doğru işlenip işlenmediği,
8.6.    Norm kadro fazlası olarak belirlenen öğretmenlerin; tüm bilgilerinin (atama alanı vb) modüle doğru işlenip işlenmediği,
8.7.    Norm kadro fazlası olarak belirlenen öğretmenlere; tebliğlerin / tebligatların 7201 Sayılı Tebligat Kanunu ile Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik hükümlerine göre doğru yapılıp yapılmadığı kontrol edilecektir
2022YILI KASIM AYI NORM KADRO FAZLASI ÖĞRETMENLERİN YER DEĞİŞTİRME TAKVİMİ
Yapılacak İşlem    Başlama    Bitiş
•    Norm Kadro Fazlası Öğretmenlerin Tespiti ve Sisteme İşlenmesi (Okul / Kurum Müdürlüğü)    05.12.2022    06.12.2022
•    Sisteme İşlenen Bilgileri Kontrol ve Onaylama (İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü)    05.12.2022    07.12.2022
•    I. Aşama (İlçe İçi) Tercihlerin Alınması / Onaylanması    08.12.2022    13.12.2022
•    Yer Değiştirme Sonuçlarının Açıklanması (İl Millî Eğitim Müdürlüğü)    15.12.2022    16.12.2022
•    II. Aşama (İlçeler Arası) Tercihlerin Alınması / Onaylanması    21.12.2022    26.12.2022
•    Yer Değiştirme ve İlçe İçi Re’sen* Atama Sonuçlarının Açıklanması    03.01.2023    06.01.2023
•    Ayrılma ve Başlama İşlemleri    23.01.2023    03.02.2023
*Not: II. Aşama sonucunda tercihte bulunmayan ve tercihlerine yerleştirilemeyen öğretmenlerin görev yerleri ilçe içerisinde re’sen Valiliğimizce yapılacaktır.

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol