Milli Eğitim Bakanlığından Öğretmenlere Sene Sonu Uyarısı !

Öğretmen haberleri ve gelişmelerden hemen haberdar olmak için Telegram kanalımıza katılın!


Milli Eğitim Bakanlığı: Sene sonu için öğretmenleri uyardı. MEB'den yapılan açıklama İlköğretim kurumlarında, sene sonu okul yöneticilerimizin ve öğretmenlerimizin herhangi bir aksaklığa meydan vermeden görev alanları ile ilgili iş ve işlemleri zamanında ve titizlikle yapması önem arz etmektedir. 

1- İlkokullarda öğrencilere sınıf tekrarı yaptırılmaması esastır. Ancak,
a) İstenilen yeterlik düzeyine ulaşamamış ilkokul öğrencilerine, velisinin 07.06.2018 tarihine kadar okul müdürlüğüne yazılı talebi üzerine ilkokul öğrenimleri süresince bir defaya mahsus olmak üzere sınıf tekrarı yaptırılabilir.
b) Kaynaştırma eğitimlerine devam eden ilkokul öğrencilerine, velisinin 07.06.2018 tarihine kadar okul müdürlüğüne yazılı talebi ve Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı Geliştirme Birimi'nin kararı doğrultusunda, bir defaya mahsus olmak üzere sınıf tekrarı yaptırılabilir.
c) e-Okul kayıtlarında aktif olup okula devamı sağlanamayan, e-Okul kayıtlarında pasif durumda bulunan, haftalık ders çjzelgesindeki derslerin her birinden en az bir puan alamayan, birinci dönemde okula devam edip ikinci dönemde ilgi (a) Yönetmeliğin 27 nci maddesinin beşinci fıkrasında sayılan mazeretler ile aynı yönetmeliğin 32 nci maddesinin dördüncü fıkrasına göre izinli sayılanlar dışında devam etmeyen öğrencilere sınıf tekrarı yaptırılır.

2- Ortaokullar ve imam hatip ortaokullarında ise;
a) Şube öğretmenler kurulu toplantıları 04-07 Haziran 2018 tarihleri arasında yapılarak kurullarda alman kararlar e-Okul ŞÖK İşlemleri ekranına kaydedilecektir.
b) Özürsüz 20 gün devamsızlık yapanlar ile herhangi bir dersten yıl sonu puanı 45.00’ten az olan öğrencilerin sınıf geçmesine veya sınıf tekrarına şube öğretmenler kurulunca karar verilecektir.
c) Sürekli devamsız öğrenciler ile ŞÖK’e kalan bütün öğrencilerin durumlarının e-Okul ŞÖK İşlemleri ekranına işlenmesi sağlanacaktır.
ç) e-Okul/Kurum İşlemleri/ŞÖK Sınıf Tekrarına Kalanlar" ekranı, okul yönetimi tarafından günlük kontrol edilerek ŞOK kararı alınmamış ve hakkında işlem tamamlanmamış öğrenci bırakılmayacaktır.
d) Okula hiç devam etmeyen öğrenciler ve haftalık ders çizelgesindeki tüm derslerden puanı girilmeyen öğrenciler ile ilgi (a) Yönetmeliğin 27/5 inci maddesinde belirtilen mazeretler ile 32/4 maddesinde belirtilen hususlar dışında okula en az bir dönem devam etmeyen öğrencilere sınıf tekrarı
yaptırılacaktır.
e) Öğrencilere ait özürlü-özürsüz devam devamsızlık bilgilerinin e-Okul Yönetim Bilgi Sistemine titizlikle ve zamanında, günlük olarak işlenmesi önem arz etmektedir.
f) Seçmeli dersler dâhil tüm dersler puanla değerlendirilecektir. İlgi (a) Yönetmeliğin 22 nci maddesinde yer alan “İlkokul 4 üncü sınıf ile ortaokul ve imam-hatip ortaokullarında öğrencilere; her dersten bir dönemde iki sınav yapılır.” ve “Öğrencilere her dönemde her bir dersin haftalık ders saati sayısı 2 ve daha az olanlara 2, haftalık ders saati sayısı 2'den fazla olanlara ise 3 defa ders etkinliklerine katılım puanı verilir.” hükümleri doğrultusunda her dersin özelliğine göre sınav, proje ve ders etkinliklerine katılım puanları e-Okul sistemine işlenecektir.
g) Özellikle 8. sınıf öğrencilerinden, 6 ve 7. sınıf yıl sonu notları sisteme zamanında işlenmemiş ve denklik kaydı olmayanların, Merkezî Sınav sonunda ortaöğretim kurumlarma yerleştirmelerinde mağdur olmamaları açısından, önceki öğretim yıllarına ait ağırlıklı yıl sonu puanları, "e-Okul/Kurum İşlemleri/Giriş Ekranı /Eski Dönem Ağırlıklı Not Ortalamaları" ekranından okul yönetimi tarafından girilecektir.
ğ) Evde, hastanede eğitim alan öğrenciler ile kaynaştırma eğitimi alan öğrencilerin durumu, e-Okul öğrenci genel bilgileri ekranından okul yönetimi tarafından işaretlenecektir.
h) İlgi (a) Yönetmeliğin 23 üncü maddesi kapsamında geçerli mazereti olmadan sınavlara katılmayan, projesini teslim etmeyen öğrencilerin ilgili ders hanesine “G” yazılacaktır. Sürekli devamsız olan öğrenciler sistem tarafından otomatik olarak sınıfta bırakılacağından bu öğrencilerin ders hanelerine “G” yazılmayacaktır.

3- İlgi (a) Yönetmeliğin 21 inci maddesinde, ilkokul 4 üncü sınıf ile ortaokul ve imam hatip ortaokullarında öğrenci başarısının 100 tam puan üzerinden değerlendirilmesi ye virgülden sonra dört basamak yürütülmesi hükmü yer aldığından, sınıf geçme defterleri bu hükme göre e-Okul sisteminde düzenlenmiş olup bu doğrultuda işlem yapılması hususuna gerekli hassasiyŞt gösterilecektir. Tüm sınıfların sınıf geçme defterleri incelenerek, sınıf geçen ve sınıf tekrarına kalan öğrencilerde varsa yanlışlıklar ders yılı sona ermeden düzeltilerek gerekli tüm işlemler tamamlanacaktır.

4- İlgi (a) Yönetmeliğin 19 uncu maddesi kapsamında mecburi öğrenim çağı dışına çıkan öğrenciler, ders yılı sonunda "e-Okul/Öğrenci Ayrılma İşlemleri" ekranından pasifleştirilecek ve EK-3 Öğrenim Belgesi verilerek, Açık Öğretim Ortaokuluna yönlendirilecektir.

5- İlgi (a) Yönetmeliğin 32 nci maddesinin 4 üncü fıkrası kapsamında ortaokul/imam hatip ortaokullarında hafızlık eğitimi sebebiyle izinli sayılan öğrencilerin kayıtları aktifleştirilerek sınavları yapılacak ve sınavlarda 45.00'in altında puan alan öğrencilerin durumları, 04-07 Haziran 2018 tarihleri arasında şube öğretmenler kurulunda görüşülerek karara bağlanacaktır.

6- Mevsimlik tarım işçileri ile göçer ve yarı göçer ailelerin çocuklarının eğitime erişimine dair olarak yayınlanmış olan 2016/5 sayılı Genelge hükümleri doğrultusunda, okul yönetimleri, e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi'nde “Mevsimlik Tarım İşçi Öğrencisi” geçici nakil sebebi ile gelen bu statüdeki öğrencilerin okula devam takip ve not girişlerini sağlayacaktır. Aynı genelgede ifade edilen “İl/İlçe Mevsimlik Tarım İşçileri İle Göçer ve Yan Göçer Ailelerin Çocuklarını Takip Ekipleri” oluşturulacak ve Genelgenin 3 üncü maddesi hükümleri gereğince işlemler yapılacaktır.

7- İlköğretim kuramlarında öğrenci davranış puanlarının verilmesi ve değerlendirilmesine ilişkin ilgi (a) Yönetmeliğin 29 rfdu maddesinde; "İlköğretim kuramlarında; ders yılının her döneminde öğrencilerin davranışları Davranış Puan Ölçütleri Ek-4'te verilen ölçütler kullanılarak ilkokullarda sınıf öğretmeni, ortaoîml ve imam hatip ortaokullarında ise şube rehber öğretmeni tarafından "(1) Geliştirilmeli", "(2) İyi", "(3) Çok İyi" şeklinde değerlendirilerek e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi'ne işlenecektir.

8- Okullann kayıt bölgeleri belirlenirken Bakanlığımızın belirlediği politika ve uygulamalarda aksaklıklar yaşanmaması ve dengeli bir dağılım yapılması adına, Yönetmeliğin 10 uncu maddesine istinaden oluşturulan kayıt alanlarının, gerekmedikçe her yıl değiştirilmemesi, yapılan değişiklikler ve güncellemelerin ilgili komisyonun kararı doğrultusunda e-Okul Yönetim Bilgi sisteminde hazırlanan "Kayıt Bölgesi Belirleme Komisyon Karar Giriş" ekranına işlenecektir.

9- e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi'ndeki veriler, sadece Bakanlığımızca yürütülen eğitim ve öğretim faaliyetlerinde kullanıldığından il/ilçe ve okul yönetimleri tarafından üçüncü şahıslarla ve resmî/özel kuramlarla paylaşılmayacak, bu konuda gerekli hassasiyet gösterilecektir.

10- 2017-2018 eğitim öğretim yılından itibaren uygulamaya başlanılan ilkokul ve ortaokul öğretim programlarının 2018-2019 eğitim öğretim yılında tüm sınıf seviyelerinde uygulanacak olması sebebiyle http://mufredat.meb.gov.tr İnternet sitesinde yayımlanan programların okul zümre öğretmenlerimizce incelenmesi sağlanacaktır.


11 -Okul Öncesi Eğitim ve ilköğretim Kurumlan Standartlan Sistemine veri giriş işlemlerinin, veri giriş takvimi doğrultusunda sağlıklı bir şekilde yürütülmesi sağlanacaktır.

12-İlgi (b) Genelge kapsamında ülkemiz kaynaklarının daha verimli bir şekilde kullanılması, çevre bilinci ve duyarlılığının oluşturulması amacıyla; kullanılmış ders kitapları, defterler ve atık kâğıtların toplanarak ekonomiye kazandırılması sağlanacaktır. Bilgilerinizi, yukarıdaki açıklamalarla birlikte, ilgili mevzuat ve yasal dayanaklarla tarif edilmiş olan görevlere ilişkin olarak gerekli bütün tedbirlerin alınmasını, aksaklığa meydan verilmeden zamanında yapılmasını rica ederim.
Kamuajans.com

Uzman Öğretmenlik ve Başöğretmenlik Grubumuza Üye olarak Tüm Gelişmelerden Haberdar Olabilirsiniz 
 

En güncel gelişmelerden hemen haberdar olmak için Telegram kanalımıza katılın!

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol