Göreve Yeni Başlayacak Öğretmenlerden İstenen Belgeler

20 bin sözleşmeli öğretmen ataması sonrası İl Milli Eğitim Müdürlüğünce göreve başlayacak öğretmenlerden istenecek belgeler açıklandı.


Göreve Başlayacak Öğretmenlerden İstenecek Belgeler

2021 Sözleşmeli Öğretmenlerin Göreve Başlama Esnasında İstenilen Evraklar listesine ulaşmak için aşağıdaki bağlantıları kullanınız.

Göreve başlayacak sözleşmeli öğretmenlerden istenecek belgeler aşağıda belirtilmiştir.

  • Son altı ay içinde çekilmiş 2 adet biometrik fotoğraf
  • Kimlik Fotokopisi
  • Mal bildirimi
  • Sabıka Kaydı
  • Elektronik Başvuru Formunun onaylı örneği
  • Lisans diploması veya geçici mezuniyet belgesinin noter tasdikli örneği
  • Başvuru esnasında Pedagojik Formasyon Belgesi yerine resmi yazı ibraz edenlerden noter tasdikli Pedagojik Formasyon Belgesi 
  • Sağlık durumu yönünden Öğretmenlik görevini yapmasına engel bir durumu olmadığına dair tam teşekküllü (devlet veya özel) bir hastaneden alınacak olan sağlık kurulu raporu, güncel tarihli Adli Sicil Kaydını gösterir belge

03.09.2021 tarihinde Bakanlığımızca İlimize atanan sözleşmeli öğretmenlerden göreve başlama işlemi esnasında istenecek belgeler:
1- Kimlik Kartının (Nüfus Cüzdanı) aslı ve bir adet fotokopisi,
2-Aday tarafından başvuru esnasında sisteme girilen /beyan edilen atamaya esas olan;
a) Lisans diploması veya geçici mezuniyet belgesinin aslı ya da onaylı örneği, ayrıca e-devlet üzerinden alınan diploma belgesi. ( Lisans diploması veya geçici mezuniyet belgesinin aslı yada onaylı örneği olmadan sadece e-devlet üzerinden alınan diploma belgesi ile göreve başlama yapılmayacaktır.)
b)Varsa pedagojik formasyon belgesiveya bu belgenin onaylı örneği ve bir adet fotokopisi,

c)Varsa denklik belgesi veya bu belgenin onaylı örneği ve bir adet fotokopisi,

d) Felsefe bölümü mezunlarından 16 kredi sosyoloji, 16 kredi psikoloji; Sosyoloji bölümü mezunlarından 8 kredi mantık, 16 kredi felsefe, 16 kredi psikoloji aldığına dair resmi belgenin (Transkript kabul edilmeyecektir.) aslı ya da onaylı örneği ve bir adet fotokopisi,

3- Askerlik Durum Belgesi, (e-devlet'ten alınan barkodlu ve / veya karekodlu çıktı kabul edilmektedir.)

4- Güncel tarihli Adli Sicil Kaydını gösterir belge, (e-devlet'ten alınan barkodlu ve / veya karekodlu çıktı kabul edilmektedir.)

5- Son altı ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf, (6 adet)

MAL BİLDİRİMİ
 

MAL BİLDİRİMİ KURUMU  
GÖREVİ  
SİCİL NO  
T.C.  NO
     3628 Sayılı Kanunun 2 nci ve Mal Bidiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmeliğin 8 nci madesine göre mal bildiriminde bulunacak olanlar kendileri ile eşleri ve velayetleri altındaki çocuklarının taşınır ve taşınmaz malları ile arsa ve yapı koopetifi gibi kooperatiflerde bulunan hisselerini değerleri ne olursa olsun formun 2 nci ve 3 ncü bölümlerine kaydetmek zorundadırlar. Formun 4 - 8 nci bölümlerine kaydedilmesi gereken her türlü kara, deniz ve hava taşıt araçları, traktör, biçer döver,  harman makinası  ve  diğer ziraat makinaları,  inşaat  ve  iş makinaları, hayvanlar,  kolleksiyon  ve antika  ev  eşyaları  ile  hakları,  alacaklar, borçlar ve gelirlerden, kendilerine ödeme yapılanlara aylık net ödemenin, ödeme yapılamayanlara ise  GİH  sınıfındaki  1. derece şube müdürüne yapılan aylık net ödemenin, beş katından fazla tutardaki kısmı beyan edilir. 
BÖLÜM - 1 KİMLİK  BİLGİLERİ
SIRA ADI VE SOYADI DOĞUM DOĞUM YAKINLIĞI (1) TC.KİMLİK NUMARASI
NO TARİHİ YERİ
BÖLÜM - 2 TAŞINMAZ  MAL  BİLGİLERİ
SIRA DEĞERİ TAŞINMAZIN ADRESİ HİSSE EDİNME MALİKİN
NO CİNSİ (2) ( Mahal, Ada, Parsel nosu dahil ) MİKTARI TARİHİ TC.KİMLİK NUMARASI
BÖLÜM - 3 KOOPERATİF  BİLGİLERİ
SIRA KOOPERATİFİN ADI VE YERİ HİSSE DEĞERİ HİSSE ORANI ÜYELİK HİSSEDARIN
NO TARİHİ TC.KİMLİK NUMARASI
BÖLÜM - 4 TAŞINIR  MAL  BİLGİLERİ
A - TAŞIT BİLGİLERİ
SIRA PLAKA TAŞITIN TAŞITIN EDİNME MODEL EDİNME SAHİBİNİN
NO NO CİNSİ (3) MARKASI DEĞERİ YILI TARİHİ TC.KİMLİK NUMARASI
B - DİĞER TAŞINIR MALLAR
SIRA TAŞINIR MALIN CİNSİ (4) EDİNME MODEL EDİNME SAHİBİNİN
NO DEĞERİ YILI TARİHİ TC.KİMLİK NUMARASI
BÖLÜM - 5 BANKA  VE  MENKUL  DEĞERLERE  AİT  BİLGİLER
SIRA PARA VE MENKUL DEĞERİN NİTELİĞİ (5) MİKTARI CİNSİ SAHİBİNİN
NO TC.KİMLİK NUMARASI
BÖLÜM - 6 ALTIN  VE  MÜCEVHERAT  BİLGİLERİ
SIRA CİNSİ DEĞERİ MİKTARI SAHİBİNİN
NO TC.KİMLİK NUMARASI
BÖLÜM - 7 BORÇ - ALACAK  BİLGİLERİ
SIRA BORÇLUNUN  ADI  VE  SOYADI (6) ALACAKLININ  ADI  VE  SOYADI (6) BORÇ / ALACAK
NO TUTARI
BÖLÜM - 8 HAKLAR VE BEYANI GEREKLİ GÖRÜLEN DİĞER SERVET UNSURLARI
SIRA HAK (7) VEYA BEYANI GEREKLİ EDİNME ŞEKLİ SAHİBİNİN
NO GÖRÜLEN DİĞER SERVET UNSURLARI TC.KİMLİK NUMARASI
 AÇIKLAMALAR    BİLDİRİM SAHİBİNİN
 1) Yakınlığı sütununa " kendi ", " eşi " veya " çocuğu " ibaresi yazılacaktır.  ADI ...............................................................
 2) Bu bölüme " bina ", " arsa" veya " arazi " yazılacaktır.  
 3) Bu bölüme kara, deniz veya hava ulaşım araçları yazılacaktır.  SOYADI ...............................................................
 4) Silah, pul, diğer kolleksiyonlar, antikalar, kıymetli tablolar, hayvanlar vs.
 5) Yurtiçindeki veya Yurtdışındaki bankalar ile özel finans kuruluşlarında  TARİH .......... / ............ / 20......
      bulunan para veya menkuldeğerler yazılacaktır.
 6) Tüzel kişilerde unvan yazılacaktır.    İMZA
 7) Menkul mallara ait ihtira beratı, alameti farika ve telif hakkı gibi haklar
     yazılacaktır.

KAMU ETİK SÖZLEŞMESİ:
KAMU GÖREVLİLERİ ETİK SÖZLEŞMESİ

          Kamu hizmetinin her türlü özel çıkarın üzerinde olduğu ve kamu görevlisinin halkın hizmetinde bulunduğu bilinç ve anlayışıyla;

          * Halkın günlük yaşamını kolaylaştırmak, ihtiyaçlarını en etkin, hızlı ve verimli biçimde karşılamak, hizmet kalitesini yükseltmek ve toplumun memnuniyetini artırmak için çalışmayı,

          * Görevimi insan haklarına saygı, saydamlık, katılımcılık, dürüstlük, hesap verebilirlik, kamu yararını gözetme ve hukukun üstünlüğü ilkeleri doğrultusunda yerine getirmeyi,

          * Dil, din, felsefi inanç, siyasi düşünce, ırk, yaş, bedensel engelli ve cinsiyet ayrımı yapmadan, fırsat eşitliğini engelleyici davranış ve uygulamalara meydan vermeden tarafsızlık içerisinde hizmet gereklerine uygun davranmayı,

          * Görevimi, görevle ilişkisi bulunan hiçbir gerçek veya tüzel kişiden hediye almadan, maddi ve manevi fayda veya bu nitelikte herhangi bir çıkar sağlamadan, herhangi bir özel menfaat beklentisi içinde olmadan yerine getirmeyi,

          * Kamu malları ve kaynaklarını kamusal amaçlar ve hizmet gerekleri dışında kullanmamayı ve kullandırmamayı, bu mal ve kaynakları israf etmemeyi,

          * Kişilerin dilekçe, bilgi edinme, şikayet ve dava açma haklarına saygılı davranmayı, hizmetten yararlananlara, çalışma arkadaşlarıma ve diğer muhataplarıma karşı ilgili, nazik, ölçülü ve saygılı hareket etmeyi,

          * Kamu görevlileri Etik Kurulunca hazırlanan yönetmeliklerle belirlenen etik davranış ilke ve değerlerine bağlı olarak görev yapmayı ve hizmet sunmayı taahhüt ederim.


T.C. Kimlik No        :

Adı Soyadı             :

Unvanı                   :

Birimi                      :

İmza                      :

Tarih                      :
8- Elektronik Başvuru Formu.

9- Başvuru esnasında Pedagojik Formasyon Belgesi yerine resmî yazı ibraz edenlerden Pedagojik Formasyon Belgesi veya onaylı örneği ve bir adet fotokopisi,

10- Sağlık durumu yönünden öğretmenlik görevini yapmasına engel bir durumu olmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden alınacak Sağlık Kurulu Raporu,

11- Bakanlığımız dışındaki kurumlarda devlet memuru olarak çalışanlardan ilimize sözleşmeli öğretmen olarak ataması yapılanlar, yukarıda istenen belgelere kurumlarından istifa ettikten sonra düzenlenen hizmet cetvelini de ekleyeceklerdir.

12- İlimize ataması yapılan ve halen askerde olan sözleşmeli öğretmenler, dilekçeleri ile birlikte muhtemel terhis tarihlerine ilişkin yazıyı atandıkları İlçe Millî Eğitim Müdürlüklerine göndereceklerdir.

NOT: 03.09.2021 tarihinde İlimize atanan sözleşmeli öğretmenler, yukarıda istenen belgelerle birlikte atandıkları İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine şahsen başvurarak göreve başlama talebinde bulunacaktır. İstenilen belgeleri tam olarak ibraz edenler, sözleşme yapılarak göreve başlatılacak, belgelerinde eksiklik görülenler ya da belgeleri eksik olanlar göreve başlatılmayacaktır. (Vekâleten göreve başlamalar kabul edilmeyecektir.)

Anahtar Kelimeler:
Göreve Yeni Başlayacak Öğretmenlerden İstenen BelgelerYeni Başlayacak Öğretmenlerden İstenen BelgelerYeni Göreve Başlayacak Öğretmenlerden İstenen BelgelerMal Bildirimi Ve Kamu Etik Sözleşmesi20 Bin Sözleşmeli öğretmen Atamasıİl Milli Eğitim Müdürlüğünce Göreve Başlayacak öğretmenlerden Istenecek BelgelerGöreve Başlayacak Öğretmenlerden İstenecek BelgelerGöreve Başlayacak Sözleşmeli öğretmenlerden Istenecek Belgeler2021 Göreve Başlayacak Öğretmenlerden İstenecek BelgelerGöreve Başlayacak Öğretmenlerden İstenecek Belgeler 2021KAMU GÖREVLİLERİ ETİK SÖZLEŞMESİ2021 Sözleşmeli Öğretmenlerin Göreve Başlama Esnasında İstenilen EvraklarSözleşmeli Öğretmenlerin Göreve Başlama Esnasında İstenilen EvraklarSözleşmeli öğretmen Atamasında Göreve BaşlamaSözleşmeli öğretmen Göreve Başlama Evrakları NelerSözleşmeli öğretmen Göreve Başlama EvraklarıSözleşmeli öğretmen Göreve Başlama Evrakları 2021Göreve Başlama Esnasında Öğretmenlerden İstenecek BelgelerÖğretmen Atamalarında İstenen Belgelerİlk Defa Atanan Öğretmenlerden İstenen Belgelerİşte Göreve Başlamak Için Istenen Belgelerİlk Defa Atanan Öğretmenlerden İstenen Belgeler 2021Göreve Başlayacak Sözleşmeli öğretmenlerden Istenen BelgelerSözleşmeli öğretmenlik Başvurusu Için Gerekli Belgeler 2021Sözleşmeli öğretmenlik Başvurusu Için Gerekli BelgelerSÖZLEŞMELİ öğretmen Göreve Başlama IşlemleriÖzel Okul öğretmen Ataması Için Gerekli Belgeler2021 öğretmen Atamaları Nasıl OlurSözleşmeli öğretmenlik Istenen Belgeler 2021Sözleşmeli öğretmenlik Istenen BelgelerSozlesmeli öğretmen Evrak Teslimi 2021Sozlesmeli öğretmen Evrak TeslimiKararnamesi Gelen öğretmenler

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol