İNGİLİZCE MESLEKLER ANLAMLARI VE OKUNUŞLARI

Öğretmen haberleri ve gelişmelerden hemen haberdar olmak için Telegram kanalımıza katılın!

İngilizcesi Anlamı Okunuşu
Accountant Muhasebeci E-kaun-tınt
Acrobat Akrobat, Cambaz Ek-ro-bat
Actor /Actress Erkek Oyuncu/Kadın Oyuncu Ek-tır/Ek-tı-ris
Actuary Katip Ek-çu-a-ri
Administrator Yönetici Ed-mi-nis-tı-rey-tır
Advertiser Reklamcı Ed-vır-tay-zır
Advocate Avukat Ed-vo-kat
Agent Temsilci, Vekil Ey-cınt
Air Traffic Controller Hava Trafiği Kontrol Memuru Ey-ır Tı-ra-fik Kon-tu-ro-lır
Alchemist Simyacı, Simyager Al-ke-mist
Ambassador Elçi Em-bes-sı-dır
Analyst Analizci E-nı-list
Anchorman Haber Sunucusu En-kır-men
Anesthetist Anestezi Uzmanı E-nıs-te-tist
Angler Balık Avlayıcısı Eng-lır
Announcer Sunucu, Spiker E-naun-sır
Anthropologist İnsan Bilimci, Antropolog En-tı-ro-po-lo-jist
Apprentice Çırak Ep-rın-tis
Arbitrator Ara Bulucu, Hakem Ar-bit-rey-tır
Archaeologist Arkeolop Ar-ke-o-lo-jist
Architect Mimar Ar-ki-tekt
Art Director Sanat Yönetmeni Art Day-rek-tır
Artisan Esnaf Ar-ti-zın
Artist Sanatçı Ar-dist
Assistant Asistan E-sis-tınt
Associate İş Ortağı E-so-si-yıt
Astronaut Astronot Es-tı-ro-not
Astronomer Astronom, Gök Bilimci Es-tı-ro-nom
Athlete Atlet, Spocu Et-liit
Attorney Avukat E-tör-ni
Auditor Denetçi O-di-tır
Author Yazar O-tır
Aviator Havacı E-vi-ey-tır
Baby Sitter Bebek Bakıcısı Bey-bi Si-tır
Baker Fırıncı Bey-kır
Ballerina Balerin Ba-le-ri-na
Banker Bankacı Ben-kır
Barber Berber Bar-bır
Barista Kahve Uzmanı Ba-ris-ta
Barmaid Kadın Barmen Bar-meyd
Bartender Erkek Barmen Bar-ten-dır
Beautician Güzellik Uzmanı Bi-u-ti-şın
Beekeeper Arı Bakıcısı Bii-ki-pır
Bellhop Belboy Bel-hap
Binder Ciltçi Bayn-dır
Blacksmith Demirci Bı-lek-si-mit
Blogger Blog Yazarı Bı-lo-gır
Botanist Botanikçi Bo-tı-nist
Boxer Boksör Bak-sır
Brewer Bira Yapımcısı Bi-rü-vır
Bricklayer Tuğla Örücü, Duvarcı Bı-rik-le-yır
Bus driver Otobüs Şoförü Bas Dı-ray-vır
Businessman İşadamı Bi-zi-nıs-men
Businesswoman İşkadını Bi-zi-nıs-vu-mın
Butcher Kasap Bu-çır
Butler Kahya Bat-lır
Cameraman Kameraman Ke-mı-ra-men
Captain Kaptan Kep-tın
Cardiologist Kardiyolog, Kalp Doktoru Kar-di-yo-lo-jist
Caretaker Bakıcı Keyr-tey-kır
Carpenter Marangoz Kar-pın-tır
Cashier Kasiyer, Veznedar Ke-şi-yır
CEO İcra Kurulu Başkanı Si-İ-O
Chairman Başkan, Yönetim Kurulu Başkanı Çe-yır-mın
Chauffeur Özel Şöför Şo-för
Chef/Cook Şef, Aşçı Şef/Kuuk
Chemist Kimyager Ke-mist
Choreographer Koreograf Ko-re-og-ra-fır
Civil Engineer İnşaat Mühendisi Si-vil En-ci-ni-ır
Cleaner Temizlikçi Kı-li-nır
Clown Palyaço Kı-lavn
Coach Antrenör Kooç
Columnist Köşe Yazarı Ko-lüm-nist
Comedian Komedyen Ko-me-di-yın
Commander Komutan Ko-men-dır
Conductor Kondüktör Kon-dak-tır
Congressman Kongre Üyesi, Milletvekili Kon-gı-rıs-mın
Consultant Danışman Kon-sal-tınt
Contractor Müteahhit, Üstlenici Kon-tı-rak-tır
Controller Denetçi Kon-tu-ro-lır
Coroner Sorgu Hakimi Ko-ro-nır
Counsellor Danışman, Müşavir Kan-sı-lır
Courier Kurye Ko-ri-ır
Curator Küratör Kü-rey-tır
Dancer Dansçı Den-sır
Dean Dekan Diin
Decorator Dekoratör De-ko-rey-tır
Dentist Diş Hekimi Den-tist
Deputy Vekil De-pu-ti
Dermatologist Dermatolog, Cilt Uzmanı Der-ma-to-lo-jist
Designer Tasarımcı Di-zay-nır
Detective Dedektir Di-tek-tif
Developer Geliştirici Di-va-lo-pır
Dietitian Diyetisyen, Beslenme Uzmanı Da-ye-ti-şın
Director Yönetmen Day-rek-tır
Dishwasher Bulaşıkçı Diş-vo-şır
Diver Dalgıç Day-vır
Doctor Doktor Dak-tır
Doorman Kapıcı Dor-men
Draper Tuhafiyeci, Kumaşçı Dı-rey-pır
Dressmaker Terzi Dı-res-mey-kır
Driver Şöför, Sürücü Dı-ray-vır
Drummer Baterist, Davulcu Dı-ra-mır
Dustman/Refuse Collector Çöpçü Dast-men/Re-füz Kol-lek-tır
Ecologist Çevrebilimci E-ko-lo-jist
Economist İktisatçı, Ekonomist E-ko-no-mist
Editor Editör E-di-tır
Educator Eğitimci, Eğitmen E-cü-key-tır
Electrician Elektrikçi E-lek-ti-ri-şın
Engineer Mühendis En-ci-nı-ır
Entrepreneur Girişimci En-tı-ra-pürü-nır
Environmentalist Çevreci En-vay-rın-men-ta-list
Esthetician Estetisyen Es-te-ti-şın
Executive Yönetici Eg-ze-ki-tüv
Fabricator Fabrikatör Fab-ri-key-tır
Factory worker Fabrika işçisi Fek-tı-ri Vör-kır
Farmer Çiftçi Far-mır
Fashion Designer Moda Tasarımcısı Fe-şın Di-zay-nır
Filmmaker Film Yapımcısı Film-mey-kır
Financier Maliye Uzmanı Fay-nen-si-yır
Fireman/Fire fighter İtfaiyeci Fa-yır-mın/Fa-yır fay-tır
Fisherman Balıkçı Fi-şır-mın
Florist Çiçekçi Fu-lo-rist
Football Player Futbolcu Fut-bol Pı-le-yır
Foreman Ustabaşı For-men
Forester Ormancı Fo-rıs-tır
Founder Kurucu Fa-un-dır
Freelancer Serbest Çalışan Fı-ri-len-sır
Fundraiser Bağış Toplayıcı Fand-rey-zır
Gamer Oyuncu Gey-mır
Garbageman Çöpçü Gar-bıc-men
Gardener Bahçıvan Gar-dı-nır
Gatekeeper Kapı Görevlisi Geyt-kii-pır
Geographer Coğrafyacı Ce-og-ra-fır
Geologist Jeolog, Yerbilimci Je-o-lo-cist
Glazier Camcı Gı-ley-zır
Goldsmith Kuyumcu Gold-si-mit
Golfer Golfçü Gol-fır
Governor Vali Ga-vır-nır
Greengrocer Manav Gı-rin-gı-ro-sır
Grocer Bakkal, Toptancı Gı-ro-sır
Groundsman Saha Görevlisi Gı-rands-men
Guard Nöbetçi, Muhafız Gard
Guide Rehber Gayd
Gymnast Jimnastikçi Cim-nıst
Gynecologist Jinekolog, Kadın Doğum Uzmanı Gay-no-ko-lo-jist
Hairdresser Kuaför He-yır-dı-re-sır
Hairstylist Saç Tasarımcısı He-yır-sı-tay-list
Harvester Hasatçı Har-vıs-tır
Headhunter Yetenek Avcısı Hed-han-tır
Headmaster Okul Müdürü Hed-mes-tır
Hematologist Hematolog He-ma-to-lo-jist
Historian Tarihçi His-to-ri-yın
Homemaker Ev Hanımı Hom-mey-kır
Horseman Binici, Atlı Hors-mın
Horticulturalist Bahçe Uzmanı Hor-ti-kal-çu-rıl-ist
Host Ev Sahibi Host
Housekeeper Temizlik Görevlisi Haus-ki-pır
Hunter Avcı Han-tır
Hydrologist Hidrolog, Su Bilimci Hayd-ro-lo-jist
Illusionist Sihirbaz, İlüzyonist I-lu-jı-nist
Illustrator İlüstratör İ-lüs-ti-rey-tır
Industrialist Fabrikatör, Sanayici In-das-tı-ri-ya-list
Innkeeper Otelci, Hancı In-kii-pır
Inspector Müfettiş Ins-pek-tır
Installer Tesisatçı, Kurulumcu Ins-to-lır
Instructor Eğitmen Ins-tı-rak-tır
Intensivist Yoğun Bakım Uzmanı In-ten-si-vist
Intern Stajyer In-törn
Interpreter Tercüman In-tır-pı-ri-tır
Interviewer Röportajcı In-tır-vi-vır
Inventor Mucit In-ven-tır
Investigator Müfettiş, Soruşturmacı In-ves-ti-gey-tır
Investor Yatırımcı In-ves-tır
Ironer Ütücü Ay-rı-nır
Jailer Gardiyan Cey-lır
Janitor Hademe Ce-ni-tır
Jester Soytarı, Maskara Ces-tır
Jeweller Kuyumcu, Mücevherci Cü-vu-lır
Jockey Jokey, Binici Ca-kiy
Journalist Gazeteci Cör-nı-list
Journeyman Günlük İşçi Cör-niy-men
Judge Yargıç Cac
Juggler Hokkabaz, Jonglör Cag-lır
Jury Jüri Cu-ri
Landlord Ev Sahibi, Toprak Sahibi Lend-lord
Landscaper Bahçe Düzenleyici Lend-si-key-pır
Launderer Çamaşırcı Lon-dı-rır
Lawyer Avukat Lov-yır
Leadman Şantiye Şefi Liid-men
Lecturer Okutman Lek-çı-rır
Librarian Kütüphaneci Layb-re-ri-yın
Lieutenant Teğmen, Üsteğmen Lü-tı-nınt
Lifeguard Cankurtaran Layf-gard
Linguist Dilbilimci Lin-gu-ist
Lobbyist Lobici La-bist
Locksmith Çilingir Lak-si-mit
Logger Ağaç Kesici, Baltacı Lo-gır
Longshoreman Liman İşçisi Long-şor-men
Lumberjack Oduncu Lam-bır-cek
Lyricist Söz Yazarı Li-ri-sist

Machinist Makinist Me-şi-nist
Magician Sihirbaz, Büyücü Me-ci-şın
Magistrate Sulh Hakimi Me-cis-tı-reyt
Maid Hizmetçi Meyd
Mailman Postacı Me-yıl-men
Manager Yönetici, Müdür Me-ni-cır
Manicurist Manikürcü Me-ni-kü-rist
Marine Deniz Piyadesi Ma-rin
Marketer Pazarlamacı Mar-kı-tır
Masseuse Masöz Ma-süüz
Mayor Belediye Başkanı Me-yır
Mechanic Tamirci Me-ka-nik
Merchant Tüccar Mör-şınt
Messenger Ulak Me-sin-cır
Midwife Ebe Mid-vayf
Miner Madenci May-nır
Minister Bakan Mi-nis-tır
Missionary Misyoner Mi-şi-ne-ri
Model Manken Ma-dıl
Monk Keşiş Monk
Mover Nakliyeci Mu-vıır
Musician Müzisyen Mü-zi-şın
Nanny Bakıcı Ne-ni
Naturalist Doğa Bilimci Ney-çı-ra-list
Negotiator Arabulucu Ne-go-şi-ey-tır
Neurologist Nörolog Nö-ro-lo-jist
Nightwatchman Gece Bekçisi Nayt-vaç-men
Notary Noter No-tı-ri
Nurse Hemşire Nörs
Nutritionist Beslenme Uzmanı Nüt-rı-şı-nist
Officer Memur, Görevli O-fi-sır
Oncologist Onkolog On-ko-lo-jist
Operator Operatör O-pe-rey-tır
Optician Gözlükçü Op-ti-şın
Organizer Organizatör Or-gı-nay-zır
Orthopaedist Ortopedi Uzmanı Or-to-pe-dist
Painter Ressam Peyn-tır
Paralegal Hukuk Stajyeri Pa-ra-li-gl
Paramedic Sağlık Memuru Pa-ra-me-dik
Pathologist Patoloji Uzmanı Pa-to-lo-jist
Pediatrician Çocuk Doktoru Pe-dit-ri-şın
Pharmacist Eczacı Far-ma-sist
Philosopher Filozof Fi-lo-zo-fır
Photographer Fotoğrafçı Fo-tog-ra-fır
Physicist Fizikçi Fi-zi-sist
Physiologist Fizyolojist Fiz-yo-lo-jist
Pianist Piyanist Pi-ya-nist
Pilot Pilot Pay-lıt
Pipelayer Boru Döşeyicisi Papy-le-yır
Playwright Oyun Yazarı Pı-ley-rayt
Plumber Tesisatçı Pı-lam-ır
Poet Şair Po-et
Policeman/Policewoman Polis Po-lis-mın/Po-lis-vu-mın
Politician Politikacı Po-li-ti-şın
Postman Postacı Post-mın
Potter Çömlekçi Po-tır
Preacher Vaiz Pı-ri-çır
Producer Yapımcı Pu-ro-dü-sır
Professor Profesör Pu-ro-fe-sör
Programmer Programcı Pu-rog-ra-mır
Psychiatrist Psikiyatrist Say-ki-at-rist
Psychologist Psikolog Say-ko-lo-jist
Publicist Reklamcı Pab-li-sist
Publisher Yayıncı Pab-li-şır
Race Car Driver Araba Yarışı Sürücüsü Reys Kar Dı-ray-vır
Ranger Korucu, Orman Bekçisi Reyn-cır
Rapper Rapçi Re-pır
Realtor Emlakçı Ri-ıl-tır
Receptionist Resepsiyoncu Ri-sep-şı-nist
Recruiter İşe Alım Uzmanı Rek-rü-tır
Referee Hakem Re-fı-ri
Registrar Sicil Memuru Re-cis-tı-rır
Repairman Tamirci Ri-pe-yır-mın
Reporter Muhabir Ri-por-tır
Researcher Araştırmacı Ri-sör-çır
Rower Kürekçi Ro-vır
Sailor Yelkenci Sey-lır
Salesperson Satışçı Seyls-pör-sın
Scientist Bilim İnsanı Sayn-tist
Sculptor Heykeltıraş Sı-kalp-çır
Secondman Makinist Yardımcısı Se-kınd-men
Secretary Sekreter Sek-ra-tı-ri
Senator Senatör Se-nı-tır
Servant Uşak Sör-vınt
Shepherd Çoban Şe-pırd
Sheriff Şerif Şe-rif
Shoemaker Ayakkabı Üreticisi Şu-mey-kır
Shop assistant Tezgahtar Şop A-sis-tınt
Singer Şarkıcı Sin-gır
Sociologist Sosyolog Sos-yo-lo-jist
Soldier Asker Sol-cır
Songwriter Şarkı Sözü Yazarı Song-ray-tır
Sous-chef Yardımcı Şef Su-şef
Speaker Konuşmacı Si-pi-kır
Sportscaster Spor Habercisi Sı-ports-kes-tır
Spy Ajan Sı-pay
Statistician İstatistikçi Sı-ta-tis-ti-şın
Stewardess Hostes Sü-tü-vırd-nıs
Stockbroker Borsacı Sı-tok-bu-ro-kır
Stylist Stilist, Modacı Sı-tay-list
Supervisor Süpervizör, Gözetmen Sü-pır-vay-zır
Surgeon Cerrah Sör-cın
Swimmer Yüzücü Sı-vi-mır
Tailor Terzi Tey-lır
Taxi driver Taksi Şoförü Tak-si Dı-ray-vır
Teacher Öğretmen Ti-çır
Technician Teknisyen Tek-ni-şın
Therapist Terapist Te-ra-pist
Tiler Kiremitçi Tay-lır
Trainer Eğitmen, Antrenör Tı-rey-nır
Translator Çevirmen Tı-rens-ley-tır
Travel agent Seyahat Acentesi Sahibi Tı-re-vıl ey-cınt
Trucker Kamyoncu Tı-ra-kır
Tutor Özel Öğretmen Tü-tır
Undertaker Cenazeci An-dır-tey-kır
Underwriter Yüklenici An-dır-ray-tır
Urologist Ürolog Yü-ro-lo-jist
Usher Mübaşir A-şır
Vendor Satıcı, Bayi Ven-dır
Veterinarian Veteriner Ve-te-ri-nar-yın
Vice President Başkan Yardımcısı Vays Pi-re-zi-dınt
Virologist Virolog Vay-ro-lo-jist
Vocalist Vokalist Vo-ka-list
Waiter Erkek Garson Vey-tır
Waitress Kadın Garson Veyt-rıs
Warrior Savaşçı Vo-ri-yır
Watchman Gözetmen Vaç-men
Weatherman Meteoroloji Uzmanı Ve-dır-men
Weightlifter Halterci Veyt-lif-tır
Welder Kaynakçı Völ-dır
Windowcleaner Pencere Temizleyicisi Vör-kır
Worker İşçi Vör-kır
Wrestler Güreşçi Rest-lır
Writer Yazar Ray-tır

Uzman Öğretmenlik ve Başöğretmenlik Grubumuza Üye olarak Tüm Gelişmelerden Haberdar Olabilirsiniz 
 

En güncel gelişmelerden hemen haberdar olmak için Telegram kanalımıza katılın!

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol