Geçici Görevlendirilen Yöneticilerin Ek Ders Ücreti?

Öğretmen haberleri ve gelişmelerden hemen haberdar olmak için Telegram kanalımıza katılın!

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI YÖNETİCİ VE ÖĞRETMENLERİNİN DERS VE EK DERS SAATLERİNE İLİŞKİN KARAR
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
YÖNETİCİ VE ÖĞRETMENLERİNİN DERS VE EK DERS SAATLERİNE İLİŞKİN KARAR
Resmi Gazete: 16.12.2006 / 26378 Bakanlar Kurulu Kararı : 01/12/2006-2006/11350

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MADDE 1- (1) Bu Kararın amacı, Millî Eğitim Bakanlığının yönetici, öğretmen, uzman ve usta 
öğreticileri ile diğer görevlilerinin aylık ve ek ders ücreti karşılığında okutacakları ve okutmuş 
sayılacakları haftalık ders saatlerinin sayısını, ders görevi alacakların niteliklerini ve diğer hususları  düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Karar, Millî Eğitim Bakanlığının merkez ve taşra teşkilâtı ile Bakanlığa bağlı her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarını, hizmet içi eğitimleri, kurs ve seminerleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3- (1) Bu Karar, 5/3/1964 tarihli ve 439 sayılı Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Yüksek ve  Orta Dereceli Okullar Öğretmenleri ile İlkokul Öğretmenlerinin Haftalık Ders Saatleri ile Ek Ders Ücretleri Hakkında Kanun ve 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 89 uncu  maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4- (1) Bu Kararda geçen;
a) Alan: Öğretmenlerin mezun oldukları öğretim programına bağlı olarak atandıkları öğretmenlik 
dalını,
b) Aylık karşılığı ders görevi: Aylık karşılığında okutulmak zorunda olunan dersleri,
c) Bakan: Millî Eğitim Bakanını,
ç) Bakanlık: Millî Eğitim Bakanlığını,
d) Ders niteliğinde yönetim görevi: Bakanlığa bağlı her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarında görevli personelin inceleme, araştırma, planlama, programlama, yönetim, denetim, eğitim  ve öğretim hizmetlerinden ek ders görevi olarak kabul edilen etkinlikleri,
e) Ders yılı: Derslerin başladığı günden derslerin kesildiği güne kadar geçen ve iki dönemi kapsayan  süreyi,
f) Ek ders görevi: Aylık karşılığı ders görevi dışında ek ders ücreti karşılığında okutulan dersleri,
g) Gündüz öğretimi dışında kalan öğretim: Örgün ve yaygın eğitim kurumlarında yarıyıl ve yaz  tatilleri ile cumartesi ve pazar günleri yapılan yüz yüze eğitim ile diğer günlerde saat 18.00'den sonra  başlayan yüz yüze eğitimi,
ğ) Hazırlık ve planlama görevi: Her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumu öğretmenlerinin  ders dışı hazırlık, planlama veya sosyal hizmetler gibi ek ders görevi sayılan etkinliklerini,
h) (Değişik: 24/9/2012-2012/3773 B.K.K.) Müdür yetkili öğretmen: Bağımsız müdürlüğü  bulunmayan ilkokullarda sınıf öğretmenliği görevi yanında yönetim hizmetlerini de yürüten öğretmeni,
ı) Öğretim yılı: Ders yılının başladığı tarihten ertesi ders yılının başladığı tarihe kadar geçen süreyi,
i) Öğretmen: Her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarında, kurs ve seminerlerde eğitim  ve öğretim hizmetlerini yürütenleri,
j) Örgün eğitim kurumu: Okul öncesi, ilköğretim ve orta öğretim kurumlarını,
k) Tam gün tam yıl eğitim: Meslekî ve teknik örgün ve yaygın eğitim kurumlarının fizikî kapasitelerinden azamî derecede yararlanılması amacıyla hafta sonu, yarıyıl ve yaz tatilleri de dâhil olmak  üzere 07.00-24.00 saatleri arasında fiilen yapılan eğitim ve öğretimi,
l) Yaygın eğitim kurumu: Örgün eğitimin yanında veya dışında eğitim faaliyetlerinin düzenlendiği  eğitim kurumlarını,
m) Yönetici: Bakanlık her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarında yönetim görevi alanları,
n) Yüz yüze eğitim: İşletmelerde meslek eğitimi ve staj kapsamında yapılan (Değişiklik  03/07/2017/30113 R.G.) ders görevleri hariç—olmak üzere (Değişiklik 30.12.2021/31705 R.G.) ders görevleri ile ders görevleri hariç ilgili mevzuatı çerçevesinde belirlenen müfredat kapsamında  öngörülen teorik ve uygulamalı derslerin eğitiminin derslik, bölüm, atölye ve laboratuvar gibi eğitim  ortamlarında öğretmen-öğrenci bütünlüğünde yapılmasını,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Ders ve Ek Ders Görevi ile İlgili Hükümler
Aylık karşılığı ders görevi

MADDE 5- (1) Kapsama dâhil örgün ve yaygın eğitim kurumlarında görevli;
a) Örgün ve yaygın eğitim kurumlarının müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcıları haftada 
6 saat,
b) Okul öncesi ve sınıf öğretmenleri haftada 18 saat,
c) Genel bilgi ve meslek dersleri öğretmenleri haftada 15 saat,
ç) Atölye ve laboratuvar öğretmenleri haftada 20 saat, ders okutmakla yükümlüdürler. Bu yükümlülük öncelikle alanlarında, alanlarında ders bulunmayanlara  ise ihtiyaç hâlinde ve istekleri üzerine alanları dışında ders görevi verilmek suretiyle yerine getirilir.
Toplu Sözleşme Hükmü
Örgün ve yaygın eğitim kurumlarının müdür ve müdür başyardımcılarının aylık karşılığı ders görevi
Madde 10- (1) 5/3/1964 tarihli ve 439 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası ile 2006/11350 sayılı  Kararın 5 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “6 saat” ibaresi; Milli Eğitim Bakanlığına bağlı  örgün ve yaygın eğitim kuramlarında müdür ve müdür başyardımcısı olarak görev yapanlar için “2 saatten az  olmamak üzere 6 saate kadar ” şeklinde uygulanır.
(Bu hüküm, 01/01/2022 -31/12/2023 tarihleri arasında uygulanır.)
Ek ders görevi
MADDE 6- (1) Kapsama dâhil örgün ve yaygın eğitim kurumlarında görevli olup, aylık karşılığı ders  görevini tamamlayan;
a) Müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcılarına haftada 6 saate,
b) Genel bilgi ve meslek dersleri öğretmenlerine 6 saati zorunlu olmak üzere haftada 15 saate,
c) Atölye ve laboratuvar öğretmenlerine 20 saati zorunlu olmak üzere haftada 24 saate, kadar alanlarında, alanlarında ek ders görevi verilemeyen veya kısmen verilebilenlere, ihtiyaç halinde  ve istekleri üzerine alanları dışında da ek ders görevi verilebilir.
(2) Okul öncesi ve sınıf öğretmenleri ile okuma-yazma kurs öğretmenlerinin aylık karşılığı okutmak  zorunda oldukları ders saati dışında ilgili mevzuatına göre fiilen okuttukları her ders saati zorunlu ek ders  görevi sayılır. Ancak, bu şekilde verilecek ek ders görevi haftada, okul öncesi öğretmenlerinden  anaokulları ile kız teknik öğretim okul ve kurumları bünyesindeki uygulama sınıflarında görevli olanlar 
için bir sınıfta bir öğretmenle tam gün eğitim yapılması şartına bağlı olarak 24 saati, diğer ana sınıflarında  görevli öğretmenler ile sınıf ve okuma yazma kurs öğretmenleri için 12 saati geçemez.
(3) (Değişiklik 29/11/2019-30963 R.G.) Öğretmenlere, ilgili mevzuatına göre öğretim yılı başında ve  sonunda yaptıkları meslekle ilgili çalışma sürelerinde iki haftayı geçmemek üzere ve fiilen görev yapmaları kaydıyla  haftada 15 saat ek ders ücreti ödenir.
(3) Öğretmenlere, ilgili mevzuatına göre yaptıkları meslekle ilgili çalışma sürelerinde bir  öğretim yılında dört haftayı geçmemek üzere ve fiilen görev yapmaları kaydıyla haftada 15 saat  ek ders ücreti ödenir.
Toplu Sözleşme Hükmü
Rehber öğretmen ek ders ücreti
Madde 6- (1) 2006/11350 sayılı Kararın 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrası, bu fıkra hükmünden yararlanmayan  rehber öğretmenler hakkında da uygulanır.
(Bu hüküm, 01/01/2022 -31/12/2022 tarihleri arasında uygulanır.)
Toplu Sözleşme Hükmü

Rehber öğretmenlere ilave ek ders ücreti
Madde 28- (1) Her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarında görev yapan rehber öğretmenlere, yaz  tatillerinde ortaöğretime ve yüksek öğretime geçiş süreçleri kapsamında öğrencilere yaptıkları rehberlik hizmeti  karşılığında fiilen görev yaptıkları her gün için 5 saat ek ders ücreti ödenir. Bu konumda olanlara aynı günlerde 
2006/11350 sayılı Kararın 19 uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamında ayrıca ek ders ücreti ödenmez.
(Bu hüküm, 01/01/2022 -31/12/2023 tarihleri arasında uygulanır.)
Toplu Sözleşme Hükmü
Yaygın eğitim kurumlan öğretmenlerinin ek ders ücreti
Madde 22- (1) Halk eğitim merkezindeki öğretmenlere, öğretim yılı başında ve sonunda Milli Eğitim Bakanlığı 
Hayatboyu Öğrenme Kurumlan Yönetmeliğinin 53 üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca yaptıkları eğitim  ihtiyaçlarını belirleme çalışma süreleri için iki haftayı geçmemek üzere ve fiilen görev yapılması kaydıyla haftada 
15 saat ek ders ücreti ödenir.
(Bu hüküm, 01/01/2022 -31/12/2023 tarihleri arasında uygulanır.)
(4) Birinci fıkranın (c) bendinde belirtilen atölye ve laboratuvar öğretmenlerinden kendilerine bölüm,  atölye ve laboratuvar şefliği görevi verilenlerin, görev yaptıkları eğitim kurumunun bölüm, atölye ve  laboratuvarlarındaki çalışmaların planlanması, tezgâh, makine, araç ve gerecin sağlanması, bakımı,  onarımı ve öğretime hazır halde bulundurulması amacıyla yaptıkları çalışmaların bölüm şefleri için  haftada 10, atölye ve laboratuvar şefleri için ise haftada 6 saati ek ders görevi sayılır. Bu dersler ders 
dağıtım çizelgesinde “Planlama ve Bakım-Onarım Görevi” adıyla gösterilir ve haftada azamî  okutabilecekleri ek ders saatleri içinde verilir.
(5) Okul öncesi ve sınıf öğretmenleri ile bölüm, atölye ve laboratuvar şefliği görevi verilen öğretmenler  hariç olmak üzere, örgün eğitim kurumlarında ilgili mevzuatında belirtilen sosyal etkinlik faaliyetlerinde  danışman öğretmen olarak görevlendirilen öğretmenler ile sınıf veya şube sorumluluğu verilen sınıf/şube 
rehber öğretmenlerinin bu görevlerinin haftada 2 saati ek ders görevi sayılır. Bu dersler, ders dağıtım  çizelgesinde “Öğrenci Sosyal ve Kişilik Hizmetleri” adıyla gösterilir. Bu kapsamda aynı kişiye hem  danışman öğretmenlik hem de sınıf/şube rehber öğretmenliği görevi verilmesi hâlinde sadece bir görev 
için ek ders ücreti ödenir. Toplu Sözleşme Hükmü Öğrenci sosyal ve kişilik hizmetleri karşılığı ek ders ücretleri 
Okul öncesi ve sınıf öğretmenleri ile bölüm, atölye ve laboratuvar şefliği görevi verilen öğretmenlerden, örgün  eğitim kurumlarında ilgili mevzuatında belirtilen sosyal etkinlik faaliyetlerinde danışman öğretmen olarak  görevlendirilenler ile sınıf veya şube sorumluluğu verilen sınıf/şube rehber öğretmenlerinin bu görevlerinin haftada 
2 saati ek ders görevi sayılır. Bu dersler, ders dağıtım çizelgesinde “Öğrenci Sosyal ve Kişilik Hizmetleri” adıyla  gösterilir. Bu kapsamda aynı kişiye hem danışman öğretmenlik hem de sınıf/şube rehber öğretmenliği görevi  verilmesi hâlinde sadece bir görev için ek ders ücreti ödenir.
(Bu hüküm, 01/01/2022 -31/12/2023 tarihleri arasında uygulanır.)

Uzman Öğretmenlik ve Başöğretmenlik Grubumuza Üye olarak Tüm Gelişmelerden Haberdar Olabilirsiniz 
 

En güncel gelişmelerden hemen haberdar olmak için Telegram kanalımıza katılın!

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

vozol 10000 Likit

Bosna Hersekde Üniversite Okumak

backlink al