Geçici Görevlendirilen Yöneticilere Ne Kadar Ek Ders Ücreti Ödenir?

Öğretmen haberleri ve gelişmelerden hemen haberdar olmak için Telegram kanalımıza katılın!

GEÇİCİ GÖREVLENDİRİLEN YÖNETİCİLERE NE KADAR EK DERS ÜCRETİ ÖDENİR?
Bilindiği üzere okullara yönetici görevlendirilirken kadronun boş olması veya dolu olması, dolu kadronun başka bir dolu kadroya geçici görevlendirilmesi Ek ders karalarının iki maddesine göre yapılmaktadır. Bunlardan biri 16. madde 2 fıkra diğeri ise 22. madde 2. Fıkradır.
 DERS GÖREVİNİN YAPILMIŞ SAYILACAĞI HÂLLER
 MADDE 16
(2) (Ek fıkra :24/11/2008-2008/14575 B.K.K.)

Bakanlık merkez teşkilatında Bakan veya yetkili kıldığı makam, taşra teşkilatında ise Bakan veya valilik onayı ile ilgili mevzuatı uyarınca verilen görevleri yapmak üzere görevlendirilen yönetici ve öğretmenler ile Bakanlığa verilmiş bir görevi yürütmek üzere diğer kurumlarda Bakan onayı ile görevlendirilen yönetici ve öğretmenler, Bakanlık merkez teşkilatındaki görevlendirmeler için 1 yıl, diğer görevlendirmeler için ise her altı ayda yeni bir onay alınmak ve fiilen görev yapmak kaydıyla, yarıyıl ve yaz tatilleri de dahil olmak üzere aylık
karşılığı ders görevi ile görevlendirildikleri tarihte kendilerine verilmiş ek ders görevi bulunup bulunmadığına bakılmaksızın göreve başladıkları tarihten itibaren haftada 18 saat ek ders görevi yapmış sayılırlar ve buna ilişkin ek ders ücretleri kadrolarının bulunduğu kurumca ödenir. Alınacak onayda görevlendirilecek personelin adı, soyadı, unvanı, görevin mahiyeti ve görev süresi ile diğer hususlar açıkça belirtilir. Bu kapsamda ek ders ücretinden yararlanan personele ayrıca asli görevi için öngörülen ek ders ücreti ödenmez.
Öğretmenlerin ilgili müfredatı kapsamında ders okutmak üzere diğer eğitim kurumlarında geçici olarak görevlendirilmeleri bu fıkra kapsamında değerlendirilmez.

VEKÂLET GÖREVİ
MADDE 22

(2) Boş bulunan örgün ve yaygın eğitim kurumu yöneticiliklerine (okul müdürü, müdür başyardımcısı ve
müdür yardımcısı), sınav şartı öngörülenler için (bu sınavlara girebilme hakkının elde edilmiş olması dahil) asaleten atanmada aranan tüm şartları bir arada taşıyanlardan asılı atamaya yetkili amir tarafından vekaleten atananlara, vekaletleri süresince yalnızca vekalet edilen göreve ilişkin ek ders ücreti, vekalet görevinde bulunulan örgün ve yaygın eğitim kurumunca ödenir. Bu görevlendirmelerde kaç saat ek ders alınacağı ile ilgili yerine getirilmesi gereken 3 husus aynı anda gerçekleşmelidir. Yani Şartların hangisine uygun olduğuna göre ek ders ödemesi ona göre yapılmaktadır.
Görevlendirmelerde asaleten çalışanın ek dersi üzerinden ek ders yazılabilmesi için bu üç şart şunlardır.
1. Görevlendirilecek kadronun boş olması. Yani yöneticisinin olmaması,başka okulda görevlendirilme veya izinde olmaması.
2. Görevlendirilecek kişinin görevlendirileceği kadroya kadrolu atanma şartlarını taşıyor olması lazım. Sınav şartı öngörülenler için bu sınavlara girebilme hakkının elde edilmiş olması gerekir.
3. Alınacak onayın ek ders kararlarının 22. maddesine göre valilik oluru olması lazım. Görevlendirilecek kadro boş ve görevlendirilecek kişi asaleten atanma şartlarını sağlıyor olsa bile alınan onay 22. madde kapsamında alınmamışsa kişinin vekalet ettiği kadronun ek dersini alması mümkün değildir. Toplu sözleşme hükmü
Geçici görevlendirilen yöneticilerin ek ders ücreti
Madde 5- (1) 2006/11350 sayılı Kararın 10 uncu maddesi kapsamında ders niteliğinde yönetim görevi karşılığında ek ders ücretinden yararlanmakta iken aynı Kararın 16 ncı maddesi uyarınca Millî Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı ile diğer kurumlarda görevlendirilen yöneticiler, 10 uncu maddede asli görevleri için öngörülen yönetim görevleri karşılığı ek ders ücretleri ile 16 ncı maddede öngörülen ek ders ücretlerinden daha yüksek olandan yararlandırılır. (Bu hüküm, 1/1/2022 - 31/12/2023 tarihleri arasında uygulanır.)

2. MADDEDE GEÇEN KADROLU ATANMA ŞARTLARINI BİRAZ DETAYLANDIRALIM.
(Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Ve Görevlendirme Yönetmeliği) Müdür olarak görevlendirileceklerde aranacak özel şartlar
MADDE 6 – (1) Müdür olarak görevlendirileceklerin aşağıdaki şartlardan en az birini taşımaları gerekir:
a) Müdür olarak görev yapmış olmak.
b) Kurucu müdür, müdür başyardımcısı, müdür yardımcısı ve müdür yetkili öğretmen olarak ayrı ayrı
veya toplam en az bir yıl görev yapmış olmak.
c) Bakanlığın şube müdürü veya daha üst unvanlı kadrolarında asaleten görev yapmış olmak.
Müdür başyardımcısı veya müdür yardımcısı olarak görevlendirileceklerde aranacak özel
şartlar
MADDE 7 – (1) Müdür başyardımcısı veya müdür yardımcısı olarak görevlendirileceklerin aşağıdaki şartlardan en az birini taşımaları gerekir:
a) Müdür, kurucu müdür, müdür başyardımcısı, müdür yardımcısı veya müdür yetkili öğretmen olarak görev yapmış olmak.
b) Bakanlığın şube müdürü veya daha üst unvanlı kadrolarında görev yapmış olmak.
c) Adaylık dâhil en az iki yıl öğretmen olarak görev yapmış olmak.
PROJE OKULLARINA KADROLU ATANMA ŞARTLARI.
(Millî Eğitim Bakanlığı Özel Program Ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumları Yönetmeliği)
MADDE 10 – (Başlığı ile birlikte değişik:RG-6/7/2018-30470)(2)
(1) Müdür olarak görevlendirileceklerin aşağıdaki şartlardan en az birini taşımaları gerekir:
a) Müdür olarak görev yapmış olmak.
b) Müdür başyardımcısı olarak en az iki yıl görev yapmış olmak.
c) Kurucu müdür, müdür yardımcısı ve müdür yetkili öğretmen olarak ayrı ayrı veya müdür başyardımcılığı dâhil toplam en az üç yıl görev yapmış olmak.
ç) Bakanlığın şube müdürü veya daha üst unvanlı kadrolarında görev yapmış olmak.
(2) Müdür başyardımcısı veya müdür yardımcısı olarak görevlendirileceklerin aşağıdaki şartlardan en az birini taşımaları gerekir:
a) Müdür, kurucu müdür, müdür başyardımcısı, müdür yardımcısı veya müdür yetkili öğretmen olarak görev yapmış olmak.
b) Bakanlığın şube müdürü veya daha üst unvanlı kadrolarında görev yapmış olmak.
*******ÇOK ÖNEMLİ NOT: Bu dosyada geçen “onay” ifadesi “Valilik Oluru ”nu ifade etmektedir. Valilik oluru olmadan yapılan görevlendirmelerde (16. madde veya 22. madde
fark etmez) ek ders ödenmesi mümkün değildir. Sözgelimi “kaymakamlık oluru” ile bir kuruma idareci olarak görevlendirilen (16. madde veya 22. madde fark etmez) kişinin ek ders alması mümkün değildir.********

Yukarıdaki açıklamalar ışığında birkaç örnek verelim.

ÖRNEK-1: Öğretmen iken ortaokul müdür yardımcılığına görevlendirilen bir kişinin ek dersi;
a. Görevlendirme onayı 22. maddeden yapılmışsa, ek ders kararlarının 10. maddesinin görevlendirilen kadro olan ortaokul müdür yardımcılığı için öngördüğü ek ders saati olan 19 saat ek ders alınır. Görevlendirmenin 22. maddeden yapılabilmesi için şu iki şartın sağlanması gerekmektedir,
b. Görevlendirilecek kadronun boş olması
c. Görevlendirilecek kadroya atama şartının sağlanıyor olması
Şayet bu iki şart sağlanmadan sehven 22. maddeden görevlendirme onayı alınmışsa onayın düzeltilmesi için ilçe milli
eğitim müdürlüğü insan kaynakları birimine bilgi verilir ve 18 saat ek ders saati üzerinden işlem yapılır.

d. Görevlendirme onayı 16. maddeden yapılmışsa her halükarda 18 saat ek ders alınır. Vekaleten atanma şartları olan
kadronun boş olması ve atanılacak kadroya atanma şartları taşınıyorsa bile görevlendirme onayı 16. maddeden
alınmışsa 18 saat ek ders alınır
ÖRNEK-2: Herhangi bir kuruma (Ortaokul-Lise-RAM-…) müdür olarak görevlendirilecek bir öğretmen (daha önce
idarecilik yapmış olanlar ile müdür yetkili öğretmenler hariç), hiçbir şekilde müdürlüğe atama şartını yerine getiremeyeceği için görevlendirme onayları 16. maddeden yapılır ve 18 saat ek ders alır.
ÖRNEK-3: Ortaokul müdür yardımcısı iken ortaokula müdür olarak görevlendirilen bir kişinin ek dersi;
a) Görevlendirme onayı 22. maddeden yapılmışsa, ek ders kararlarının 10. maddesinin görevlendirilen kadro olan ortaokul müdürlüğü için öngördüğü ek ders saati olan 25 saat ek ders alınır. Görevlendirmenin 22. maddeden yapılabilmesi için şu iki şartın sağlanması gerekmektedir,
- Görevlendirilecek kadronun boş olması,
- Görevlendirilecek kadroya atama şartının sağlanıyor olması,
********Şayet bu iki şart sağlanmadan sehven 22. maddeden görevlendirme onayı alınmışsa onayın düzeltilmesi için ilçe milli eğitim müdürlüğü insan kaynakları birimine bilgi verilir ve aşağıda (b) seçeneğinde açıklandığı şekliyle ek ders alınır.*********
b) Görevlendirme onayı 16. maddeden yapılmışsa, toplu sözleşme gereği ek ders kararlarının 10. ve 16. maddelerinde öngörülen ek ders saatlerinden fazla olan alınır.
-10. maddenin ortaokul müdür yardımcılığı (asaletinin olduğu kadro) için öngördüğü ek ders saati: 19 saat
-16. maddenin öngördüğü ek ders saati: 18 saat Dolayısıyla bu ikisi arasında yüksek olan 19 saat ek ders alınır.
ÖRNEK-4: Yatılı bölge ortaokulunda pansiyondan sorumlu müdür yardımcısı iken başka bir ortaokula (Yatılı olmayan)
müdür olarak görevlendirilen bir kişinin ek dersi;
a) Görevlendirme onayı 22. maddeden yapılmışsa, ek ders kararlarının 10. maddesinin görevlendirilen kadro olan ortaokul müdürlüğü için öngördüğü ek ders saati olan 25 saat ek ders alınır.
Görevlendirmenin 22. maddeden yapılabilmesi için şu iki şartın sağlanması gerekmektedir,
- Görevlendirilecek kadronun boş olması
- Görevlendirilecek kadroya atama şartının sağlanıyor olması
Şayet bu iki şart sağlanmadan sehven 22. maddeden görevlendirme onayı alınmışsa onayın düzeltilmesi için ilçe milli eğitim müdürlüğü insan kaynakları birimine bilgi verilir ve aşağıda (b) seçeneğinde açıklandığı şekliyle ek ders alınır.
NOT: *****22. maddeden görevlendirilen kişi toplu sözleşme gereği “10. ve 16. Maddelerinin öngördüğü ek ders saatlerinden fazla olan alınır” hükmünden faydalanamaz. Çünkü toplu sözleşme hükmü sadece 10. madde ile 16. madde arasında geçerli olup 22. madde için geçerli değildir.******
b) Görevlendirme onayı 16. maddeden yapılmışsa, toplu sözleşme gereği ek ders kararlarının 10. ve 16. maddelerinde öngörülen ek ders saatlerinden fazla olan alınır.
-10. maddenin pansiyon müdür yardımcısı (asaletinin olduğu kadro) için öngördüğü ek ders saati: 28 saat
-16. maddenin öngördüğü ek ders saati: 18 saat
Dolayısıyla bu ikisi arasında yüksek olan 28 saat ek ders alınır.
ÖRNEK-5: Lisede (Pansiyonlu olmayan) müdür yardımcısı iken Rehberlik ve Araştırma Merkezine müdür olarak görevlendirilen bir kişinin ek dersi;
a) Görevlendirme onayı 22. maddeden yapılmışsa, ek ders kararlarının 10. maddesinin görevlendirilen kadro
olan Rehberlik ve Araştırma Merkezi müdürlüğü için öngördüğü ek ders saati olan 25 saat ek ders alınır.
Görevlendirmenin 22. maddeden yapılabilmesi için şu iki şartın sağlanması gerekmektedir.
- Görevlendirilecek kadronun boş olması
- Görevlendirilecek kadroya atama şartının sağlanıyor olması
Şayet bu iki şart sağlanmadan sehven 22. maddeden görevlendirme onayı alınmışsa onayın düzeltilmesi için
ilçe milli eğitim müdürlüğü insan kaynakları birimine bilgi verilir ve aşağıda (b) seçeneğinde açıklandığı
şekliyle ek ders alınır.
b) Görevlendirme onayı 16. maddeden yapılmışsa, toplu sözleşme gereği ek ders kararlarının 10. ve 16.
maddelerinde öngörülen ek ders saatlerinden fazla olan alınır.
-10. maddenin lise müdür yardımcısı (asaletinin olduğu kadro) için öngördüğü ek ders saati: 20 saat
-16. maddenin öngördüğü ek ders saati: 18 saat
Dolayısıyla bu ikisi arasında yüksek olan 20 saat ek ders alınır.
ÖRNEK-6: Lisede (Pansiyonlu olmayan) müdür yardımcısı iken Pansiyonlu bir liseye müdür olarak görevlendirilen bir
kişinin ek dersi;
a) Görevlendirme onayı 22. maddeden yapılmışsa, ek ders kararlarının 10. maddesinin görevlendirilen kadro
olan pansiyonlu lise müdürlüğü için öngördüğü ek ders saati olan 30 saat ek ders alınır.
Görevlendirmenin 22. maddeden yapılabilmesi için şu iki şartın sağlanması gerekmektedir.
- Görevlendirilecek kadronun boş olması
- Görevlendirilecek kadroya atama şartının sağlanıyor olması
*****Şayet bu iki şart sağlanmadan sehven 22. maddeden görevlendirme onayı alınmışsa onayın
düzeltilmesi için ilçe milli eğitim müdürlüğü insan kaynakları birimine bilgi verilir ve aşağıda (b) seçeneğinde
açıklandığı şekliyle ek ders alınır.******
b) Görevlendirme onayı 16. maddeden yapılmışsa, toplu sözleşme gereği ek ders kararlarının 10. ve 16.
maddelerinde öngörülen ek ders saatlerinden fazla olan alınır.
-10. maddenin lise müdür yardımcısı (asaletinin olduğu kadro) için öngördüğü ek ders saati: 20 saat
-16. maddenin öngördüğü ek ders saati: 18 saat
Dolayısıyla bu ikisi arasında yüksek olan 20 saat ek ders alınır.
ÖRNEK-7: Anaokulunda müdür yardımcısı iken Halk Eğitim Merkezine müdür olarak görevlendirilen bir kişinin ek dersi;
a) Görevlendirme onayı 22. maddeden yapılmışsa, ek ders kararlarının 10. maddesinin görevlendirilen kadro
olan Halk Eğitim Merkezi müdürlüğü için öngördüğü ek ders saati olan 25 saat ek ders alınır. (Tam gün ve tam yıl varsa 30 saat alınır)
Görevlendirmenin 22. maddeden yapılabilmesi için şu iki şartın sağlanması gerekmektedir.
- Görevlendirilecek kadronun boş olması
- Görevlendirilecek kadroya atama şartının sağlanıyor olması
Şayet bu iki şart sağlanmadan sehven 22. maddeden görevlendirme onayı alınmışsa onayın düzeltilmesi için
ilçe milli eğitim müdürlüğü insan kaynakları birimine bilgi verilir ve aşağıda (b) seçeneğinde açıklandığı
şekliyle ek ders alınır.
b) Görevlendirme onayı 16. maddeden yapılmışsa, toplu sözleşme gereği ek ders kararlarının 10. ve 16.
maddelerinde öngörülen ek ders saatlerinden fazla olan alınır.
-10. maddenin anaokulu müdür yardımcısı (asaletinin olduğu kadro) için öngördüğü ek ders saati: 20 saat
-16. maddenin öngördüğü ek ders saati: 18 saat
Dolayısıyla bu ikisi arasında yüksek olan 20 saat ek ders alınır.

ÖRNEK-8: Pansiyonlu bir lisede müdür başyardımcısı iken özel eğitim uygulama okuluna müdür olarak görevlendirilen bir kişinin
ek dersi;
a) Görevlendirme onayı 22. maddeden yapılmışsa, ek ders kararlarının 10. maddesinin görevlendirilen kadro olan özel eğitim uygulama okulu müdürlüğü için öngördüğü ek ders saati olan 25 saat ek ders alınır. Görevlendirmenin 22. maddeden yapılabilmesi için şu iki şartın sağlanması gerekmektedir.
- Görevlendirilecek kadronun boş olması
- Görevlendirilecek kadroya atama şartının sağlanıyor olması
*****Şayet bu iki şart sağlanmadan sehven 22. maddeden görevlendirme onayı alınmışsa onayın düzeltilmesi için ilçe
milli eğitim müdürlüğü insan kaynakları birimine bilgi verilir ve aşağıda (b) seçeneğinde açıklandığı şekliyle ek ders alınır.
NOT: 22. maddeden görevlendirilen kişi toplu sözleşme gereği “10. ve 16. maddelerinin öngördüğü ek ders saatlerinden fazla olan alınır” hükmünden faydalanamaz. Çünkü toplu sözleşme hükmü sadece 10. madde ile 16. madde arasında geçerli olup 22. madde için geçerli değildir.
b) Görevlendirme onayı 16. maddeden yapılmışsa, toplu sözleşme gereği ek ders kararlarının 10. ve 16. maddelerinde öngörülen ek ders saatlerinden fazla olan alınır.
-10. maddenin lise müdür başyardımcısı (asaletinin olduğu kadro) için öngördüğü ek ders saati: 30 saat
-16. maddenin öngördüğü ek ders saati: 18 saat Dolayısıyla bu ikisi arasında yüksek olan 30 saat ek ders alınır.
ÖRNEK-9: İlkokulda müdür yardımcısı iken pansiyonu olmayan bir proje lisesine müdür olarak görevlendirilen bir kişinin ek dersi;
a) Görevlendirme onayı 22. maddeden yapılmışsa, ek ders kararlarının 10. maddesinin görevlendirilen kadro olan pansiyonu olmayan proje lisesi okulu müdürlüğü için öngördüğü ek ders saati olan 25 saat ek ders alınır. Görevlendirmenin 22. maddeden yapılabilmesi için şu iki şartın sağlanması gerekmektedir.
- Görevlendirilecek kadronun boş olması
- Görevlendirilecek kadroya atama şartının sağlanıyor olması Şayet bu iki şart sağlanmadan sehven 22. maddeden görevlendirme onayı alınmışsa onayın düzeltilmesi için ilçe milli eğitim müdürlüğü insan kaynakları birimine bilgi verilir ve aşağıda (b) seçeneğinde açıklandığı şekliyle ek ders alınır.
b) Görevlendirme onayı 16. maddeden yapılmışsa, toplu sözleşme gereği ek ders kararlarının 10. ve 16. maddelerinde öngörülen ek ders saatlerinden fazla olan alınır.
-10. maddenin ilkokul müdür yardımcısı (asaletinin olduğu kadro) için öngördüğü ek ders saati: 19 saat
-16. maddenin öngördüğü ek ders saati: 18 saat
Dolayısıyla bu ikisi arasında yüksek olan 19 saat ek ders alınır.
ÖRNEK-10: Ortaokulda okul müdürü iken pansiyonlu bir proje lisesine müdür olarak görevlendirilen bir kişinin ek dersi;
a) Görevlendirme onayı 22. maddeden yapılmışsa, ek ders kararlarının 10. maddesinin görevlendirilen kadro olan pansiyonlu proje lisesi okulu müdürlüğü için öngördüğü ek ders saati olan 30 saat ek ders alınır. Görevlendirmenin 22. maddeden yapılabilmesi için şu iki şartın sağlanması gerekmektedir.
- Görevlendirilecek kadronun boş olması
- Görevlendirilecek kadroya atama şartının sağlanıyor olması
Şayet bu iki şart sağlanmadan sehven 22. maddeden görevlendirme onayı alınmışsa onayın düzeltilmesi için
ilçe milli eğitim müdürlüğü insan kaynakları birimine bilgi verilir ve aşağıda (b) seçeneğinde açıklandığı şekliyle ek ders alınır.
b) Görevlendirme onayı 16. maddeden yapılmışsa, toplu sözleşme gereği ek ders kararlarının 10. ve 16. maddelerinde öngörülen ek ders saatlerinden fazla olan alınır.
-10. maddenin ortaokul okul müdürlüğü (asaletinin olduğu kadro) için öngördüğü ek ders saati: 25 saat
-16. maddenin öngördüğü ek ders saati: 18 saat
Dolayısıyla bu ikisi arasında yüksek olan 25 saat ek ders alınır.

Kaynak: webdeöğren.com

Uzman Öğretmenlik ve Başöğretmenlik Grubumuza Üye olarak Tüm Gelişmelerden Haberdar Olabilirsiniz 
 

En güncel gelişmelerden hemen haberdar olmak için Telegram kanalımıza katılın!

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol