Sene Sonu Zümre Toplantısı Tutanakları

GÜNDEM MADDELERİ

1)    Açılış ve Yoklama 
2)    Birinci ve İkinci dönem başında yapılan zümre toplantısında uygulanmak üzere alınan kararların maddeler halinde görüşülmesi ve aksaklıkların giderilmesi için gelecek yıl yapılacak çalışmalar.
3)    Müfredatta belirtilen ders konularının bitirilip bitirilmediğinin değerlendirilmesi, bitirilmeyen konuların nedenleri ile belirlenmesi.
4)    Zümre öğretmenleri ile yapılan işbirliği esaslarının sonuçlarının görüşülmesi ve bir sonraki yılda alınacak önlemlerin belirlenmesi.
5)    EBA portalı ve eğitim içeriklerinin kullanımı.
6)    Eğitim-öğretim programının uygulanmasında karşılaşılan güçlükler ve bunların giderilmesi için 2021-2022 öğretim yılı için alınacak önlemler.
7)    “Telafide ben de varım.” Yaz eğitimi kapsamıyla ilgili görüşler.
8)    Hedeflenen başarı düzeyine ulaşılıp, ulaşılmadığının görüşülmesi, başarının artırılmasına yönelik gelecek yıl yapılacak çalışmalar, alınacak önlemler.
9)    Dilek ve temenniler.
10)    Kapanış.

2020 – 2021 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
1.SINIFLAR YILSONU GENİŞLETİLMİŞ İLÇE ZÜMRE BAŞKANLARI
TOPLANTI TUTANAĞI

GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ
MADDE: 1-Açılış ve Yoklama
                
Yıl sonu Zümre öğretmenleri kurulu toplantısı; Şehit Süleyman Can İlkokulu Müdür Yardımcısı Şerafettin DURMAZ’ın gündem maddelerini zümre öğretmenlerine sunması ve maddelerin kabulüyle başlatıldı. Gündem gereği; müdür yardımcısı Şerafettin DURMAZ, başta Mustafa Kemal Atatürk, Türk büyüklerimiz ve tüm şehitlerimizi saygıyla yad ediyoruz, ifadesi ile toplantıya geçildi. Yoklama alındı. (1.sınıflar okul zümre başkanlarının toplantıda online bağlanarak hazır oldukları görüldü.) Toplantımız video kayıt altına alındı.
MADDE: 2-Birinci ve İkinci dönemin değerlendirilmesi:
Zümre başkanı (Şehit Süleyman Can İlkokulu 1.sınıf zümre başkanı Zeynep ÖZTÜRK); 1. ve 2. dönem zümre toplantı tutanaklarından hatırlatmalar yaptı. Kararların çevresel imkânlar doğrultusunda ve öğrenci yararı gözetilerek uygulandığı belirtildi.
2020-2021 eğitim öğretim yılının birinci ve ikinci döneminde yapılan eğitim öğretim faaliyetlerinin genel bir değerlendirmesini yaptı. Bu süreçlerde derslerin kısa süre yüz yüze olmasına rağmen daha çok uzaktan yapıldığını belirtti. Uzaktan eğitim süresince karşılaşılan zorluklardan bahsetti. Dezavantajı fazla, mevcut öğrencilerimizin hepsinin bir arada olamadığı, sınıf arkadaşlarının bazılarını yüz yüze göremediği-tanıyamadığı bir eğitim öğretim yılı geçirdik. Yine de bütün zümre öğretmenlerinin çok özveri ile çalışarak eğitim öğretim yılını başarılı bir şekilde kapattığını vurguladı. Bütün öğretmenlere teşekkür etti.
1. döneminin okuma yazma öğretimi etkinlikleriyle çok yoğun bir şekilde geçtiği vurgulandı. Canlı derslere katılımın artması için tüm arkadaşların çevresel imkânlar doğrultusunda çabaladıklarını belirtildi. Canlı derslere katılan öğrencilerle olabildiğince keyifli ve  çok verimli ders işlenişi ile okuma-yazma kısmının tamamlandığını söyledi. Diğer derslerde de sürecin ünitelendirilmiş yıllık planlara uygun olarak belirlenen süre içerisinde tamamlandığı ve kazanımlara büyük oranda ulaşıldığı tespit edilmiştir.

 1. ve 2. kanaat döneminde yapılan planlamalar doğrultusunda eğitim öğretime devam edildiğini, sınıf başarılarının iyi durumda olduğunu söyledi.

MADDE: 3-Eğitim öğretim uygulamalarında 2. dönem karşılaşılan güçlükler ve bunların çözüm yollarının aranması:
     Bazı öğrenci velilerinden gereken desteğin öğrencilere verilmemesi ile okuma – yazma ve öğrenme etkinliklerinde sıkıntılar yaşandığını vurguladı. Bu durumun da eğitim ve öğretim faaliyetlerine olumsuz yansıdığı tespit edilmiştir. Canlı derslerde konuların işlenişinde çokça görsel öğenin (sunular, harf sezdirme videoları) ve drama, öyküleştirme, şarkı söyleme gibi öğretim yöntemlerinin kullanılmasının öğrencilerde öğrenmeyi kolaylaştırdığı ve bilgilerin kalıcılığını artırdığını gözlemlediğini belirtti. Ancak;
Öğrencilerin yüz yüze eğitim sürelerinin kısa olması münasebetiyle okul kültürüne uyum süreçlerinde, dinleme becerilerinin geliştirilmesinde, dikkat ve odaklanma da sıkıntılar olduğunu belirtildi. Kurallarına uygun yazma çalışmalarının denetlemediği, online derslerde kazanımların istenilen düzeyde değerlendirilemediği belirtildi. Akran öğrenme modelinden yararlanılamadığı görüşü paylaşıldı.
Canlı derslerde öğrenmeyi  istenilen düzeyde etkileyecek yeteri disiplin sağlanamadığı, öğrencilerin velilerin yanında olması onları hazıra alıştırdı ve yüz yüze eğitime geçilince öğrencilerin çalışmalara aktif katılımında sıkıntı oluşturduğu paylaşımı yapıldı. Yabancı uyruklu öğrencilerin fazla olduğu okullarda yüz yüze az sorun yaşarken ; canlı  derslere katılımda ve sonucunda çok fazla sorun yaşandığı ,istenilen başarıya ulaşılamadığı belirtildi.
Bu konuların 2. Sınıfta daha fazla üzerine düşülerek düzeltilmesi gerektiğini belirtti.

MADDE: 4-Zümre öğretmenleri ile yapılan işbirliği esaslarının sonuçlarının görüşülmesi:
Her okul kendi bünyesinde zümre öğretmenleri ile yapılan işbirliği esaslarının sonuçlarının; yıl boyu öğrencilerimizin başarılarında, derslerin işlenişinde, çalışma kâğıtlarının hazırlanmasında, sınıflar arası birlik beraberlik ve uyumda olumlu olduğu belirtildi. 

MADDE: 5- EBA Portalının ve eğitim içeriğinin kullanımı.
 EBA Portalının ilk dönem okuma-yazma öğretiminde gayet faydalı içeriklerle dolu olduğundan öğrencilerin verimli bir şekilde yararlanıldığını belirtildi. Ancak; EBA içeriklerinin 2. Dönem için yeterli olmadığını belirtildi. Mevcut çalışmalardan yararlanılmaya çalışıldığı belirtildi.

MADDE: 6- Eğitim-öğretim programının uygulanmasında karşılaşılan güçlükler ve bunların giderilmesi için 2021-2022 öğretim yılı için alınacak önlemler.
2. Sınıf başında okuma hızlarının yavaş olmasının normal olduğu zamanla bu sorunun ortadan kalkacağı;
 Bunun için öğrencilere şiir, tekerleme, şarkı, ninni öğretilmesinin yararlı olacağı;
Türkçe derslerinde sesli- sessiz, anlamlı, vurgu ve tonlamalara dikkat edilerek okumalara ağırlık verilmesi gerektiğini;
Destek eğitim ve etüt çalışmaları ile takviye çalışmalar yapılması gerektiği;
Yabancı uyruklu öğrencilerle İYEP çalışması yapılabileceği; yine bu öğrencilerin EBA destek sınıflarından yararlandırılabileceği;
Ayrıca programa uygun olarak derslerin ezberden uzak işlenmesine,
Eğitim öğretim etkinliklerinde öğrencinin merkeze alınmasına; Eğitim ve öğretimin öğrenci merkezli olmasına, 
Öğrencilerin yaparak yaşayarak öğrenmeye yönlendirilmesine,
Mümkün olduğunca görsel materyallere yer vererek somut kaynaklarla ve gözlemle desteklenmesi gerektiğine;
Konular işlenirken öğrenci başarılarını arttırıcı, okul, sınıf ve çevre koşullarına göre her türlü araç gereç, ilke ve yöntemlerin kullanılmasına,
Öğrencilerin güzel ve doğru yazmaya özendirilmesi için ödüllendirme yapılmasına, güzel yazı örneklerinin temalara göre sınıf köşelerinde sergilenmesinin çok faydalı olabileceğine;
Bu konularda zümre öğretmenlerinin işbirliği içinde olacağı ortak görüş olarak belirlendi.
MADDE: 7- Telafide Ben de Varım faaliyeti ile ilgili görüşler.

Öğretmenlerin yıl boyunca çok yorulduğunu, telafide ben de varım faaliyetine katılacak öğretmenlerin kendi isteklerine göre planlama yapıp, katılabileceklerini belirtti. ( Her çalışmanın 12 saat olduğu, formatta olmayan çalışma konularının da eklenebileceği, her çalışmaya en az 12 öğrencinin katılabileceği ) belirtildi.

MADDE: 8- Hedeflenen başarı düzeyine ulaşılıp, ulaşılmadığının görüşülmesi, başarının artırılmasına yönelik gelecek yıl yapılacak ek çalışmalar ve alınacak önlemler.
Bu eğitim öğretim yılında tüm derslerde mevcut imkânlar doğrultusunda ünitelendirilmiş yıllık planlar doğrultusunda konuların işlenişinde başarıya ulaşılmıştır.
Ancak, gelecek yıl pandemi nedeniyle öğrencilerde meydana gelen eksikliklerin giderilmesi için;
Milli Eğitim bakanlığı tarafından drama, zeka oyunları konusunda yeterliliğe sahip öğretmenlerin görevlendirilebileceği, birleştirici oyunlar CD şeklinde hazırlanarak okullara gönderilebileceği, Çalışma kitaplarının devamlılığının sağlanması, içeriklerinin açıklayıcı yönergelerle desteklenmesi,  sosyal beceri gerektiren derslerin işlenişinin de ( Görsel Sanatlar, Müzik, Serbest Etkinlikler vs.) yüz yüze eğitim dönemlerinde yapılmasının başarıyı arttıracağı görüşü paylaşıldı. Yabancı Uyruklu öğrenciler için okuma yazma kitaplarının farklı - özel olarak hazırlanması ve bu öğrencilerin her zaman yüz yüze eğitim çalışmalarına katılması gerekliliği vurgulandı.
MADDE: 9-  Dilek ve temenniler.

Dilek ve temenniler bölümünde zümre başkanı Zeynep ÖZTÜRK; eğitim öğretim çalışmalarının bir ekip işi olduğunu, bu ekibin de başarıya ulaşması için ilk önce okuldaki zümre öğretmenlerinin görev ve sorumluluk bilinci içinde olmalarının önemini belirtti. Bu konuda tüm arkadaşlarımızın özverili davranışlarına ve çalışmalarına karşı teşekkür etti.

MADDE: 10-Kapanış:

Zümre başkanı 2020-2021 eğitim öğretim yılının şartlara göre gayet başarılı geçtiğini söyledi ve katılanlara teşekkür ederek toplantıyı bitirdi.
 

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol