Okul Müdürü ve Okul Müdür Yardımcısı Olma Şartları

Öğretmen haberleri ve gelişmelerden hemen haberdar olmak için Telegram kanalımıza katılın!

Okul müdürü kimdir?
Okul müdürü, Milli Eğitim Temel Kanununda ifadesini bulan temel amaç ve ilkelerine bağlı kalarak milli eğitimin genel amaçları ile okul veya kurumun amaçlarını gerçekleştirmek üzere tüm kaynakların etkili ve verimli kullanımından, ekip ruhu anlayışı ile yönetiminden ve temsilinden birinci derecede sorumlu eğitim ve öğretim lideridir. Müdür; okul veya kurumu, bünyesindeki kurul, komisyon ve ekiplerle iş birliği içinde yönetir. Müdür, birer eğitim ve öğretim kurumu olan okullardaki en yetkili kişi konumundadır. Peki okul müdürlerinin ne gibi görev ve sorumlulukları bulunmaktadır?

Okul müdürü ne iş yapar, Okul müdürünün görevleri nelerdir?
Okul müdürlerinin yasa ve yönetmelikçe yapmakla yükümlü olduğu çok sayıda görev ve sorumluluğu bulunmaktadır. Okul müdürleri sanılanın aksine oldukça yoğun olarak çalışırlar. Okul müdürlerinin görevleri aşağıda maddeler halinde verilmiştir.

 • Okul müdürleri, eğitim ve öğretim ile ilgili görevlerini kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, emir, çalışma, plan ve programlarına uygun bir şekilde yürütmektedir.
 • Öğretim yılı henüz başlamadan okulda bulunan personellerin iş dağılımlarını yapar ve bunları bildirir. Ayrıca öğretmenlerin okutacakları derslere ilişkin görevlerinin dağıtımını gerçekleştirir.
 • Öğretmenler kurulu ve zümre toplantılarının yapılmasını sağlar.
 • Okul veya kurumun derslik, bilişim teknolojisi sınıfı, laboratuvar, atölye, kütüphane, araç ve gereci ile diğer tesisleri eğitim ve öğretime hazır hale getirilmesini sağlar.
 • Eğitim ve öğretim sürecinin daha etkili bir biçimde ilerlemesi ve var olan sorunların çözümü adına kurul, komisyon, ekipleri oluşturur ve buradan çıkan kararları onar, gerektiğinde de üst mercilere bildirir.
 • Öğretmen performanslarını ölçümlemek için her dönemde en az bir kere dersini izler ve rehberlikte bulunur.
 • Teknolojik gelişmeleri okula kazandırır. Bunun dışında okul ihtiyaçlarını belirler ve bütçe imkanlarına göre satın alma işlemlerini gerçekleştirir.
 • Okul ve kurumun düzeni ile ilgili bütün tedbirleri alır.
 • Personellerin sicil ve disiplin işleri ile öğrenci ödül ve disiplin işlerini yönetir.
 • Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin yürütülmesini sağlar.
 • Ders yılı içinde velilerin talebi doğrultusunda öğrencilere en fazla 5 gün izin verebilir.
 • Öğretmenlerin ve ayrıca öğrencilerin nöbet ve görev yerlerinin belirlenmesini sağlamaktadır.
 • Haftalık ders programlarının düzenlenmesini sağlar.
 • Diploma, tasdikname, öğrenim belgesi, sözleşme ve benzeri belgeleri onaylamakla görevlidir.
 • Görevini eksiksiz yerine getiren personellerin ödüllendirilmesini teklif edebilirken, görevini aksatan personellerin de hakkında disiplin işlemi yapılmasını sağlayabilir.
 • Herhangi bir sebepten dolayı görevinin başında bulunamayan personel yerine görevlendirmeler yapar.
 • Eğitim ve öğretimde her türlü mevzuat değişikliğini takip eder ve ilgili kişilere duyurulmasını sağlar.
 • Elektronik ortamda yürütülmesi gereken iş ve işlemlerle ilgili gerekli takip ve denetimleri gerçekleştirir.
 • Okul-aile birliği ile ilgili iş ve işlemlerin, Millî Eğitim Bakanlığı Okul-Aile Birliği Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülmesini sağlar.
 • Görev tanımındaki diğer görevleri yapar.

Okul Müdürü Olma Şartları
5 Şubat 2021 Resmi Gazetede yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme ve Görevlendirme Yönetmeliği‘ne göre Okul Müdürü olma şartları, genel ve özel olmak üzere iki başlıkta yer almıştır. Okul Müdürü olma genel ve özel şartları şu şekilde sıralayabiliriz.

Okul Müdürü Olma Genel Şartları
MADDE 5 – (1) Yönetici olarak görevlendirileceklerde aşağıdaki genel şartlar aranır:

a) Yükseköğretim mezunu olmak.
b) Bakanlık kadrolarında öğretmen olarak görev yapıyor olmak.
c) Eğitim Yönetimi Sertifikasına sahip olmak.
ç) Yöneticiliğe ilk defa görevlendirilecekler bakımından bu Yönetmelikte belirtilen sınavlarda başarılı olmak.
d) Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında okutabileceği ders bulunmak.
e) Yazılı sınav başvurusunun son günü itibarıyla son dört yıl içinde adlî veya idarî soruşturma sonucu yöneticilik görevi üzerinden alınmamış olmak.
f) Zorunlu çalışma gerektiren yerler dışındaki eğitim kurumu yöneticiliklerine görevlendirilecekler bakımından, ilgili mevzuatına göre zorunlu çalışma yükümlülüğünü tamamlamış, erteletmiş ya da bu yükümlülükten muaf tutulmuş olmak.
(2) Bazı alan öğretmenleri ya da tüm öğretmenleri yazılı sınav/değerlendirme/uygulama sınavı sonucuna göre atanan eğitim kurumlarının yöneticiliklerine görevlendirileceklerde, bu eğitim kurumlarına daha önce aynı süreçlerden geçerek öğretmen olarak atanmış olma şartı aranmaz.

Okul Müdürü Olma Özel Şartları
MADDE 6 – (1) Müdür olarak görevlendirileceklerin aşağıdaki şartlardan en az birini taşımaları gerekir:

a) Müdür olarak görev yapmış olmak.
b) Kurucu müdür, müdür başyardımcısı, müdür yardımcısı ve müdür yetkili öğretmen olarak ayrı ayrı veya toplam en az bir yıl görev yapmış olmak.
c) Bakanlığın şube müdürü veya daha üst unvanlı kadrolarında asaleten görev yapmış olmak.
(2) Müdür olarak görevlendirileceklerde ayrıca;

a) Meslekî ve teknik ortaöğretim kurumlarına müdür olarak görevlendirileceklerde, atölye, laboratuvar veya meslek dersleri öğretmenleri kapsamında olmak,
b) İmam hatip liselerine müdür olarak görevlendirileceklerde, İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri öğretmeni olmak,
c) Özel eğitim kurumlarına müdür olarak görevlendirileceklerde; bilim ve sanat merkezleri için bilim sanat merkezinde kadrolu olarak görev yapmış olmak, rehberlik ve araştırma merkezleri bakımından Rehberlik, diğer özel eğitim kurumları bakımından Özel Eğitim öğretmeni olmak,
ç) Fen liselerine müdür olarak görevlendirileceklerde Matematik, Fizik, Kimya veya Biyoloji öğretmeni olmak,
d) Sosyal bilimler liselerine müdür olarak görevlendirileceklerde Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Coğrafya, Felsefe, Psikoloji veya yabancı dil öğretmeni olmak,
e) Güzel sanatlar liselerine müdür olarak görevlendirileceklerde Görsel Sanatlar/Resim veya Müzik öğretmeni olmak,
f) Spor liselerine müdür olarak görevlendirileceklerde Beden Eğitimi öğretmeni olmak,
şartları aranır.

(3) İkinci fıkrada belirtilen niteliklerde aday bulunmaması hâlinde, diğer alan öğretmenlerinden de görevlendirme yapılabilir.

Okul Müdür Başyardımcısı ve Okul Müdür Yardımcısı Olma Şartları
5 Şubat 2021 Resmi Gazetede yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme ve Görevlendirme Yönetmeliği‘ne göre Okul Müdür Başyardımcısı ve Okul Müdür Yardımcısı olma şartları, genel ve özel olmak üzere iki başlıkta yer almıştır. Okul Müdür Başyardımcısı olma ve Okul Müdür Yardımcısı olma genel ve özel şartları şunlardır.

Okul Müdür Başyardımcısı ve Okul Müdür Yardımcısı Olma Genel Şartları
MADDE 5 – (1) Yönetici olarak görevlendirileceklerde aşağıdaki genel şartlar aranır:

a) Yükseköğretim mezunu olmak.
b) Bakanlık kadrolarında öğretmen olarak görev yapıyor olmak.
c) Eğitim Yönetimi Sertifikasına sahip olmak.
ç) Yöneticiliğe ilk defa görevlendirilecekler bakımından bu Yönetmelikte belirtilen sınavlarda başarılı olmak.
d) Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında okutabileceği ders bulunmak.
e) Yazılı sınav başvurusunun son günü itibarıyla son dört yıl içinde adlî veya idarî soruşturma sonucu yöneticilik görevi üzerinden alınmamış olmak.
f) Zorunlu çalışma gerektiren yerler dışındaki eğitim kurumu yöneticiliklerine görevlendirilecekler bakımından, ilgili mevzuatına göre zorunlu çalışma yükümlülüğünü tamamlamış, erteletmiş ya da bu yükümlülükten muaf tutulmuş olmak.
(2) Bazı alan öğretmenleri ya da tüm öğretmenleri yazılı sınav/değerlendirme/uygulama sınavı sonucuna göre atanan eğitim kurumlarının yöneticiliklerine görevlendirileceklerde, bu eğitim kurumlarına daha önce aynı süreçlerden geçerek öğretmen olarak atanmış olma şartı aranmaz.

Okul Müdür Başyardımcısı ve Okul Müdür Yardımcısı Olma Özel Şartları
MADDE 7 – (1) Müdür başyardımcısı veya müdür yardımcısı olarak görevlendirileceklerin aşağıdaki şartlardan en az birini taşımaları gerekir:

a) Müdür, kurucu müdür, müdür başyardımcısı, müdür yardımcısı veya müdür yetkili öğretmen olarak görev yapmış olmak.
b) Bakanlığın şube müdürü veya daha üst unvanlı kadrolarında görev yapmış olmak.
c) Adaylık dâhil en az iki yıl öğretmen olarak görev yapmış olmak.

Anahtar Kelimeler:
Okul Müdürü Ve Müdür Yardımcısı Olma Şartları 2021Okul Müdürü Olma Şartları 2021Okul Müdür Yardımcısı Olma Şartları 2021Okul Müdürü Ve Müdür Yardımcısı Olma ŞartlarıOkul Müdürü Şartları 2021Okul Müdürü Olma Genel Şartları 2021Okul Müdürü Olma Genel ŞartlarıOkul Müdürü Olma Özel Şartları 2021Okul Müdürü Olma Özel ŞartlarıOkul Müdür Başyardımcısı Ve Okul Müdür Yardımcısı Olma Şartları 2021Okul Müdür BaşyardımcısıOkul Müdür Baş Yardımcısı Olma Şartları 2021Okul Müdür Başyardımcısı Ve Okul Müdür Yardımcısı Olma Genel Şartları 2021Okul Müdür Başyardımcısı Ve Okul Müdür Yardımcısı Olma Genel ŞartlarıOkul Müdür Başyardımcısı Ve Okul Müdür Yardımcısı Olma Özel Şartları 2021Okul Müdürü Olma şartlarıYönetici Seçme Ve Görevlendirme Yönetmeliği‘Müdür Başyardımcısı Veya Müdür YardımcısıOkul Müdür Yardımcısı Olma Genel Ve özel şartlarıMEB 2021 Okul Müdürü Ve Müdür Yardımcısı Olma Şartları2021 Okul Müdürü Ve Müdür Yardımcısı Olma ŞartlarıMebMüdür Yardımcılığı Sınavı Ne Zaman 2021?Müdür Yardımcısı Istifa Etmeden öğretmen Olarak Tayin Isteyebilir Mi?Okul Müdürü Müdür Yardımcısı Olarak Görevlendirilebilir Mi?Okul Müdürü Olmak Için Kaç Yıl çalışmak Gerekir?Yönetici Seçme Ve Görevlendirme YönetmeliğiOkul Müdürü Ve Okul Müdür Yardımcısı Olma ŞartlarıMEB Yönetici Atama YönetmeliğiYeni Yönetici Atama Yönetmeliğine Göre MüdürOkul Müdürü Nasıl OlunurOkul Müdürü NedirNe Iş Yapar Ve Nasıl OlunurOkul Müdürü Olmak Için Ne Yapmalı?Okul Müdürü Ek Ders ücreti Ne Kadar?Okul Müdür Yardımcısı Ne Kadar Maaş Alıyor?Okul Müdür Ne Kadar Maaş Alır?Müdür Yardımcısı Kaç Saat Ek Ders Alır 2021?Müdür Yardımcısı Kaç Saat Ek Ders AlırKimlerOkul Müdürü OlabilirNasıl Olunurİlköğretim Okul Müdürü Nasıl OlunurMEB Okul Müdürü Ve Müdür Yardımcısı Olma ŞartlarıOkul Müdürü Nasıl Olunur? Maaşı Ne Kadar?Okul Müdürü Olma şartları 2022Okul Müdürü Maaşı 2021Okul Müdürü Maaşı 2022Devlet Okul Müdürü MaaşıOkul Müdürü Taban PuanlarıOkul Müdürü SınavıOkul Müdür Yardımcısı MaaşıMüdür Yardımcısı Nasıl OlunurOkul Müdür Ve Müdür Yardımcısı Olma ŞartlarıMüdür Olma şartlarıOKUL MÜDÜRÜ VE YARDIMCISI OLMA ŞARTLARIOKUL MÜDÜR YARDIMCISI OLMA ŞARTLARIOkul Müdürlerinin Görevleri Yetkileri Sorumlulukları Hakları NelerdirOkul Müdürü Kimdir?Okul Müdürü Ne Iş YaparGörevleri Nelerdir?Okul Müdürünün görevleri Nelerdir?

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

vozol 10000 Likit

Bosna Hersekde Üniversite Okumak

backlink al