MEB Şube Müdürlerinin Yer Değiştirme Takvimi

Öğretmen haberleri ve gelişmelerden hemen haberdar olmak için Telegram kanalımıza katılın!

İl/İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri Şube Müdürlerinin 2022 Yılı Yer Değiştirme Kılavuzu Bu kılavuz, il/ilçe millî eğitim müdürlükleri şube müdürlerinin 2022 yılı yer değiştirme işlemlerinin, hangi usul ve esaslara göre yapılacağını belirlemek üzere hazırlanmıştır.
A) GENEL AÇIKLAMALAR
1- İlgili Mevzuat
1.1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,
1.2. 652 sayılı Özel Barınma Hizmeti Veren Kurumlar ve Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun
Hükmünde Kararname,
1.3. Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik,
1.4. Millî Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer
Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmelik.
2- Esaslar
2.1. İl ve ilçe millî eğitim müdürlükleri şube müdürlerinin bölge hizmetine bağlı ve isteğe bağlı
yer değiştirme işlemleri; Millî Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan
Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmelik çerçevesinde Ek-1
İl/İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri Şube Müdürlerinin 2022 Yılı Yer Değiştirme Takvimine göre
yürütülecektir.
2.2. Şube müdürlerinin yer değiştirmeleri, tercihleri dikkate alınarak yer değiştirmeye esas puan
üstünlüğüne göre elektronik ortamda Bakanlıkça gerçekleştirilecektir.
2.3. Puanların eşitliği halinde, sırasıyla yöneticilikteki hizmet süresi ile Bakanlık bünyesinde
geçen memuriyetteki toplam hizmet süresi dikkate alınacaktır.
2.4. Bölge hizmetine bağlı yer değiştirmeye tabi şube müdürlerinden tercihlerine göre ataması
yapılamayan veya tercihte bulunmayanların yer değiştirmeleri;
a) Hizmet bölgelerinin tümünde görev süresini tamamlamış olanların atamaları hâlen
bulundukları il hariç hizmet bölgelerinin tamamındaki illere,
b) Diğerlerinin atamaları ise görev yapmadıkları hizmet bölgelerine,
elektronik ortamda Bakanlıkça gerçekleştirilecek kura sonucuna göre resen yapılacaktır.
2.5. Yer değiştirmeye esas puan; Millî Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme,
Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmeliğe ekli Ek-2
Performans ve Yeterlik Değerlendirme Formu ve Ek-3 Hizmet Bölgeleri Çizelgesi ile
Yönetmeliğin 28'inci maddesinin birinci fıkrasına göre hesaplanan puanların toplamından
oluşacaktır.
2.6. Bölge hizmetine bağlı yer değiştirmeye tabi şube müdürlerinin hizmet bölgesi süresi ile yer
değiştirmeye esas puanının hesabında 31/05/2022 tarihi esas alınacaktır.
2.7. Yönetmeliğin 31'inci maddesine göre isteğe bağlı yer değişikliği talebinde bulunacak şube
müdürlerinin hizmet bölgesi süresi ile yer değiştirmeye esas puanının hesabında 30/06/2022 tarihi
esas alınacaktır.
2.8. Hizmet bölgesi süresinin hesabında bir ay 30 gün olarak dikkate alınacaktır.
2.9. Yer değiştirmeye esas puanın hesabında bir aydan az hizmet süreleri dikkate
alınmayacaktır.
2.10. Bölge hizmetine bağlı yer değiştirmeler, Yönetmeliğin 26'ncı, 27'nci, 28'inci, 29'uncu,
30'uncu ve geçici 3’üncü maddeleri çerçevesinde aşağıdaki öncelik sırasına göre yapılacaktır:
1) Mazereti kabul edilenlerden tercihte bulunanlar,
2) Bölge hizmet süresini tamamladığından tercihte bulunanlar,
3) Tercihlerine göre ataması yapılamayan veya tercihte bulunmayanlar.
2
B) YAPILACAK İŞLEMLER VE DİĞER HUSUSLAR
1- İl Millî Eğitim Müdürlüklerince Yapılacak İşlemler
1.1. Bu kılavuz, il/ilçe millî eğitim müdürlükleri şube müdürlerinin tümüne, il millî eğitim
müdürlüklerince duyurulacaktır.
1.2. Hizmet süreleri ve puanların hesabı Bakanlığımızın veri tabanına kayıtlı bilgilerden elektronik ortamda derlenerek oluşturulmaktadır. Bu nedenle Millî Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri (MEBBİS) e-Personel Modülündeki bilgiler il millî eğitim müdürlüklerince güncellenerek, bilgilerin doğruluğu sağlanacaktır.
1.3. İşlemlerde MEBBİS “Norm Taşra Yönetici” modülü esas alındığından, modüldeki “Zorunlu
Hizmet Listesi”nin kayıtlara uygunluğu il millî eğitim müdürlüklerince kontrol edilerek 2022 yılı itibarıyla bölge hizmetini tamamlayan ve zorunlu olarak yer değişikliği uygulanacak şube
müdürlerine tebligat yapılacaktır.
1.4. Başvurular, il millî eğitim müdürlüklerince elektronik ortamda onaylanacaktır. Onaylanan başvuruların çıktısı alınarak il millî eğitim müdürlüklerinde muhafaza edilecektir.
1.5. Yönetmeliğin 29'uncu maddesinin beşinci fıkrasında; “Dördüncü veya beşinci hizmet
bölgelerindeki bölge hizmeti süresini tamamlayan ve hâlen bu hizmet bölgelerinde görev yapmakta olan yöneticiler, istemeleri hâlinde bir defaya mahsus olmak üzere bu bölgeler için öngörülen hizmet süresi kadar daha yerlerinde kalabilirler.” hükmüne yer verilmiştir. Bu
kapsamda;
1.5.1. 2022 yılı atama döneminde dördüncü veya beşinci hizmet bölgelerindeki bölge hizmeti süresini tamamlayan ve hâlen bu hizmet bölgelerinde görev yapmakta olan şube müdürlerinden, bu bölgeler için öngörülen hizmet süresi kadar daha yerinde kalmak isteyenlerin dilekçeleri (Ek-2 ilekçe örneği) alınarak bu Kılavuza ekli Ek-1 Yer Değiştirme Takviminde belirtilen sürede il millî eğitim müdürlüklerince Personel Genel Müdürlüğüne gönderilecektir.
1.5.2. Şube müdürlerinin Yönetmeliğin 29'uncu maddesinin beşinci fıkrasına göre yerinde
 kalma/yer değiştirme işlemleri her atama döneminde beyan esas alınarak değerlendirildiğinden; daha önceki atama dönemlerinde dördüncü veya beşinci hizmet bölgelerindeki bölge hizmeti süresini tamamlayarak yerinde kalanlardan;
a) 1 yıl daha yerinde kalmak isteyenlerin Ek-2 dilekçeleri,
b) 2022 yılı atama döneminde bölge hizmetine bağlı olarak yer değiştirmek isteyenlerin Ek-3
dilekçeleri, alınarak bu Kılavuza ekli Ek-1 Yer Değiştirme Takviminde belirtilen sürede il millî eğitim müdürlüklerince Personel Genel Müdürlüğüne gönderilecektir.
1.5.3. Dördüncü veya beşinci hizmet bölgelerindeki bölge hizmeti süresini tamamlayan ve Yönetmeliğin geçici 3’üncü maddesinin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla bulunduğu hizmet bölgesi değişen şube müdürlerinden, Yönetmeliğin 29'uncu maddesinin beşinci fıkrasına göre 1 yıl daha yerinde kalmak isteyenlerin Ek-2 dilekçeleri alınarak il millî eğitim müdürlüklerince
Personel Genel Müdürlüğüne gönderilecektir.
1.5.4. Dördüncü ve beşinci hizmet bölgelerinde 2022 yılı atama döneminde 4 yıl hizmet sürelerini tamamlayanlar hakkında ise bu işlemler uygulanmayacaktır.
1.6. 2022 yılında bölge hizmetine bağlı yer değiştirmeye tabi şube müdürlerinden Yönetmeliğin 30'uncu maddesine göre mazereti bulunanların mazerete dayalı istekleri bu Kılavuza ekli Ek-1 Yer Değiştirme Takviminde belirtilen süre içerisinde Personel Genel Müdürlüğüne gönderilecektir.
1.7. 2021 yılı atama döneminde bölge hizmetine bağlı yer değiştirmeye tabi şube müdürlerinden
3 mazerete bağlı aynı hizmet bölgesine dâhil yere atananların mazeretlerinin varsa devam ettiğine dair belgeleri Ek-1 Yer Değiştirme Takviminde belirtilen süre içerisinde Personel Genel
Müdürlüğüne gönderilecektir.
1.8. Yaş haddi nedeniyle 31/05/2023 tarihinden önce emekliye sevk edilecek şube müdürlerinden yerinde kalmak isteyenlerin, bu isteklerinin değerlendirilmesi bakımından dilekçeleri Ek-1 Yer Değiştirme Takviminde belirtilen süre içerisinde Personel Genel
Müdürlüğüne gönderilecektir.
1.9. Bölge hizmetine bağlı yer değiştirmeye esas puanın hesabında 31/05/2022 tarihi esas  alınacağından, kapsamdaki şube müdürlerinin görev kayıtları 31/05/2022 tarihinden öncesine ilişkin olarak güncellenebilecek; ancak, bu tarih ile başvurunun son günü arasında herhangi bir yeni “görev kaydı” ve “görevlendirme kaydı” eklemesi yapılmayacaktır.
1.10. Yönetmeliğin 31'inci maddesine göre yapılacak isteğe bağlı yer değiştirmeye esas puanın hesabında 30/06/2022 tarihi esas alınacağından, bu tarih ile başvurunun son günü arasında herhangi bir yeni “görev kaydı” ve “görevlendirme kaydı” eklemesi yapılmayacaktır.
2- Diğer Hususlar
2.1. Yer değiştirmeye esas bölge hizmet süresinin hesaplanmasında;
a) Yer değiştirmelerde, hâlen bulunulan yöneticilik kadrosunda asaleten geçirilen süreler esas alınacaktır.
b) Bölge hizmet süresinin hesabında ilgisine göre; Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin 22'nci maddesi ile Kurumlar Arası Geçici Görevlendirme Yönetmeliğinin 8’inci maddesinin altıncı fıkrası dikkate alınacaktır.
c) Yargı kararları ilgili konuda yapılan işlemleri yok saydığından, mahkeme kararı ile göreve iade edilenlerin hizmetlerinin hesaplanmasında, yargıya konu işlemin yapıldığı tarihten önceki göreve başlama tarihi esas alınacaktır.
ç) Yönetmeliğin geçici 3’üncü maddesinin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla bulunduğu hizmet bölgesi değişen yöneticilerin yer değiştirmelerine esas hizmet sürelerinin hesaplanmasında ve yer değiştirme işlemlerinde, geçici 3’üncü maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce bulundukları hizmet bölgesi için öngörülen hizmet süreleri dikkate alınacaktır.
2.2. Yönetmeliğin geçici 3’üncü maddesinin yürürlüğe girdiği tarihten önce görev yaptıkları hizmet bölgelerinde hâlen asaleten bulunulan yöneticilik kadrosuyla aynı kadroda asaleten geçen hizmet süreleri, daha önce bulundukları bölgelerin hizmet sürelerinin hesaplanmasında dikkate alınacaktır.
2.3. Yönetmeliğin geçici 3’üncü maddesinin yürürlüğe girdiği tarihten önce görevli oldukları hizmet bölgesindeki görev süreleri öngörülen bölge hizmeti süresinden fazla olanların fazla
hizmet süreleri, daha önce bulundukları hizmet bölgesinde geçmiş sayılacaktır. 2.4. İlçe niteliğini kaybeden, başka bir ilçeyle birleştirilen, il kapsamına alınan veya bağlı bulunduğu ili değişen ilçelerin hizmet bölgesi ve puanlarının tespitinde Yönetmeliğe ekli Ek-3
Hizmet Bölgeleri Çizelgesi dikkate alınacaktır.
C- BAŞVURU İŞLEMLERİ
1- Başvurular
1.1. Şube müdürleri; MEBBİS e-Personel Modülündeki kimlik, öğrenim durumu, hizmet akışı ve benzeri bilgilerinde eksiklik ya da yanlışlık olması durumunda düzeltmeye esas belgeleri ile il/ilçe millî eğitim müdürlüklerinin ilgili birimlerine başvuracaklar ve ilgili birimce gerekli düzeltmeler başvuru süresi içerisinde MEBBİS ortamında yapılacaktır.
4
1.2. Başvuru yapıldıktan sonra bilgilerinde düzeltme yapılanların başvuruları reddedilecek; yeniden başvuru yapmaları sağlanarak yaptıkları bu başvurular süresi içerisinde onaylanacaktır. 1.3. Bölge hizmetine bağlı yer değiştirmeye tabi şube müdürleri;
a) Yönetmelikte öngörülen çalışma sürelerini tamamladıkları hizmet bölgeleri dışında olmak üzere, iki alt ve iki üst hizmet bölgesine yer değiştirmek üzere 20 tercihte bulunabileceklerdir.
Örneğin;
1- İkinci hizmet bölgesinde bulunan ve bu bölge hizmetini tamamlayan bir şube müdürü, birinci, üçüncü ve dördüncü hizmet bölgeleri için 20 tercihte bulunabilecektir.
2- Üçüncü hizmet bölgesinde bulunan ve bu bölge hizmetini tamamlayan bir şube müdürü, birinci, ikinci, dördüncü ve beşinci hizmet bölgeleri için 20 tercihte bulunabilecektir.
3- Beşinci hizmet bölgesinde bulunan ve bu bölge hizmeti ile üçüncü ve dördüncü bölge hizmetlerini de tamamlayan bir şube müdürü, birinci ve ikinci hizmet bölgeleri için 20 tercihte bulunabilecektir.
4- Birinci hizmet bölgesinde bulunan ve bu bölge hizmeti ile ikinci ve üçüncü bölge hizmetlerini de tamamlayan bir şube müdürü, dördüncü ve beşinci hizmet bölgeleri için 20 tercihte bulunabilecektir.
5- Birinci hizmet bölgesinde bulunan ve bu bölge hizmeti ile üçüncü bölge hizmetini de tamamlayan bir şube müdürü ikinci ve dördüncü hizmet bölgeleri için 20 tercihte bulunabilecektir.
6- Yönetmeliğin geçici 3’üncü maddesinin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla bulunduğu hizmet bölgesi ikinci hizmet bölgesi iken birinci hizmet bölgesi olarak değişen ve bu bölge hizmetini tamamlayan bir şube müdürü, daha önce tamamlamadığı birinci, üçüncü ve dördüncü hizmet bölgeleri için 20 tercihte bulunabilecektir.
7- Yönetmeliğin geçici 3’üncü maddesinin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla bulunduğu hizmet bölgesi dördüncü hizmet bölgesi iken beşinci hizmet bölgesi olarak değişen ve bu bölge hizmetini
tamamlayan bir şube müdürü, daha önce tamamlamadığı ikinci, üçüncü ve beşinci hizmet
bölgeleri için 20 tercihte bulunabilecektir.
b) Hizmet bölgelerinin tümünde Yönetmelikte hizmet bölgeleri için belirlenen sürelerde görev yapmış olanlar, hâlen bulundukları hizmet bölgesindeki diğer iller dâhil hizmet bölgelerinin tamamı için tercihte bulunabilecektir.
1.4. Yer değiştirme kapsamındaki yöneticilerin Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği 12/10/2013 tarihinden önce görev yaptıkları hizmet bölgelerinde hâlen asaleten bulunulan yöneticilik kadrosuyla aynı kadroda asaleten geçen hizmet süreleri ile söz konusu tarihten 31/05/2022 tarihine kadar aynı kapsamda geçen hizmet süreleri, ilgili bölgenin hizmet süresinin hesaplanmasında birlikte dikkate alınacaktır.
1.5. Yönetmeliğin 31'inci maddesine göre hâlen bulundukları bölgede o bölge için öngörülen bölge hizmeti süresinin en az yarısını 30/06/2022 tarihi itibarıyla tamamlayan şube müdürleri isteğe bağlı olarak, Bakanlıkça belirlenen aynı veya alt hizmet bölgelerinde, bölge hizmeti süresini tamamladıkları hizmet bölgeleri dışında durumlarına uygun kadrolar arasından en fazla
10 tercihte bulunabileceklerdir.
1.6. Şube müdürleri; il/ilçe millî eğitim müdürlükleri şube müdürü kadrolarına atanmak için yer değişikliği tercihinde bulunabileceklerdir.
1.7. Başvurular, bu Kılavuza ekli Ek-1 Yer Değiştirme Takviminde belirtilen sürelerde http://mebbis.meb.gov.tr/ internet adresindeki Elektronik Başvuru Formu eksiksiz ve doğru olarak doldurulmak suretiyle yapılacaktır. Başvuru Formunun çıktısı imzalanarak çıktılar,
5 başvuruyu yapan ilçe millî eğitim müdürlüğü şube müdürlerince ilçe, il millî eğitim müdürlüğü şube müdürlerince il millî eğitim müdürlüklerinin ilgili birimlerine teslim edilecektir.
1.8. Başvuruda bulunanlar, başvurularının onaylanıp onaylanmadığını başvuru yaptıkları http://mebbis.meb.gov.tr/ internet adresinden başvuru süresi içerisinde takip edeceklerdir.
1.9. Başvuru sahipleri, Elektronik Başvuru Formu ile yapılan başvuruda, duyuruda belirtilen bütün şartları taşıdıklarını kabul etmiş sayılacaklar; eksiklik ve yanlışlıklardan kendileri sorumlu olacaklardır.
2- Başvurunun Geçersiz Sayılacağı Durumlar
2.1. Gerekli şartları taşımadığı halde başvurusu onaylanan veya Elektronik Başvuru Formu dışında bir belgeyle yapılan başvurular işleme alınmayacak; yapılmış olması hâlinde yer değiştirme işlemleri iptal edilecektir.
D- ATAMA İŞLEMLERİ
1- Atamalar
1.1. Yer değiştirme işlemleri elektronik ortamda Bakanlıkça gerçekleştirilecektir.
1.2. Yer değiştirme suretiyle atamalara ilişkin sonuçlar, Bakanlığımızın
http://personel.meb.gov.tr internet adresinden duyurulacaktır.
Ek:
1- 2022 Yılı Yer Değiştirme Takvimi (Ek-1)
2- Dilekçe Örneği (Yerinde Kalma) (Ek-2)
3- Dilekçe Örneği (Yer Değiştirme) (Ek-3)


Millî Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Bakanlıklar 06648 Çankaya/ANKARA

YER DEĞİŞTİRME TAKVİMİ

Kılavuza ulaşmak için tıklayınız

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

vozol 10000 Likit

Bosna Hersekde Üniversite Okumak

backlink al