TÜRK TARİHİ KRONOLOJİSİ

M.Ö
318: Hunlarla Çinliler arasındaki Kuzey Şansi Savaşı.
220: Büyük Hun Devleti'nin kuruluşu.
214: Çin Seddi'nin yapımının tamamlanması.
209: Mete'nin Hun Devleti'nin başına geçmesi.
174: Mete'nin vefatı.
60: İpek Yolu'nun Çin denetimine girmesi.
58: Hun İmparatorluğu'nun Doğu ve Batı Hunları olarak ikiye ayrılması.
36: Batı Hun Devleti'nin yıkılması.
18: Doğu Hunlarının yeniden güçlenmeleri ve bağımsızlıklarını kazanması.
0: Hz. İsa'nın doğumu ve miladi takvimin başlangıcı.

M.S
48: Hun İmparatorluğu'nun, Kuzey ve Güney Hunları olarak ayrılması.
150: Kuzey Hun Devleti'nin yıkılması.
216: Güney Hun Devleti'nin Çin tarafından ortasan kaldırılması.
224: Sasani Devleti'nin kurulması.
313: Hristiyanlığın Roma'da serbest bir din olarak kabul edilmesi.
375: Kavimler Göçü.
395: Roma İmparatorluğu'nun ikiye ayrılması.
434: Attila'nın Avrupa Hun Devleti'nin başına geçmesi.
447: Attila'nın Doğu Roma Seferi.
451: Attila'nın Batı Roma (Galya) seferi.
452: Attila'nın İtalya Seferi.
453: Attila'nın vefatı.
476: Batı Roma İmparatorluğu'nun yıkılması.
552: Göktürk Devleti'nin kurulması.
557: Akhunlar Devleti'nin yıkılması.

582: Göktürk İmparatorluğu'nun ikiye ayrılması.
630: Doğu Göktürklerin Çin egemenliği altına girmeleri
681: İkinci Göktürk Devletinin kuruluşu.
711: Tarık Bin Ziyad'ın İspanya'nın çıkması.
732: Puvatya Savaşı.
744: İkinci Göktürk Devleti'nin yıkılışı. Uygur Devleti'nin kuruluşu.
751: Talas Savaşı.
805: Frankların, Avar Devleti'ne son vermeleri.
840: Uygur Devleti'nin yıkılışı. Kırgızların devlet kurmaları. Karahanlar Devleti'nin kuruluşu.
868: Tolunoğulları Devleti'nin kuruluşu.
875: Samanoğulları Devleti'nin kuruluşu.
905: Tolunoğulları Devleti'nin yıkılışı.
935: Ihşidiler Devleti'nin kuruluşu.
963: Gazneliler Devleti'nin kuruluşu.
969: Ihşidiler Devleti'nin yıkılışı.
999: Samanoğulları Devleti'nin yıkılışı.
1007: Selçuk Bey'in vefatı.
1015: Çağrı Beyin Anadoluya gelmesi.
1040: Dandanakan Savaşı. Büyük Selçuklu Devleti'nin kuruluşu.
1048: Pasinler Savaşı.
1055: Tuğrul Beyin Bağdat'a girmesi.
1063: Tuğrul Beyin vefetı.
1064: AlpArslan'ın hükümdar olması.
1067: Alp Arslan'ın Türkistan Seferi.
1071: Malazgirt Savaşı.
1072: Alp Arslan'ın vefatı. Melikşah'ın hükümdar olması.
1075: Süleyman Şahın İznik'i alması.
1077: Türkiye Selçukluları Devleti'nin kurulması.
1086: Süleyman Şahın vefatı.
1092: Melikşah'ın vefatı. I. Kılıç Arslan'ın hükümdar olması.
1096: I. Haçlı seferinin başlaması.
1107: I. Kılıç Arslan'ın vefatı.
1144: Musul Atabeyinin Urfa'yı Haçlılardan geri alması.
1147: II. Haçlı Seferi.
1157: Sencer'in vefetı. Büyük Selçuklu Devleti'nin parçalanması.
1171: Fatımiler Devleti'nin yıkılışı.
1174: Eyyubiler Devleti'nin kurulması.
1176: Miryokefalon Savaşı.
1189: III. Haçlı Seferi.
1201: Saltuklular Beyliği'nin sona ermesi.
1204: IV. Haçlı Seferi. İstanbul'da Latin Krallığı'nın kurulması.
1206: Delhi Türk Sultanlığı'nın kurulması.
1207: Cengiz Hanın Moğol İmparatorluğu'nun kurması.
1212: Karahanlılar Devleti'nin yıkılışı.
1227: Cengiz Hanın vefatı.
1230: Yassıçimen Savaşı.
1231: Celaleddin Harzemşah'ın vefatı.
1237: I. Alaeddin Keykubad'ın vefatı.
1243: Kösedağ Savaşı.
1246: II. Gıyaseddin Keyhüsrev'in vefatı.
1277: Baybars'ın Anadolu'ya gelmesi. Karamanoğlu Mehmet Beyin Türkçeyi resmi dil ilan etmesi.
1299: Osmanlı Devleti'nin kuruluşu.
1302: Koyunhisar Savaşı.
1321: Mudanya'nın ele geçirilmesi.
1308: II. Mesut'un vefatı ve Türkiye Selçukluları Devleti'nin sona ermesi.
1326: Bursa'nın Fethi. Osman By'in vefatı. Orhan Bey'in başa geçmesi. Bursa'da ilk Osmanlı sarayının yapılması.
1329: Pelekanon Savaşı. İznik'in fethi.
1336: İlhanlı Devleti'nin yıkılması.
1337: İzmit'in fethi.
1345: Karesioğulları Beyliği'nin Osmanlı Beyliğine katılması.
1353: Türklerin Rumeli'ye geçişi
1358: Süleyman Paşanın ölümü.
1361: Edirne'nin fethi.
1362: Orhan Bey'in ölümü.
1364: Sırp Sındığı Savaşı.
1369: Timur'un Emir ilan edilmesi.
1371: Çirmen Savaşı.
1389: I. Kosava Savaşı. I. Murat'ın ölümü
1391: Yıldırım Beyazıd'ın İstanbul'u kuşatması.
1393: Bulgar Krallığı'na son verimesi.
1400: Timur'un Anadoluya girmesi.
1402: Ankara Savaşı.
1403: Yıldırım Bayezıd'ın ölümü.
1403: Akkoyunlu Devleti'nin kuruluşu.
1413: Çelebi Mehmet'in Osmanlı Devleti'ni yeniden bir yönetim altına toplaması.
1416: Venediklilerle ilk Deniz Savaşı.
1422: II. Murat'ın İstanbul'u kuşatması.
1425: Menteşeoğulları Beyliği'ne son verilmesi.
1428: Şeybaniler Devleti'nin kurulması, Germiyanoğulları'nın Osmanlılara katılması.
1444: Edirne-Sagedin Antlaşması, Varna Savaşı.
1451: II. Mehmet'in padişah olması.
1453: İstanbul'un fethi.
1456: Kazak Hanlığı'nın kurulması.
1459: Sırbistan'ın fethi.
1460: Mora'nın fethi. İsfendiyaroğulları Beyliği'ne son verilmesi.
1461: Trabzon'un Fethi.
1462: Eflak'ın Osmanlı Devletine bağlanması.
1466: Bosna ve Hersek'in fethi, Konya ve Karaman'ın fethi.
1469: Karakoyunlular Devleti'nin yıkılışı.
1473: Otlukbeli Savaşı.
1476: Boğdan'ın Osmanlı Devleti'ne Bağlanması.
1477: Kırım Hanlığının Osmanlı Devletine bağlanması.
1478: Arnavutluk'un fethi.
1480: İtalya seferi ve Otranto'nun alınması.
1481: Fatih Sultan Mehmet'in ölümü. II. Beyazid'ın padişah olması.
1484: II. Beyazid'in Boğdan seferi.
1495: Cem Sultan'ın ölümü.
1498: Hint deniz yolunun bulunması.
1502: Akkoyunkular Devleti'nin yıkılışı.
1507: Timur Devleti'nin sona ermesi.
1512: Yavuz Sultan Selim'in tahta çıkışı.
1514: Çaldıran Savaşı.
1516: Mercidabık Savaşı.
1517: Ridaniye Savaşı. Memlük Devleti'nin sona ermesi. Halifeliğin Osmanlılara geçmesi.
1520: Yavuz Sultan Selim'im ölümü,Kanuni Sultan Süleyman'ın padişah olması.
1522: Rodos'un fethi.
1532: Kanuni'nin Almanya seferi.
1526: Mohaç Savaşı.
1529: I. Viyana kuşatması.
1532: Kanuni'nin Almanya seferi.
1533: Barbaros Hayrettin Paşa'nın İstanbul'a gelmesi.
1534: Kanuni'nin Irakeyn seferi. Bağdat'ın fethi. Barbaros Hayrettin Paşa'nın Kaptan-ı Deryalığa ve Cezayir Beylerbeyi olması.
1538: Preveze Deniz Zaferi. Birinci Hint seferi.
1541: Macaristan'ın Osmanlı Topraklarına katılması.
1551: Trablusgarp'ın fethi, İkinci Hint seferi.
1552: Ücüncü Hint seferi.
1553: Kanuni'nin Nahçivan seferi, Dördüncü Hint seferi.
1559: Şehzade Bayezid ve II. Selim'in konya ovasındaki savaşı, Cerbe Deniz seferi.
1565: Malta seferi, Turgut Reis'in şehit düşmesi.
1566: Kanuni Sultan Süleyman'nın Zigetvar seferi ve vefatı.
1568: Yemen'in fethi.
1569: Osmanlı hakimiyetinin Uzak Doğuya yayılması. Sumatra seferi.
1571: Kıbrıs'ın Fethi ve İnebahtı Deniz Savaşı.
1574: Tunus'un fethi. II. Selim'in ölümü. III. Murat'ın padişah olması.1575: Lehistan'ın Osmanlı himayesine alınması.
1577: Osmanlı-İran Savaşlarının başlaması.
1579: Sokullu Mehmet Paşanın vefatı.
1590: Ferhat Paşa (I. İstanbul Antlaşması)
1593: Avusturya'ya Savaş açılması.
1596: Eğri Kalesi'nin alınması, Hoçova Savaşı,
1601: Kanija savunması.
1606: Zitvatorok Antlaşması.
1621: Osmanlı-Lehistan savaşı.
1622: II. Osman'ın öldürülmesi.
1623: IV. Murat'ın padişah olması.
1633: Kahvehanelerin kapatılması ve tütün yasağı.1635: IV. Murat'ın Revan seferi.
1639: Kasr-ı Şirin Antlaşması.
1651: Kösem Sultan'ın öldürülmesi.
1664: Vasvar Antlaşması.
1669: Girit'in Fethi.
1672: Bucaş Antlaşması.
1678: Çehrin seferi.
1683: II. Viyana Kuşatması.
1691: Salenkamen savaşı.
1699: Karlofça Antlaşması.
1700: İstanbul Antlaşması.
1703: Edirne olayı. II. Mustafa'nın tahttan indirilmesi. III. Ahmet'in padişah olması.
1709: Poltova Savaşı.
1711: Prut Savaşı ve Antlaşması.
1715: Osmanlı-Venedik Savaşı.
1716: Nemçe seferinin açılması.
1718: Pasarofca Antlaşması.
1724: Erivan'ın fethi.
1727: İstanbul'da ilk Türk Matbaası'nın açılması.
1730: Patrona Halil İsyanı, Lale Devri'nin sona ermesi.
1736: Osmanlı-Rus Osmanlı-Avusturya Savaşlarının başlaması.
1739: Belgrad Antlaşması.
1740: Fransa ile kapitülayonların yenilmesi.
1744: Nadir Şah'ın Kars muhasarası.
1768: Osmanlı-Rus Savaşının başlaması.
1470: Çeşme'de Osmanlı donanmasının Ruslar tarafından yakılması.
1774: Küçük Kaynarca Antlaşması.
1783: Kırım'ın Rusya'ya katılması.
1789: III. Selim'in padişah olması. Fransız ihtilali.
1791: Ziştovi Antlaşması.
1792: Yaş Antlaşması.
1798: Napolyon'un Mısır seferi.
1881: Mustafa Kemal Atatürk'ün doğumu.
1804: Sırp İsyanı. Napolyon'un kendini imparator ilan etmesi.
1806: Osmanlı-Rus Savaşı.
1807: Kabakçı Mustafa isyanı. III. Selim'in tahttan indirilmesi.
1808: III. Selim'in öldürülmesi. II. Mahmut'un paişah olması.
1812: Bükreş Antlaşması.
1815: Viyana Kongresi.
1821: Yunan Mora İsyanı'nın başlaması.
1826: Yeniçeri Ocağı'nın kapatıması.
1827: Navarin Olayı. Türkiye'de " Buğ gemisi" diye adlandırılan ilk buharlı geminin
çalışmaya başlaması.
1830: Cezayir'in Fransızlar tarafından işgali.
1829: Edirne Antlaşması, Yunan Devleti'nin kurulması.
1839: Nizip Savaşı, II. Mahmut'un vefatı, Tanzimat Fermanı'nın ilanı
1840: Londra Antlaşması.
1853: Osmanlı-Rus Savaşı.
1854: Kırım Savaşı, Silistre müdafası.
1855: Türk ordusunun Kerç bağazına asker çıkarması.
1856: Paris Antlaşması, Islahat Fermanı'nın ilanı.
1867: Sultan Aziz'in Avrupa seyahatine hareketi.
1876: Abdülaziz'in tahttan indirilmesi. II. Abdülhamid'in padişah olması. Bulgar isyanı.
1878: Ayestefanos ve Berlin Antlaşmaları.
1881: Tunus'un Fransızlar tarafından işgali.
1882: Mısır'ın İngilizler tarafından işgali. Düyun-u Umumiye idaresi'nin kurulması.
1897: Osmanlı-Yunan Savaşı.
1908: İkinci Meşrutiyet'in ilanı. Girit'in Osmanlı devletinden ayrılması.
1909: 31 Mart Olayı, II. Abdülhamit'in tahtan indirilmesi.
1911: Trablusgarp Savaşı.
1912: Uşi Antlaşması, Balkan Savaşı'nın başlaması.
1913: Balkan Savaşı'nın sona ermesi.
1914: Birinci Dünya Savaşı'nın başlaması.
1915: Çanakkale Cephesi'nin açılması, Çanakkale Deniz Zaferi, Anafartalar Savaşı.
1917: Rusya'da ihtilal çıkması.
1917: Birinci Dünya Savaşı'nın sona ermesi, Mondros Ateşkes Antlaşması.
1919: 15 Mayıs İzmir'in Yunanlılar tarafından işgali.
1919: 19 Mayıs Mustafa Kemal'in Samsun'a çıkması. 22 Haziran Amasya Genelgesi
23 Temmuz- 5 Ağustos Erzurum Kongresi 4-11 Eylül Sivas Kongresi
1920: 10 Ağustos Sevr Antlaşması'nıb imzalanması.
1921: Yeni Türk Devletinin ilk Anayasası. Birinci İnönü Muharebesi. Londra Konferansı
İkinci İnönü Muharebesi. Eskişehir ve Kütahya Muharebeleri. İstiklal Marşımızın
Kabulü.Sakarya Meydan Muharebesi. Kars Antlaşması. Ankara Antlaşması.
1922: Saltanatın kaldırılması.
1923: Mustafa Kemal Atatürk'ün Türkiye Çumhuriyeti'ni kurması.

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol