Sözleşmeliden Kadroya Geçiş Detayları

Öğretmen haberleri ve gelişmelerden hemen haberdar olmak için Telegram kanalımıza katılın!

Bilindiği üzere, 19/1/2023 tarihli ve 7433 sayılı Kanun, 26/1/2023 tarihli ve 32085 sayılı Resmî Gazete'de  yayımlanarak  yürürlüğe  girmiştir.  Mezkûr  Kanunun  3  üncü  maddesiyle  657  sayılı  Devlet Memurları Kanununa,  kamu  kurum  ve  kuruluşlarının merkez  ve taşra teşkilatı ile  bunlara  bağlı  döner sermayeli  kuruluşlarında  çalışan  sözleşmeli  personelin  memur  kadrolarına  atanmalarını  düzenleyen geçici  48 inci madde  eklenmiştir.  Ayrıca  14/2/2023 tarihli  ve  122  sayılı  Olağanüstü  Hal  Kapsamında
Kamu Personeline İlişkin Alınan Tedbirlere Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 3 üncü maddesiyle 657 sayılı Kanunun geçici 48 inci maddesinde yer alan başvuru ve atanma süreleri uzatılmıştır. 657  sayılı  Kanunun  geçici  48 inci  maddesinin  son  fıkrasında,  anılan  maddenin  uygulamasında ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye Cumhurbaşkanlığı yetkilendirilmiştir. Bu kapsamda uygulama birliğinin  sağlanması  ve  oluşabilecek  tereddütlerin  giderilmesi  amacıyla  aşağıdaki  açıklamaların yapılması gerekli görülmüştür.
Kapsam
657  sayılı  Kanunun  48  inci  maddesinde  belirtilen  genel  şartları  taşımaları  ve  kamu  kurum  ve kuruluşlarının  merkez  ve  taşra  teşkilatı  ile  bunlara  bağlı  döner  sermayeli  kuruluşlarında  istihdam edilmeleri kaydıyla,
a) 657 sayılı Kanunun geçici 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen mevzuat uyarınca usulüne uygun vizelenmiş veya ihdas edilmiş sözleşmeli personel pozisyonlarında 28/11/2022 tarihinde  çalışmakta  olup  26/1/2023  tarihi  itibarıyla  aynı kurumda ve aynı sözleşmeli personel unvanında sözleşmesi devam edenler,
b) 657 sayılı Kanunun geçici 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen mevzuat uyarınca  bu  kapsamdaki idarelerde  norm  kadro  çerçevesinde ihdas  edilmiş  boş  memur  kadroları  esas alınmak suretiyle sözleşmeli personel statüsünde 28/11/2022 tarihinde çalışmakta olup 26/1/2023 tarihi itibarıyla aynı kurumda ve aynı sözleşmeli personel unvanında sözleşmesi devam edenler,
c)  657  sayılı Kanunun  geçici  48 inci maddesinin  birinci  fıkrasının  (c)  bendinde  belirtilen  5258 sayılı  Kanunun  3  üncü  maddesinin  ikinci  fıkrasının  son  cümlesi  kapsamında  Sağlık  Bakanlığıyla imzalanan  sözleşmeye  dayalı  olarak  istihdam  edilenlerden  28/11/2022  tarihinde  çalışmakta  olup 26/1/2023 tarihi itibarıyla sözleşmesi devam edenler,
ç) 657 sayılı Kanunun geçici 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan 8/3/2011 tarihli ve 6172 sayılı Sulama Birlikleri Kanununun geçici 1 inci maddesinin üçüncü fıkrası çerçevesinde 28/11/2022 tarihi itibarıyla çalışmakta olanlar,
d) 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı Anayasada Yapılan Değişikliklere Uyum Sağlanması Amacıyla Bazı  Kanun  ve  Kanun  Hükmünde  Kararnamelerde  Değişiklik  Yapılması  Hakkında  Kanun  Hükmünde Kararnamenin  221  inci  maddesinin  altıncı  fıkrası  ile  geçici  1  inci  maddesinin  sekizinci  fıkrası kapsamında devri yapılan sözleşmeli personelden 28/11/2022 tarihinde çalışmakta olup 26/1/2023 tarihi itibarıyla sözleşmesi devam edenler,
e)  657  sayılı  Kanunun  geçici  48 inci  maddesinin  birinci  fıkrasında  belirtilenlerden  28/11/2022 tarihinde  askerlik,  doğum,  evlat  edinme,  görevlendirme,  ücretsiz  izin  gibi  nedenlerle  görevlerinde bulunmayanlardan ilgili mevzuatına göre yeniden hizmete alınma şartlarını kaybetmemiş olanlar,
f)  657  sayılı  Kanunun  geçici  48  inci  maddesinin  birinci  fıkrasında  belirtilenlerden  28/11/2022 tarihinde  çalışmakta  olup  26/1/2023  tarihi  itibarıyla  askerlik,  doğum,  evlat  edinme,  görevlendirme, ücretsiz  izin  gibi  nedenlerle  görevlerinde  bulunmayanlardan  ilgili  mevzuatına  göre  yeniden  hizmete alınma şartlarını kaybetmemiş olanlar,
657 sayılı Kanunun geçici 48 inci maddesinin kapsamına girmektedir. Kamu kurum ve kuruluşlarında anılan maddede belirtilen mevzuat uyarınca;
a) 29/11/2022 tarihi ve sonrasında sözleşmeli personel olarak göreve başlatılanlar,
b) Yurtdışı teşkilatına ait sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilenler,
c)  Bir  yıldan  az  süreli,  ayın  veya  haftanın  bazı  günleri  ya  da  günün  belirli  saatleri  gibi  kısmi zamanlı çalışanlar,
ç)  Yükseköğretim  kurumlarının  araştırma-geliştirme  projelerinde  proje  süreleriyle  sınırlı  olarak çalışanlar,
d) Kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Kanunun geçici 48 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında  belirtilen  mevzuat  hükümleri  uyarınca  istihdam  edilen  sözleşmeli  personel  dışında  diğer mevzuat hükümleri uyarınca istihdam edilen sözleşmeli personel,
e) İl özel idaresi, belediye ve bağlı kuruluşları, mahalli idare birliklerinde 5393 sayılı Kanunun 49 uncu maddesinin üçüncü fıkrası hükümleri dışında diğer ilgili mevzuata göre çalıştırılmakta olanlar, 657 sayılı Kanunun geçici 48 inci maddesinin kapsamına girmemektedir.

Atama
657  sayılı  Kanunun  geçici  48  inci  maddesi  kapsamında  yer  alanların  31/3/2023  tarihi  mesai bitimine  kadar  kurumlarına  yazılı  olarak  başvuruda  bulunmaları  gerekmektedir.  Başvuranlardan  ilgili mevzuatı  gereği  memur  kadrolarına  atanmaya  hak  kazananlar  28/4/2023  tarihi  mesai  bitimine  kadar kurumlarınca atanırlar. Ancak 28/11/2022 tarihi veya 26/1/2023 tarihinde askerlik, doğum, evlat edinme, görevlendirme,  ücretsiz  izin  gibi  nedenlerle  görevlerinde  bulunmayanlardan  ilgili  mevzuatına  göre yeniden hizmete alınma şartlarını kaybetmemiş olanlar, yeniden hizmete alındıkları tarihten itibaren en geç otuz gün içerisinde başvuruda bulunmaları kaydıyla yeniden hizmete alındıkları tarihten itibaren en geç altmış gün içerisinde ilgili kadrolara atanırlar.
657 sayılı Kanunun geçici 48 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan "görevlendirme" ibaresi, ilgili mevzuatına göre yapılan kurumlar arası geçici görevlendirmeleri kapsamaktadır. İlgili mevzuatına göre  28/11/2022  veya  26/1/2023  tarihinde  kurumlar  arası  geçici  görevlendirme  kapsamında  görevli bulunanların başvuru ve atanma işlemleri yeniden hizmete alındıkları tarihten itibaren sırasıyla otuz ve altmış  günlük  süre  içerisinde  gerçekleştirilecektir.  Bununla  birlikte,  375  sayılı  Kanun  Hükmünde Kararnamenin  ek  25  inci  maddesine  göre  kamu  kurum  veya  kuruluşlarının    geçici emrine görevlendirilenler  ile  buna  benzer  şekilde  diğer  mevzuata  göre  mali ve sosyal hak ve yardımlarını kurumlarından almak üzere kurumlar arası geçici görevlendirilenlerin işlemleri, talepte bulunmaları halinde görevlendirilmeleri sona erdirilmeksizin geçici 48 inci maddede yer alan başvuru ve atanma süreleri içinde de gerçekleştirilebilecektir.
657  sayılı  Kanunun  4  üncü  maddesinin  (B)  fıkrasının  yedinci  paragrafı  kapsamında  istihdam edilenler ile aynı Kanunun geçici 43 üncü maddesi kapsamında anılan Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası  kapsamındaki  sözleşmeli  personel  pozisyonlarına  geçirilenlerden;  28/11/2022 tarihinde
çalışmakta olup 26/1/2023 tarihi itibarıyla sözleşmesi devam eden ve anılan Kanunun geçici 48 inci maddesinde belirtilen süreler içerisinde başvuruda bulunanlar, 26/1/2023 tarihinden önce yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmış olmamaları kaydıyla memur kadrolarına atanacaklardır. Pozisyon unvanıyla aynı unvanlı kadrolara atanacaklar
657  sayılı  Kanunun  geçici  48  inci  maddesinin  birinci  fıkrasının  (a)  bendi  kapsamına  giren sözleşmeli personelden; 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin eki (I) sayılı cetvelde pozisyon unvanı ile aynı unvanlı memur kadrosu bulunanların atanacakları memur kadro unvanları ile bu kadroların hizmet sınıfları 14/2/2023 tarihli ve 2023/6792 sayılı Cumhurbaşkanı
Kararına ekli (1) sayılı listede gösterilmiştir. 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine tabi olmayan kurumlar, kendi kadro cetvellerinde 657 sayılı Kanunun geçici 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki sözleşmeli personelin pozisyon unvanıyla aynı unvanlı memur kadrosu olması halinde bu unvanları kullanacaktır. 657  sayılı  Kanunun  geçici  48  inci  maddesinin  birinci  fıkrasının  (b)  bendi  kapsamına  giren sözleşmeli personelin atama işlemlerinde sözleşmeli personel olarak çalıştırılmalarına esas alınan memur kadro  unvanları  kullanılacaktır.  Sözleşmeli  personelin  belirlenecek  kazanılmış  hak  aylığı  derecesine uygun  olmayan  kadrolar,  unvan  değişikliği  yapılmaksızın  sadece  derece  değişikliği  yapılmak  suretiyle atanmaya uygun dereceden kadrolara dönüştürülecek ve bu değişiklikler ilgili mevzuatında belirtilen usul ve esaslara uygun olarak yürütülecektir. 657  sayılı  Kanunun  geçici  48  inci  maddesinin  birinci  fıkrasının  (c)  bendi  kapsamına  giren sözleşmeli personelin görev yaptıkları aile sağlığı merkezinin bulunduğu yerdeki Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatına  ait memur  kadroları  arasında ilgililerin  bulunduğu  pozisyon  unvanıyla  aynı  unvanlı memur kadrosu olması halinde memur kadrosuna atama işlemlerinde bu unvanlar kullanılacaktır.  657  sayılı  Kanunun  geçici  48  inci  maddesinin  birinci  fıkrasının  (ç)  bendi  kapsamına  giren msözleşmeli  personelden Devlet Su  İşleri Genel Müdürlüğü  bölge müdürlüklerinde  bulunduğu  pozisyon unvanıyla aynı unvanlı memur kadrosu olması halinde memur kadrosuna atama işlemlerinde bu unvanlar kullanılacaktır.
Pozisyon unvanından farklı unvanlı kadrolara atanacaklar 657 sayılı Kanunun geçici 48 inci maddesinin birinci fıkrasının;
-  (a)  bendi  kapsamına  giren  sözleşmeli  personelden  pozisyon  unvanıyla  aynı unvanlı memur kadrosu bulunmayanların  atanacakları  memur  kadro  unvanları  ve  bu  kadroların  hizmet  sınıfları  14/2/2023 tarihli ve 2023/6792 sayılı Cumhurbaşkanı Kararına ekli (2) sayılı listede gösterilmiştir.
-  (c)  bendi  kapsamına  giren  sözleşmeli  personelden  görev  yaptıkları  aile  sağlığı  merkezinin bulunduğu  Sağlık  Bakanlığı  taşra  teşkilatında  bulunduğu  pozisyon  unvanıyla  aynı  unvanlı  memur kadrosu  olmayanların  atanmasında,  mezkûr Cumhurbaşkanı Kararının 1 inci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen unvanlar ilgisine göre kullanılacaktır.
-  (ç)  bendi  kapsamına  giren  sözleşmeli  personelden  Devlet  Su  İşleri  Genel  Müdürlüğü  bölge müdürlüklerinde bulunduğu pozisyon unvanıyla aynı unvanlı memur kadrosu olmayanların atanmasında,  mezkûr Cumhurbaşkanı Kararının ekli (3) sayılı listede gösterilen unvanlar kullanılacaktır.
Kadro ve pozisyon işlemleri 657 sayılı Kanunun geçici 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (c) ve (ç) bentleri ile anılan maddenin  ikinci  fıkrası  kapsamına  dahil  sözleşmeli  personelin  atanacağı  memur  kadroları,  atama işlemlerinin yapıldığı tarih itibarıyla 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin eki cetvellerde yer alan sınıf, unvan ve derecelerine uygun olarak ihdas edilmiş sayılacaktır.
Kadroları  2  sayılı  Cumhurbaşkanlığı  Kararnamesinin  eki  cetvellerde  yer  almayan  kurumların atama işlemi sonucu ihdas edilmiş sayılan kadroları, ilgili kadro cetvellerine ilave edilmiş sayılacaktır.
657  sayılı  Kanunun  geçici  48  inci  maddesinde,  bu  maddenin  birinci  fıkrasının  (a)  bendi kapsamına  dahil  sözleşmeli  personelin  atanacağı  memur  kadrolarının,  sözleşmeli  personelin pozisyonlarının vizeli olduğu teşkilat ve birim esas alınarak ihdas edilmiş ve 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı
Kararnamesine  tabi  kurumlar  için  bu  Cumhurbaşkanlığı  Kararnamesinin  eki  (I)  sayılı  cetvelin  ilgili bölümlerine,  diğer  kurumlar  bakımından  bu  kurumların  ilgili  kadro  cetvellerine  eklenmiş  sayılacağı hüküm  altına  alınmıştır.  Buna  göre,  söz  konusu  sözleşmeli  personelden  memur  kadrolarına  atanmak isteyenlerin kadroları, mevcut sözleşmeli pozisyon unvanları merkez teşkilatına ait olanlar için merkez teşkilatında, taşra teşkilatına  ait  olanlar için  vizeli  olduğu taşra teşkilatı  ve  biriminde,  döner  sermaye teşkilatına  ait  olanlar  için  vizeli  olduğu  döner  sermaye  teşkilatında  ve  biriminde  ihdas  edilmiş sayılacaktır. 657  sayılı  Kanunun  geçici  48  inci  maddesinin  birinci  fıkrasının  (c)  bendi  kapsamına  dahil olanların  atanacağı memur  kadroları, ilgililerin  görev  yaptıkları  aile  sağlığı merkezinin  bulunduğu  yer esas alınarak Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatında ihdas edilmiş sayılacaktır.  657  sayılı  Kanunun  geçici  48  inci  maddesinin  birinci  fıkrasının  (ç)  bendi  kapsamına  dahil olanların atanacağı memur kadroları, ilgililerin görev yaptıkları bölge müdürlükleri esas alınarak Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü taşra teşkilatında ihdas edilmiş sayılacaktır.
Türk Tarih Kurumu Başkanlığında 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında istihdam  edilen  ve  Kültür  ve  Turizm  Bakanlığının  kazı  alanları  ve  ören  yerlerinde  görevli  bulunan arkeolog,  restoratör  ve  müze  araştırmacısı  unvanlarında  çalışan  personele  ilişkin  kadrolar  Kültür  ve Turizm Bakanlığının taşra teşkilatında ihdas edilmiş sayılacaktır.
Diğer hususlar
657  sayılı Kanunun  geçici  48 inci maddesi  kapsamına  dahil  sözleşmeli  personelden;  öngörülen süre  içinde  yazılı  olarak  başvurmayanlar  ile  anılan  madde  kapsamında  memur  kadrolarına  atanma şartlarını taşımayanlardan;
-Mezkûr Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında yer alan sözleşmeli personel, anılan fıkranın dördüncü paragrafı hariç değiştirilen hükümlerine göre,
-Diğerleri  ise  bu  maddenin  yürürlüğe  girdiği  tarihten  önce  yürürlükte  bulunan  mevzuat hükümlerine göre, çalıştırılmaya devam olunacaktır.
657  sayılı  Kanunun  geçici  48  inci  maddesi  kapsamına  dahil  sözleşmeli  personelin  657  sayılı
Kanunun  48  inci  maddesinde  yer  alan  şartları  taşıyıp  taşımadıklarının  tespitine  yönelik  kurum  ve kuruluşlarca  gerçekleştirilecek  işlemler  sırasında,  memur  kadrolarına  atanmayı  talep  eden  personelin sağlık durumlarına ilişkin olarak ilgili personelin yazılı beyanının alınması yeterli olacaktır. 657  sayılı  Kanunun  geçici  48  inci  maddesine  göre  memur  kadrolarına  atananların,  sözleşmeli personel  pozisyonlarında  geçirdikleri  hizmet  süreleri,  öğrenim  durumlarına  göre  yükselebilecekleri dereceleri  aşmamak  kaydıyla  kazanılmış  hak  aylık  derece  ve  kademelerinin  tespitinde değerlendirilecektir. Bu şekilde yapılacak değerlendirmede, 657 sayılı Kanunun geçici 43 üncü maddesi kapsamında  anılan  Kanunun  4  üncü  maddesinin  (B)  fıkrası  kapsamındaki  sözleşmeli  personel pozisyonlarına  geçirilenlerin,  bu  Kanunun  4  üncü  maddesinin  mülga  (C)  fıkrası  kapsamında  tahsis edilmiş  geçici  personel  pozisyonlarında iş  sonu tazminatı  ödenmiş  süreleri  hariç  olmak  üzere iş  sonu tazminatına  esas  olan  toplam  hizmet  süreleri  de  dikkate  alınacaktır.  Ayrıca,  geçici  48  inci  madde kapsamında  memur  kadrolarına  atananların  sözleşmeli  personel  pozisyonlarında  geçirdikleri  hizmet süreleri haricinde kamu kurumlarında ve özel kurumlarda veya serbest olarak çalıştıkları süreler var ise ilgililerin  bu  sürelerinin  657  sayılı Kanunun  36  ncı maddesinin "Ortak Hükümler"  başlıklı  bölümünün "C"  bendi  hükümleri  esas  alınarak  kazanılmış  hak  aylığı  derece  ve  kademesinin  tespitinde  dikkate alınabilecek kısmı kazanılmış hak aylığı derece ve kademelerinin tespitinde değerlendirilecektir. 657  sayılı  Kanunun  geçici  48  inci  maddesi  hükümleri  uyarınca  memur  kadrolarına  atanan personel,  atandıkları  kadronun mali  ve  sosyal  haklarına  göreve  başladığı tarihi takip  eden  aybaşından itibaren hak kazanacak ve önceki pozisyonlarında aldıkları mali ve sosyal haklar hakkında herhangi bir mahsuplaşma yapılmayacaktır.
Kapsamdaki sözleşmeli personelden memur kadrolarına atananlara 657 sayılı Kanunun adaylığa ilişkin hükümleri uygulanmayacaktır.
Kapsamdaki  sözleşmeli  personelden  memur  kadrolarına  atananlara  iş  sonu  tazminatı ödenmeyecektir. Bu personelin önceden iş sonu tazminatı ödenmiş süreleri hariç iş sonu tazminatına esas olan toplam hizmet süreleri, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu uyarınca ödenecek emekli ikramiyesine esas toplam hizmet süresinin hesabında dikkate alınacaktır.
657 sayılı Kanunun geçici 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (c) ve (ç) bentleri kapsamında sözleşmeli personel pozisyonlarından memur kadrolarına atananların pozisyonları başka bir işleme gerek kalmaksızın iptal edilmiş sayılacaktır.
657 sayılı Kanunun geçici 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri hükmüne göre memur  kadrolarına  atanma talebinde  bulunmayan  sözleşmeli  personele  ait  pozisyonlarda  herhangi  bir şekilde  boşalma  olması  hâlinde  bu  pozisyonlar  herhangi  bir  işlem  yapılmaksızın  iptal  edilmiş sayılacaktır.
657  sayılı Kanunun  geçici  48 inci maddesinin  birinci  fıkrasının  (a)  ve  (c)  bentleri  kapsamında memur kadrolarına atananlar, sözleşmeli personel olarak geçen süreler dahil olmak üzere dört yıl süreyle kurumlar arası nakil veya kurum içi yer değişikliği suretiyle başka bir yere atanamayacaktır.
Ancak, aşağıdaki durumlarda yapılacak atamalarda söz konusu hüküm uygulanmaz:
a) ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirmeler,
b) Kurumsal sınavlar sonucu yapılacak atamalar,
c) Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavı sonucu yapılacak atamalar,
ç)  İlgililerin memur  kadrosuna atanmadan  önce tabi  oldukları mevzuatta  yer alan  süre,  usul  ve şartlarla kurum içinde görev yerlerinin değiştirilmesi suretiyle yapılacak atamalar.
657  sayılı  Kanunun  geçici  48  inci  maddesinin  birinci  fıkrasının  (b)  bendi  kapsamında  memur kadrolarına atananların il özel idaresi, belediye ve bağlı kuruluşları ile mahalli idare birlikleri dışındaki kamu  kurum  ve  kuruluşlarına  nakli  yapılamaz.  Ancak,  aşağıdaki  durumlarda  yapılacak  atamalar  bu sınırlamaya tabi değildir:
a) ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirmeler,
b) Kurumsal sınavlar sonucu yapılacak atamalar. 
Bildirim 657  sayılı  Kanunun  geçici  48  inci  maddesinin  uygulanması  kapsamında,  kamu  kurum  ve kuruluşları  Strateji  ve  Bütçe  Başkanlığı  bünyesindeki  Kamu  e-Uygulama  Sisteminde  Kadro/Pozisyon Uygulamaları  >  Sözleşmeliden  Kadroya  Geçiş  modülü  üzerinden  gerekli  bildirimleri  yapacaktır.  657 sayılı Kanunun  geçici  48 inci maddesinin ikinci  fıkrası  kapsamındaki  personele  dair işlemlerin modül üzerinden yapılamaması halinde bu durum Strateji ve Bütçe Başkanlığına yazıyla bildirilecektir.
Bilgilerini ve gereğini arz ve rica ederim.

Dr. Metin KIRATLI
İdari İşler Başkanı

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

Threads beğeni satın al

backlink Spor haberleri fen bilimleri vozol 10000 Likit

Bosna Hersekde Üniversite Okumak