Öğretmenlerin Disiplin Suçu Gerektiren Davranışları

Öğretmen haberleri ve gelişmelerden hemen haberdar olmak için Telegram kanalımıza katılın!

Disiplin cezaları ve disiplin cezası gerektiren fiil ve davranışlar
MADDE 12- (1) Öğretmen adaylarına uygulanacak disiplin cezaları ile bu cezalara karşılık gelen fiil ve davranışlar şunlardır:
a) Kınama; öğretmen adayına, fiil ve davranışında kusurlu olduğunun yazılı olarak bildirilmesidir. Kınama cezasını gerektiren fiil ve davranışlar şunlardır:
1) Ders, seminer, sınav, uygulama ve diğer eğitim öğretim ortamlarında yürütülen çalışmaların düzenini bozmak.
2) Sınavlarda kopya çekmeye teşebbüs etmek.
3) Akademinin sunduğu imkânlardan hakkı olmaksızın yararlanmak veya bu imkânlardan başkasını yararlandırmak.
4) Akademi personelini ya da öğretmen adaylarını rencide edici söz veya eylemlerde bulunmak.
5) Akademinin düzen ve işleyişini bozucu fiil ve eylemlerde bulunmak.
6) Akademide yürütülen eğitim faaliyetlerine ilişkin ses veya görüntüleri ilgili mevzuatında belirlenmiş usuller dışında paylaşmak.
b) Ödeme kesintisi; 14 üncü maddede düzenlenen ödemeden 1/10 oranında kesinti yapılmasıdır. Ödeme kesintisi gerektiren fiil ve davranışlar şunlardır:
1) Akademi yetkililerince istenilen bilgi ve belgeleri kasıtlı olarak eksik veya yanlış bildirmek.
2) Akademiye ait alanlarda alkollü içki içmek veya Akademiye sarhoş gelmek.
3) Kasıtlı olarak Akademi bünyesinde mevcut bina, demirbaş eşya ve benzeri malzemeyi tahrip etmek veya bilişim sistemine zarar vermek.
4) Kişilerin şeref ve haysiyetini zedeleyen sözlü veya yazılı eylemlerde bulunmak, Akademi personelini veya öğretmen adaylarını tehdit etmek, fiili olarak sataşmak.
5) Sınav, seminer, tez, proje, ödev ve yayınlarda kopya çekmek veya çektirmek, intihal yapmak.
c) Akademiden çıkarma; öğretmen adayına, Akademiden çıkarıldığının yazı ile bildirilmesidir. Akademiden çıkarmayı gerektiren fiil ve davranışlar şunlardır:
1) Yasa dışı örgüt ve oluşumların siyasi ve ideolojik görüşleri doğrultusunda propaganda yapmak, eylem düzenlemek, düzenlenmiş eylemlere etkin biçimde katılmak; bu örgüt ve oluşumlara üye olmak, üye kaydetmek, bağışta bulunmak, para toplamak veya kişileri bağışta bulunmaya zorlamak.
2) Bölücü, yıkıcı, ahlak dışı ve şiddeti özendiren sesli, sözlü, yazılı ve görüntülü içerikler oluşturmak, bunları çoğaltmak, yaymak ve ticaretini yapmak.
3) İşgal ve benzeri fiillerle Akademinin faaliyetlerini engelleyici eylemlerde bulunmak.
4) Akademi görevlilerine karşı cebir ve şiddet kullanarak görevin yapılmasına engel olmak.
5) Öğretmen adaylarına karşı cebir ve şiddet kullanarak Akademi faaliyetlerinden yararlanmalarını engellemek.
6) Uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri temin etmek, kullanmak, taşımak, bulundurmak,
başkalarına vermek, bunların ticaretini yapmak.
7) Akademide 10/7/1953 tarihli ve 6136 sayılı Ateşli Silah ve Bıçak ile Diğer AletlerHakkında Kanuna aykırı olarak ateşli silahlarla mermilerini ve bıçaklarla saldırı ve savunmada
kullanılmak üzere özel olarak yapılmış bulunan diğer aletleri, patlayıcı maddeleri taşımak ve bulundurmak.
8) Akademinin bilişim sistemine girerek kendisine veya başkasının yararına haksız bir çıkar sağlamak ya da kişilerin mağduriyetine neden olmak.
9) Kişilerin vücudu üzerinde cinsel davranışlarda bulunmak suretiyle vücut dokunulmazlıklarını ihlal etmek.
10) Hazırlık eğitimine giriş başvurusunda, gerçeğe aykırı düzenlenmiş veya tahrif edilmiş rapor veya belgeyi sunmak.
11) Kendi yerine başkasını sınava sokmak veya başkasının yerine sınava girmek.
12) Soruşturma ile görevlendirilenleri tehdit etmek.
13) Yüz kızartıcı ve utanç verici fiil ve davranışlarda bulunmak.
(2) Birinci fıkrada belirtilenlerin dışında ve disiplin cezası verilmesini gerektiren fiil ve davranışlara nitelik ve ağırlıkları itibarıyla benzer eylemlerde bulunanlara fiil ve davranışlara
uygun cezalar verilir.
Disiplin kurulu ve disiplin cezalarının uygulanmasına ilişkin hususlar
MADDE 13- (1) Disiplin Kurulu; Akademi Başkanı tarafından Akademik Kurul üyeleri arasından üç, Akademide görevli daire başkanları arasından iki üye olmak üzere her bir eğitim programı süresi için belirlenecek beş üyeden oluşur. Aynı usulle beş yedek üye belirlenir.
Disiplin Kurulu ilk toplantısında kendi aralarından bir üyeyi başkan olarak seçer.
a) Disiplin Kurulunun çalışma usulü:
1) Akademiden çıkarma cezası için eğitim ve uygulama merkezi müdürü tarafından yaptırılan soruşturmaya ait dosya, disiplin kuruluna tevdi edilir.
2) Disiplin Kurulu, Disiplin Kurulu Başkanının çağrısı üzerine belirlenecek yer, gün ve saatte toplanır.
3) Toplantı gündeminin hazırlanması, ilgililere duyurulması, kurul çalışmalarının düzenli yürütülmesi, Disiplin Kurulu Başkanı tarafından sağlanır.
4) Disiplin Kurulu üye tam sayısı ile toplanır. Mazereti nedeniyle toplantıya katılamayan üyenin yerine yedek üye toplantıya katılır.
5) Disiplin Kurulunda raportörlük görevi, başkanın görevlendireceği üye tarafından yürütülür. Raportör üye, havale edilecek dosyanın incelenmesini en geç otuz gün içinde tamamlar.
6) Kurulda öncelikle raportörün açıklamaları dinlenir. Disiplin Kurulu, kendine intikal eden dosyaların incelenmesinde, gerekli gördüğü takdirde, soruşturma konusuna ilişkin her nevi
evrakı incelemeye, ilgili eğitim ve uygulama merkezi ve kurumlardan bilgi almaya, yeminli tanık ve bilirkişi dinlemeye veya niyabeten dinletmeye, mahallen keşif yapmaya veya
yaptırmaya yetkilidir.
7) Hakkında Akademiden çıkarma cezası istenen öğretmen adayı soruşturma evrakını
incelemeye, tanık dinletmeye, disiplin kurulunda sözlü veya yazılı olarak kendisi veya vekili
vasıtasıyla savunma yapma hakkına sahiptir
8) Görüşmelerin bitiminde oylama yapılır ve karar başkan tarafından açıklanır.
b) Disiplin Kurulunun oylama ve karar şekli:
1) Disiplin Kurulu, soruşturmada eksiklik olduğunun tespiti hâlinde bu eksikliklerin giderilmesi talebiyle dosyayı iade edilebilir.
2) Disiplin Kurulu asgari oy çokluğu ile karar alır.
3) Disiplin Kurulu üyeleri, soruşturmasını yürüttüğü dosyanın toplantılarına katılamaz ve oy kullanamaz.
(2) Disiplin soruşturması başlatma ve ceza verme yetkisi:
a) Öğretmen adaylarının işledikleri disiplin suçlarından dolayı soruşturma açmaya disiplin amiri ve üst disiplin amiri yetkilidir. Soruşturma, yetkili eğitim ve uygulama merkezi
müdürü veya Akademi Başkanının Akademi Başkanlığı ya da eğitim ve uygulama merkezi yönetici veya eğitim personeli arasından belirleyeceği muhakkikler eliyle yürütülür.
b) Eğitim ve uygulama merkezi müdürü gerekli gördüğü takdirde, gerekçesini belirtmek suretiyle Akademi Başkanınından eğitim ve uygulama merkezi dışından muhakkik
görevlendirilmesini talep edebilir. Akademi Başkanı talebi uygun gördüğü takdirde başka muhakkik görevlendirir.
c) Kınama ve ödeme kesintisi cezaları eğitim ve uygulama merkezi müdürü veya Akademi Başkanı; Akademiden çıkarma cezası Disiplin Kurulu tarafından verilir.
ç) Eğitim ve uygulama merkezi müdürü veya Akademi Başkanı, muhakkikler tarafından önerilen disiplin cezasını aynen verebilir, hafifletebilir veya reddedebilir d) Disiplin Kurulu teklif edilen cezayı kabul eder veya reddeder.
(3) Disiplin soruşturmasına, disipline konu olay öğrenilince derhâl başlanılması ve soruşturmanın en geç otuz gün içinde sonuçlandırılması esastır. Soruşturma bu süre içinde tamamlanamaz ise muhakkikler gerekçeli olarak ek süre talep edebilir. Eğitim ve uygulama merkezi müdürü sunulan gerekçeyi ve zamanaşımı sürelerini dikkate alarak; kınama cezasında bir sefere mahsus otuz gün, ödeme kesintisi ve Akademiden çıkarma cezalarında her defasında otuz günü geçmemek üzere en fazla altmış güne kadar ek süre verebilir.
(4) Disiplin soruşturmasında uyulması gereken hususlar:
a) Disiplin soruşturmasında gizlilik esastır.
b) Muhakkikler; tanık dinleyebilir, keşif yapabilir ve bilirkişiye başvurabilir. Soruşturma işlemleri bir tutanakla tespit olunur. Tutanak; işlemin nerede ve ne zaman yapıldığı, işlemin mahiyeti, kimlerin katıldığı, ifade alınmış ise soruları ve cevapları belirtecek şekilde düzenlenir ve muhakkikler, katip, ifade sahibi, varsa keşif sırasında hazır bulunanlarca imzalanır. İfadealınırken tanığa ve bilirkişi tayini durumunda bilirkişiye yemin ettirilir; tanığın kimliği, adresi ve benzeri açıklayıcı bilgileri belirtilir.
c) Akademi personeli, muhakkiklerin istedikleri her türlü bilgi, dosya ve başka belgeleri hiçbir gecikmeye mahal bırakmaksızın verirler ve istenecek yardımları yerine getirirler.
ç) Muhakkikler, hakkında soruşturma açılan kişi ve eylemlerle sınırlı olmak üzere soruşturmayı yürütür ve tamamlar. Soruşturma esnasında soruşturulan eylemin dışında başka disiplin suçlarının işlendiğini veya aynı suç kapsamında başka öğretmen adaylarının soruşturmaya dâhil edilmesi gerektiğini tespit eden muhakkikler, durumu disiplin amirine
bildirir.
d) Öğretmen adayının, disiplin suçunu işledikten sonra Akademiden her ne sebeple olursa olsun ayrılmış olması, soruşturma açılmasına, devamına ve gerekli kararların alınmasına engel teşkil etmez.
e) Soruşturma sonuçlandığında bir rapor düzenlenir. Raporda soruşturma onayı, soruşturmaya başlama tarihi, soruşturulanın kimliği, isnat edilen suç konuları, soruşturmanın
safhaları, deliller ve alınan savunma özetlenir. İsnat edilen suçun sabit olup olmadığı tartışılır ve sabit bulunması hâlinde eyleme uyan disiplin cezası teklif edilir. Soruşturmayla ilgili
belgelerin asıl veya suretleri bir dizi pusulasına bağlanarak rapora eklenir. Soruşturma raporu, dosya ile birlikte soruşturmayı açan mercie tevdi edilir.
f) Aynı olaydan dolayı, öğretmen adayı hakkında ceza kovuşturmasının başlamış olması, disiplin soruşturmasını geciktirmez. Öğretmen adayı hakkında ceza kovuşturması açılmış olması, mahkûm olması veya olmaması disiplin cezasının verilmesine engel teşkil etmez.

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

Threads beğeni satın al

backlink Spor haberleri fen bilimleri vozol 10000 Likit

Bosna Hersekde Üniversite Okumak